Quyết định số 90/2006/QĐ-BVHTT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
61
lượt xem
2
download

Quyết định số 90/2006/QĐ-BVHTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 90/2006/QĐ-BVHTT về việc thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng do Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành, để đính chính quyết định số 82/2006/QĐ-BVHTT ngày 10 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng bộ Văn hóa - Thông tin

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 90/2006/QĐ-BVHTT

  1. B VĂN HOÁ-THÔNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM TIN c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 90/2006/Q -BVHTT Hà N i, ngày 09 tháng 11 năm 2006 QUY T NNH V VI C ÍNH CHÍNH QUY T NNH S 82/2006/Q -BVHTT NGÀY 10 THÁNG 10 NĂM 2006 C A B TRƯ NG B VĂN HOÁ - THÔNG TIN B TRƯ NG B VĂN HOÁ - THÔNG TIN Căn c Ngh nh s 63/ 2003/N -CP ngày 11/6/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Văn hoá - Thông tin; Căn c Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 12/11/1996; Lu t s a i b sung m t s i u c a Lu t ban hành văn b n quy pham pháp lu t ngày 16.12.2002; Căn c Ngh nh s 104/ 2004/ N -CP ngày 23/2/2004 c a Chính ph v Công báo nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam; Theo ngh c a Chánh Thanh tra B , QUY T NNH i u 1. ính chính i u 2 c a Quy t nh s 82/2006/ Q -BVHTT ngày 10/10/2006 c a B trư ng B Văn hoá - Thông tin v vi c ban hành Chương trình hành ng c a B Văn hoá - Thông tin v th c hi n Lu t Phòng, ch ng tham nhũng, như sau - i u 2. Quy t nh ã ghi: “Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký’’. - ính chính: “Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng công báo’’. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng công báo. i u 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra B , V trư ng V K ho ch - Tài chính, Th trư ng các ơn v thu c B và các ơn v trong ngành văn hóa-thông tin ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT.B TRƯ NG TH TRƯ NG Đ Quý Doãn
Đồng bộ tài khoản