Quyết định số 90/2008/QĐ-TTG

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
71
lượt xem
22
download

Quyết định số 90/2008/QĐ-TTG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 90/2008/QĐ-TTG về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 90/2008/QĐ-TTG

 1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ----- NAM c l p - T do - H nh phúc ------- S : 90/2008/Q -TTg Hà N i, ngày 09 tháng 7 năm 2008 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T QUY HO CH PHÁT TRI N GIAO THÔNG V N T I TH Ô HÀ N I N NĂM 2020 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Xét ngh c a B Giao thông v n t i (t trình s 6938/TTr-BGTVT ngày 30 ngày 10 năm 2007, t trình s 2130/TTr-BGTVT ngày 03 tháng 4 năm 2008 và t trình s 4332/TTr-BGTVT ngày 05 tháng 6 năm 2008) và báo cáo th m nh c a B Xây d ng (t trình s 341/BXD-KTQH ngày 04 tháng 3 năm 2008), QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Quy ho ch phát tri n giao thông v n t i Th ô Hà N i n năm 2020 v i các n i dung ch y u sau: 1. Ph m vi quy ho ch Bao g m Th ô Hà N i và các ô th xung quanh thu c các t nh Hà Tây, B c Ninh, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, B c Giang, Thái Nguyên, trong bán kính nh hư ng t 30 km ¸ 50 km. 2. M c tiêu quy ho ch - C th hóa i u ch nh quy ho ch chung Th ô Hà N i n năm 2020 ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t t i Quy t nh s 108/1998/Q -TTg ngày 20 tháng 6 năm 1998, xây d ng quy ho ch phát tri n giao thông v n t i Th ô Hà N i n năm 2020; - Xác nh các n i dung ưu tiên u tư phát tri n giao thông v n t i c a Th ô Hà N i n năm 2010; - Làm cơ s cho vi c tri n khai các d án u tư phát tri n giao thông v n t i c a Th ô Hà N i n năm 2020. 3. Các n i dung chính c a quy ho ch a) Các nguyên t c xây d ng quy ho ch
 2. - Phù h p v i chi n lư c phát tri n giao thông v n t i Vi t Nam n năm 2020 ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t t i Quy t nh s 06/2004/Q -TTg ngày 10 tháng 12 năm 2004, Quy ho ch xây d ng vùng Th ô Hà N i n năm 2020 và t m nhìn n năm 2050 ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t t i Quy t nh s 490/Q -TTg ngày 05 tháng 5 năm 2008; - Phát tri n m ng lư i k t c u h t ng giao thông ng b v i các quy ho ch khác, c bi t là quy ho ch xây d ng ô th , phân b dân cư và quy ho ch h th ng công trình công c ng ô th c a Th ô. Qua ó xây d ng ư c h th ng k t c u h t ng giao thông liên phương th c hi n i và d ch v v n t i hi u qu ; - T p trung phát tri n h th ng v n t i hành khách công c ng, nâng t ph n v n t i m nh n c a v n t i hành khách công c ng t i th i i m năm 2020 lên kho ng 35% ¸ 45% c a t ng nhu c u i l i trên toàn thành ph , ph n u gi m t ph n m nh n c a xe máy xu ng còn 30%; - Xây d ng l trình u tư h p lý ưu tiên gi i quy t các v n c p bách, t o khâu t phá phát tri n ô th Hà N i. b) Quy ho ch phát tri n k t c u h t ng giao thông Hà N i n năm 2020 - Quy ho ch phát tri n m ng lư i ư ng b + Các qu c l và cao t c hư ng tâm: . C i t o, m r ng các qu c l hư ng tâm hi n t i lên thành ư ng có 4 n 6 làn xe cơ gi i, g m: qu c l 1A ( o n Hà N i - Thư ng Tín và C u u ng - B c Ninh); qu c l 6 ( o n Hà N i - Hoà Bình); qu c l 32 ( o n Hà N i - Sơn Tây); qu c l 2 ( o n N i Bài - Vĩnh Yên); qu c l 3 ( o n t th tr n ông Anh); . Xây d ng các ư ng cao t c song hành v i các qu c l có lưu lư ng l n, theo các hư ng: Hà N i - L ng Sơn; Pháp Vân - Gi - Thanh Hóa; Hà N i - H i Phòng; Hà N i - Vi t Trì; Hà N i - Thái Nguyên; N i Bài - H Long; Láng - Hoà L c. + Vành ai giao thông ô th : . Vành ai II: c i t o m r ng, xây d ng m i v i t ng chi u dài kho ng 43,6 km theo tr c Vĩnh Tuy - Minh Khai - Ngã Tư V ng - Ngã Tư S - C u Gi y - Bư i - Nh t Tân - Vĩnh Ng c - ông H i - c u chui Gia Lâm - khu công nghi p Hanel - Vĩnh Tuy thành ư ng ô th 4 ¸ 8 làn xe. M t s o n cá bi t trong n i thành s xây d ng 4 làn xe trong giai o n u. Th i gian hoàn thành khép kín vành ai II trư c năm 2010, riêng o n i La - Trư ng Chinh - C u Gi y s ư c m r ng sau năm 2010. . Vành ai III: vành ai III có chi u dài kho ng 65 km. Trong ó, o n N i Bài - Mai D ch - Thanh Xuân - Pháp Vân - Thanh Trì - Sài ng - Ninh Hi p có hư ng tuy n theo d án nghiên c u ti n kh thi ã ư c Th tư ng Chính ph thông qua (văn b n s 945/CP-KTN ngày 13 tháng 8 năm 1998). o n tuy n phía B c, t Ninh Hi p n ư ng B c Thăng Long - N i Bài, ư c i u ch nh i qua các i m kh ng ch Vi t Hùng - ông Anh - Tiên Dương - Nam H ng (n m phía Nam c a ư ng s t vành ai B c, tránh khu di tích C Loa).
 3. V ch c năng và c u t o m t c t ngang: o n N i Bài - Mai D ch - Thanh Xuân - Pháp Vân - c u Thanh Trì c u thành b i ư ng ô th hai bên k t h p v i cao t c ô th gi a. o n c u Thanh Trì - Sài ng - Ninh Hi p - Vi t Hùng là ư ng cao t c mang y u t ô th . o n t Vi t Hùng n nút giao v i ư ng B c Thăng Long - N i Bài là ư ng ph chính. o n tuy n n i gi a ư ng vành ai III v i ư ng cao t c N i Bài - H Long qua các i m kh ng ch Ninh Hi p, ư ng Yên, ng Xuân là ư ng cao t c v i chi u dài 8,5 km. M t c t ngang c a ư ng vành ai III và o n Ninh Hi p - ư ng Yên - ng Xuân b o m 6 ¸ 8 làn xe. Các c u l n g m c u Thanh Trì (vư t sông H ng) và c u Phù ng 2 (vư t sông u ng). ư ng vành ai III s cơ b n hoàn thành trư c năm 2010. + Vành ai giao thông liên vùng: . Vành ai giao thông i ngo i (vành ai IV): xây d ng m i ư ng vành ai giao thông k t n i các tuy n qu c l và cao t c hư ng tâm, n i các khu công nghi p, khu ô th li n k Th ô Hà N i. Vành ai này s i qua các khu v c Phúc Yên, Mê Linh (Vĩnh Phúc); an Phư ng, Hoài c, Hà ông, Thư ng Tín (Hà Tây); Văn Giang, Yên M , Văn Lâm, Như Quỳnh (Hưng Yên); Tiên Sơn, Tiên Du, Yên Phong (B c Ninh); huy n Hi p Hòa, (B c Giang); Sóc Sơn (Hà N i). Vành ai giao thông i ngo i có chi u dài kho ng 148 km, quy mô 6 ¸ 8 làn xe, chi u r ng ch gi i 100 m ¸ 120 m. Th i gian xây d ng c a ư ng vành ai giao thông i ngo i t năm 2010 n năm 2020; . Vành ai liên k t các ô th v tinh xung quanh Hà N i (vành ai V): quy ho ch ư ng vành ai liên k t các ô th v tinh xung quanh Hà N i theo hư ng tuy n t thành ph Vĩnh Yên - thành ph Sơn Tây - ô th Hoà L c - th tr n Xuân Mai - Mi u Môn - ng Văn - th xã Hưng Yên - thành ph H i Dương - Chí Linh - thành ph B c Giang - th xã Sông Công, v i chi u dài kho ng 320 km. + Các tr c chính ô th : . M r ng, k t h p xây d ng m i các tr c chính ô th c a th ô (18 tr c phía Nam sông H ng và 12 tr c phía B c sông H ng) nh m t o thành các lu ng hành khách ch y u trong ô th Hà N i. + Các nút giao thông: . C i t o và xây d ng m i 46 nút giao l p th trên các ư ng vành ai và tr c chính ô th , chưa k m t s nút giao l p th phát sinh khi xây d ng các ư ng cao t c song hành. Trong ó trên vành ai II và vành ai III có 24 nút (bao g m c tr c ư ng cao t c Ninh Hi p - ư ng Yên - ng Xuân - N i Bài), vành ai giao thông i ngo i có 18 nút, còn l i là các nút giao l p th n m trên các tr c chính ô th ; . C i t o và m r ng kho ng 150 nút giao trong n i ô. + Các c u ư ng b vư t sông H ng và sông u ng: . Các c u vư t sông H ng: ngoài các c u ã xây d ng, hoàn thành xây d ng 02 c u là c u Thanh Trì (trên ư ng vành ai III) và c u Vĩnh Tuy (trên ư ng vành ai II); tri n khai xây d ng c u Nh t Tân (trên ư ng vành ai II); u tư xây d ng m i các
 4. c u trên ư ng vành ai IV và V là c u H ng Hà, c u M S , c u Vĩnh Th nh. Ngoài ra, trong quá trình th c hi n quy ho ch, U ban nhân dân thành ph Hà N i ti p t c nghiên c u vi c u tư xây d ng c u T Liên. M t c t ngang các c u xây d ng m i vư t sông H ng có quy mô t 6 ¸ 8 làn xe (không áp d ng cho c u T Liên). . Các c u vư t sông u ng: ngoài các c u ã xây d ng, hoàn thành xây d ng c u ông Trù thu c d án ư ng 5 kéo dài, u tư xây d ng m i c u Th ch C u, c u u ng (m i), c u Phù ng II và c u u ng trên vành ai IV. M t c t ngang các c u xây d ng m i vư t sông u ng có quy mô t 4 ¸ 8 làn xe. + M ng lư i ư ng b khu v c M ng lư i ư ng b khu v c g m các ư ng ph chính, ư ng gom và ư ng ph n i b . Quy ho ch m ng lư i ư ng này ư c th c hi n theo quy ho ch chi ti t xây d ng các qu n, huy n và các khu ô th n năm 2020 ã ư c y ban nhân dân thành ph Hà N i phê duy t. n năm 2020, t ng s chi u dài m ng lư i ư ng b khu v c trong các qu n n i thành t 464 km, khu v c ngo i thành t 1.676 km. + B trí b n, bãi xe: H th ng b n bãi xe ư c tri n khai theo Quy t nh s 165/2003/Q -UB ngày 02 tháng 12 năm 2003 c a U ban nhân dân thành ph Hà N i v vi c phê duy t quy ho ch m ng lư i các i m xe và bãi xe xông c ng trong a bàn thành ph Hà N i. Trong quá trình tri n khai, y ban nhân dân thành ph Hà N i ti n hành rà soát i u ch nh quy ho ch này cho phù h p v i i u ki n th c t c a Thành ph theo t ng th i kỳ. - Quy ho ch m ng lư i giao thông ư ng s t + ư ng s t qu c gia: . ư ng s t hư ng tâm: bao g m các tuy n Yên Viên - L ng Sơn; Yên Viên - Bãi Cháy; C Bi - H i Phòng; Ng c H i - thành ph H Chí Minh; B c H ng - Lào Cai; ông Anh - Thái Nguyên. Các tuy n ư ng s t này sau năm 2010 s m thành ư ng s t ôi, trư c m t là i v i các o n n i li n Hà N i v i các ô th v tinh có bán kính 50 km ¸ 70 km quanh trung tâm Hà N i s d ng cho giao thông liên t nh và giao thông qu c gia. Ngoài ra, trên a bàn thành ph Hà N i s có thêm tuy n ư ng s t cao t c B c - Nam ư c th c hi n theo d án riêng. . ư ng s t vành ai: xây d ng m i o n phía ông ( ông Anh - C Loa - Yên Viên - Trung M u - Như Quỳnh - Tân Quang - Văn Giang - Ng c H i), trong ó o n ông Anh - C Loa - Yên Viên ư c xây d ng m i vòng tránh khu di tích C Loa; hoàn ch nh ư ng s t vành ai theo tiêu chuNn ư ng ôi kh l ng 1.435/1.000 mm; . ư ng s t xuyên tâm: Yên Viên - Long Biên - ga Hà N i - Văn i n - Ng c H i có chi u dài 24,6 km s ư c xây d ng vào trư c năm 2015. Trong ó o n Gia Lâm - Long Biên - ga Hà N i - Giáp Bát s ư c xây d ng trư c năm 2010;
 5. . Các nhà ga chính: trên ư ng s t vành ai s hình thành các ga khách u m i t i Phú Di n (ga phía Tây), Yên Viên (ga phía B c), Như Quỳnh (ga phía ông), Ng c H i (ga phía Nam). Ga hàng hoá ư c b trí t i các khu v c B c H ng, Yên Viên, C Bi (sau này là Như Quỳnh), Ng c H i, g n v i các tr c ư ng qu c l hư ng tâm, ư ng vành ai và các trung tâm v n chuy n liên h p. . Ga Hà N i là ga hành khách trung tâm c a tuy n ư ng s t qu c gia và ư ng s t liên v n, ng th i cũng là ga trung chuy n a phương th c gi a các tuy n ư ng s t ô th s 1 và s 3 v i các tuy n v n t i hành khách công c ng khác. Các cơ s công nghi p, d ch v c a ngành ư ng s t trong ph m vi khu ga Hà N i s ư c di chuy n v khu ga Ng c H i và Yên Viên. Ph n di n tích trên m t t c a các cơ s này trong khu v c ga Hà N i hi n nay s s d ng vào m c ích khác. + ư ng s t ô th và xe buýt nhanh: H th ng ư ng s t ô th c a thành ph Hà N i s óng vai trò chính trong h th ng v n tài hành khách công c ng t c cao, kh i lư ng l n, có ch c năng g n k t v i các khu ô th , khu công nghi p, các trung tâm thương m i - d ch v - du l ch, trư ng h c. ng th i các tuy n ư ng s t ô th ph i g n k t v i nhau, hình thành m ng lư i bao quát các khu v c ô th quan tr ng c a Hà N i. M ng lư i ư ng s t ô th c a Hà N i n năm 2020 bao g m các tuy n: Tuy n s 1 (Ng c H i - Yên Viên, Như Quỳnh): tuy n này có chi u dài kho ng 38,7 km, ph c v các khu v c ngo i thành phía ông b c và phía Nam Hà N i i qua khu v c trung tâm thành ph ; Tuy n s 2 (N i Bài - trung tâm thành ph - Thư ng ình): dài kho ng 35,2 km, là xương s ng cho khu v c ô th hi n t i và tương lai. Tuy n s 2 n i sân bay N i Bài và khu ô th m i ông Anh, T Liêm, khu Ph c , khu ph có ki n trúc ki u Pháp, i d c hành lang qu c l 6 và t i Thư ng ình. Trong ó o n tuy n phía B c sông H ng s i d c hành lang c a tr c chính ô th Nh t Tân - Vĩnh Ng c - N i Bài. Ph tr cho tuy n ư ng s t ô th s 2 là tuy n xe buýt nhanh, i theo hành trình Sóc Sơn - ông Anh - Kim N - Mê Linh - Vĩnh Yên, chi u dài tuy n kho ng 33,9 km. Trong tương lai có th phát tri n tuy n xe buýt nhanh này thành tuy n ư ng s t ô th . K t n i v i tuy n s 2 có tuy n ư ng s t ô th Hà N i - Hà ông, b t u t i khu v c Cát Linh (giao v i tuy n s 3), i theo hành trình Cát Linh - Hào Nam - La Thành - Thái Hà - ư ng Láng - Ngã Tư S - qu c l 6 - Thư ng ình (n i v i tuy n s 2) - Hà ông - Ba La. Tuy n ư ng s t ô th Hà N i - Hà ông có chi u dài kho ng 14 km, sau năm 2020 s phát tri n tuy n này t i Xuân Mai. Tuy n s 3 (Nh n - ga Hà N i - Hoàng Mai): tuy n s 3 có chi u dài 21 km, n i khu v c phía tây v i trung tâm thành ph và khu v c phía nam thành ph . Trong ó o n tuy n t Nh n n ga Hà N i hi n ang ư c chuNn b xây d ng theo d án c a thành ph Hà N i. Sau năm 2020 s phát tri n tuy n s 3 lên t i Sơn Tây, t ng chi u dài d ki n c a tuy n s 3 khi ó là 48 km.
 6. Tuy n s 4 ( ông Anh - Sài ng - Vĩnh Tuy/Hoàng Mai - Thanh Xuân - T Liêm - Thư ng Cát - Mê Linh): tuy n có d ng vòng tròn, k t n i v i các tuy n s 1, s 2, s 3 và s 5, a d ng hóa nhu c u giao thông và g n k t v i các d án phát tri n ô th . Trư c m t xây d ng tuy n s 4 là tuy n xe buýt nhanh, trong tương lai s phát tri n thành tuy n ư ng s t ô th hoàn ch nh. Toàn tuy n s 4 có chi u dài kho ng 53,1 km; Tuy n s 5 (Nam H Tây - Ng c Khánh - Láng - Hòa L c): là tuy n này có ch c năng k t n i trung tâm thành ph Hà N i v i các khu ô th d c theo hành lang Láng - Hòa L c. Chi u dài c a tuy n s 5 là kho ng 34,5 km. C u trúc, phương th c, l trình và ti n th c hi n c a t ng tuy n ư ng s t ô th ư c nghiên c u c th trong các giai o n nghiên c u sau và theo d án riêng. H tr cho các tuy n ư ng s t ô th là các tuy n xe buýt ưu tiên, g m: Tuy n 1: Ba La Bông - qu c l 6 - Nguy n Trãi - Khu t Duy Ti n - Láng H - Kim Mã; Tuy n 2: Vĩnh Quỳnh - Gi i Phóng - i C Vi t - Ph Hu - Hàng Bài. Trong tương lai, khi ã hình thành các tuy n ư ng s t ô th , s i u ch nh l i hành trình c a các tuy n xe buýt cho phù h p. - Quy ho ch giao thông ư ng sông Giao thông ư ng sông khu v c Hà N i g m 2 tuy n chính là tuy n trên sông H ng (t Thư ng Cát, T Liêm n V n Phúc, Thanh Trì), có chi u dài 47 km; và tuy n trên sông u ng (t ngã ba Dâu giao gi a sông H ng v i sông u ng n Trung M u, Gia Lâm), có chi u dài 37 km. - Quy ho ch lu ng tàu: Quy ho ch lu ng tàu k t h p v i i u ch nh và xây d ng các công trình b o v b cho hai tuy n sông H ng và sông u ng. Chi u r ng lu ng tàu là 50 m i v i lu ng 2 chi u; riêng o n sông H ng khu v c Hà N i s quy ho ch cho 4 làn, chi u r ng t i thi u là 150 m. B o m sâu ch y tàu t i thi u trên sông H ng t 2,5 - 3,6 m; sông u ng là 2,5 m. - Ch nh tr , c i t o các tuy n ư ng sông: + Bư c 1: i u ch nh th sông t nhiên v th sông quy ho ch b ng h th ng các công trình tác ng vào dòng ch y, lòng d n, tùy thu c t ng o n sông. Xây d ng công trình kh ng ch t l phân lưu và v trí c a phân lưu vào sông u ng, n nh th sông theo quy ho ch; + Bư c 2: xây d ng m i và nâng c p các công trình b o v b sông hi n có sau khi ã n nh ư c th sông. B o v các o n b sông tr ng i m c n ưu tiên t c u Thăng Long n c u Thanh Trì, các o n b liên quan n du l ch, tôn t o c nh quan thành
 7. ph (b ph i t c ng Liên M c n c ng Hà N i và b trái t Vĩnh Ng c nc a u ng, c a u ng n c ng Th ch C u); + Bư c 3: kè b o v l n lư t các o n b sông còn l i. Song song v i c i t o giao thông thu sông H ng khu v c Hà N i, tri n khai th c hi n vi c n o vét c i t o hoàn ch nh tuy n sông t Hà N i n c a áy và L ch Giang, c bi t là vi c c i t o c a lu ng t bi n vào. K ho ch ch nh tr sông H ng ư c chia thành 3 giai o n, th c hi n t năm 2008 n năm 2020: + Giai o n I (2008 - 2012): ch nh tr o n Thư ng Cát - c u Thăng Long; + Giai o n II (2013 - 2016): ch nh tr o n c u Thăng Long - c u Thanh Trì; + Giai o n II (2017 - 2020): ch nh tr o n c u Thanh Trì - Duyên Hà. Công tác c i t o sông H ng ư c k t h p v i các d án phát tri n ô th , c i t o môi trư ng và xây d ng, nâng c p các tuy n ư ng b song hành. - Các b n c ng: Nâng c p k t h p xây d ng m i n năm 2020 khu v c Hà N i có các c ng và b n g m: Trên sông H ng: c ng Khuy n Lương, c ng Thanh Trì, c ng Chèm và b n Chương Dương, b n Bát Tràng; Trên sông u ng: c ng Phù ng, c ng c Giang. Nghiên c u chuy n i công năng c a c ng Hà N i hi n nay theo hư ng ch y u ph c v du l ch. Ngoài ra, nghiên c u u tư xây d ng thêm các c ng ph c v du l ch d c hai bên b sông H ng t i khu v c T m Xá, Long Biên, vv… Các n i dung quy ho ch v ch nh tr và v n t i th y ư c b sung i u ch nh cho phù h p v i k t qu nghiên c u c a án hành lang thoát lũ sông H ng và án thành ph ven sông H ng ang th c hi n. - Quy ho ch phát tri n c ng hàng không và sân bay Hà N i có c ng hàng không qu c t N i Bài, sân bay Gia Lâm là sân bay n i a và sân bay B ch Mai là sân bay chuyên dùng cho quân s . Trong ó c ng hàng không N i Bài ư c u tư c i t o, nâng c p tr thành c ng hàng không qu c t l n c a th ô Hà N i và c a c nư c. n năm 2020, c ng hàng không qu c t N i Bài có t ng công su t t 20 ÷ 25 tri u hành khách/năm, 260.000 t n hàng hóa/năm và có di n tích d phòng m b o yêu c u ph c v . nh hư ng cho giai o n sau năm 2020, c ng hàng không qu c t N i
 8. Bài ti p t c hoàn ch nh khu phía B c, ng th i phát tri n v phía Nam, nâng t ng công su t lên 50 tri u hành khách/năm. Trong th i gian t i, ti p t c nghiên c u v trí, quy mô c a sân bay qu c t th hai trong vùng khi sân bay N i Bài có d u hi u mãn t i và d tr phát tri n lâu dài. - Quy ho ch qu t dành cho k t c u h t ng giao thông n năm 2020 Th ô Hà N i s có m t m ng lư i giao thông hoàn ch nh và hi n i. Qu t dành cho h th ng k t c u h t ng giao thông t i thi u kho ng 13.800 ha, t 15% t ng di n tích t c a thành ph . Trong ó, qu t dành cho giao thông ư ng b là 11.500 ha, qu t dành cho giao thông ư ng s t là 1.100 ha, qu t dành cho các b n và c ng trên sông H ng và sông u ng là 100 ha và qu t dành cho sân bay N i Bài, Gia Lâm và B ch Mai là 1.100 ha (trong ó qu t dành cho c ng hàng không qu c t N i Bài kho ng 700 ha). Riêng qu t dành cho tuy n ư ng s t cao t c B c - Nam ư c tính toán sau khi xác nh v trí tuy n, ga c th . M ng lư i ư ng ô th t i các qu n n i thành và các khu v c ô th c a các huy n ngo i thành t kho ng 20% di n tích t ô th , như quy ho ch chi ti t các qu n huy n ã ư c y ban nhân dân thành ph Hà N i phê duy t. - Phát tri n v n t i hành khách công c ng + Phát tri n hoàn ch nh v n t i hành khách công c ng v i ba h p ph n cơ b n, g m: h th ng v n t i kh i lư ng l n ( ư ng s t ô th và xe buýt nhanh); h th ng xe buýt thông thư ng; h th ng b tr v i các phương ti n giao thông nh . Trong ó ư ng s t ô th là xương s ng cho giao thông công c ng c a thành ph và xe buýt là phương th c cung c p d ch v t i nh ng nơi mà ư ng s t ô th không phát tri n t i; + Tăng cư ng c i thi n d ch v v n t i hành khách công c ng thông qua các gi i pháp như: t ch c liên thông gi a các phương th c v n t i (b ng cách s d ng vé chung); c i ti n, nâng cao ch t lư ng d ch v c a h th ng xe buýt, c bi t chú tr ng các d ch v ph c v ngư i già, tr em và ngư i khuy t t t; + Khuy n khích m r ng các d ch v bán công c ng như xe buýt ưa ón h c sinh và công nhân; - Qu n lý giao thông và an toàn giao thông + Phát tri n các quy nh, chính sách phù h p cho công tác qu n lý giao thông, b o m an toàn giao thông; + Nâng cao năng l c c a các cơ quan, cá nhân th c hi n công tác qu n lý giao thông và b o m an toàn giao thông; + T ch c t t công tác i u ti t nhu c u giao thông b ng các bi n pháp ki m soát t l s h u và s d ng phương ti n giao thông cá nhân, c bi t là xe máy và xe ô tô con; + Xây d ng chính sách c th v ưu tiên s d ng ư ng gi a các phương th c như xe buýt, xe máy, ô tô, xe p v.v...;
 9. + Có chính sách c th v vai trò c a xe máy trong giao thông ô th và các ho t ng kinh t - xã h i c a ngư i dân; + Th c hi n các chi n d ch nâng cao nh n th c v an toàn giao thông cho c ng ng, bao g m c các ch th công c ng và tư nhân, tăng cư ng ph bi n và giáo d c an toàn giao thông cho c ng ng; + Tăng cư ng công tác thanh tra, ki m tra các phương ti n giao thông, thi t l p h th ng ki m tra an toàn giao thông h u hi u và tăng cư ng s ph i h p gi a các cơ quan h u quan trong v n m b o an toàn giao thông. - B o v môi trư ng và tôn t o c nh quan ô th + Quy ho ch phát tri n giao thông v n t i ph i k t h p ch t ch v i các lĩnh v c quy ho ch khác c a th ô, c bi t là quy ho ch ô th góp ph n hình thành các vùng sinh thái - văn hóa và vành ai xanh t o cơ s phát tri n ô th c a Hà N i và các vùng lân c n; + Song song v i vi c xây d ng chương trình h n ch , ti n t i lo i d n các phương ti n giao thông cũ nát ra kh i h th ng giao thông c a thành ph , c n có chính sách qu n lý ch t ch ch t lư ng c a các lo i phương ti n giao thông, khuy n khích các lo i hình phương ti n giao thông s d ng nhiên li u ít gây ô nhi m; + G n li n các d án phát tri n giao thông v n t i v i yêu c u b o t n c nh quan thiên nhiên, b o t n di s n văn hóa, l ch s , ki n trúc, tôn t o không gian ô th . - Chính sách phát tri n + Phát tri n v n t i hành khách công c ng là nhi m v chi n lư c. Theo ó, c n ti p t c m r ng và nâng cao ch t lư ng ph c v c a m ng lư i xe buýt hi n có, phát tri n các phương th c v n t i hành khách công c ng kh i lư ng l n, t c cao; + G n li n phát tri n ô th v i phát tri n k t c u h t ng giao thông và v n t i hành khách công c ng, m b o phát tri n ô th m t cách ng b và b n v ng; + Xây d ng các chính sách ng b , h p lý nh m h n ch s gia tăng s lư ng phương ti n giao thông cá nhân, c bi t có chính sách phù h p nh m h n ch và ti n n gi m b t s lư ng xe máy tham gia giao thông; + Khuy n khích các thành ph n kinh t tham gia xây d ng k t c u h t ng giao thông và v n t i hành khách công c ng thông qua nh ng bi n pháp như c i ti n cơ ch , chính sách qu n lý và c p v n, ưu ãi v thu , tr giá, …; + Tăng cư ng năng l c, trách nhi m c a chính quy n a phương các c p và các cơ quan ch c năng trong công tác qu n lý ô th , qu n lý và th c hi n quy ho ch; + Th c hi n các chi n d ch v n ng nâng cao ý th c c a ngư i dân trong vi c xây d ng và phát tri n giao thông v n t i Th ô;
 10. + Tích c c tìm ki m m i ngu n v n u tư cho xây d ng và phát tri n giao thông v n t i. Ưu tiên huy ng các ngu n v n phát tri n chính th c (ODA) ho c ngu n t các t ch c tài chính - kinh t trong và và ngoài nư c cho cho các d án l n ho c công trình tr ng i m. c) Ngu n v n u tư th c hi n quy ho ch V n u tư th c hi n quy ho ch phát tri n giao thông v n t i Th ô Hà N i t nay n năm 2020 vào kho ng 287.800 t ng. Trong ó, v n cho các d án ư ng b kho ng 117.200 t ng, các d án ư ng s t (g m ư ng s t qu c gia, ư ng s t ô th k t h p xe buýt nhanh) kho ng 138.800 t ng, ư ng th y kho ng 13.700 t ng, c ng hàng không qu c t và sân bay kho ng 13.800 t ng, 3.800 t ng cho công tác qu n lý giao thông và an toàn giao thông, còn l i kho ng 500 t ng cho công tác tăng cư ng th ch chính sách. T ng v n u tư này s ư c huy ng t các ngu n: v n ngân sách trung ương và Hà N i; v n vay h tr phát tri n chính th c (ODA); v n huy ng t các doanh nghi p trong và ngoài nư c; v n huy ng t khai thác qu t; v n t ngu n ngư i tham gia giao thông ph i óng góp; và các ngu n v n khác. d) Cơ ch , chính sách và gi i pháp th c hi n - Giao y ban nhân dân thành ph Hà N i ch trì, ph i h p v i các b , ngành liên quan nghiên c u cơ ch , chính sách và các hình th c huy ng các ngu n v n khuy n khích các doanh nghi p thu c m i thành ph n kinh t trong và ngoài nư c tham gia xây d ng h th ng k t c u h t ng giao thông v n t i thành ph theo quy ho ch ư c duy t b ng các hình th c BOT, BT, BOO, liên doanh, ... theo quy nh c a pháp lu t. Trong ó có phương án huy ng v n thông qua phát hành trái phi u u tư trong nư c, trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh; - i v i các d án giao thông do Trung ương qu n lý trên a bàn thành ph , có ý nghĩa quy t nh cho phát tri n giao thông thành ph và toàn vùng nhưng chưa i u ki n th c hi n u tư, giao B Giao thông v n t i ch trì, ph i h p v i y ban nhân dân thành ph Hà N i, y ban nhân dân các t nh có liên quan nghiên c u cơ ch tài chính trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh th c hi n vi c gi i phóng m t b ng, thu h i t và giao cho chính quy n a phương qu n lý m b o qu t phát tri n giao thông theo quy ho ch; - Cho phép y ban nhân dân thành ph Hà N i xây d ng, th c hi n các phương án t o qu t và gi i phóng m t b ng theo hư ng m r ng các tuy n ph ch nh trang ô th ; - Áp d ng các chính sách ưu ãi phát tri n theo quy nh c a pháp lu t i v i các t ch c, cá nhân u tư xây d ng, v n hành h th ng v n t i hành khách công c ng. e) Các d án ưu tiên hoàn thành và tri n khai t nay n năm 2010 Trong giai o n t nay n năm 2010 c n t p trung u tư tri n khai m t s d án tr ng i m nh m gi i quy t cơ b n tình tr ng ách t c giao thông và tôn t o c nh quan ô th ph c v k ni m 1000 năm Thăng Long - Hà N i, bao g m:
 11. - C i t o, nâng c p m t s tr c qu c l hư ng tâm và cao t c hư ng tâm, g m: qu c l 1 (phía Nam và phía B c), qu c l 2, qu c l 3, qu c l 32, ư ng Láng - Hòa L c (hoàn ch nh m t c t 140m); - Xây d ng khép kín ư ng vành ai II, o n Bư i - Nh t Tân - Vĩnh Ng c - C u Chui - Sài ng - Vĩnh Tuy - Minh Khai; xây d ng khép kín ư ng vành ai III, o n Sài ng - Ninh Hi p - N i Bài và o n tuy n cao t c n i t Ninh Hi p t i ư ng cao t c N i Bài - H Long, hoàn thành o n Mai D ch - B c h Linh àm, ng th i tri n khai xây d ng ph n ư ng vành ai III cao t c cho o n N i Bài - Thăng Long - Mai D ch - Thanh Trì; - Hoàn thành h th ng ư ng d n c u Thanh Trì, c u Vĩnh Tuy, kh i công xây d ng c u Nh t Tân và ư ng n i t c u Nh t Tân n sân bay N i Bài; - C i t o, m r ng, k t h p xây d ng m i m t s tr c chính ô th , các ư ng ph chính và các nút giao gi i quy t tình tr ng ùn t c giao thông; - Xây d ng m i k t h p c i t o nâng c p các b n xe t i liên t nh, b n xe khách liên t nh và n i ô, b n bãi xe t i các khu ô th , khu dân cư. Trong ó c n t p trung nghiên c u xây d ng các bãi xe ng m, bãi xe nhi u t ng ph c v nhu c u xe t i các khu v c có m t giao thông cao; - Tri n khai xây d ng tuy n ư ng s t ô th Hà N i - Hà ông, tuy n ư ng s t ô th s 3 (Nh n - ga Hà N i); o n tuy n ư ng s t trên cao Gia Lâm - Giáp Bát (thu c tuy n ư ng s t xuyên tâm Yên Viên - Ng c H i); xây d ng thí i m tuy n xe buýt ưu tiên theo hành lang Ba La Bông - qu c l 6 - Nguy n Trãi - Láng H - Kim Mã, Vĩnh Quỳnh - Gi i Phóng - i C Vi t - Ph Hu - Hàng Bài; tri n khai xây d ng trung tâm qu n lý và i u hành v n t i hành khách công c ng; - C i t o, ch nh trang các tuy n ph (Tr n Duy Hưng - Nguy n Chí Thanh - Li u Giai - Văn Cao - H Tây, Gi ng Võ - Láng H - Lê Văn Lương, Ph m Văn ng - Ph m Hùng - Khu t Duy Ti n, Tràng Ti n - Hàng Khay - Tràng Thi - i n Biên Ph , inh Tiên Hoàng, Hai Bà Trưng, Lý Thư ng Ki t, Tr n Hưng o, Lê DuNn - Gi i Phóng - B c Linh àm, Tôn c Th ng - Nguy n Lương B ng - Tây Sơn - Nguy n Trãi), các nút giao thông (Kim Liên, Ô Ch D a, Ngã tư V ng, Ngã Tư S , C u Gi y) và 8 qu ng trư ng c a thành ph ; - C i t o, ch nh tr lu ng tàu trên sông H ng và c i t o nâng c p các b n, c ng. Nghiên c u xây d ng m i c ng Phù ng c a tuy n sông u ng; - C i t o, nâng c p c ng hàng không qu c t N i Bài, xây d ng nhà ga T2 v i công su t khai thác t 10 tri u hành khách/năm i u 2. Qu n lý quy ho ch Qu n lý ch t ch qu t giành cho giao thông nh m m b o tính kh thi c a quy ho ch trong i u ki n ô th hóa nhanh chóng t i Th ô Hà N i.
 12. - Sau khi Quy ho ch ư c duy t, y ban nhân dân thành ph Hà N i ph i h p v i B Giao thông v n t i và y ban nhân dân các t nh có liên quan t ch c công b quy ho ch, xác nh và qu n lý qu t giành cho giao thông; - i v i m ng lư i ư ng s t ô th , ngoài vi c xác nh, qu n lý ch gi i trên m t t, y ban nhân dân thành ph Hà N i ch o các s , ban, ngành và các qu n, huy n qu n lý ch t ch vi c quy ho ch và c p phép xây d ng các nhà cao t ng, các công trình có móng sâu chi m d ng lòng t ng m d c hành lang tuy n tàu i n ng m; xác nh và qu n lý ch t ch qu t dành cho pô ư ng s t ô th ; - y ban nhân dân thành ph Hà N i và các a phương liên quan thư ng xuyên ki m tra, thanh tra vi c qu n lý, s d ng qu t giành cho giao thông, m b o vi c s d ng t úng m c ích, úng quy ho ch. Trư ng h p phát hi n vi ph m ph i kiên quy t thu h i nh m m b o qu t cho phát tri n giao thông. i u 3. T ch c th c hi n 1. Trách nhi m c a y ban nhân dân thành ph Hà N i và các t nh liên quan: - Ti n hành rà soát i u ch nh các quy ho ch, các d án trên a bàn a phương cho phù h p v i n i dung c a quy ho ch này; - Ph i h p v i B Giao thông v n t i, B Xây d ng và các b , ngành liên quan tri n khai l p quy ho ch chi ti t phát tri n h th ng giao thông v n t i trên a bàn, quy t nh quy mô các công trình xây d ng theo quy ho ch; - Ph i h p v i B K ho ch và u tư, B Tài chính, B Giao thông v n t i và các ngành liên quan xác nh các ngu n v n u tư và xây d ng các cơ ch , chính sách phù h p m b o tính kh thi c a quy ho ch ư c duy t; Trong trư ng h p c n b sung, i u ch nh quy ho ch, y ban nhân dân thành ph Hà N i ph i h p v i B Giao thông v n t i, B Xây d ng và y ban nhân dân các t nh có liên quan trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. 2. Trách nhi m c a B Giao thông v n t i: - Ch trì, ph i h p v i các B , ngành, y ban nhân dân thành ph Hà N i và y ban nhân dân các t nh có liên quan th ng nh t phân công trách nhi m và l p k ho ch th c hi n các d án phát tri n giao thông v n t i qu c gia trên a bàn theo t ng k ho ch 5 năm, trình Th tư ng Chính ph phê duy t th c hi n; - Căn c quy ho ch ư c duy t, ch o các C c chuyên ngành qu n lý và th c hi n các d án giao thông v n t i qu c gia khu v c thành ph Hà N i phù h p v i nhu c u phát tri n kinh t - xã h i; i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. i u 5. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang b , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân thành ph Hà N i, Ch t ch y ban nhân dân
 13. các t nh Hà Tây, B c Ninh, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, B c Giang, Thái Nguyên ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; Các B : Giao thông v n t i, Xây d ng, N i v , K ho ch và u tư, Tài chính, Công an, Qu c phòng, Công thương, Khoa h c và Công ngh , Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Tài nguyên và Môi trư ng; Nguy n T n Dũng - Văn phòng BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, TP tr c thu c Trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - BQL KKTCKQT B Y; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBND các t nh, thành ph : Hà N i, Hà Tây, B c Ninh, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, B c Giang, Thái Nguyên; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, KTN (5b). VH ( b). PH L C DANH M C CÁC D ÁN D KI N C A QUY HO CH PHÁT TRI N GIAO THÔNG V N T I TH Ô HÀ N I N NĂM 2020 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 90 /2008/Q -TTg ngày 09 tháng 7 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph ) Quy mô K ho ch d B r ng S làn TT D án Chi u ki n m tc t xe cơ dài ngang gi i (Km) (m) A ư ng b Qu c l hư ng tâm ( o n trong a I ph n Hà N i) Qu c l 1A cũ ( o n C u Chui - C u 60 4 1 u ng - B c Ninh) 2008 - 2010 13,1 Qu c l 1A cũ ( o n Ng c H i - Văn 67 4 2 i n) 2008 - 2010 3,3
 14. Quy mô K ho ch d B r ng S làn TT D án Chi u ki n m tc t xe cơ dài ngang gi i (Km) (m) ang tri n 50 3 Qu c l 32 ( o n Mai D ch - Nh n) khai 6,5 ang tri n 35,5 4 4 Qu c l 2 ( o n Ph L - Vĩnh Phúc) khai 3 Qu c l 3 ( o n t Vĩnh Ng c nh t a 50 4 5 ph n Hà N i) 2008 - 2010 12,5 Cao t c hư ng tâm ( o n trong a II ph n Hà N i) 1 Cao t c Hà N i - B c Ninh - L ng Sơn 2010 - 2015 1 35,5 6 ư ng Láng - Hoà L c (cao t c k t h p ang tri n 140 - 6+4 2 ô th ) khai 6,5 175 ang tri n 25 4 3 Cao t c Hà N i - Lào Cai khai 1,0 ang tri n 4 Cao t c Hà N i - Thái Nguyên khai 5 Cao t c Hà N i - H i Phòng 2008 - 2012 10,0 35,5 - 45 6-8 ang tri n 28 4 6 Cao t c N i Bài - B c Ninh khai 20,0 III ư ng vành ai ang tri n 50 - 72,5 4-6 1 Vành ai II khai 44 ang tri n 35,5 - 72 6-8 2 Vành ai III khai 65 Vành ai giao thông i ngo i (vành ai 100 - 6-8 3 IV) 2009-2015 148 120 IV Các tr c chính ô th Tr c ông - Tây (Tr n Khát Chân - i 50 - 60 4 C Vi t - Kim Liên - Ô Ch D a - ê La ang tri n 1 Thành - C u Gi y) khai 7 2 ê H u H ng (Chèm - Khuy n Lương) 2010-2012 15 23 - 59,3 2-6 Nh n - Mai D ch - Xuân Th y - C u Gi y 33 - 50 4 -6 - Kim Mã - Nguy n Thái H c - Hùng ang tri n 3 Vương khai 12
 15. Quy mô K ho ch d B r ng S làn TT D án Chi u ki n m tc t xe cơ dài ngang gi i (Km) (m) Tr n Duy Hưng - Nguy n Chí Thanh - ang tri n 50 6 4 Li u Giai - H Tây khai 5 Tr c B c - Nam (Lê DuNn - Gi i Phóng - 20,5 - 46 2-6 5 Văn i n) 2008 - 2010 10 6 Nguy n Trãi - Tây Sơn - Tôn c Th ng 2010 - 2015 9 28,5 - 65 4-6 7 Nguy n Tam Trinh - Kim Ngưu - Lò úc 2008 - 2010 5 40 4 Hà ông - Lê Văn Lương - Láng H - 40 - 53,5 4 8 Gi ng Võ 2008 - 2010 10 Hàng Bài - Ph Hu - B ch Mai - Trương 24 - 40 2-4 9 nh 2008 - 2010 5,5 Phú Di n - Nam Thăng Long - Hoàng 50 - 53,5 4 10 Qu c Vi t - Hoàng Hoa Thám 2008 - 2010 11 Lĩnh Nam - Kim ng - nh Công - 50 4 Nguy n Trãi - Yên Hòa - Xuân Th y - 11 Xuân nh 2010-2013 17 Ki n Hưng - Kim Giang - Lê Tr ng T n - 25 - 53,5 4 Tôn Th t Tùng - Ph m Ng c Th ch - Ga 12 Hà N i. 2012 - 2015 6 Phú ô - Yên Hoà - B o tàng dân t c h c 40 - 50 4-6 13 - Xuân La 2008 - 2010 11 14 Ga Hà N i - Qu c T Giám 2008 - 2010 1,4 36 4 Khu công nghi p Nam Thăng Long - H 40 - 60 6 15 Tây 2008 - 2010 8,5 Ga Hà N i - Hào Nam - Núi Trúc - i 25 - 35 4-6 16 C n - Hoàng Hoa Thám 2010 - 2015 7,5 Xuân La - C Nhu - C u Di n - Xuân 40 6 17 Phương 2010 - 2015 6,8 18 Cát Linh - La Thành - Thái Hà - Láng 2008 - 2010 2,5 22 - 44,5 4-6 C u chui - ông Trù - Vĩnh Ng c - B c ang tri n 50 - 72,5 6 19 Thăng Long khai 17 20 Nh t Tân - Vĩnh Ng c - N i Bài 2008 - 2011 13,5 100 6+4 T Liên - ông H i - D c Tú - Vành ai 50 6 21 III 2015 - 2020 10 22 Yên Viên - Ngô Gia T - Nguy n Văn C 2008 - 2010 8,5 42 - 50 6
 16. Quy mô K ho ch d B r ng S làn TT D án Chi u ki n m tc t xe cơ dài ngang gi i (Km) (m) C Bi - Vi t Hưng - C Loa - Vân N i 48 - 50 6 23 (Vân Trì) 2010 - 2015 18,5 Vi t Hùng - Vân N i - Nam H ng - khu 40 6 24 Mê Linh 2015 - 2020 12 25 Vĩnh Ng c - Vân N i 2015 - 2020 5,0 40 - 50 6 Gia Thư ng - c Giang - Vi t Hưng - 40 6 26 Sài ng - C Bi 2010 - 2015 9,5 Nam H ng - Vân Trì - Tiên Dương - 40 6 27 Nguyên Khê 2015 - 2020 11,5 Vĩnh Ng c - C Loa - Vi t Hùng - 40 6 28 Nguyên Khê 2010 - 2015 11,5 200 - 6 29 Xuân Canh - C Loa (tr c không gian) 2015 - 2020 2,7 300 Xuân Canh - Gia Thư ng- B - Th ch 30 6 30 Bàn - Trâu Quỳ 2015 - 2020 15 V Các ư ng ph khu v c, liên khu v c 2008 - 2020 VI Các nút giao 2008 - 2020 VII Các b n, bãi xe 2008 - 2020 B ư ng s t I ư ng s t qu c gia 1 Xây d ng ư ng s t vành ai ông 2015 - 2020 2 Nâng c p, c i t o ư ng s t vành ai Tây 2010 - 2015 3 Nâng c p c i t o các ư ng s t hư ng tâm 2010 - 2020 4 Nâng c p các nhà ga hi n có 2007 - 2020 ư ng s t ô th (k t h p xe buýt II nhanh) Tuy n s 1 (Ng c H i - Yên Viên – Như 1 Quỳnh) 2008 - 2015 38,7 Tuy n s 2 (N i Bài - Hà N i - Thư ng 2 ình) 2008 - 2015 35,2 3 Tuy n Hà N i - Hà ông 2008 - 2012 14,0 Tuy n s 3 (Nh n - ga Hà N i - Hoàng 4 Mai) 2008 - 2015 21,0
 17. Quy mô K ho ch d B r ng S làn TT D án Chi u ki n m tc t xe cơ dài ngang gi i (Km) (m) 5 Tuy n s 4 (trư c m t là xe buýt nhanh) 2015 - 2020 53,1 Tuy n s 5 (Nam H Tây - Ng c Khánh- 6 Láng - Hòa L c) 2010 - 2015 34,5 Tuy n xe buýt ưu tiên s 1 (Ba La Bông - qu c l 6 - Nguy n Trãi - Láng H - 7 Kim Mã) 2008 - 2010 13,5 Tuy n xe buýt ưu tiên s 2 (Vĩnh Quỳnh - Gi i Phóng - i C Vi t - Ph Hu - 8 Hàng Bài) 2008 - 2010 9,5 C ư ng th y I C i t o, ch nh tr lu ng tàu C i t o, ch nh tr lu ng tàu trên sông 1 H ng 2010 - 2020 C i t o, ch nh tr lu ng tàu trên sông 2 u ng 2010 - 2020 II Xây d ng, c i t o các c ng, b n Xây d ng m i c ng Phù ng (c ng phía 1 ông) 2012 - 2015 C i t o chuy n i công năng c ng Hà 2 N i 2010 - 2015 3 M r ng, c i t o c ng Khuy n Lương 2010 - 2015 Xây d ng các b n tàu du l ch trên sông 4 H ng 2015 - 2020 D C ng hàng không và sân bay 1 M r ng và c i t o sân bay N i Bài 2008 - 2020 Qu n lý giao thông và an toàn giao E thông Nâng cao năng l c t ch c, i u hành 1 giao thông 2008 - 2020 T ch c qu n lý h th ng bãi , i m 2 xe 2008 - 2020 3 B o m an toàn giao thông toàn di n 2008 - 2020 F Tăng cư ng chính sách, th ch
Đồng bộ tài khoản