Quyết định số 902/2007/QĐ-TCHQ

Chia sẻ: Phi Van | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
62
lượt xem
4
download

Quyết định số 902/2007/QĐ-TCHQ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 902/2007/QĐ-TCHQ về Quy chế quản lý và vận hành chương trình phần mềm Quản lý, tra cứu và thống kê thông tin phân tích, phân loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu trong ngành Hải quan do Tổng Cục Hải Quan ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 902/2007/QĐ-TCHQ

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔNG CỤC HẢI QUAN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 902/QĐ-TCHQ Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH “QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ VẬN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH PHẦN MỀM QUẢN LÝ, TRA CỨU VÀ THỐNG KÊ THÔNG TIN PHÂN TÍCH, PHÂN LOẠI HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU TRONG NGÀNH HẢI QUAN” TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN Căn cứ Luật Hải quan ngày 29/06/2001, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Hải quan ngày 14/06/2005; Căn cứ Nghị định 96/2002/NĐ-CP ngày 19/11/2002 qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan; Căn cứ Quyết định 32/2003/QĐ-BTC ngày 17/03/2003 của Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Trung tâm Phân tích, phân loại hàng hoá xuất khẩu miền Bắc, miền Trung, miền Nam trực thuộc Tổng cục Hải quan; Căn cứ Quyết định 1671/QĐ-TCHQ ngày 20/10/2005 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế về phân tích, phân loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu trong ngành Hải quan; Căn cứ Quyết định 04/QĐ-TCHQ ngày 05/01/2006 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế quản lý và triển khai công nghệ thông tin trong ngành Hải quan; Xét đề nghị của các Giám đốc các Trung tâm Phân tích, phân loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu và Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này bản “Quy chế quản lý và vận hành Chương trình phần mềm Quản lý, tra cứu và thống kê thông tin phân tích, phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong ngành Hải quan”. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Các Giám đốc các Trung tâm Phân tích, phân loại và Cục Trưởng Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG Nơi nhận: - Như điều 3; - Đ/c Tổng cục trưởng (để b/c); - Lãnh đạo TCHQ; - Trang web Hải quan; - Lưu VP, VPTC Nguyến Ngọc Túc
  2. QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ VẬN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH PHẦN MỀM QUẢN LÝ, TRA CỨU VÀ THỐNG KÊ THÔNG TIN PHÂN TÍCH, PHÂN LOẠI HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU TRONG NGÀNH HẢI QUAN (Ban hành kèm theo Quyết định số : 902/2007/QĐ-TCHQ ngày 22 tháng 05 năm 2007 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hăi quan) Chương 1 : QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Đối tượng và mục đích 1. Chương trình phần mềm quản lý, tra cứu và thống kê thông tin phân tích, phân loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu trong ngành Hải qaun (sau đây viết tắt là Trung tâm PTPL) trực thuộc Tổng cục Hải quan (TCHQ). 2. Mục đích sử dụng của chương trình phần mềm này nhằm : - Quản lý và theo dõi quy trình PTPL hàng hoá. - Phục vụ việc tra cứu thông tin PTPL cho các Trung tâm PTPL và cho các đơn vị của TCHQ. - Phục vụ việc thống kê, báo cáo về nghiệp vụ của các Trung tâm PTPL. Điều 2. Phạm vi và phương pháp triển khai thực hiện 1. Chương trình phần mềm này được triển khai thựchiện tại các Trung tâm PTPL. Các Trung tâm PTPL phối hợp quản lý và vận hành Chương trình phần mềm quản lý PTPL một cách đồng bộ và có sự trao đổi thông tin hai chiều giữa các Trung tâm PTPL. 2. Cơ sở dữ liệu của chương trình này được đặt tại máy chủ của TCHQ. Điều 3. Nguyên tắc phối hợp, quản lý và vận hành 1. Lãnh đạo các Trung tâm PTPL phân công chuyên viên chịu trách nhiệm theo dõi, phối hợp thực hiện công việc quản lý và vận hành Chương trình phần mềm quản lý PTPL. 2. Chương trình phần mềm này được vận hành và khai thác tuân thủ các quy định về quản lý công nghệ thông tin thống nhất của TCHQ, các quy định khác có liên quan và các quy định tại quy chế này. 3. Nghiêm cấm việc khai thác thông tin cảu Chương trình phần mềm quản lý PTPL vào mục đích ngoài quy định của quy chế này. Chương 2 : QUY ĐỊNH CỤ THỂ Điều 4. Nhiệm vụ của các Trung tâm PTPL
  3. Là đơn vị sử dụng chính, các Trung tâm PTPL có nhiệm vụ : 1. Cập nhật dữ liệu vào Chương trình phần mềm quản lý PTPL. 2. Tạo và phân quyền đối với người sử dụng. 3. Đảm bảo nội dung của các dữ liệu được nhập vào chương trình này 4. Đảm bảo chuẩn hoá các tiêu chí cho Chương trình phần mềm quản lý PTPL phục vụ cho công tác PTPL. 5. Thông báo kịp thời cho Cục CNTT và TKHQ khi chương trình phần mềm bị lỗi để đảm bảo cho quy trình làm việc được liên tục. 6. Thông báo trước cho Cục CNTT và TKHQ về kế hoạch, nội dung và cán bộ thực hiện khi có yêu cầu cập nhật, bảo trì chương trình phần mềm này Điều 5. Nhiệm vụ của Cục CNTT và TKHQ Là đơn vị quản lý, vận hành Chương trình phần mềm quản lý PTPL và cơ sở dữ liệu tại máy chủ, Cục CNTT và TKHQ có nhiệm vụ : 1. Đảm bảo kỹ thuật cho hoạt động của Chương trình phần mềm quản lý PTPL ; thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn cho dữ liệu và Chương trình phần mềm quản lý PTPL. 2. Cung cấp danh mục dữ liệu chuẩn có liên quan để Trung tâm PTPL cập nhật vào Chương trinh phần mềm quản lý PTPL. 3. Hỗ trợ kỹ thuật và phối hợp với các Trung tâm PTPL trong việc cập nhật, bảo trì Chương trình phần mềm quản lý PTPL. 4. Đảm bảo kết nối cho Chương trình phần mềm quản lý PTPL và thông báo trước cho các Trung tâm khi có sự cố về mạng. Chương 3 : TỔ CHỨC THỰC HIỆN Điều 6. Trách nhiệm cảu các đơn vị, cá nhân liên quan Các đơn vị, cá nhận tham gia Chương trình phần mềm quản lý PTPL có trách nhiệm thực hiện các quy định tại quy chế này và các quy định liên quan. Điều 7. Xử lý vi phạm Đơn vị, cá nhân vi phạm các quy định của quy chế này chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm của mình theo quy định của pháp luật. Điều 8. Sửa đổi, bổ sung quy chế Các đơn vị có trách nhiệm báo cáo kịp thời cho Lãnh đạo TCHQ mọi vướng mắc hoặc kiến nghị trong quá trình thực hiện quy chế này. KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đồng bộ tài khoản