Quyết định số 91/2003/QĐ-BNV

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
43
lượt xem
1
download

Quyết định số 91/2003/QĐ-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 91/2003/QĐ-BNV về việc chuyển câu lạc bộ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thành hiệp hội các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của Việt Nam do Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 91/2003/QĐ-BNV

  1. B N IV C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******* c l p – T do – H nh phúc ******* S : 91/2003/Q -BNV Hà N i, ngày 31 tháng 12 năm 2003 QUY T NNH V VI C CHUY N CÂU L C B DOANH NGHI P CÓ V N U TƯ NƯ C NGOÀI THÀNH HI P H I CÁC DOANH NGHI P CÓ V N U TƯ TR C TI P NƯ C NGOÀI C A VI T NAM B TRƯ NG B N IV Căn c S c l nh s 102/SL-L004 ngày 20/5/1957 quy nh v quy n l p H i; Căn c Ngh nh c a Chính ph s 45/2003/N -CP ngày 09/5/2003 quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B N i v ; Căn c Ngh nh c a Chính ph s 88/2003/N -CP ngày 30/7/2003 quy nh v t ch c, ho t ng và qu n lý h i; Xét ngh c a Câu l c b doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ngh c a B K ho ch và u tư và c a V T ch c phi Chính ph , QUY T NNH: i u 1. Cho phép chuy n Câu l c b doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài thành Hi p h i các doanh nghi p có v n u tư tr c ti p nư c ngoài c a Vi t Nam. i u 2. Hi p h i các doanh nghi p có v n u tư tr c ti p nư c ngoài c a Vi t Nam t ch c, ho t ng theo i u l Hi p h i ư c B trư ng B N i v phê duy t và ch u s qu n lý nhà nư c c a B K ho ch và u tư. Hi p h i các doanh nghi p có v n u tư tr c ti p nư c ngoài c a Vi t Nam t lo li u kinh phí và phương ti n ho t ng. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 4. Ch t ch Hi p h i các doanh nghi p có v n u tư tr c ti p nư c ngoài c a Vi t Nam, V trư ng V T ch c phi Chính ph và Chánh Văn phòng B ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG B N IV Quang Trung
Đồng bộ tài khoản