Quyết định số 91/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
77
lượt xem
7
download

Quyết định số 91/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 91/2004/QĐ-UB về việc ban hành quy định quản lý kinh doanh nhà ở trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Ủy ban Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 91/2004/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 91/2004/Q -UB Hà N i, ngày 20 tháng 05 năm 2004 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I V VI C BAN HÀNH QUY NNH QU N LÝ KINH DOANH NHÀ TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H ND và UBND; Căn c Lu t t ai; Căn c Pháp l nh Th ô; Căn c các Ngh nh: s 51/1999/N -CP và s 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999, s 38/2000/N -CP ngày 23/8/2000, s 66/2001/N -CP ngày 28/9/2001 và Ngh nh s 71/ 2001/N -CP ngày 5/10/2001 c a Chính ph ; Căn c Thông tư s 20/2002/TT-BTC ngày 28/02/2002 c a B Tài chính hư ng d n v ưu ãi u tư xây d ng nhà bán và cho thuê; Căn c Ngh quy t s 09/2000/Q - H ngày 21/7/2000 c a H ND Thành ph Hà n i; Công văn s 676/BC - QLN ngày 30/5/1996 c a Ban ch o trung ương v chính sách nhà và t ; Căn c Quy t nh s 123/2001/Q -UB ngày 06/12/2001 c a UBND Thành ph quy nh nh ng nguyên t c qu n lý u tư xây d ng các khu ô th m i, c i t o, s a ch a nhà trên a bàn Thành ph ; Xét ngh c a Giám c S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t, QUY T NNH: i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này quy nh v vi c qu n lý kinh doanh nhà trên a bàn Thành ph Hà N i. i u 2: Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3: Chánh Văn phòng H ND và UBND Thành ph ; Giám c các s , ban, ngành thu c Thành ph ; Ch t ch UBND các qu n, huy n và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này ./. TM. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH
  2. Hoàng Văn Nghiên QUY NNH V VI C QU N LÝ KINH DOANH NHÀ TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I (Ban hành kèm theo Quy t nh s 91/2004/Q -UB ngày 20 tháng 5 năm 2004 c a UBND Thành ph Hà N i) Chương 1: QUI NNH CHUNG i u 1. Ph m vi và i tư ng áp d ng 1. B n quy nh này quy nh v vi c qu n lý nhà nư c c a Thành ph Hà n i i v i các ho t ng kinh doanh nhà c a các t ch c, cá nhân trong nư c thu c m i thành ph n kinh t trên a bàn Thành ph Hà N i. 2. Các t ch c, cá nhân có v n u tư nư c ngoài ư c thành l p và ho t ng theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam không thu c ph m vi i u ch nh c a Quy nh này. i u 2. Các t ch c, cá nhân kinh doanh nhà Các t ch c, cá nhân ư c quy nh t i các Kho n 1,2,3,4 i u này, có ăng ký kinh doanh nhà theo quy nh c a pháp lu t ư c kinh doanh nhà . 1. Các t ch c, cá nhân quy nh t i Kho n 1, i u 1 c a Quy nh này 2. Các t ch c do ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài u tư tr c ti p t i Vi t Nam. 3. Các t ch c do ngư i nư c ngoài cư trú lâu dài Vi t Nam u tư tr c ti p t i Vi t Nam. 4. Các t ch c do công dân Vi t Nam cùng thành l p v i ngư i Vi t nam nh cư nư c ngoài, v i ngư i nư c ngoài cư trú lâu dài t i Vi t nam. i u 3: Quy n s h u nhà Nhà c a các t ch c, cá nhân xây d ng kinh doanh là tài s n ư c Nhà nư c b o h theo quy nh c a Pháp lu t.
  3. Nhà cho thuê t i các d án khu ô th m i ho c chung cư cũ xây d ng l i, ư c xác l p s h u cho ngư i u tư kinh doanh cho thuê trong su t th i gian xây d ng, khai thác kinh doanh cho thuê v i nh ng i u ki n c th nhưng không vư t quá 50 năm. Nh ng nhà này khung giá thuê nhà do Nhà nư c quy nh. i u 4. Nguyên t c kinh doanh nhà 1) i v i nhà mua, bán: Vi c mua, bán nhà ư c th c hi n trên cơ s h p ng ký k t gi a ngư i mua nhà và ngư i có nhà bán; Giá mua, bán nhà th c hi n theo phương th c tho thu n gi a ngư i mua nhà và ngư i bán nhà theo giá th trư ng t i th i i m ký k t h p ng, trong ó có các i u, kho n th a thu n phương th c thanh toán và bàn giao nhà gi a ngư i mua và ngư i bán. 2) i v i nhà cho thuê: a. Vi c thuê nhà ư c th c hi n trên cơ s h p ng thuê nhà ư c ký k t gi a ngư i thuê nhà và ngư i có nhà cho thuê; ngư i thuê nhà và ngư i có nhà cho thuê ph i cam k t th c hi n úng các i u ki n thuê nhà, tr nhà theo h p ng, úng quy nh c a pháp lu t. H p ng thuê nhà ư c l p theo m u do cơ quan Nhà nư c ban hành, ư c pháp lu t b o h . Trong th i gian thuê nhà, n u ngư i thuê nhà vi ph m h p ng thuê nhà, vi ph m các quy nh v qu n lý, s d ng nhà thì bên cho thuê nhà có quy n ch m d t h p ng cho thuê nhà trư c th i h n và yêu c u ngư i thuê nhà b i thư ng thi t h i (n u có) cho bên cho thuê nhà. b. Giá cho thuê nhà ư c l p lũy ti n cho nh ng căn h xây d ng có ti n nghi, trang thi t b t t, s d ng nhi u di n tích, m b o thu h i v n cho ch u tư và bù p chi phí cho nh ng căn h giá th p cho ngư i nghèo thuê có di n tích, ti n nghi tương ng v i thu nh p c a h . c. i v i nhà cho thuê có th i h n, khi h t th i h n thuê thì ngư i thuê nhà ph i tr l i nhà cho ch nhà ho c tho thu n gia h n ti p h p ng v i ch nhà n u ngư i thuê nhà v n có nhu c u thuê. i u 5. i tư ng ư c mua ho c thuê nhà 1. Các i tư ng ư c mua nhà g m: a. M i i tư ng dân cư sinh s ng trên a bàn Thành ph Ha n i n u có nhu c u mua nhà u có quy n ư c mua. b. Các i tư ng hư ng lương t ngân sách Nhà nư c, cán b , công ch c, viên ch c, công nhân lao ng làm vi c trong các doanh nghi p thu c m i thành ph n kinh t . c. Các i tư ng thu c di n chính sách, chính sách xã h i. Các i tư ng nêu trên ph i có h khNu thư ng trú t i Hà N i
  4. 2. Các i tư ng ư c thuê nhà g m: a. Là các i tư ng nêu t i Kho n 1, i u này. b. Sinh viên, h c sinh h c t i các trư ng i h c, Cao ng; các i tư ng dân cư sinh s ng, công tác ho c làm vi c ư c ăng ký h khNu t m trú t i Hà n i. Chương 2: QU N LÝ VI C KINH DOANH NHÀ i u 6. t làm nhà cho m c ích kinh doanh: 1. t xây d ng nhà t i các khu ô th m i a. T i các khu ô th m i, nhà ư c xây d ng kinh doanh ph i phù h p v i quy ho ch ư c duy t, m b o các i u ki n sinh ho t, làm vi c, i l i, h c hành, ngh ngơi và v sinh môi trư ng. b. Khuy n khích các doanh nghi p có cơ ch phù h p v i quy nh c a pháp lu t nh m huy ng ư c các ngu n v n h p pháp trong và ngoài nư c u tư xây d ng nhà , tăng qu nhà cho dân cư. 2. t xây d ng nhà t i các khu nhà t p th , nhà chung cư cũ a. T i các khu nhà t p th , nhà chung cư cũ ã xu ng c p ho c h t h n s d ng không m b o an toàn và i u ki n sinh ho t t i thi u cho ngư i dân sinh s ng, c n ư c c i t o, nâng c p ho c xây d ng l i s d ng. b. T i các khu t p th do các cơ quan t b trí cho cán b , công nhân t nh ng năm trư c, chưa ư c quy ho ch và xây d ng ng b , thi u h th ng h t ng k thu t và xã h i. Nhà xây d ng t i Ti t a và Ti t b - Kho n 2 i u này trư c h t ph i ưu tiên gi i quy t nhu c u tái nh cư t i ch . Ph n di n tích dư dôi (n u có) ch u tư ư c kinh doanh theo quy nh t i i u 5 c a Quy nh này. 3. t xây d ng nhà t i các khu dân cư có th chuy n i c a m t ho c nhi u ngư i t o thành nh ng công trình nhà có ki n trúc p, tăng di n tích s d ng t i nh ng vùng quy ho ch cho phép tăng m t dân cư và di n tích xây d ng nhà kinh doanh. i u 7. Các lo i nhà kinh doanh 1. Nhà bán: Nhà ư c u tư xây d ng h p pháp, thu c s h u c a ch u tư t i các d án phát tri n nhà h ăc d án c i t o xây d ng l i các khu chung cư cũ mà ch u tư ư c quy n bán theo giá th a thu n.
  5. 2. Nhà cho thuê: Nhà ư c u tư xây d ng h p pháp, thu c s h u lâu dài ho c s h u có th i h n c a ch u tư t i các d án phát tri n nhà ho c d án c i t o xây d ng l i các khu chung cư cũ mà ch u tư dùng cho thuê. i u 8. Ch th kinh doanh nhà Ch th kinh doanh nhà là pháp nhân, th nhân (g i t t là ch nhà) ư c phép ăng ký kinh doanh nhà theo quy nh c a pháp lu t. Ch nhà có trách nhi m t ch c kinh doanh nhà theo quy nh c a Thành ph v mua bán nhà t i các d án phát tri n nhà; quy nh v qu n lý cho thuê nhà t i các d án phát tri n nhà trên a bàn Thành ph . Ngư i mua nhà ho c thuê nhà có trách nhi m th c hi n úng h p ng mua bán, ho c thuê nhà theo quy nh c a B Lu t Dân s hi n hành. i u 9. Trách nhi m c a ch u tư 1. Ph i công khai th t c mua bán. Vi c mua bán nhà ư c th c hi n theo th a thu n gi a bên mua và bên bán theo các hình th c tr d n theo t, tr góp và ph i l p h p ng mua bán nhà . 2. Ph i n p các kho n thu theo quy nh c a pháp lu t và ph i ăng ký v i cơ quan qu n lý nhà nư c làm các th t c theo quy nh c a pháp lu t cho bên mua nhà. 3. Ch u tư có nhà cho thuê ph i ăng ký kinh doanh, khi cho thuê nhà ph i l p h p ng thuê nhà theo quy nh c a B lu t dân s , trên cơ s tho thu n gi a bên cho thuê nhà và bên thuê nhà. i u 10. Giá cho thuê nhà Thành ph không dùng ngân sách bao c p giá cho thuê nhà . Giá cho thuê nhà áp d ng cho t ng lo i căn h và t ng i tư ng thuê do ch u tư t quy t nh trên cơ s cân i v n u tư ng trư c, thu h i v n và l i nhu n trong th i gian không vư t quá 50 năm. Thành ph công b khung giá nhà cho thuê b ng quy t nh riêng, trong ó c th hoá Ti t b, Kho n 2 - i u 4 c a Quy nh này. H s giá cho thuê nhà cho ngư i nghèo t 0,4 n 0,7 khung giá c a giá trung bình tính cho ơn v di n tích m t mét vuông. S bù p t các ngu n v n cho nhà h c sinh, sinh viên thuê, cho nhà tái nh cư, cho ngư i dân ph i di chuy n l y m t b ng phát tri n Thành ph và cho ngư i có công thuê khi chưa t o l p ư c ch riêng theo quy nh c a Nhà nư c ư c ngân sách Thành ph b trí hàng năm. i u 11. M t s ưu ãi khuy n khích ho t ng kinh doanh nhà cho thuê. 1. Ch u tư xây d ng nhà kinh doanh cho thuê ư c: a. Huy ng v n ng trư c c a các t ch c, cá nhân có nhu c u v thuê nhà iv i các i tư ng quy nh t i i u 5 b n quy nh này;
  6. b. Vay v n c a các t ch c tín d ng và áp d ng các hình th c huy ng v n h p pháp khác theo quy nh c a pháp lu t. c. UBND Thành Ph xem xét cho vay v n t Qu h tr phát tri n ho c ư c b o lãnh tín d ng u tư theo quy nh t i Ngh nh s 106/2004/N - CP ngày 12/4/2004 c a Chính ph ho c vay t Qu u tư phát tri n c a Thành ph . d. ưu ãi v mi n, gi m, ch m n p ti n s d ng t và thu s d ng t theo quy nh c a Nhà nư c và c a Thành ph . e. ưu ãi các kho n nghĩa v v n p ti n t i v i di n tích t xây d ng nhà chung cư cho thuê. f. Ch m n p ti n s d ng t i v i ph n di n tích t ph i n p ti n (n u có), nhưng th i gian ch m n p t i a không quá 5 năm, k t ngày ký quy t nh giao t. g. áp d ng m c thu su t th p nh t i v i thu thu nh p doanh nghi p, thu thu nh p t ho t ng cho thuê nhà, m b o thu h i v n và bù p chính sách xã h i. h. Ký k t nh n qu n lý và khai thác kinh doanh toàn b di n tích t ng 1 (t ng tr t) nhà chung cư cao t ng và các d ch v khác c a công trình ho c c a khu d án. 2. Ngân sách Nhà nư c u tư các công trình, h ng m c công trình h t ng k thu t ngoài ph m vi d án u n i v i h th ng chung c a khu v c. Trong trư ng h p Ngân sách Nhà nư c chưa cân i k p v n u tư cho các công trình theo ti n thì ch u tư ư c s d ng các ngu n v n h p pháp khác u tư theo úng quy nh c a Nhà nư c v qu n lý u tư và xây d ng nh m ưa d án vào ho t ng úng ti n . Ngu n u tư này s ư c tr vào kinh phí ph i n p Ngân sách theo qui nh. Trư ng h p khi ã tr mà còn thi u s ư c hoàn tr t ngu n Ngân sách. Chương 3: T CH C TH C HI N i u 12. Trách nhi m c a các ngành, UBND các qu n, huy n và ch u tư kinh doanh nhà : 1. S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t: ư c UBND Thành ph giao nhi m v và ch u trách nhi m: a. Gi i quy t các th t c bán ho c cho thuê i v i qu nhà u tư b ng ngu n v n Ngân sách và qu nhà do các ch d án bàn giao cho Thành ph ; qu n lý hư ng d n các ch u tư bán nhà cho các i tư ng quy nh t i i u 5 quy nh này. b. Hư ng d n các cơ quan, ơn v có nhu c u gi i quy t nhà cho cán b , công nhân viên ch c c a mình theo Quy nh c a UBND Thành ph . c. L p k ho ch phát tri n nhà hàng năm và 05 năm .
  7. d. Ch trì, ph i h p v i các s : K ho ch và u tư, Quy ho ch Ki n trúc, Xây d ng, Tài chính, Tư pháp; C c Thu Hà N i xây d ng, trình UBND Thành ph ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t có liên quan n qu n lý, kinh doanh nhà , qu n lý di n tích t ng 1 (t ng tr t) nhà chung cư cao t ng trên a bàn Thành ph Hà n i. 2. S Quy ho ch-Ki n trúc: ư c UBND Thành ph giao nhi m v và ch u trách nhi m: a. Xác nh rõ ranh gi i trên quy ho ch t ng m t b ng c a các d án phát tri n nhà ho c khu ô th m i, các khu t ph i th c hi n i u ti t theo quy nh c a UBND Thành ph . b. Xác nh a i m, quy ho ch khu t xây d ng nhà cho thuê. 3. Ch u tư kinh doanh nhà : a. Có trách nhi m c th hoá n i dung d án u tư, trình UBND Thành ph phê duy t; qu n lý và th c hi n d án theo các qui nh c a Nhà nư c và Thành ph . b. T ch c th c hi n d án úng k ho ch, ti n theo quy t nh phê duy t u tư; ch u trách nhi m v ch t lư ng các công trình, h ng m c công trình và th c hi n b o hành công trình theo qui nh hi n hành. Trư ng h p các ch u tư không có kh năng th c hi n d án úng ti n , d án kéo dài quá th i gian qui nh, S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t l p h sơ trình UBND Thành ph thu h i t và giao cho Ch u tư khác th c hi n có hi u qu . Ch u tư d án b thu h i t ư c b i thư ng các chi phí theo quy t nh c a H i ng thNm nh Thành ph . i u 13: S a i, i u ch nh và b sung Trong quá trình th c hi n Qui nh này, n u có khó khăn, vư ng m c, UBND Thành ph yêu c u các c p, các ngành, các t ch c và cá nhân có liên quan g i văn b n v S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t t ng h p, xu t ý ki n, báo cáo UBND Thành ph xem xét, s a i b sung cho phù h p./.
Đồng bộ tài khoản