Quyết định số 91/2005/QĐ-UBHN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
30
lượt xem
1
download

Quyết định số 91/2005/QĐ-UBHN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 91/2005/QĐ-UBHN về việc thành lập Ban đơn giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 91/2005/QĐ-UBHN

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 91/2005/Q -UBHN Hà N i; ngày 23 tháng 6 năm 2005 QUY T NNH V VI C THÀNH L P BAN ƠN GIÁ CA MÁY VÀ THI T BN THI CÔNG TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân; Căn c Lu t Xây d ng; Căn c Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07/2/2005 c a Chính Ph v Qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Căn c Thông tư s 06/2005/TT-BXD ngày 15/4/2005 c a B Xây d ng hư ng d n phương pháp xây d ng giá ca máy và thi t b thi công; Xét ngh c a Giám c S Xây d ng t i T trình s : 654/TT-SXD ngày 02 tháng 6 năm 2005, QUY T NNH i u 1: Thành l p Ban ơn giá ca máy và thi t b thi công trên a bàn Thành ph Hà n i ( sau ây g i t t là Ban ơn giá ca máy ) g m các thành viên sau ây: - Ông Nguy n Th Hùng - Phó Giám c S Xây d ng Hà n i - Trư ng Ban. - Ông Nguy n Quang Thành - Phó Giám c S Tài chính Hà n i - Phó Ban. - Ông Hoàng Hà - Phó giám c S Giao thông Công chính Hà n i - Thành viên Ban ơn giá. - Ông Ph m Trung Sơn - Phó giám c S Công Nghi p Hà N i
  2. - Thành viên Ban ơn giá. - Bà Lê Thanh Tú - Trư ng Phòng Qu n lý Kinh t - S Xây d ng Hà n i - Thành viên thư ng tr c Ban ơn giá, ph trách t công tác. - Bà Ph m Ng c B o - Phó Ban giá - S Tài chính Hà n i - Thành viên. -M i i di n Vi n Kinh t Xây d ng - B Xây d ng - Tham gia thành viên Ban ơn giá. i u 2: Ban ơn giá ca máy và thi t b thi công có nhi m v sau: - T ch c, nghiên c u xây d ng giá ca máy và thi t b thi công trên a bàn Thành ph Hà n i theo các quy nh hi n hành c a Nhà nư c và UBND Thành ph . - Trình U ban nhân dân Thành ph phê duy t ban hành giá ca máy và thi t b thi công trên a bàn Thành ph Hà N i. i u 3 : Ban ơn giá ca máy ư c tri u t p khi có s bi n ng nh hư ng n ơn giá d toán ca máy và thi t b thi công trên a bàn Thành ph và t gi i th khi b ng giá d toán ca máy và thi t b thi công ư c UBND Thành ph ra quy t nh ban hành. - Trong quá trình xây d ng giá ca máy và thi t b thi công trên a bàn Thành ph Hà n i, Ban ơn giá ca máy ư c phép m i m t s ơn v thi công, cho thuê, bán máy móc thi t b xây d ng tham gia. Danh sách các ơn v thi công, cho thuê, bán máy móc thi t b xây d ng do Ban ơn giá ca máy quy t nh. i u 4: Giao Giám c S Xây d ng Hà n i căn c vào tình hình th c t ư c phép tri u t p Ban ơn giá ca máy, t công tác giúp vi c Ban ơn giá ca máy và quy t nh phê duy t k ho ch nghiên c u xây d ng giá ca máy và thi t b thi công khi có s bi n ng nh hư ng n giá ca máy và thi t b thi công trên a bàn Thành ph . i u 5: Kinh phí xây d ng giá ca máy và thi t b thi công trên a bàn Thành ph Hà n i do Ban ơn giá ca máy l p trên cơ s k ho ch nghiên c u ư c duy t, trình
  3. U ban nhân dân Thành ph Hà n i xem xét c p kinh phí cho S Xây d ng Hà n i trong Quy t nh giao ch tiêu k ho ch kinh t xã h i và d toán thu chi ngân sách. Vi c qu n lý, s d ng, thanh quy t toán kinh phí ho t ng c a Ban ơn giá ca máy ph i th c hi n úng m c ích và quy nh hi n hành c a Nhà nư c v qu n lý tài chính. i u 6: Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. Chánh văn phòng UBND Thành ph , Giám c các S : Xây d ng, Tài chính; Giao thông công chính; Giám c, Th trư ng các S , Ban, Ngành có liên quan và các thành viên Ban ơn giá ca máy ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. TM. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I KT.CH TNCH PHÓ CH TNCH Hoàng Ân
Đồng bộ tài khoản