Quyết định số 91-HĐBT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
47
lượt xem
1
download

Quyết định số 91-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 91-HĐBT về việc thành lập xã Thọ Văn thuộc huyện Tam Thanh, tỉnh Vĩnh Phú do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 91-HĐBT

  1. H I NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 91-H BT Hà N i, ngày 30 tháng 3 năm 1985 QUY T NNH C AH I NG B TRƯ NG S 91-H BT NGÀY 30 THÁNG 3 NĂM 1985 V VI C THÀNH L P XÃ TH VĂN THU C HUY N TAM THANH T NH VĨNH PHÚ H I NG B TRƯ NG Căn c i u 107 c a Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ngày 18- 12-1980; Căn c i u 16 c a Lu t t ch c H i ng B trư ng ngày 4-7-1981; Theo ngh c a U ban nhân dân t nh Vĩnh Phú, QUY T NNH i u 1.- Nay thành l p xã Th Văn thu c huy n Tam Thanh t nh Vĩnh Phú. Xã Th Văn g m h p tác xã Th Sơn, h p tác xã Văn Lương 2 và i 10 T Xã. a gi i xã Th Văn phía ông giáp xã Hương N n; phía tây giáp xã Sơn Hùng thu c huy n Thanh Sơn; phía nam giáp xã D N u; phía b c giáp xã Phương Th nh. i u 2.- U ban nhân dân t nh Vĩnh Phú ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. oàn Tr ng Truy n ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản