Quyết định số 914/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
40
lượt xem
6
download

Quyết định số 914/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 914/QĐ-TTg về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 914/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PH c l p - T do - H nh phúc ----- ------- S : 914/Q -TTg Hà N i, ngày 14 tháng 7 năm 2008 QUY T NNH V VI C T NG THƯ NG B NG KHEN C A TH TƯ NG CHÍNH PH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Thi ua, Khen thư ng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Lu t S a i, b sung m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Ngh nh s 121/2005/N -CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng; Xét ngh c a Ch t ch y ban nhân dân t nh Bình Phư c (T trình s 117/TTr- UBND ngày 21 tháng 9 năm 2007) và Trư ng ban Ban Thi ua - Khen thư ng Trung ương (T trình s 870/TTr-BT KT ngày 23 tháng 6 năm 2008), QUY T NNH: i u 1. T ng thư ng B ng khen c a Th tư ng Chính ph cho: 1. Bà Nguy n Th a, quê xã An Long, huy n B n Cát, t nh Bình Dương, trú quán th tr n Chơn Thành, huy n Chơn Thành, t nh Bình Phư c; 2. Bà Phan Th Giá, quê xã Phong Thu, huy n Phong i n, t nh Th a Thiên Hu , trú quán xã L c Thu n, huy n L c Ninh, t nh Bình Phư c, ã góp công, góp s c vào cu c kháng chi n ch ng M , c u nư c. i u 2. Ch t ch y ban nhân dân t nh Bình Phư c, Trư ng ban Ban Thi ua - Khen thư ng Trung ương và các cá nhân có tên t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - UBND t nh Bình Phư c; - Ban Thi ua - Khen thư ng TW; - BTCN VPCP; -TT T; - Lưu: Văn thư, TCCV (3b), 10 Nguy n Sinh Hùng
Đồng bộ tài khoản