Quyết định số 916/QĐ-TTg

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
33
lượt xem
2
download

Quyết định số 916/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 916/QĐ-TTg về việc thành lập ban chỉ đạo kế hoạch chung hợp tác giữa chính phủ Việt Nam và các tổ chức Liên Hợp quốc giai đoạn 2006 – 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 916/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 916/Q -TTg Hà N i, ngày 15 tháng 07 năm 2008 QUY T NNH V VI C THÀNH L P BAN CH O K HO CH CHUNG H P TÁC GI A CHÍNH PH VI T NAM VÀ CÁC T CH C LIÊN H P QU C GIAI O N 2006 – 2010 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh nh s 131/2006/N -CP, ngày 09 tháng 11 năm 2006 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch s d ng và qu n lý ngu n h tr phát tri n chính th c (ODA); Xét ngh c a B K ho ch và u tư t i công văn s 4794/BKH-KT N, ngày 04 tháng 7 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Thành l p Ban Ch o K ho ch chung h p tác gi a Chính ph Vi t Nam và các t ch c Liên h p qu c giai o n 2006 – 2010 (sau ây g i t t là Ban Ch o). i u 2. Ban Ch o có các nhi m v sau ây: 1. Ch o, ki m tra, và ôn c các cơ quan, a phương liên quan trong vi c tri n khai th c hi n n i dung K ho ch chung h p tác gi a Chính ph Vi t Nam và các t ch c Liên h p qu c giai o n 2006 – 2010 (sau ây g i t t là K ho ch chung) ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t. 2. Phê duy t các tiêu chí và các nguyên t c chung làm cơ s phân b ngân sách cho K ho ch chung t Qu K ho ch chung, ch o và khuy n ngh phân b ngân sách. 3. Rà soát các phương th c th c hi n K ho ch chung, phân công trách nhi m qu n lý t ng lĩnh v c tương ng. Xác l p các bi n pháp khuy n khích, nhân r ng các mô hình, cách ti p c n thành công và các bài h c kinh nghi m trong quá trình th c hi n K ho ch chung. 4. Xác nh nh ng i u ch nh c n thi t và nhu c u v ngu n l c th c hi n K ho ch chung cho năm ti p theo. 5. Ti n hành ki m i m hàng năm và gi a kỳ tình hình th c hi n K ho ch chung, giám sát ti n th c hi n và t ch c ánh giá K ho ch chung. 6. Xây d ng, trình cơ quan có thNm quy n báo cáo hàng năm th c hi n K ho ch chung.
  2. 7. Ch ng ki n ngh lên Th tư ng Chính ph các gi i pháp tri n khai có hi u qu K ho ch chung. i u 3. Các thành viên Ban Ch o g m: 1. ng Trư ng ban: 01 Th trư ng B K ho ch và u tư và i u ph i viên thư ng trú các t ch c Liên h p qu c t i Vi t Nam là ng trư ng ban. 2. Các thành viên: - i di n c p V c a các cơ quan qu n lý vi n tr : Văn phòng Chính ph , B Tài chính, B Ngo i giao và B K ho ch và u tư. - Trư ng i di n c a m t s t ch c Liên h p qu c t i Vi t Nam thay m t các t ch c Liên h p qu c tham gia K ho ch chung. Căn c vào n i dung c a phiên h p Ban Ch o, ng Trư ng ban quy t nh m i i di n các B , ngành và a phương có liên quan tham gia. 3. B K ho ch và u tư t ng h p danh sách thành viên Ban Ch o trên cơ s c c a các cơ quan liên quan. i u 4. Cơ ch và phương th c ho t ng c a Ban Ch o: 1. Ban Ch o h p nh kỳ 06 tháng m t l n (khi c n thi t s h p b t thư ng). Các cu c h p do hai ng Trư ng ban cùng tri u t p. 2. Ban Ch o quy t nh các v n trên cơ s ng thu n. Trong trư ng h p còn có ý ki n khác nhau, hai ng Trư ng ban trao i th ng nh t ưa ra quy t nh cu i cùng. i u 5. B K ho ch và u tư và Văn phòng i u ph i viên thư ng trú Liên h p qu c t i Vi t Nam th c hi n nhi m v thư ký cho Ban Ch o. - B trư ng B K ho ch và u tư và i u ph i viên thư ng trú các t ch c Liên h p qu c t i Vi t Nam quy t nh ch c năng, nhi m v và nhân s c a Ban Thư ký. i u 6. Ban Ch o ư c phép s d ng con d u c a B K ho ch và u tư theo quy nh c a B trư ng B K ho ch và u tư. - Kinh phí ho t ng c a Ban Ch o ư c b trí trong d toán ngân sách hàng năm c a B K ho ch và u tư và c a Văn phòng i u ph i viên thư ng trú c a Liên h p qu c. i u 7. Ban Ch o t gi i th khi K ho ch chung k t thúc. i u 8. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký.
  3. B trư ng B K ho ch và u tư, các B trư ng, Th trư ng cơ quan có liên quan, ng Trư ng ban và các thành viên Ban Ch o ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TH TƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B : K ho ch và u tư, Ngo i giao, Tài chính, Tư pháp, Nông nghi p và PTNT, Y t , Tài nguyên và Môi trư ng, Giáo d c và ào t o, N i v , Lao ng – Thương binh và Xã h i, Công thương, Khoa h c và Công ngh , Công an, Văn hóa Nguy n T n Dũng – Th thao và DL; - VPCP: BTCN, các PCN, các V : KGVX, KTN, KTTH, TH, TCCB, TT T; - Lưu: Văn thư, QHQT (5).
Đồng bộ tài khoản