Quyết định số 92/2002/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
41
lượt xem
2
download

Quyết định số 92/2002/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 92/2002/QĐ-TTg về việc chuyển Khu bảo tồn thiên nhiên Chư Yang Sin thành Vườn quốc gia Chư Yang Sin, tỉnh Đắk Lắk do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 92/2002/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 92/2002/Q -TTG Hà N i, ngày 12 tháng 07 năm 2002 QUY T NNH V VI C CHUY N KHU B O T N THIÊN NHIÊN CHƯ YANG SIN THÀNH VƯ N QU C GIA CHƯ YANG SIN, T NH KL K TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t t ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t b o v và Phát tri n r ng ngày 12 tháng 8 năm 1991; Xét ngh c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn (công văn s : 1680/BNN-KL ngày 24 tháng 6 năm 2002) và ngh c a U ban nhân dân t nh k L k (công văn s 1239 /CV-UB ngày 24 tháng 5 năm 2002), QUY T NNH: i u 1. Chuy n Khu b o t n thiên nhiên Chư Yang Sin, thu c t nh k L k thành Vư n qu c gia trong h th ng các Khu r ng c d ng Vi t Nam. g m các n i dung sau: 1. Tên g i: Vư n qu c gia Chư Yang Sin. 2. V trí, ranh gi i và to : - V trí: Vư n qu c gia Chư Yang Sin n m trên a bàn các xã: Yang Mao, Chư Drăm, CưVui, Hoà Phong, Hoà L , Hoà Sơn, Khuê Ng c i n thu c huy n Krông Bông và các xã: Yang Cao, Bông Krang, Krông Nô, k Phơi thu c huy n L k, t nh k L k. - Ranh gi i: Phía ông: d c sông Krông Bông n ngã ba su i Ya Brô n ư ng phân thu sông Krông Ana. Phía Tây: t su i k Cao n ngã ba su i k Kial và n ư ng phân thu gi a k Cao và k Phơi. Phía Nam: d c sông Krông Nô, ranh gi i k L k và Lâm ng. Phía B c: b t u t thác Krông KMar qua dãy Chư Ju - Chư Jang Bông n su i Ea Ktuor.
  2. - To a lý: T 120 14’ 16” n 130 30’ 58” vĩ B c T 1080 17’ 47” n 1080 34’ 48” kinh ông 3. Quy mô di n tích và các phân khu ch c năng: - T ng di n tích là: 58.947 ha Trong ó g m: Phân khu b o v nghiêm ng t: 19.401 ha Phân khu ph c h i sinh thái: 39.526 ha Phân khu hành chính, d ch v : 20 ha - Di n tích vùng m c a Vư n qu c gia Chư Yang Sin.là 183.479 ha, n m trên a bàn các huy n L c Dương, Lâm Hà thu c t nh Lâm ng và các huy n Krông Bông, L k thu c t nh k L k. 4. M c tiêu, nhi m v : B o v m u chuNn các h sinh thái r ng trên núi cao Tây Nguyên, b o t n các loài ng, th c v t hoang dã, c bi t là các loài c h u và quý hi m. Nghiên c u khoa h c, giáo d c môi trư ng, phát tri n du l ch sinh thái, góp ph n phát tri n kinh t , xã h i a phương. B o v r ng u ngu n sông Srêpôk, Mê Kông, i u hoà và cung c p ngu n nư c cho s n xu t nông nghi p. i u 2. Giao U ban nhân dân t nh k L k tr c ti p qu n lý Vư n qu c gia Chư Yang Sin. Ch t ch U ban nhân dân t nh k L k có trách nhi m: Trình c p có thNm quy n phê duy t D án u tư xây d ng và phát tri n Vư n qu c gia Chư Yang Sin và D án u tư xây d ng phát tri n vùng m c a Vư n qu c gia Chư Yang Sin theo các quy nh hi n hành. Trình c p có thNm quy n phê duy t D án phát tri n du l ch sinh thái thu c Vư n qu c gia Chư Yang Sin. i u 3. V t ch c và b máy c a Vư n qu c gia Chư Yang Sin. Giao Ch t ch U ban nhân dân t nh k L k quy t nh v t ch c và b máy c a Vư n qu c gia Chư Yang Sin theo các quy nh t i Quy ch qu n lý r ng c d ng,
  3. r ng phòng h , r ng s n xu t là r ng t nhiên ban hành kèm theo Quy t nh s 08/2001/Q -TTg ngày 11 tháng 01 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph và ý ki n th ng nh t c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Ban T ch c Cán b Chính ph . i u 4. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Các B trư ng, Th trư ng các cơ quan ngang B , cơ quan tr c thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh k L k ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG CHÍNH PH Nơi nh n: PHÓ TH TƯ NG - Th tư ng, các Phó Th tư ng, - Các B : K ho ch và u tư, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Tài chính, Thu s n, Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, - Ban T ch c Cán b Chính ph , - Các T ng c c: a chính, Du l ch, - Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, Nguy n Công T n - H ND, UBND t nh k L k, - Văn phòng TW ng và các Ban c a ng, - Văn phòng Qu c h i, - Văn phòng Ch t ch nư c, - Toà án Nhân dân t i cao, - Vi n ki m sát Nhân dân t i cao, - Cơ quan TW c a các oàn th , - Công báo, - VPCP: BTCN, các PCN, các V , C c, - Lưu: NN (5), VT,
Đồng bộ tài khoản