Quyết định số 92/2002/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
52
lượt xem
2
download

Quyết định số 92/2002/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 92/2002/QĐ-UB về việc ban hành Điều lệ quản lý xây dựng theo Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Pháp Vân - Tứ Hiệp - huyện Thanh Trì - Hà Nội, Tỉ lệ 1/500 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 92/2002/QĐ-UB

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 92/2002/Q -UB Hà N i, ngày 17 tháng 06 năm 2002 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH I U L QU N LÝ XÂY D NG THEO QUY HO CH CHI TI T KHU Ô THN M I PHÁP VÂN - T HI P - HUY N THANH TRÌ - HÀ N I, T L 1/500 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H ND và UBND; Căn c Pháp l nh Th ô Hà N i; Căn c Ngh nh s 91/CP ngày 17/8/1994 c a Chính ph ban hành i u l qu n lý quy ho ch ô th ; Căn c Quy t nh s 91/2002/Q -UB ngày 17 tháng 6 năm 2002 c a U ban nhân dân Thành ph v vi c phê duy t Quy ho ch chi ti t Khu ô th m i Pháp Vân - T Hi p - huy n Thanh Trì - Hà N i - T l 1/500; Xét ngh c a Ki n trúc sư trư ng Thành ph ; QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này i u l qu n lý xây d ng theo Quy ho ch chi ti t Khu ô th m i Pháp Vân - T Hi p - huy n Thanh Trì - Hà N i - T l 1/500; i u 2: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3 : Chánh Văn phòng H ND và UBND Thành ph , Ki n trúc sư trư ng Thành ph , Giám c các S : K ho ch và u tư, a chính - Nhà t, Xây d ng, Giao thông công chính, Khoa h c Công ngh và Môi trư ng, Ch t ch UBND huy n Thanh Trì; Ch t ch UBND các xã : Hoàng Li t, T Hi p; T ng Giám c T ng Công ty u tư phát tri n nhà và ô th - B Xây d ng; Giám c, Th trư ng các S , Ban, Ngành, các t ch c, cơ quan và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. T/M. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH
 2. Hoàng Văn Nghiên I UL QU N LÝ XÂY D NG THEO QUY HO CH CHI TI T KHU Ô THN M I PHÁP VÂN - T HI P - HUY N THANH TRÌ - HÀ N I, T L 1/500 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 92/2002/Q -UB, ngày 17 tháng 6 năm 2002 c a U ban nhân dân Thành ph Hà N i) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1: i u l này hư ng d n vi c qu n lý xây d ng, s d ng các công trình theo úng án Quy ho ch chi ti t t l 1/500 Khu ô th m i Pháp Vân - T Hi p - huy n Thanh Trì - Hà N i ã ư c phê duy t theo Quy t nh s 91/2002/Q -UB ntày 17 tháng 6 năm 2002 c a U Ban nhân dân Thành ph Hà N i. i u 2: Ngoài nh ng quy nh nêu trong i u l này, vi c qu n lý xây d ng trong khu ô th m i Pháp Vân - T Hi p còn ph i tuân th các quy nh pháp lu t khác có liên quan c a Nhà nư c. i u 3: Vi c i u ch nh, b sung ho c thay i i u l ph i ư c U Ban nhân dân Thành ph xem xét, quy t nh. i u 4: Ch t ch UBND huy n Thanh Trì, Ki n trúc sư trư ng Thành ph và Giám c S Xây d ng ch u trách nhi m trư c Ch t ch UBND Thành ph v vi c qu n lý xây d ng t i khu ô th m i Pháp Vân - T Hi p theo úng quy ho ch ư c duy t và quy nh c a pháp lu t. Chương 2: QUY NNH C TH i u 5: * T ng di n tích khu ô th m i : 50,3882 ha. * a i m : xã Hoàng Li t và T Hi p - huy n Thanh Trì - Hà N i. * Ph m vi và ranh gi i khu t: - Phía B c giáp ư ng Pháp Vân i Yên S , nhà máy nư c Pháp Vân và khu t dành cho m nút giao thông ư ng tránh C u Gi - Pháp Vân và ư ng vành ai 3.
 3. - Phía Nam giáp sông Tô L ch. - Phía ông giáp ư ng Pháp Vân - C u Gi . - Phía Tây giáp khu dân cư và cơ quan, xí nghi p d c theo qu c l 1A o n t Pháp Vân n sông Tô L ch. i u 6: * T ng di n tích t : 50,3882 ha. Bao g m : . t làm ư ng phân khu v c và ư ng gom : 7,6 ha. . t làm ư ng và bãi xe khu nhà : 4,0138 ha. . t làm ư ng chính ơn v : 3,0386 ha. Toàn b t còn l i ư c chia thành 32 lô t, trong ó có 4 lô là t cây xanh cách ly (tuy t i không ư c xây d ng công trình) và 29 lô t xây d ng v i các ch c năng sau : + t xây d ng trư ng d y ngh g m 1 lô t (có ký hi u ch c năng s d ng TH1 trên b n v s d ng t). + t xây d ng công trình công c ng h n h p c p Thành ph và khu v c g m 2 lô t (có ký hi u HH trên b n v s d ng t). + t xây d ng công trình công c ng c p khu nhà g m 2 lô t, trong ó : . t xây d ng phòng khám a khoa có ký hi u CC. . t xây d ng trư ng ph thông trung h c có ký hi u TH.1. + t xây d ng công trình công c ng ơn v g m 4 lô t (có ký hi u CC.1 trên b n v s d ng t). + t cây xanh cách ly, u m i h t ng k thu t và khu bãi gi ng c a nhà máy nư c Pháp Vân g m 4 lô t (có ký hi u CX.2 trên b n v s d ng t). + t cây xanh th d c th thao khu nhà g m 1 lô t (ký hi u CX.1 trên b n v s d ng t). + t cây xanh th d c th thao ơn v g m 4 lô t (có ký hi u CX trên b n v s d ng t). + t xây d ng trư ng ti u h c, trung h c cơ s có 2 lô (ký hi u TH trên b n v s d ng t).
 4. + t xây d ng nhà tr m u giáo g m 3 lô t (ký hi u NT trên b n v s d ng t). + t xây d ng nhà g m 14 lô t (có ký hi u NO trên b n v s d ng t). i u 7: t xây d ng trư ng d y ngh có di n tích : 1,087 ha g m 1 lô t, v i các ch tiêu quy nh như sau : + Ký hi u ô t : III.10.1. + T ng cao công trình : 3 t ng. +M t xây d ng : 30%. + H s s d ng t : 0,9. - Khi thi t k , xây d ng, ph i tuân th các yêu c u v ki n trúc và k thu t như : ch gi i ư ng , ch gi i xây d ng, m t xây d ng, h s s d ng t. Hình th c ki n trúc công trình p và phù h p tính ch t công trình. i u 8: t xây d ng công trình công c ng h n h p c p Thành ph và khu v c có t ng di n tích : 0,9925 ha g m 2 lô t. Các ch tiêu cho t ng lô t ư c quy nh c th như sau : KÝ HI U CH C NĂNG S DI N T NG M T H S S LÔ T D NG TÍCH (HA) CAO TB XD D NG (%) II.5.1 Công c ng h n 0,6095 5 55 2,75 h p TP, KV II.8.1 Công c ng h n 0,3830 5 35 1,75 h p TP, KV - Khi thi t k , xây d ng các công trình ph i tuân th các yêu c u v : ch gi i ư ng , ch gi i xây d ng, m t xây d ng, h s s d ng t... Chi u cao công trình có th cao hơn quy nh, nhưng ph i ư c xem xét theo thi t k và có ý ki n tho thu n c a cơ quan qu n lý, ư c c p có thNm quy n phê duy t. Trong khuôn viên t c a công trình ph i b trí bãi xe, sân bãi ph c v riêng cho công trình theo Quy chuNn xây d ng Vi t Nam. i u 9: t xây d ng công trình công c ng ph c v c p khu nhà có t ng di n tích : 2,2006 ha g m 2 lô t. Các ch tiêu cho t ng lô t ư c quy nh c th như sau : KÝ HI U CH C NĂNG S DI N T NG M T H S S LÔ T D NG TÍCH CAO TB XD D NG (HA) (%) III.11.4 Phòng khám a 0,3395 2 55 1,1
 5. khoa III.16.1 Trư ng PTTH 1,8611 3 20 0,6 - Khi thi t k , xây d ng : Hình th c ki n trúc công trình ph i p, phù h p v i tính ch t c a công trình, tr ng cây xanh và t o sân chơi cho h c sinh trong khuôn viên công trình. i u 10: - t cây xanh cách ly, u m i h t ng k thu t và khu bãi gi ng c a nhà máy nư c Pháp Vân có t ng di n tích 1,9005 ha g m 4 lô t (các lô s 27,28, 31, 37) c th như sau : + Lô t có ký hi u III.9.1 di n tích : 0,1166 ha. + Lô t có ký hi u III.9.2 di n tích : 0,5077 ha. + Lô t có ký hi u III.10.2 di n tích : 0,4825 ha. + Lô t có ký hi u III.11.2 di n tích : 0,7937 ha. - Yêu c u v ki n trúc quy ho ch, c m xây d ng công trình trong ph m vi ô t, có th tr ng cây xanh t o c nh quan và c i thi n i u ki n vi khí h u cho khu v c. i u 11: t cây xanh th d c th thao khu nhà có di n tích : 0,6255 ha g m 1 lô t có ký hi u III.10.3. - Yêu c u v ki n trúc quy ho ch : là i m cây xanh và sân bãi th d c th thao ph c v dân cư trong khu nhà . Không xây d ng công trình v i ch c năng khác. Khi thi t k , xây d ng ph i m b o c t san n n, xây d ng h th ng thoát nư c hoàn ch nh cùng v i h th ng chi u sáng, ư ng d o. B trí cây xanh bóng mát, t o c nh quan và c i thi n vi khí h u cho khu dân cư. i u 12: t xây d ng công trình công c ng ơn v có t ng di n tích 0,8147 ha g m 4 lô t. Các ch tiêu cho t ng lô t ư c quy nh c th như sau : KÝ HI U CH C NĂNG S DI N T NG M T H S LÔ T D NG TÍCH CAO XD (%) S (HA) TB D NG I.3.1 Công c ng ơn v 0,1625 7 45 3,2 III.12.2 - 0,2173 7 36 2,5 III.13.4 - 0,1365 7 45 3,15 III.14.1 - 0,2984 5 40 2,0 - Các yêu c u v ki n trúc quy ho ch : Khi thi t k , xây d ng công trình ph i tuân th các yêu c u v : ch gi i ư ng , ch gi i xây d ng, m t xây d ng, h s s d ng t.... Chi u cao công trình có th cao hơn quy nh, nhưng ph i ư c xem xét theo
 6. thi t k c th ư c c p có thNm quy n phê duy t. Hình th c công trình ph i p và m b o hài hoà v i các công trình lân c n, óng góp b m t ki n trúc cho khu trung tâm công c ng c a khu dân cư. i u 13: t xây d ng Trư ng ti u h c và Trung h c cơ s có t ng di n tích 3,6272 ha g m 2 lô t. Các ch tiêu cho t ng lô t ư c quy nh c th như sau : KÝ HI U CH C NĂNG S DI N T NG M T H S LÔ T D NG TÍCH CAO XD (%) S (HA) TB D NG III.11.5 Trư ng trung h c cơ s 1,400 3 20 0,6 III.15.2 Trư ng ti u h c 2,272 3 20 0,6 - Yêu c u v ki n trúc quy ho ch : Khi thi t k , xây d ng hình th c ki n trúc công trình ph i p, phù h p v i tính ch t công trình, tuân th các tiêu chuNn v thi t k trư ng h c. Trong khuôn viên t công trình c n tr ng cây xanh và t o sân chơi cho tr em. i u 14 : t xây d ng nhà tr m u giáo có t ng di n tích 1,4629 ha g m 3 lô t. Các ch tiêu cho t ng lô t ư c quy nh c th như sau : KÝ HI U CH C NĂNG S DI N T NG M T H S LÔ T D NG TÍCH CAO XD (%) S (HA) TB D NG II.7.3 Nhà tr m u giáo 0,6440 2 30 0,6 III.13.3 - 0,3909 2 30 0,6 III.14.3 - 0,4280 2 30 0,6 - Khi thi t k , xây d ng hình th c ki n trúc công trình ph i p, phù h p v i tính ch t công trình. C n tr ng cây xanh, cây c nh và t o sân chơi cho tr em trong khuôn viên t xây d ng c a công trình. i u 15: t cây xanh, th d c th thao ơn v có t ng di n tích 1,3785 ha g m 4 lô t c th như sau : + Lô t ký hi u I.2.2 di n tích : 0,0720 ha. + Lô t ký hi u III.11.1 di n tích : 0,5160 ha. + Lô t ký hi u III.13.2 di n tích : 0,4170 ha. + Lô t ký hi u III.14.4 di n tích : 0,3735 ha.
 7. Yêu c u v ki n trúc quy ho ch : là các i m cây xanh ngh ngơi ph c v dân cư trong các khu nhà , không xây d ng công trình v i ch c năng khác. Khi thi t k xây d ng ph i m b o cao c t san n n, xây d ng h th ng thoát nư c hoàn ch nh cùng v i h th ng chi u sáng và ư ng d o, b trí cây bóng mát, cây c nh k t h p v i sân chơi nh t o c nh quan và c i thi n i u ki n vi khí h u cho khu dân cư. i u 16: t xây d ng nhà có t ng di n tích 21,6464 ha g m 14 lô t . Trong ó có 8 lô t xây d ng nhà cao t ng (các lô có ký hi u I.3.2, I.3.3; I.4.1; II.6.2; II.7.1; III.11.8; III.13.1; III.15.1) có 6 lô t xây d ng nhà bi t th (các lô có ký hi u II.6.1; II.7.2; II.8.2; III.11.3; III.12.1; III.14.2) Các ch tiêu cho t ng lô t ư c quy nh c th như sau : KÝ HI U CH C NĂNG S DI N T NG M T H S LÔ T D NG TÍCH CAO XD (%) S (HA) TB D NG I.3.2 Nhà 0,7900 9 17 1,53 I.3.3 - 1,0070 9 17 1,53 I.4.1 - 1,0911 9 15 1,35 II.6.1 - 0,9426 3 20 0,6 II.6.2 - 0,9942 9 15 1,35 II.7.1 - 1,2758 9 15 1,35 II.7.2 - 1,2376 3 20 0,6 II.8.2 - 1,5688 3 20 0,6 III.11.3 - 0,9857 3 20 0,6 III.11.6 Nhà ph c v nhu c u 1,4785 10 15 1,5 GPMB c a TP III.12.1 - 1,8398 3 20 0,6 III.13.1 Nhà ph c v nhu c u 2,7937 9,5 15 1,4 GPMB c a TP III.14.2 - 2,0794 3 20 0,6 III.15.1 - 3,5622 10 14 1,4 - Các yêu c u v ki n trúc quy ho ch : + Ph i tuân th các yêu c u v : ch gi i ư ng , ch gi i xây d ng, m t xây d ng, h s s d ng t. + Các công trình ti p giáp m t ư ng chính có th xây d ng cao hơn nhưng ph i ư c xem xét c th tuỳ theo t ng lo i ư ng và có ý ki n tho thu n c a cơ quan qu n lý.
 8. + Hình th c ki n trúc công trình ph i p, có m u s c hài hoà, phù h p v i ch c năng s d ng công trình nhà . C n t ch c cây xanh, sân vư n và ư ng n i b k t h p v i vi c b trí nơi xe, m b o yêu c u s d ng c a dân cư khu v c. i u 17 : H th ng giao thông. - Giao thông i ngo i : Bao quanh khu v c quy ho ch là các ư ng c p qu c gia và c p Thành ph . + Qu c l 1 theo quy ho ch chung Thành ph n năm 2020 là tr c chính hư ng tâm phía Nam Thành ph , có m t c t ngang r ng 46 m bao g m 6 làn xe ch y nhanh r ng 11,25 m x 2,4 làn xe a phương r ng 7m x 2, hè phía ông r ng 8 m và các d i phân cách. + ư ng vành ai 3 : m t c t ngang i n hình r ng 68 m bao g m c u c n cho 6 làn xe ch y nhanh, hai d i ư ng a phương r ng 11,25m x 2, hè hai bên r ng 8m x 2 và các d i phân cách. + ư ng tránh 1A : r ng 30 m là tuy n giao thông qu c gia giao nhau v i ư ng vành ai 3 b ng nút giao thông khác c t, không ư c ra vào tr c ti p. - Giao thông n i b : G m h th ng ư ng phân khu v c, ư ng nhánh, ư ng phía ông và phía Nam khu ô th . + ư ng phân khu v c : tr c B c - Nam dài 1504m, m t c t ngang r ng 27 m g m lòng ư ng 15 m, hè hai bên 6m x 2. + Các ư ng nhánh g m các tuy n ư ng 3 làm xe và 2 làn xe có t ng chi u dài 3.054 m. ư ng 3 làn xe g m hai tuy n ch y theo hư ng ông - Tây. M t c t ngang r ng 23,25 m (lòng ư ng r ng 11,25 m hè hai bên 6m x2). Hai tuy n này là hai l i vào chính c a khu ô th m i Pháp Vân - T Hi p t qu c l 1A và là các ư ng tr c chính ông - Tây c a khu ô th m i. ư ng hai làn xe : có m t c t ngang r ng 15,5 - 17,5m (g m lòng ư ng r ng 7,5 m, hè hai bên r ng 4 - 5m). ư ng phía ông khu ô th m i : m t c t ngang r ng 15,5m g m lòng ư ng r ng 7,5 m hè phía Tây r ng 5 m, hè phía ông r ng 3m. Tuy n ư ng này ngoài các ch c năng giao thông còn là hành lang cách ly ti ng n, b i i v i tuy n ư ng tránh 1A và nút giao thông khác c t. - Giao thông tĩnh : các bãi xe chính ư c b trí g n các l i ra vào khu ô th m i, trung tâm công c ng và xen k trong các khu cây xanh. T ng di n tích t bãi xe : 1,28 ha. Các công trình nhà và công trình h n h p cao t ng t m b o nhu c u xe t ng h m, t ng 1 và trong khuôn viên công trình.
 9. - Các ư ng vào nhà có m t c t ngang r ng 10,5 - 11,5m (g m lòng ư ng r ng 5,5m, hè hai bên r ng 2,5 - 3m) ư c xác nh phù h p v i quy ho ch s d ng và t ch c quy ho ch không gian - ki n trúc c nh quan, m b o ôtô con, xe rác, xe c u ho , c u thương có th n t n công trình và c m công trình. i u 18 : H th ng thoát nư c mưa và cao san n n. - H th ng thoát nư c mưa g m các tuy n c ng ti t di n D600 ¸ 2500mm tiêu nư c ra sông Tô L ch phía Nam và tuy n c ng quy ho ch trên ư ng Pháp Vân phía B c. - Thi t k san n n d a trên cơ s h th ng thoát nư c ã ư c thi t k , m b o khu t xây d ng không b úng ng p, thu n ti n cho vi c xây d ng công trình. - Cao thi t k tim ư ng t i ng giao nhau ư c xác nh trên cơ s cao t c ng thoát nư c, cao n n ô t ư c xác nh phù h p cao tim ư ng và n n chung lân c n. i u 19 : H th ng c p nư c : - Ngu n nư c c p cho khu ô th m i Pháp Vân - T Hi p là nhà máy nư c Pháp Vân thông qua tuy n ng truy n d n F600 hi n có ch y d c theo ư ng Pháp Vân. - Tuy n ng phân ph i chính ư ng kính F225 b trí d c theo ư ng tr c chính B c Nam u n i v i ư ng ng F600 trên ư ng Pháp Vân. Các tuy n ng phân ph i F110 - F90 ư c b trí trên t t c các tuy n ư ng nhánh. Nư c c p cho các công trình ư c l y t các ư ng ng d ch v F32 - F50 và các b ch a, tr m bơm tăng áp c a các công trình cao t ng. i u 20 : H th ng c p i n và thông tin - bưu i n : 1. C p i n : i n c p cho các ph t i khu ô th m i Pháp Vân - T Hi p ư c l y t tr m bi n th 110/22KV 2 x 40MVA Văn i n (nâng c p t tr m 110/35/6KV Văn i n hi n có) cách khu v c nghiên c u kho ng 1,2 km v phía Tây Nam. - M ng lư i trung th s d ng th ng nh t c p i n áp 22 KV. - M ng lư i cáp i n bao g m các tuy n cáp ng m, v trí các tr m bi n th , các tuy n chính chi u sáng, các tuy n h th n khu , n t ng công trình s ư c thi t k c th các d án riêng. - Công su t c a các tr m bi n th ư c tính toán trên cơ s d báo, s ư c tính toán c th sau khi tính. Trư c m t khi tr m trung th c a huy n Thanh Trì chưa ư c c i t o thành c p i n áp 22 KV, khu ô th m i v n s d ng tuy n 35KV hi n có (l 371 và l 372). Tuy n này s ư c c i t o nâng c p ch nh trang phù h p v i quy ho ch, ti t di n dây m b o c p i n n nh cho khu ô th m i và các ph t i n m d c tuy n.
 10. 2. Thông tin -bưu i n : - Xây d ng m t t ng ài v tinh trung tâm khu ô th v i dung lư ng 5000 s , k t h p d ch v bưu c c. - Xây d ng tuy n trung k cáp quang n i t t ng ài Thanh Trì n t ng ài v tinh c a khu ô th . Cáp g c t t ng ài n i th n các t cáp ư c thi t k i ng m và tuân th các Quy chuNn, quy ph m thi t k hi n hành. i u 21 : Thoát nư c bNn và v sinh môi trư ng : 1. Thoát nư c bNn : - H th ng thoát nư c th i ư c thi t k là h th ng thoát nư c riêng g m các tuy n ng chính D300 ¸ D400 t d c theo ư ng tr c chính B c Nam và các tuy n c ng nhánh D300 t d c theo các tuy n ư ng n i b c a khu ô th m i. Trên tuy n c ng chính b trí 2 tr m bơm chuy n b c công su t 115 m3/h và 147 m3/h. Toàn b nư c th i ư c thu vào h th ng c ng thoát nư c th i c a Thành ph d n ra tr m x lý nư c th i t p trung và ư c x lý s ch trư c khi x vào h th ng sông, h . - Trư c m t khi chưa có tr m x lý nư c th i Thành ph , nư c th i c a khu ô th sau khi x lý c c b ư c thoát t m vào h th ng thoát nư c mưa. 2. Rác th i : Rác th i sinh ho t ư c thu gom v các thùng rác và công ten nơ kín ư c b trí v i bán kính ph c v phù h p do ơn v có ch c năng làm công tác v sinh môi trư ng ô th th c hi n và qu n lý. Các xí nghi p công nghi p, kho tàng, cơ quan s h p ng v i ơn v có ch c năng v v sinh môi trư ng ô th tuỳ thu c vào tính ch t và kh i lư ng rác th i. Chương 3: I U KHO N THI HÀNH i u 22 : i u l này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i u 23 : M i vi ph m các i u kho n c a i u l này tùy theo hình th c và m c vi ph m s b x ph t hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. i u 24 : Các cơ quan có trách nhi m qu n lý xây d ng căn c án Quy ho ch chi ti t và quy nh c th c a i u l này hư ng d n th c hi n xây d ng. i u 25 : án quy ho ch chi ti t t l 1/500 khu ô th m i Pháp Vân - T Hi p và b n i u l này ư c lưu tr t i các cơ quan sau ây các t ch c, cơ quan và nhân dân ư c bi t và th c hi n. - U Ban nhân dân Thành ph Hà N i.
 11. - S Xây d ng Hà N i. - Văn phòng ki n trúc sư trư ng Thành ph . -S a chính - Nhà t. - UBND huy n Thanh Trì. - UBND xã T Hi p. - UBND xã Hoàng Li t. - T ng Công ty u tư PT nhà và ô th - B Xây d ng.
Đồng bộ tài khoản