Quyết định số 924-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
72
lượt xem
7
download

Quyết định số 924-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 924-TTg về việc bổ sung chế độ phụ cấp đặc thù nghề đặc biệt đối với công chức, viên chức ngành Y tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 924-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 924-TTg Hà N i, ngày 13 tháng 12 năm 1996 QUY T NNH V B SUNG CH PH C P C THÙ NGH C BI T I V I CÔNG CH C, VIÊN CH C NGÀNH Y T TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Ngh nh 25/CPngày 23 tháng 5 năm 1993 c a Chính ph quy nh t m th i ch ti n lương m i c a công ch c, viên ch c hành chính, s nghi p và l c lư ng vũ trang; Theo ngh c a B trư ng, Trư ng ban T ch c - Cán b Chính ph , QUY T NNH: i u 1. Quy nh ch ph c p c thù ngh c bi t i v i công ch c, viên ch c chuyên môn y t làm vi c t i các chuyên khoa: phong, lao, tâm th n, gi i ph u b nh lý, pháp y và phòng ch ng d ch, b nh v i các m c: - 20% trên m c lương ng ch b c, áp d ng i v i công ch c,viên ch c làm vi c t i các chuyên khoa phong, tâm th n, gi i ph u b nh lý, pháp y và lao; - 10% trên m c lương ng ch b c, áp d ng i v i công ch c, viên ch c làm vi c t i chuyên khoa v sinh phòng d ch, b nh. i u 2. Quy t nh này có hi u l c t ngày 01 tháng 01 năm 1997. i u 3. B trư ng, Trư ng ban T ch c - Cán b Chính ph , B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i, B trư ng B Tài chính, B trư ng B Y t có trách nhi m hư ng d n th c hi n Quy t nh này. i u 4. B trư ng, Th trư ng cơ quanngang B , th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản