Quyết định số 926/QĐ-BXD

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
37
lượt xem
5
download

Quyết định số 926/QĐ-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 926/QĐ-BXD về việc thành lập tổ thường trực theo dõi, kiểm tra, đề xuất giải pháp xử lý những vướng mắc do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 926/QĐ-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 926/Q -BXD Hà N i, ngày 22 tháng 07 năm 2008 QUY T NNH V VI C THÀNH L P T THƯ NG TR C THEO DÕI, KI M TRA, XU T GI I PHÁP X LÝ NH NG VƯ NG M C DO BI N NG GIÁ NGUYÊN LI U, NHIÊN LI U VÀ V T LI U XÂY D NG B TRƯ NG B XÂY D NG Căn c Ngh nh s 17/2008/N -CP ngày 04/02/2008 c a Chính ph Quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; Căn c Ngh nh s 99/2007/N -CP ngày 13/6/2007 c a Chính ph v Qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình; Thông tư s 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 c a B Xây d ng Hư ng d n i u ch nh giá và h p ng xây d ng do bi n ng giá nguyên li u, nhiên li u và v t li u xây d ng và các văn b n hư ng d n có liên quan; Theo ngh c a V trư ng V Kinh t xây d ng. QUY T NNH i u 1. Thành l p T thư ng tr c theo dõi, ki m tra, xu t gi i pháp x lý nh ng vư ng m c do bi n ng giá nguyên li u, nhiên li u và v t li u xây d ng g m các thành viên sau ây: 1. Ông Ph m Văn Khánh - Phó V trư ng ph trách V Kinh t xây d ng, t trư ng; 2. Ông Thái Lưu - Phó V trư ng V Kinh t xây d ng, t phó; 3. Ông Tr n H ng Mai - Phó Vi n trư ng Vi n Kinh t xây d ng, t phó; 4. Ông H Ng c Sơn - Chuyên viên V Kinh t xây d ng, thành viên; 5. Bà Trương Th Thu Thanh - Chuyên viên V Kinh t xây d ng, thành viên; 6. Bà Ma Th Lu n - Chuyên viên V Pháp ch , thành viên; 7. Ông Nguy n Th Anh - Nghiên c u viên Vi n Kinh t xây d ng, thành viên. i u 2. T thư ng tr c có trách nhi m theo dõi, ki m tra, ôn c vi c th c hi n bù giá v t li u xây d ng do bi n ng giá theo theo văn b n s 546/TTg-KTN ngày 14/4/2008 c a Th tư ng Chính ph và Thông tư s 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 c a B Xây d ng; Báo cáo tình hình, xu t gi i pháp x lý nh ng vư ng m c trình lãnh o B Xây d ng xem xét quy t nh.
  2. i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. Chánh Văn phòng B , V trư ng V Kinh t xây d ng, V trư ng V Pháp ch , Vi n trư ng Vi n Kinh t xây d ng, th trư ng các ơn v có liên quan và các thành viên T thư ng tr c ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - Lưu VP, V KTXD(S). Cao L i Quang
Đồng bộ tài khoản