Quyết định số 929/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
48
lượt xem
3
download

Quyết định số 929/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 929/QĐ-TTg về việc công nhận các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn, tỉnh Đăk Nông do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 929/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T --------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 929/Q -TTg Hà N i, ngày 30 tháng 06 năm 2009 QUY T NNH V VI C CÔNG NH N CÁC ƠN VN HÀNH CHÍNH THU C VÙNG KHÓ KHĂN, T NH ĂK NÔNG TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a y ban nhân dân t nh ăk Nông t i T trình s 416/TTr-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2009, QUY T NNH: i u 1. B sung 05 xã: Qu ng Hòa (huy n ăk G’long), Nam Xuân (huy n Krông Nô), Hưng Bình (huy n ăk R’l p), Thu n Hà, Nam Bình và th tr n c An (huy n ăk Song), t nh ăk Nông vào Danh m c các ơn v hành chính (xã, phư ng, th tr n) thu c vùng khó khăn theo Quy t nh s 30/2007/Q -TTg ngày 05 tháng 3 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph . i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph và Ch t ch y ban nhân dân t nh ăk Nông ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND t nh ăk Nông; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; Nguy n Sinh Hùng - Ban Ch o Tây Nguyên; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - H c vi n Hành chính Qu c gia; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - Ngân hàng Chính sách xã h i; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V , C c, ơn v
  2. tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, P (5b).
Đồng bộ tài khoản