Quyết định số 93/2000/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
42
lượt xem
4
download

Quyết định số 93/2000/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 93/2000/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia chuẩn bị đại hội thể thao Đông Nam á (Seagames) lần thứ 22 năm 2003 tại Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 93/2000/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 93/2000/Q -TTg Hà N i, ngày 09 tháng 8 năm 2000 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 93/2000/Q -TTG NGÀY 09 THÁNG 8 NĂM 2000 V VI C THÀNH L P BAN CH O QU C GIA CHU N BN IH I TH THAO ÔNG NAM Á (SEAGAMES) L N TH 22 NĂM 2003 T I VI T NAM TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c ý ki n c a Thư ng v B Chính tr t i Công văn s 204-TB/TW ngày 30 tháng 3 năm 2000 v vi c ăng cai i h i Th thao ông Nam Á (Seagames) l n th 22 vào năm 2003 t i Vi t Nam; Xét ngh c a B trư ng, Ch nhi m U ban Th d c Th thao t i Công văn s 99/UBTDTT-VP ngày 28 tháng 6 năm 2000, QUY T NNH: i u 1. Thành l p Ban Ch o Qu c gia chuNn b i h i Th thao ông Nam á (Seagames) l n th 22 năm 2003 t i Vi t Nam (g i t t là Ban Ch o Qu c gia chuNn b Seagames l n th 22) g m các thành viên sau ây: 1. Trư ng Ban: ng chí Ph m Gia Khiêm, Phó Th tư ng Chính ph . 2. Phó Trư ng Ban thư ng tr c: ng chí Hà Quang D , B trư ng, Ch nhi m y ban Th d c Th thao, Ch t ch y ban Olympic Vi t Nam. 3. Các y viên: - Th trư ng B Ngo i giao, - Th trư ng B Qu c phòng, - Th trư ng B Tài chính, - Th trư ng B Xây d ng, - Th trư ng B K ho ch và u tư, - Th trư ng B Công an,
  2. - Th trư ng B Văn hóa - Thông tin, - Phó Ch nhi m U ban Th d c Th thao, - Ch t ch U ban nhân dân thành ph Hà N i, - Ch t ch U ban nhân dân thành ph H Chí Minh, - Phó Ch t ch kiêm T ng thư ký U ban Olympic Vi t Nam. i u 2. Ch c năng, nhi m v c a Ban Ch o Qu c gia như sau: 1. Ch c năng: Ban Ch o Qu c gia có ch c năng giúp Chính ph nghiên c u, ch o, i u hòa, ph i h p ho t ng l p k ho ch, chuNn b tri n khai Seagames l n th 22 t i Vi t Nam. 2. Nhi m v : - Ch o xây d ng các k ho ch chuNn b Seagames l n th 22 t i Vi t Nam, bao g m: k ho ch xây d ng cơ s v t ch t ph c v vi c t ch c Seagames l n th 22; k ho ch ào t o, hu n luy n l c lư ng v n ng viên, tr ng tài và cán b i u hành tham gia làm nhi m v t i Seagames l n th 22; k ho ch, chương trình thi u c a các môn t i Seagames l n th 22. - Hư ng d n, ch o, ki m tra, ôn c các B , ngành, thành ph Hà N i, thành ph H Chí Minh và các a phương có liên quan xây d ng và th c hi n k ho ch chuNn b Seagames l n th 22. - Ph i h p ho t ng gi a các B , ngành và a phương có liên quan, gi i quy t nh ng khó khăn n y sinh trong quá trình th c hi n k ho ch chuNn b Seagames l n th 22. - xu t v i Chính ph các cơ ch , chính sách c n thi t trong khi tri n khai k ho ch chuNn b Seagames l n th 22 nh m th c hi n t t nh ng m c tiêu ã ra. i u 3. Giúp vi c Ban Ch o có b ph n thư ng tr c và các ban chuyên môn. B ph n thư ng tr c c a Ban Ch o t tr s t i U ban Th d c Th thao. Quy ch làm vi c c a Ban Ch o, s lư ng thành viên và nhi m v c a các ban chuyên môn do Trư ng Ban quy nh. Trư ng Ban Ch o ư c s d ng con d u c a Chính ph , Phó Trư ng Ban Ch o ư c s d ng con d u c a y ban Th d c Th thao trong quan h công tác. Kinh phí cho ho t ng c a Ban Ch o ư c B Tài chính cân i trong ngân sách chi s nghi p th d c th thao hàng năm b trí cho U ban Th d c Th thao. i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký.
  3. Ban Ch o s t gi i th khi k t thúc nhi m v vào cu i năm 2003. i u 5. Trư ng Ban Ch o và các thành viên Ban Ch o Qu c gia chuNn b Seagames l n th 22, các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản