Quyết định số 93/2001/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
52
lượt xem
2
download

Quyết định số 93/2001/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 93/2001/QĐ-BNN về việc Ban hành tiêu chuẩn ngành do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 93/2001/QĐ-BNN

 1. B NÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Đ c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 93/2001/QĐ-BNN Hà N i, ngày 11 tháng 09 năm 2001 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH TIÊU CHU N NGÀNH B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c ngh đ nh s 73/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Ngh đ nh 86/CP ngày 08 tháng 12 năm 1995 c a Chính ph quy đ nh phân công trách nhi m qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng hàng hoá; Xét đ ngh c a ông V trư ng V Khoa h c Công ngh và Ch t lư ng s n ph m, QUY T Đ NH Đi u 1: Nay ban hành tiêu chu n ngành sau: 10TCN 482-2001: Tiêu chu n chu i s y 10TCN 483-2001: Tiêu chu n tương t (x t t) 10TCN 484-2001: Tiêu chu n Ngô ng t nguyên h t 10TCN 485-2001: Quy trình s n xu t ngô ng t đóng h p 10TCN 486-2001: Quy trình s n xu t s a ngô ng t Đi u 2: Quy t đ nh có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký Đi u 3: Các ông Chánh văn phòng, V trư ng V Khoa h c Công ngh và Ch t lư ng s n ph m, lãnh đ o các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t đ nh này ./. KT. B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN TH TRƯ NG Nguy n Thi n Luân TIÊU CHU N
 2. RAU QU CHU I S Y 10TCN 482 – 2001 (ban hành kèm theo quy t đ nh s 93/qđ-bnn-khcn ngày 11 tháng 9 năm 2001) Tiêu chu n chu i s y áp d ng cho s n ph m đư c s n xu t t chu i bom và chu i tiêu chín, đư c s y, đóng túi ch t d o, hàn kín, b o qu n. 1. Phân lo i s n ph m Chu i s y đư c phân thành hai lo i: - Chu i s y nguyên qu - Chu i s y c t khúc 2. Yêu c u k thu t Chu i s y đư c s n xu t theo đúng quy trình công ngh đã đư c c p có th m quy n duy t y 2.1. Tiêu chu n nguyên li u Chu i dùng đ s y ph i đ t các tiêu chu n sau: Qu chu i chín, tươi t t, phát tri n hoàn toàn, v d bóc, hương thơm, v ng t, không chát; Màu v qu vàng sáng trên toàn b b m t qu , đ i v i chu i tiêu cho phép có đ m tr ng qu c nh trên b m t qu ; Không dùng các qu chu i xanh, non, chai s n, chín n u, sâu th i, n m men, n m m c 2. 2. Tiêu chu n c m quan S n ph m chu i s y ph i đ t các ch tiêu c m quan sau: 2.2.1. Màu s c: T nâu nh t đ n nâu s m. 2.2.2. Hương v : Đ c trưng c a chu i s y, ng t đ m, cho phép chát nh . Không có hương v l . 2.2.3. Hình th c: + Lo i nguyên qu : + Chi u dài t i thi u 70 mm; Trong cùng m t bao gói, các qu ph i tương đ i đ ng đ u v kích thư c và màu s c; Có n p nhăn d c theo thân qu chu i. + Lo i c t khúc: - Kích thư c khúc: Chi u dài t 35 - 40 mm; Trong cùng m t bao gói, các khúc ph i tương đ i đ ng đ u v kích thư c và màu
 3. s c; - Có n p nhăn d c theo khúc chu i. 2.2.4. Tr ng thái: D o, không c ng. Cho phép hơi dính b m t qu . 2.2.5. T p ch t: Không đư c có. 2.2.6. Khuy t t t n ng: Không đư c có. Khuy t t t n ng là sâu, s t s o ,gi p nát, xây xư c n ng, chai s n, n m men, n m m c. 2. 3. Các ch tiêu lý, hoá, vi sinh v t: 2.3.1. Đ m: T 17 - 20 %. Kh i lư ng t nh: S n ph m chu i s y đư c đóng trong bao bì ch t d o v i kh i lư ng 100, 200 ho c 500gr. 2.3.2. Hàm lư ng kim lo i n ng: Theo TCVN 3572 - 81 và theo quy t đ nh Quy t đ nh s 867/1998/QĐ-BYT c a B Y t ngày 4/4/1998 v vi c ban hành “ Danh m c tiêu chu n v sinh đ i v i lương th c, th c ph m”. Tên các kim lo i n ng Gi i h n cho phép không quá trong 1 kg s n ph m Chì ( Pb ) 0,4 mg Đ ng ( Cu ) 5,0 mg K m ( Zn ) 10,0 mg S t ( Fe ) 5,0 mg 2.3.3. Ch tiêu vi sinh v t: Theo quy t đ nh 867 / 1998 / QĐ - BYT ngày 04 / 4 /1998 c a B Y t v vi c ban hành “ Danh m c tiêu chu n v sinh đ i v i lương th c, th c ph m”. Vi sinh v t Gi i h n cho phép trong 1 gam s n ph m T ng s vi khu n hi u khí 10.000 t bào Coliforms 10 t bào E.Coli 0 t bào Cl.perfringens 10 t bào B. cereus 100 t bào T ng s bào t n m men, n m m c 100 t bào
 4. 3. Phương pháp th 3.1. L y m u: Theo TCVN 4409 - 87. 3.2. Ki m tra các ch tiêu c m quan và ch tiêu lý hoá: Theo các tiêu chu n TCVN 4410 - 87, TCVN 4411 - 87, TCVN 4412 - 87, TCVN 4413 - 87, TCVN 4414 - 87. 3.3. Ki m tra hàm lư ng kim lo i n ng: Theo các tiêu chu n TCVN 1976 - 88, TCVN 1977 - 88, TCVN 1978 - 88, TCVN 1979 - 88, TCVN - 1980, 88TCVN 3.4. Ki m tra các ch tiêu vi sinh v t: Theo tiêu chu n TCVN 280 - 91. 4. Bao gói, ghi nhãn, b o qu n và v n chuy n. 4.1. Bao gói, b o qu n và v n chuy n: Theo TCVN 167 - 86. 4.2. Ghi nhãn: Theo quy t đ nh s 178 / 1999 / QĐ - TTg, ngày 30 tháng 8 năm 1999 c a Th Tư ng Chính ph v ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nư c và hàng xu t, nh p kh u. 4.3. Bao bì ch t d o đ ng s n ph m: Theo quy t đ nh 867/1998/ QĐ - BYT c a B Y t ngày 04/4/1998 v vi c ban hành “ Danh m c tiêu chu n v sinh đ i v i lương thưc, th c ph m”. Bao bì ch t d o c n có ít nh t m t l p màng Cellophane. 4.4. Bao bì v n chuy n hòm các tông: Theo TCVN 4439 - 87. TIÊU CHU N RAU QU TƯƠNG T ( X T T )10TCN 483 – 2001 (Ban hành kèm theo quy t đ nh s 93/QĐ-BNN Ngày 11 tháng 9 năm 2001) Tiêu chu n Tương t áp d ng cho s n ph m đư c s n xu t t t cay chín, tươi t t cùng v i cà chua chín, t i, đư ng, mu i, axit và m t s ph gia th c ph m, kh trùng, đóng chai thu tinh, ho c chai nh a ghép n p kín, b o qu n. 1. Phân lo i s n ph m Tương t đư c phân thành 2 lo i: - Tương t m n - Tương t thô 2. Yêu c u k thu t Tương t ph i đư c s n xu t theo đúng quy trình công ngh đã đư c c p có th m quy n duy t y. 2.1. Tiêu chu n nguyên, v t li u 2.1.1. t:
 5. - t qu chín (đ ho c vàng), tươi t t, không dùng lo i non, xanh, gi p nát, sâu th i, men m c. - t bán thành ph m ( t qu mu i, purê t) ph i có hương v và màu s c đ c trưng, không b men, m c ng nát. 2.1.2. Cà chua: Qu cà chua chín tươi t t, có th dùng bán ch ph m cà chua cô đ c. Cà chua cô đ c ph i có hương v và màu s c đ c trưng, không b men, m c. Không dùng lo i cà chua xanh, non, sâu th i, gi p nát, men, m c. 2.1.3. T i c : Ch t lư ng t t, khô, s ch; có th dùng t i mu i, purê t i, b t t i. Không dùng lo i b sâu th i, men, m c. 2.1.4. Đư ng kính: Đư ng kính tr ng lo i I , theo tiêu chu n TCVN 1695 - 87. 2.1.5. Mu i ăn : Theo tiêu chu n TCVN 3974 - 84. 2.1.6. Axit axêtic: Dùng cho th c ph m. 2.1.7. Các ch t ph gia th c ph m: Theo quy t đ nh s 867 -1998/ QĐ - BYT c a B Y T ngày 04 / 4 /1998 v vi c ban hành “ Danh m c tiêu chu n v sinh đ i v i lương th c, th c ph m”. 2.2. Tiêu chu n c m quan. 2.2.1. Màu s c: Màu đ hơi s m, ho c đ vàng đ c trưng c a s n ph m. 2.2.2. Hương v : Hương thơm, đ c trưng c a s n ph m. V cay, chua, ng t, m n hài hoà. Không có hương v l . 2.2.3. Tr ng thái: - Tương t m n: Hơi l ng, sánh, m n, không phân l p. Đ m n: 95 % l t qua lư i có đư ng kính l 0,5 mm, 100% l t qua lư i có đư ng kính l 1,0 mm. - Tương t thô: Hơi l ng, hơi sánh, cho phép phân l p nh ( l p d ch n i phía trên có chi u cao không quá 3 mm). Đ mn: 90 % l t qua lư i có đư ng kính l 1,0 mm, 100% l t qua lư i có đư ng kính l 1,5 mm. 2.2.4. T p ch t l : Không đư c có. 2.3. Các ch tiêu lý, hoá, vi sinh v t 2.3.1. M c đ y c a bao bì:
 6. M c đ y t i thi u: Không nh hơn 90% dung lư ng nư c ch a đ y c a bao bì. "Dung lư ng nư c c a bao bì” là th tích c a nư c c t 20 oC ch a đ y trong bao bì đư c ghép kín. 2.3.2. Hàm lư ng mu i ăn: Không quá 6,0 % 2.3.3. Hàm lư ng axit (tính theo axit axêtic) : Không quá 1,0 % 2.3.4. Hàm lư ng ch t khô hoà tan (đo b ng khúc x k 20 oC ): 25 - 30 o Brix. 2.3.5. Hàm lư ng ch t b o qu n: Theo quy t đ nh s 867 - 1998 QĐ / BYT c a B Y t ngày 04 tháng 4 năm 1998 v vi c ban hành “ Danh m c tiêu chu n v sinh đ i v i lương th c, th c ph m” 2.3.6. Hàm lư ng kim lo i n ng: Theo TCVN 3572 - 81. Kim lo i Gi i h n cho phép không quá trong 1 kg s n ph m Chì ( Pb ) 0,3 mg Đ ng ( Cu ) 5,0 mg K m ( Zn) 5,0 mg Cadimi (Cd ) 0,03 mg Asen ( As ) 0,2 mg Thu ngân (Hg ) 0,02 mg 2.3.7. Ch tiêu vi sinh v t : Theo quy t đ nh s 867 - 1998/ QĐ - BYT c a B Y t ngày 04 tháng 4 năm 1998 v vi c ban hành “ Danh m c tiêu chu n v sinh đ i v i lương th c, th c ph m” Vi sinh v t Gi i h n cho phép trong1kg s n ph m T ng s vi khu n hi u khí: 10.000 t bào Coliforms: 100 t bào E.Coli: 3 t bào S.aureus: 100 t bào T ng s bào t n m men, n m m c: 100 t bào 3. Phương pháp th 3. 1. L y m u: Theo TCVN 4409 - 87. 3. 2. Ki m tra các ch tiêu c m quan, lý và hoá :
 7. Theo các tiêu chu n TCVN 4410 - 87 , TCVN 4411 - 87, TCVN 4412 - 88 , TCVN 4413-87, TCVN 4414 - 87, TCVN 4589 - 88, TCVN 4590 - 88, TCVN 4591 - 88, TCVN 4594 - 88. 3. 3. Ki m tra hàm lư ng các kim lo i n ng : Theo các tiêu chu n TCVN 1976 - 88, TCVN 1977 - 88, TCVN 5368 - 91, TCVN 1978 - 88 , TCVN 1979 - 88, TCVN 5487 – 91, TCVN 1980 - 88. 3. 4. Ki m tra các ch tiêu vi sinh v t : Theo TCVN 280 - 68 . 4. Bao gói, ghi nhãn, b o qu n và v n chuy n 4.1. Bao gói, b o qu n và v n chuy n : Theo TCVN 167 - 86 4. 2. Chai nh a: Theo quy t đ nh s 867 - 1998 QĐ / BYT c a B Y t ngày 04 tháng 4 năm 1998 v vi c ban hành “ Danh m c tiêu chu n v sinh đ i v i lương th c, th c ph m”. 4. 3. Chai thu tinh, dùng cho đ h p: Theo tiêu chu n TCVN 5513 -1991 và theo TCN 253 - 96 . 4. 4. Ghi nhãn: Theo quy t đ nh s 178/ 1999/ QĐ - TTg ngày 30 tháng 8 năm 1999 c a Th Tư ng Chính Ph v vi c ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nư c và hàng hoá xu t, nh p kh u. 4. 5. Bao bì v n chuy n: Hòm các tông, theo tiêu chu n TCVN 3214 - 79. TIÊU CHU N RAU QU NGÔ NG T NGUYÊN H T ĐÓNG H P 10TCN 484 – 2001 (Ban hành kèm theo quy t đ nh s 93/QĐ-BNN-KHCN Ngày 11 tháng 9 năm 2001) 1. Ph m vi áp d ng Tiêu chu n này áp d ng cho s n ph m đư c s n xu t t gi ng Ngô ng t có tên La tinh Zeamays L., ho c tên ti ng Anh Sweet corn – Glutinous, đưa vào ngành công nghi p ch bi n th c ph m đóng h p, ghép kín, thanh trùng và b o qu n 2. Yêu c u k thu t Ngô ng t nguyên h t đóng h p ph i đư c s n xu t theo đúng qui trình công ngh đã đư c c p có th m quy n duy t y 2.1 Tiêu chu n nguyên li u Màu s c: B p ngô ph i có màu s c đ c trưng c a nh ng b p ngô tươi Mùi v : Ph i có mùi đ c trưng c a ngô tươi, không có mùi ôi và các mùi v l Đ già: Ph i đ m b o đư c đ già k thu t (H t ngô khi đư c châm, th y có s a đ c) Kích thư c :
 8. B p ngô có tr ng lư ng t i thi u (sau khi đã bóc b ngô) 140 gam Đư ng kính c a b p ngô t 41mm đ n 50mm H t ngô ph i tương đ i đ ng đ u, không dùng nh ng b p có h t quá nh Chi u cao c a h t t 5mm đ n 8mm Chi u dày c a h t t 3mm đ n 5mm Hàm lư ng ch t khô hoà tan: T 16,0 - 22,5 % (đo b ng khúc x k 20oC; theo TCVN 4414 - 87) 2.2. Đư ng kính: Đư ng kính tr ng lo i I, theo TCVN 1695-87 2.3. Mu i ăn: Theo TCVN 3974 - 84 2.4. H p s t: theo TCVN 166 - 64 ho c theo 10 TCN 172 – 93 dùng cho đ h p th c ph m 3.Tiêu chu n thành ph m 3.1 Phương pháp th 3.1.1. L y m u: Theo TCVN 4409-87 3.1.2.Tiêu chu n c m quan - Màu s c: H t ngô vàng tương đ i đ ng đ u trong m t h p, đ c trưng c a s n ph m. - Hình thái: H t ngô trong m t h p ph i tương đ i đ ng đ u, m m, không nhũn nát. - Dung d ch: Trong, có màu đ c trưng c a s n ph m, cho phép l n ít th t c a h t ngô, không đư c phép có t p ch t l . 3.2.Tiêu chu n Lý, hoá, vi sinh v t 3.2.1. Kh i lư ng: Kh i lư ng t nh : 440 ( 3 gam (H p 15 oz) Kh i lư ng cái t i thi u: 62% kh i lư ng t nh 3.2.2 Hàm lư ng ch t khô hoà tan: Theo TCVN 4414 – 87, không dư i 7% 3.2.3 Hàm lư ng mu i ăn: Theo TCVN 3974 - 84, không quá 0,6 % 3.2.4. Tiêu chu n v sinh theo quy t đ nh 867 – QĐ/BYT ngày 04/4/1998 c a B Y T v vi c ban hành ” Danh m c tiêu chu n v sinh đ i v i lương th c, th c ph m ” Vi sinh v t Gi i h n cho phép trong 1g hay 1ml th c ph m E.coli 0 S.aureus 0
 9. Cl.perfringens 0 Cl. botulism 0 TSBT NM-M 0 3.2.5. Hàm lư ng kim lo i n ng theo các TCVN 1976-88; 1977-88; 1978-88; 1980-88; 1981- 88. Chì (Pb) không quá : 0,3 mg/kg Đ ng (Cu ) không quá : 5,0 mg/kg K m (Zn) không quá : 5,0 mg/kg Thi c (Sn) không quá : 200,0 mg/kg 4. Bao gói, ghi nhãn, b o qu n và v n chuy n Bao gói, b o qu n và v n chuy n: Theo TCVN 167-86 Ghi nhãn Theo quy t đ nh s 178/1999/QĐ - TTg ngày 30 tháng 8 năm 1999 "Ban hành qui ch hàng hoá lưu thông trong nư c và hàng hoá xu t kh u, nh p kh u” c a Th tư ng Chính ph TIÊU CHU N RAU QU QUI TRÌNH S N XU T NGÔ NG T NGUYÊN H T ĐÓNG H P 10TCN 485 – 2001 (Ban hành kèm theo quy t đ nh s 93/QĐ-BNN-KHCN Ngày 11 tháng 9 năm 2001) 1. Đ nh nghĩa s n ph m, đ i tư ng và ph m vi áp d ng Ngô ng t nguyên h t đóng h p là s n ph m đư c ch bi n t ngô có tên La tinh Zeamys L. ho c tên ti ng Anh Sweet corn- Glutinous. Sau khi đư c làm s ch, tách h t, lo i b lõi và nh ng h t b khuy t t t (sâu, th i...), đư c đóng h p cùng v i d ch rót, ghép kín và thanh trùng. Qui trình này đư c áp d ng t i nh ng xí nghi p ch bi n th c ph m 2. Tiêu chu n nguyên v t li u 2.1. Nguyên li u Đ s n xu t ngô ng t nguyên h t đóng h p, dùng nh ng b p tương đ i đ ng đ u v ch t lư ng, kích thư c, đ già..., lo i b nh ng b p ngô sâu, th i, b thoái hoá gi ng, quá già ho c quá non. Tr ng lư ng, kích thư c,: - B p ngô có tr ng lư ng t i thi u (c b ngô) 190gam - Đư ng kính c a b p ngô t 41mm đ n 50mm.
 10. - H t ngô ph i tương đ i đ ng đ u, không dùng nh ng b p có h t quá nh . - Chi u cao c a h t t 5mm đ n 8mm. - Chi u dày c a h t t 3mm đ n 5mm. - Hàm lư ng ch t khô hoà tan: t 16,0 – 22,5% (đo b ng khúc x k 20oC) 2.2. Đư ng kính: Đư ng kính tr ng lo i I, theo TCVN 1695-87 2.3. Mu i ăn: Theo TCVN 3974- 84. 2.4. H p s t: Theo 10 TCN 172-93, h p s t hàn đi n dùng cho đ h p th c ph m,tráng vecni toàn ph n, vecni ph i phù h p v i th c ph m, không b bong tróc, không phai màu, không gây mùi v l cho th c ph m (có th dùng n p d m hay n p thư ng). 3. Qui trình ch bi n Sơ đ quy trình Nguyên li u Làm s ch phân lo i Ch n Ch n l a C t tách h t R a , đãi h t Vào h p Chu n b h p Chu n b dung d ch Rót dung d ch Ghép n p Chu n b n p Thanh trùng & làm ngu i B o qu n Bao gói , dán nhãn , v n chuy n 3.1. Nguyên li u: Theo m c 2.1 3.2. Làm s ch và phân lo i
 11. Bóc h t b ngô và râu ngô, cho các b p ngô đã đư c làm s ch và đ tiêu chu n vào d ng c ch a. 3.3. Ch n Cho các b p ngô đã đư c làm s ch vào d ng c ch n (nhôm ho c thép không g ), ch n trong nư c nhi t đ 100oC,th i gian t 5 đ n 7 phút (tuỳ theo đ già c a ngô), sau đó làm ngu i ngay trong nư c s ch luân lưu, v t ra, đ ráo nư c. 3.4. Ch n l a Ch n l a các b p ngô có cùng đ già, cùng màu s c và kích thư c vào m t lo i. 3.5. C t tách h t Dùng dao b ng thép không g đ tách h t ngô ra kh i lõi. Yêu c u đư ng c t ph i th ng, sát lõi, h t không đư c v nát. 3.6. R a, đãi ngô h t Cho ngô h t vào d ng c dùng đ đãi có đư ng kính l t i đa (=4mm, đãi 3 l n b ng nư c s ch đ lo i h t râu ngô, nh ng m nh h t b c t nát,v n, v , sau đó đ ráo nư c. 3.7. Vào h p Dùng c h p 15 oz đã đư c tráng vecni toàn b bên trong. H p s t ph i đư c r a s ch và thanh trùng nhi t đ 100 oC Kh i lư ng ngô h t khi vào h p: 260 gam. 3.8. Pha ch dung d ch Trư c khi pha dung d ch c n ph i xác đ nh đư c đ khô c a h t ngô sau khi r a và đãi s ch. B ng 1: B ng tính lư ng đư ng c n đ pha ch dung d ch rót h p Đ khô % 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0 13,5 c a ngô sau đãi Đ khô % 13,0 12,5 12,0 11,5 11,0 10,5 10,0 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 c a dung d ch pha S lư ng kg 11,5 11,3 10,8 10,3 9,8 9,3 8,8 8,3 7,8 7,3 6,8 6,3 đư ng c n đ pha Công th c pha ch cho 100 ml dung d ch: Mu i ăn: 1,2 kg ( N u là dung d ch mu i 30%: đong 04 lít) Đư ng kính: ( Theo b ng 1.)
 12. S lư ng nư c sôi: B sung lư ng nư c sôi cho đ t ng s 100 lít dung d ch. Đư ng, mu i, nư c hoà tan đun sôi trong 5 phút, sau đó dung d ch đư c l c qua l p v i l c đ lo i b t p ch t. 3.9. Rót dung d ch Dung d ch pha ch xong, c n ki m tra l i các ch tiêu v mu i, hàm lư ng ch t khô, khi đ t yêu c u đem rót h p, nhi t đ dung d ch rót không đư c th p hơn 80 oC, rót dung d ch cách mi ng h p 3mm 3.10. Ghép n p H p trư c khi ghép n p ph i đư c ki m tra mí móc và đ kín c a h p. Sau khi rót dung d ch,ph i ghép n p ngay. 3.11. Thanh trùng và làm ngu i H p đư c thanh trùng theo công th c sau: ( áp d ng cho c h p 15 oz) 5-10-40-25 115 oC 5: Th i gian x khí ( phút) 10: Th i gian nâng nhi t (phút) 40: Th i gian thanh trùng ( phút) 25: Th i gian làm ngu i (phút) 2 115: Nhi t đ thanh trùng (oC),tương đương v i áp su t hơi trong n i là 0,7 kg/cm T t nh t là s d ng n i thanh trùng cao áp, có h th ng áp l c đ i kháng. Trư ng h p không có h th ng làm l nh b ng áp l c đ i kháng, khi k t thúc th i gian thanh trùng ph i h áp su t xu ng t t (đ h p không b bi n d ng). Khi áp su t trong n i b ng áp su t khí quy n m i m n p n i thanh trùng và đưa h p đi làm ngu i. Khi làm ngu i h p đ n nhi t đ t 35- 40 oC thì v t h p ra. 3.12. B o qu n Khi làm ngu i xong, h p đư c lau khô và v n chuy n đ n kho thành ph m, x p thành cây. Đ ti n theo dõi ph i ghi bi u lô (ngày...tháng...năm s n xu t). Trong nh ng ngày đ u c n th c hi n ch đ đ o h p như áp d ng đ i v i nh ng m t hàng đ h p khác. 3.13. Bao gói, ghi nhãn, v n chuy n: Theo TCVN 167-86. Trư c khi dán nhãn, h p ph i đư c lau chùi c n th n.H p xu t xư ng yêu c u ph i đư c ghi đ y đ ngày s n xu t. Nhãn hi u ph i tuân theo quy t đ nh c a Th tư ng Chính ph s 178/1999/QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 1999 “ Ban hành qui ch hàng hoá lưu thông trong nư c và hàng hoá xu t kh u,nh p kh u “. V n chuy n và b c d ph i nh nhàng đ tránh gây móp,méo h p. 4. Tiêu chu n ch t lư ng c a s n ph m 4.1. Ch tiêu kh i lư ng
 13. Kh i lư ng t nh (h p 15 oz): 440 gam ( 3 gam. Kh i lư ng cái t i thi u: 62% 4.2. Màu s c Màu s c t nhiên, đ ng đ u, tương đ i đ c trưng c a s n ph m. Màu t vàng nh t đ n vàng s m. 4.3. Mùi v Mùi v thơm ngon, đ c trưng, hài hoà t nhiên c a s n ph m.Không có mùi v l . 4.4. Hình thái Các h t ngô trong m t h p ph i tương đ i đ ng đ u, m m, không nhũn nát, ph i có hình thái đ c trưng c a s n ph m. 4.5. Dung d ch Trong, màu s c đ c trưng c a s n ph m, t vàng nh t đ n vàng,cho phép l n ít th t c a h t ngô, không đư c phép có t p ch t l . 4.6. Ch tiêu hoá Hàm lư ng ch t khô hoà tan: t 10 ( 11% Hàm lư ng mu i : Không quá 0,6% 4.7. Hàm lư ng kim lo i n ng: theo TCVN 3572- 81 Chì (Pb ) : không quá 0,3 mg/kg Đ ng (Cu ) : không quá 5,0 mg/kg K m (Zn ) : không quá 5,0 mg/kg Thi c (Sn ) : không quá 200 mg/kg 4.8. Ch tiêu vi sinh v t: Theo quy t đ nh s 867- 1998 QĐ/BYT ngày 04/04/1998 c a B Yt v vi c ban hành “ Danh m c tiêu chu n v sinh đ i v i lương th c, th c ph m” Vi sinh v t Gi i h n cho phép trong 1g hay 1 ml th c ph m E. coli 0 S. aureus 0 Cl. perfringens 0 Cl. botulism 0 TSBT NM – M 0 TIÊU CHU N NGÀNH QUY TRÌNH S N XU T S A NGÔ NG T 10 TCN 486 – 2001 (Ban hành kèm theo quy t đ nh s 93/QĐ-BNN-KHCN Ngày 11 tháng 9 năm 2001)
 14. 1. Đ nh nghĩa: S a ngô ng t đóng h p là m t lo i đ u ng, đư c ch bi n t m t s gi ng ngô ng t có tên Latinh: Zeamays L., hay tên ti ng Anh là Sweet Corn (Glutinous). Sau quá trình ch bi n, s n ph m đư c đóng h p, ghép kín và thanh trùng. Qui trình này đư c áp d ng cho các công ty và các xí nghi p ch bi n th c ph m. 2. Tiêu chu n nguyên v t li u 2.1. Nguyên li u 2.1.1. Ngô ng t S d ng m t s gi ng ngô ng t phù h p cho ch bi n đ h p. Dùng nh ng b p ngô ng t tươi, t t, h t ngô có màu vàng sáng, h t ngô m m, khi châm vào h t có s a tr ng đ c. H t ngô không b sâu b nh, th i, v nát; không dùng nh ng b p ngô già. Ngô thu ho ch v , c n đưa vào ch bi n ngay, có th b o qu n trong kho l nh 1- 2 ngày, nhi t đ kho l nh t 5 - 10oC . 2.1.2. Đư ng kính: S d ng đư ng kính tr ng lo i I, theo TCVN 1695 – 87 2.1.3. Ph gia th c ph m Dùng ph gia th c ph m theo quy t đ nh s 867 / 1998/ QĐ-BYT c a B trư ng B Y t ngày 4 tháng 4 năm 1998 v vi c ban hành “ Danh m c tiêu chu n v sinh đ i v i lương th c, th c ph m " - Hương li u: S d ng m t s hương ngô thích h p (corn flavour) - Ph m màu: S d ng ph m màu dùng cho th c ph m, dùng màu vàng cam (sunset yellow FCF) và màu vàng chanh (tartrazine) nhóm 13 B 2.2. Bao bì 2.2.1. H p và n p S d ng h p s t tráng thi c và sơn vecni toàn ph n, vecni ph i phù h p v i s n ph m, không b bong tróc, không gây mùi v l cho s n ph m. Có th dùng m t s c h p có n p d m , nhưng thư ng dùng hai lo i: h p cao lo i 8,1 OZ ( 240 ml ) ho c h p lùn lo i 8,8 OZ ( 250 ml ). H p s t theo 10 TCN 172 - 93. Nhãn hi u in trên h p ho c nhãn gi y láng bóng, ho c in trên PE. Ghi nhãn theo m c 3.13. 2.2.2. Thùng carton S d ng thùng carton 3 l p, thùng ph i c ng, m i, khô, s ch, không m ư t, m c i, m c. Theo TCVN 3214 – 79 3. Qui trình s n xu t (Sơ đ 1) 3.1. Phân lo i: Ch n nh ng b p ngô đ tiêu chu n đưa vào s n xu t theo m c 2.1.1. 3.2. Làm s ch Bóc h t b ngô, b h t râu ngô, r a s ch, cho các b p ngô vào d ng c ch a.
 15. 3.3. C t h t Dùng dao b ng thép không g c t h t ngô sát lõi, lo i b nh ng h t sâu, th i, gi p nát. 3.4. Nghi n h t Xay ho c nghi n nh các h t ngô b ng máy, h t ngô đư c nghi n càng nh càng t t. 3.5. Chà S d ng máy chà 2 c p có đư ng kính l c a lư i chà như sau: Chà c p 1 có đư ng kính l lư i chà ( = 0,5 mm Chà c p 2 có đư ng kính l lư i chà ( = 0,2 mm Trong quá trình chà, liên t c b sung nư c vào theo t l : kh i lư ng nư c / ngô b ng 1/1, đ tách tri t đ b t ngô kh i bã và v h t ngô. T l d ch b t ngô thu đư c kho ng 50% so v i lư ng ngô h t đưa vào chà. 3.6. Pha ch - Ki m tra hàm lư ng ch t khô hoà tan c a d ch b t ngô - D ch b t ngô đưa vào pha ch t i thi u là 10% - Tính toán lư ng đư ng và nư c b xung sao cho thành ph m sau khi pha ch có hàm lư ng ch t khô hoà tan là 10 - 11 % ( đo b ng khúc x k 20oC ) 3.7. Gia nhi t Sau khi pha ch , gia nhi t nhi t đ 100oC (trong 10 phút ). Quá trình gia nhi t c n ch y máy khuâý liên t c đ b t ngô không l ng đáy thi t b , gây khê cháy. Làm ngu i đ n 70oC và đ ng hoá 3.8. Đ ng hoá Đ ng hoá hai l n. áp l c đ ng hoá t 300 - 400 kg/ cm2. Sau đ ng hoá s n ph m ph i có tr ng thái m n, đ ng nh t. 3.9. Nâng nhi t Đ ng hoá xong, nâng nhi t ngay đ n nhi t đ 90oC. B sung hương theo t l 0,05 - 0,1%, tuỳ theo n ng đ c a hương li u. N u c n thi t, có th b sung màu (T l màu: vàng cam/vàng chanh b ng 1/3 ).Ki m tra hàm lư ng ch t khô hoà tan đ t 10 - 11%, s n ph m đ ng nh t, không b vón c c, không b k t t a, không b tách l p, đưa sang rót h p khi s a ngô còn nóng (80 - 85 oC ) 3.10. Rót h p H p trư c khi rót s n ph m ph i đư c r a s ch và thanh trùng nhi t đ 100oC. S a ngô đư c rót cách mi ng h p 3 mm. 3.11. Ghép n p: Rót h p xong, ghép n p ngay, thanh trùng.
 16. 3.12. Thanh trùng: H p đư c ghép n p xong đưa thanh trùng ngay. Ch đ thanh trùng ph thu c vào c h p. Đ i v i h p 8,1 oz thanh trùng theo công th c 5’- 7’- 10’-15’ 115 oC Trong đó 5: Th i gian bài khí ( phút ) 7: Th i gian nâng nhi t ( phút ) 10 : Th i gian gi nhi t ( phút ) 15 : Th i gian h nhi t ( phút ) Thanh trùng xong, làm ngu i xu ng nhi t đ 35 - 40oC v t ra, đ ráo nư c, lau khô, nh p kho, lau l p d u m ng đ h p không b g , x p cây b o ôn. Th i gian b o ôn trong kho t 10 đ n 15 ngày. Sau 3 ngày đ o cây 1 l n cho đ n h t th i h n b o ôn. 3.13. Hoàn thi n s n ph m Lau s ch, in ký mã hi u, dán nhãn. Đóng s n ph m vào thùng carton. Ghi nhãn theo Quy t đ nh s 178/ 1999 / QĐ - TTG c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Quy ch ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nư c và hàng hoá xu t kh u, nh p kh u
 17. Sơ đ 1 Nguyên li u ↓ PHÂN LO I Làm s ch ↓ C t tách h t ↓ Nghi n h t ↓ Chà , tách bã ↓ Pha ch ↓ Gia nhi t ↓ Đ ng hoá ↓ Nâng nhi t ↓ Rót h p ↓ Ghép n p ↓ Thanh trùng ↓ Làm ngu i
 18. ↓ Nh p kho b o ôn ↓ Bao gói , ghi nhãn ↓ B o qu n ↓ V n chuy n 4. Tiêu chu n thành ph m 4.1. Ch tiêu c m quan - Màu s c: Màu vàng nh t đ n vàng. - Tr ng thái: M n, đ ng nh t, không b vón c c, không b k t t a. Đ lâu cho phép b tách l p nh , nhưng khi l c v n đ ng nh t. - Hương: thơm đ c trưng c a s n ph m. - V : Ng t d u, hài hoà. 4.2. Ch tiêu lý, hoá Kh i lư ng t nh h p 8,1 oz là 240 gr Kh i lư ng t nh h p 8,8 oz là 250 gr Hàm lư ng ch t khô hoà tan: 10 – 11% 4.3. Ch tiêu v sinh Theo quy t đ nh s 867- 1998/ QĐ - BYT c a B Y t v vi c ban hành “ Danh m c tiêu chu n v sinh đ i v i lương th c, th c ph m”. Không đư c có vi sinh v t gây b nh và nh ng d u hi u hư h ng do vi sinh v t gây ra . Hàm lư ng kim lo i n ng : Theo TCVN 3572 – 81 Chì ( Pb ) không quá : 0,3 mg/ kg Đ ng ( Cu ) không quá : 5,0 mg/ kg K m ( Zn ) không quá : 5,0 mg / kg Thi c ( Sn ) không quá : 200 mg/ kg
Đồng bộ tài khoản