Quyết định số 93/2005/QĐ-BNV

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
61
lượt xem
4
download

Quyết định số 93/2005/QĐ-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 93/2005/QĐ-BNV về việc ban hành danh mục mã số các cơ quan nhà nước do Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 93/2005/QĐ-BNV

  1. B N IV C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 93/2005/Q -BNV Hà N i, ngày 30 tháng 08 năm 2005 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH DANH M C MÃ S CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯ C B TRƯ NG B N IV Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25/12/2001; Căn c Ngh nh s 45/2003/N -CP ngày 09/5/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B N i v ; Xét ngh c a V trư ng V Công ch c – Viên ch c, B N i v . QUY T NNH i u 1. Nay ban hành t m th i danh m c mã s các cơ quan nhà nư c Trung ương và a phương làm căn c cho các cơ quan, ơn v c p th công ch c s d ng trong qu n lý i ngũ công ch c khi thi hành công v . i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nơi nh n: B TRƯ NG - Như i u 3; - B Tư pháp; - Toà án NDTC; - Vi n Ki m soát NDTC; - Công báo, - Lưu CCVC, VT. Quang Trung DANH M C MÃ S CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯƠC TRUNG ƯƠNG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 93/2005/Q -BNV ngày 30/8/2005 c a B trư ng B N iv ) Mã s TT Tên cơ quan Ghi chú (Code) 1. A01 Văn phòng Qu c h i
  2. 2. A02 Văn phòng Ch t ch nư c 3. A30 Tòa án Nhân dân t i cao 4. A31 Vi n Ki m sát Nhân dân t i cao 5. A15 B Qu c phòng 6. A13 B Công an 7. A12 B Ngo i giao 8. A20 B Tư pháp 9. A16 B Tài chính 10. A19 B Thương m i 11. A09 B Lao ng – Thương binh và Xã h i 12. A06 B Giao thông v n t i 13. A22 B Xây d ng 14 A18 B Th y s n 15. A21 B Văn hóa – Thông tin 16. A07 B Giáo d c và ào t o 17. A14 B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Sáp nh p 3 b 18. A04 B Công nghi p Sáp nh p 3 b 19. A26 B K ho ch và u tư 20. A23 B Yt 21. A08 B Khoa h c và Công ngh Tách môi trư ng 22. A32 B Tài nguyên và Môi trư ng C p mã m i 23. A33 B Bưu chính, Vi n thông C p mã m i 24. A27 B N iv i tên b 25. A29 Thanh tra Chính ph 26. A28 Ngân hàng Nhà nư c 27. A34 y ban Th d c Th thao C p mã m i 28. A25 y ban Dân t c Tách mi n núi 29. A35 y ban dân s , Gia ình và Tr em C p mã m i 30. A03 Văn phòng Chính ph 31. B03 Ban Cơ y u Chính ph
  3. 32. B04 Ban Tôn giáo Chính ph 33. B08 T ng c c Du l ch 34. B13 T ng c c Th ng kê 35. B16 ài Ti ng nói Vi t Nam 36. B17 ài truy n hình Vi t Nam 37. B18 Thông t n xã Vi t Nam Vi n khoa h c và Công ngh Vi t Nam i tên t …T 38. B20 KHTN&…QG Vi n Khoa h c xã h i Vi t Nam i tên t …T 39. B21 KHXH&NVQG 40. B24 B o hi m xã h i Vi t Nam Ban Qu n lý Khu kinh t Dung Qu t Do Chính ph qu n 41. B25 lý Ban Qu n lý Khu công nghi p Vi t Nam- Do Chính ph qu n 42. B25 Singapore lý 43. B26 Ki m toán Nhà nư c 44. B30 Ban Qu n lý lăng Ch t ch H Chí Minh 45. B31 Ban Thi ua – Khen thư ng Trung ương (Danh sách này có 45 ơn v ) DANH M C MÃ S CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯƠC NA PHƯƠNG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 93/2005/Q -BNVngày 30/8/2005 c a B trư ng B N iv ) Mã s TT Tên t nh thành ph tr c thu c trung ương (Code) 1. T01 Thành ph Hà N i 2. T02 Thành ph H Chí Minh 3. T03 Thành ph H i Phòng 4. T04 Thành Ph à N ng 5. T05 Thành ph C n Thơ C p mã m i 6. T10 T nh Hà Giang 7. T11 T nh Cao B ng
  4. 8. T12 T nh Lai Châu L y mã t nh cũ 9. T67 T nh i n Biên C p mã m i 10. T13 T nh Lào Cai 11. T14 T nh Tuyên Quang 12. T15 T nh L ng Sơn 13. T16 T nh Thái Nguyên 14. T60 T nh B c K n 15. T17 T nh Yên Bái 16. T18 T nh Sơn La 17. T19 T nh Phú Th 18. T61 T nh Vĩnh Phúc 19. T20 T nh Qu ng Ninh 20. T62 T nh B c Ninh 21. T21 T nh B c Giang 22. T22 T nh Hà Tây 23. T24 T nh Hòa Bình 24. T23 T nh H i Dương 25. T63 T nh Hưng Yên 26. T64 T nh Hà Nam 27. T25 T nh Nam nh 28. T26 T nh Thái Bình 29. T27 T nh Thanh Hóa 30. T28 T nh Ninh Bình 31. T29 T nh Ngh An 32. T30 T nh Hà Tĩnh 33. T31 T nh Qu ng Bình 34. T32 T nh Qu ng Tr 35. T33 T nh Th a Thiên - Hu 36. T34 T nh Qu ng Nam 37. T35 T nh Qu ng Ngãi
  5. 38. T36 T nh Kon Tum 39. T37 T nh Bình nh 40. T38 T nh Gia Lai 41. T39 T nh Phú Yên 42. T40 T nh kL k L y mã t nh cũ 43. T68 T nh ăk Nông C p mã m i 44. T41 T nh Khánh Hòa 45. T42 T nh Lâm ng 46. T43 T nh Bình Dương 47. T65 T nh Bình Phư c 48. T44 T nh Ninh Thu n 49. T45 T nh Tây Ninh 50. T46 T nh Bình Thu n 51. T47 T nh ng Nai 52. T48 T nh Long An 53. T49 T nh ng Tháp 54. T50 T nh An Giang 55. T51 T nh Bà R a – Vũng Tàu 56. T52 T nh Ti n Giang 57. T53 T nh Kiên Giang 58. T55 T nh B n Tre 59. T56 T nh Vĩnh Long 60. T57 T nh Trà Vinh 61. T58 T nh Sóc Trăng 62. T54 T nh H u Giang L y mã t nh cũ 63. T66 T nh B c Liêu 64. T59 T nh Cà Mau (Danh sách này có 64 ơn v )
Đồng bộ tài khoản