Quyết định số 94/2008/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
51
lượt xem
5
download

Quyết định số 94/2008/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 94/2008/QĐ-BNN về việc ban hành quy chế quản lý "chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2020" và "đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực thuỷ sản đến năm 2020" do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 94/2008/QĐ-BNN

 1. B NÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T VÀ PHÁT TRI N NÔNG NAM THÔN c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 94/2008/Q -BNN Hà N i, ngày 25 tháng 9 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH QUY CH QU N LÝ "CHƯƠNG TRÌNH TR NG I M PHÁT TRI N VÀ NG D NG CÔNG NGH SINH H C TRONG LĨNH V C NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN N NĂM 2020" VÀ " ÁN PHÁT TRI N VÀ NG D NG CÔNG NGH SINH H C TRONG LĨNH V C THU S N N NĂM 2020" B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh s 01/2008/N -CP ngày 03 tháng 1 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Quy t nh s 11/2006/Q -TTg ngày 12 tháng 01 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t "Chương trình tr ng i m phát tri n và ng d ng công ngh sinh h c trong lĩnh v c nông nghi p và phát tri n nông thôn n năm 2020"; Căn c Quy t nh s 97/2007/Q -TTg ngày 28 tháng 6 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t " án phát tri n và ng d ng công ngh sinh h c trong lĩnh v c thu s n n năm 2020"; Theo ngh c a V trư ng V Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, V trư ng V T ch c cán b , V trư ng V Tài chính, V trư ng V K ho ch, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch qu n lý "Chương trình tr ng i m phát tri n và ng d ng công ngh sinh h c trong lĩnh v c nông nghi p và phát tri n nông thôn n năm 2020" và " án phát tri n và ng d ng công ngh sinh h c trong lĩnh v c thu s n n năm 2020". i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng công báo và thay th Quy t nh s 27/2007/Q -BNN ngày 12/03/2007 v vi c ban hành Qui ch qu n lý Chương trình tr ng i m phát tri n và ng d ng công ngh sinh h c trong lĩnh v c nông nghi p và phát tri n nông thôn n năm 2020. i u 3. Chánh Văn phòng B , V trư ng V Khoa h c công ngh , V trư ng V T ch c cán b , V trư ng V Tài chính, V trư ng V K ho ch, Th trư ng các ơn v thu c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và Th trư ng các cơ quan, t ch c có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.
 2. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Bùi Bá B ng QUY CH QU N LÝ “CHƯƠNG TRÌNH TR NG I M PHÁT TRI N VÀ NG D NG CÔNG NGH SINH H C TRONG LĨNH V C NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN N NĂM 2020 " VÀ " ÁN PHÁT TRI N VÀ NG D NG CÔNG NGH SINH H C TRONG LĨNH V C THU S N N NĂM 2020" (Ban hành kèm theo Quy t nh s 94/2008/Q -BNN ngày 25 tháng 9 năm 2008 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) Chương I QUY NNH CHUNG i u 1: Ph m vi i u ch nh 1. Quy ch này áp d ng cho vi c qu n lý "Chương trình tr ng i m phát tri n và ng d ng công ngh sinh h c trong lĩnh v c nông nghi p và phát tri n nông thôn n năm 2020" và " án phát tri n và ng d ng công ngh sinh h c trong lĩnh v c thu s n n năm 2020" ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t t i Quy t nh s 11/2006/Q -TTg ngày 12 tháng 1 năm 2006 và Quy t nh s 97/2007/Q -TTg ngày 28 tháng 6 năm 2007 (sau ây g i chung là Chương trình công ngh sinh h c nông nghi p, thu s n và g i t t Chương trình) 2. Chương trình bao g m: a. Các tài nghiên c u công ngh n n áp d ng công ngh gen, công ngh di truy n, công ngh t bào, công ngh vi sinh, công ngh enzym và protein cung c p v t li u và phương pháp cho các nghiên c u ti p theo; b. Các tài, d án áp d ng công ngh sinh h c trong b o t n, khai thác ngu n gen sinh v t, ch n t o, s n xu t gi ng cây tr ng, v t nuôi (bao g m c thu , h i s n), vi sinh v t, s n phNm sinh h c m i và qui trình công ngh qui mô phòng thí nghi m, pilot th c nghi m và th nghi m ph m vi h p; c. Các d án s n xu t th nghi m hoàn thi n công ngh và phát tri n s n phNm d ng hàng hoá qui mô nh ;
 3. d. Các d án chuy n giao công ngh và d án h tr s n xu t s n phNm hàng hoá ch l c quy mô công nghi p trên cơ s các công ngh trong nư c ã hoàn thi n ho c công ngh nh p ngo i ư c B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn phê duy t nh m hình thành công nghi p s n xu t, kinh doanh, d ch v các s n phNm công ngh sinh h c hàng hoá ph c v tiêu dùng trong nư c và xu t khNu; . Các d án h p tác qu c t v công ngh sinh h c nông nghi p và thu s n nh m t n d ng ki n th c, công ngh , máy móc, thi t b tiên ti n và các s giúp khác c a th gi i trong nghiên c u cơ b n, nghiên c u ng d ng và nghiên c u phát tri n công ngh phát tri n nhanh, m nh và gi i quy t các v n quan tr ng, b c xúc c a công ngh sinh h c h c nông nghi p và thu s n Vi t Nam; e. Các d án tăng cư ng trang thi t b ph c v yêu c u nâng cao ti m l c khoa h c công ngh cho các ơn v nghiên c u và ào t o v công ngh sinh h c nông nghi p và thu s n; g. Các d án ào t o ngu n nhân l c nh m áp ng nhu c u nhân l c tri n khai có hi u qu Chương trình và ph c v t t cho vi c phát tri n công nghi p sinh h c trong lĩnh v c nông nghi p, nông thôn và thu s n; 3. Th i gian th c hi n tài/d án khoa h c công ngh là 36-48 tháng. i v i các tài/d án nghiên c u trên các lo i cây lâu năm, tr ng r ng, phát tri n vùng nguyên li u k t h p ch bi n ho c m t s i tư ng c bi t khác, th i gian có th kéo dài hơn nhưng không vư t quá 60 tháng và do B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn quy t nh; 4. tài/d án khoa h c công ngh ư c th c hi n thông qua h p ng. Các d án khác th c hi n theo các qui nh c a cơ quan qu n lý Nhà nư c có thNm quy n. i u 2: Nguyên t c qu n lý Chương trình 1. Chương trình công ngh sinh h c nông nghi p, thu s n là Chương trình tr ng i m c p Nhà nư c ư c qu n lý theo Lu t Khoa h c công ngh và các văn b n qu n lý Nhà nư c hi n hành c a Chính ph , các B /ngành thu c Chính ph b o m vai trò qu n lý Nhà nư c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và các B / ngành (B ch qu n) và a phương có liên quan, b o m trách nhi m, quy n h n c a Ban i u hành, t ch c b máy c a Chương trình, t ch c ch trì tài/d án (T ch c ch trì) và Ch nhi m tài/d án; 2. Th t c, trình t xác nh nhi m v khoa h c công ngh , tuy n ch n, t ch c th c hi n, ki m tra, giám sát, ánh giá, nghi m thu, công nh n, ăng ký và lưu gi k t qu c a tài/d án khoa h c công ngh thu c Chương trình ư c th c hi n theo các quy nh hi n hành c a Nhà nư c v ho t ng khoa h c - công ngh , các văn b n c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v qu n lý tài, d án khoa h c công ngh và Qui nh c a Chính ph v ho t ng thông tin khoa h c công ngh ; 3. Ho t ng qu n lý b o m Chương trình ư c tri n khai úng m c tiêu, n i dung và ti n ã ư c phê duy t;
 4. 4. Kinh phí c a Chương trình ph i ư c s d ng úng m c ích, có hi u qu , không lãng phí và tuân th úng các qui nh hi n hành. i u 3: Mã s c a các tài, d án c a Chương trình Mã s c a các tài d án thu c Chương trình công ngh sinh h c nông nghi p, thu s n ư c th c hi n theo hư ng d n c a V Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. i u 4: Thông tin v Chương trình 1. Thông tin v chương trình công ngh sinh h c nông nghi p, thu s n ư c thông báo công khai trên các phương ti n thông tin (trang thông tin i n t c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, báo Nông nghi p, T p chí Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, trang i n t c a V Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng ho c trang i n t c a Chương trình công ngh sinh h c nông nghi p, thu s n...); 2. Ban i u hành Chương trình công ngh sinh h c nông nghi p, thu s n, V Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, các C c, V có liên quan thu c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, T ch c ch trì và Ch nhi m tài/d án có trách nhi m tuyên truy n, ph bi n và chuy n giao vào s n xu t các k t qu nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh c a Chương trình. Chương II T CH C QU N LÝ CHƯƠNG TRÌNH i u 5: T ch c b máy 1. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch trì cùng B /ngành, a phương ch qu n c a T ch c ch trì tài/d án; Ban i u hành Chương trình; T ch c ch trì và Ch nhi m tài/d án thu c Chương trình có trách nhi m t ch c tri n khai Chương trình; 2. T ch c b máy c a Chương trình g m: a. Ban i u hành Chương trình công ngh sinh h c nông nghi p, thu s n (sau ây g i t t là Ban i u hành) do B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn làm Trư ng ban. Các thành viên Ban i u hành ư c B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn b nhi m theo y quy n c a Th tư ng Chính ph trên cơ s có s tho thu n b ng văn b n c a Th trư ng cơ quan ch qu n qu n lý nhân s . Các thành viên Ban i u hành ư c hư ng ph c p trách nhi m theo quy nh hi n hành; b. Văn phòng thư ng tr c Ban i u hành Chương trình công ngh sinh h c nông nghi p, thu s n (sau ây g i t t là Văn phòng thư ng tr c) là t ch c giúp vi c cho Ban i u hành t t i V Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng do B Trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn thành l p, ch u trách nhi m làm u m i gi i quy t các n i dung c a Chương trình;
 5. c. Các Ban chuyên môn ư c B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn thành l p trên cơ s các nhi m v tr ng i m c a Chương trình. Thành viên c a Ban chuyên môn do B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch nh; d. Các V , C c chuyên ngành và ơn v liên quan thu c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn giúp B trư ng qu n lý Chương trình trên cơ s ch c năng, nhi m v ã ư c B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn qui nh. i u 6: Quy n h n, trách nhi m c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn 1. Ch o, i u hành và t ch c th c hi n Chương trình theo u quy n c a Th tư ng Chính ph t i Quy t nh s 11/2006/Q -TTg ngày 12/01/2006 v vi c phê duy t "Chương trình tr ng i m phát tri n và ng d ng công ngh sinh h c trong lĩnh v c nông nghi p và phát tri n nông thôn n năm 2020" và Quy t nh s 97/2007/Q - TTg ngày 28 tháng 6 năm 2007 v vi c phê duy t " án phát tri n và ng d ng công ngh sinh h c trong lĩnh v c thu s n n năm 2020"; 2. Phê duy t danh m c các tài/d án, T ch c ch trì và Ch nhi m tài/d án thu c Chương trình; 3. Thành l p các h i ng khoa h c công ngh ho c m i chuyên gia c l p tư v n tuy n ch n, ánh giá h sơ thuy t minh tài/d án thu c Chương trình; 4. Phê duy t n i dung, quy t toán kinh phí c a các tài/d án, các n i dung và kinh phí ho t ng chung c a Chương trình; 5. Phê duy t t ng h p d toán kinh phí c a Chương trình trong t ng d toán kinh phí hàng năm c a B , giao d toán kinh phí ho t ng chung c a Chương trình và d toán kinh phí th c hi n các tài/d án, ph i h p v i B Tài chính trong vi c gi i quy t nh ng v n v tài chính c a Chương trình; 6. Phê duy t ho c giao nhi m v cho V Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng phê duy t k ho ch và k t qu u th u mua s m thi t b b ng kinh phí t ngân sách Nhà nư c c a các tài/d án thu c Chương trình; 7. Phê duy t i u ch nh m c tiêu, n i dung, h ng m c kinh phí và ti n th c hi n các tài/d án thu c Chương trình ã ư c phê duy t, ình ch và hu b h p ng khi c n thi t; 8. Xác nh n kh i lư ng công vi c ã th c hi n hàng năm c a các tài/d án thu c Chương trình; 9. Thành l p các h i ng ánh giá nghi m thu và phê duy t k t qu th c hi n các tài/d án thu c Chương trình; 10. Ph i h p v i B Giáo d c và ào t o tri n khai công tác ào t o cán b trong và ngoài nư c t ngu n kinh phí ào t o c a Chương trình; 11. T ch c sơ k t, ánh giá k t qu ho t ng, t ng k t Chương trình và báo cáo Th tư ng Chính ph v tình hình, k t qu th c hi n Chương trình.
 6. i u 7: Quy n h n, trách nhi m c a Ban i u hành Ban i u hành do B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn thành l p. Quy n h n, trách nhi m c a Ban i u hành ư c qui nh trong "Qui ch ho t ng c a Ban i u hành Chương trình tr ng i m phát tri n và ng d ng công ngh sinh h c trong lĩnh v c nông nghi p và phát tri n nông thôn n năm 2020" và " án phát tri n và ng d ng công ngh sinh h c trong lĩnh v c thu s n n năm 2020" do B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ban hành. i u 8: Quy n h n, trách nhi m c a V Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng V Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng thông qua Văn phòng thư ng tr c có các quy n h n và trách nhi m sau: 1. So n th o trình Trư ng Ban i u hành k ho ch công tác c a Ban i u hành, chuNn b i u ki n c n thi t cho các bu i làm vi c c a Ban i u hành; 2. T p h p và chuNn b tài li u, n i dung cùng các i u ki n c n thi t khác cho các bu i làm vi c c a các Ban chuyên môn; 3. T ng h p k ho ch và d toán kinh phí hàng năm cho các nhi m v c a Chương trình B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ph i h p cùng B Khoa h c và Công ngh , B K ho ch và u tư, B Giáo d c và ào t o t ng h p chung g i B Tài chính b trí vào k ho ch, d toán ngân sách chung v khoa h c công ngh và tăng cư ng năng l c khoa h c công ngh ; 4. T ch c và b o m các i u ki n cho ho t ng tư v n và các công vi c liên quan n vi c tuy n ch n nhi m v khoa h c công ngh , ánh giá xét duy t h sơ thuy t minh tài/d án, ánh giá nghi m thu k t qu th c hi n các tài/d án thu c Chương trình; 5. Ký k t h p ng trách nhi m th c hi n tài/d án khoa h c công ngh v i các t ch c, cá nhân ch trì tài d án thu c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Ph i h p v i V Tài chính t ch c thNm nh, phân b d toán kinh phí th c hi n tài/d án cho các T ch c ch trì, Ch nhi m tài/d án thu c Chương trình; t ng h p kinh phí ho t ng chung hàng năm c a Chương trình theo úng qui nh. xu t v i B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn i u ch nh n i dung, kinh phí c a các tài/d án thu c Chương trình khi c n thi t; 6. T ch c giám sát, ki m tra nh kỳ ho c t xu t tình hình th c hi n các tài/d án thu c Chương trình, phát hi n, x lý ho c xu t v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn các bi n pháp x lý các sai sót, vư ng m c trong quá trình th c hi n các nhi m v c a Chương trình; 7. Ki n ngh i u ch nh, ình ch ho c hu b h p ng khi khi phát hi n T ch c, ch trì, Ch nhi m tài/d án không b o m các i u ki n v cơ s v t ch t, nhân l c, kinh phí i ng và các i u ki n khác th c hi n tài/d án như ã cam k t trong h p ng ho c T ch c ch trì, Ch nhi m tài/d án không năng l c t ch c qu n lý th c hi n các n i dung tài/d án theo h p ng;
 7. 8. Thanh lý h p ng và ph i h p v i Văn phòng B ho c các ơn v liên quan thu c B thanh lý h p ng i v i các tài/d án ã ư c nghi m thu; 9. ThNm nh, trình B phê duy t ho c tr c ti p phê duy t các d án u tư trang thi t b t ngu n v n c a Chương trình và k t qu u th u trang thi t b theo nhi m v ư c giao c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; 10. T ng h p và báo cáo chung v k t qu th c hi n hàng năm, báo cáo nh kỳ 5 năm, báo cáo t ng k t và t ch c các h i ngh nh kỳ, h i ngh t ng k t ho t ng c a Chương trình; 11. Thông báo quy t nh c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn n các thành viên Ban i u hành và các t ch c, cá nhân có liên quan; 12. xu t v i Ban i u hành ki n ngh B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn khen thư ng i v i các t ch c và cá nhân có thành tích n i b t trong quá trình th c hi n tài/d án và xu t các bi n pháp x lý i v i nh ng trư ng h p vi ph m quy nh v t ch c, qu n lý tài/d án thu c Chương trình; 13. nh kỳ th ng kê k t qu ho t ng c a Chương trình; bàn giao các k t qu và tài li u v tài/d án c a Chương trình cho các ơn v ch c năng c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; 14. Xây d ng cơ s d li u v t ch c, tài chính, ho t ng và k t qu c a Chương trình; lưu gi h sơ, tài li u c a Chương trình theo quy nh chung. i u 9: Trách nhi m, quy n h n c a các Ban chuyên môn, các V , C c chuyên ngành và ơn v liên quan thu c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn 1. Ban chuyên môn th c hi n nhi m v và quy n h n theo Quy t nh thành l p c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; 2. Các C c, V chuyên ngành và ơn v liên quan thu c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn th c hi n nhi m v c a mình theo ch c năng, nhi m v ã ư c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn qui nh, trong ó: a. V Tài chính - Hư ng d n nghi p v tài chính cho các T ch c ch trì và Ch nhi m tài/d án th c hi n úng quy nh hi n hành c a Nhà nư c v qu n lý tài chính; - Ch trì, ph i h p v iV Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng thNm nh d toán và duy t quy t toán kinh phí các tài/d án thu c Chương trình; - Ph i h p v i v iV Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng giao k ho ch tài chính ho c c p phát kinh phí th c hi n tài/d án theo h p ng cho các T ch c ch trì, Ch nhi m tài/d án khoa h c công ngh thu c Chương trình;
 8. - T ng h p quy t toán kinh phí hàng năm, t ng kinh phí c a tài/d án khi k t thúc, kinh phí hàng năm, kinh phí nh kỳ và t ng kinh phí c a Chương trình theo úng qui nh; - Trên cơ s k t qu ánh giá, nghi m thu c a các tài, d án ã k t thúc ti n hành th t c ki m kê, bàn giao tài s n ã mua s m (n u có) trong khuôn kh tài/d án thu c Chương trình theo qui nh; b. V T ch c cán b ch trì, ph i h p v i V Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng xây d ng k ho ch và t ch c th c hi n các n i dung ào t o theo m c tiêu c a Chương trình; c. V K ho ch ph i h p v i V Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng xây d ng k ho ch kinh phí cho các d án xây d ng cơ b n, bao g m c các d án u tư trang thi t b t ngu n v n c a Chương trình theo k ho ch hàng năm, 5 năm và ph i h p v i v i V Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, V Tài chính xây d ng, tri n khai các d án s n xu t hàng hoá "Công nghi p công ngh sinh h c"; d. C c Qu n lý xây d ng công trình ph i h p v i v iV Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, V K ho ch, V Tài chính tri n khai các nhi m v xây d ng cơ b n c a Chương trình; . V H p tác qu c t tư v n tìm ki m chuyên gia qu c t gi i, v n ng các t ch c qu c t tài tr , h tr k thu t, ào t o cán b ... nh m m c tiêu th c hi n t t các n i dung c a Chương trình ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t; e. Văn phòng B - Ch trì và ph i h p v i V Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng ký k t h p ng trách nhi m th c hi n tài/d án, cùng ph i h p v i V Tài chính thNm nh d toán kinh phí th c hi n tài/d án thu c Chương trình c a các t ch c, cá nhân ch trì tài d án không thu c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; t ng h p và quy t toán kinh phí chi t i Văn phòng B cho ho t ng chung c a Chương trình và các h p ng th c hi n tài/d án thu c Chương trình ký k t v i Văn phòng B theo úng qui nhh; - Trên cơ s k t qu ánh giá, nghi m thu c a các tài, d án ã k t thúc ti n hành th t c ki m kê, bàn giao tài s n ã mua s m (n u có) t ngu n kinh phí c a Chương trình chi t i Văn phòng B theo qui nh; g. Các C c, Trung tâm chuyên ngành thu c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ph i h p v i V Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng t ch c tuyên truy n, ph bi n và chuy n giao các k t qu nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh c a Chương trình vào s n xu t. i u 10: Trách nhi m và quy n h n c a T ch c ch trì, Ch nhi m tài/d án Trách nhi m và quy n h n c a T ch c ch trì, Ch nhi m tài/d án khoa h c công ngh thu c Chương trình ư c th c hi n theo quy ch hi n hành v qu n lý tài, d án khoa h c công ngh c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn.
 9. i u 11: Quy n h n và trách nhi m c a t ch c c ngư i i ào t o và cá nhân ngư i ư c c i ào t o Quy n h n và trách nhi m c a t ch c c ngư i i ào t o và cá nhân ư c c i ào t o t ngu n kinh phí c a Chương trình công ngh sinh h c nông nghi p, thu s n ư c th c hi n theo các qui nh hi n hành c a Nhà nư c và quy t nh s 356/Q - TTg ngày 28/4/2005 c a Th tư ng Chính ph v vi c ào t o cán b t i các cơ s nư c ngoài b ng ngân sách Nhà nư c. Chương III QU N LÝ KINH PHÍ, TÀI S N VÀ B N QUY N CÔNG NGH i u 12: Qu n lý kinh phí 1. Chương trình công ngh sinh h c nông nghi p, thu s n ư c c p h n m c ngân sách t ngu n Ngân sách Trung ương. Kinh phí c a Chương trình ph i ư c s d ng úng m c ích, b o m hi u qu theo d toán ã ư c phê duy t và tuân th úng các quy nh v qu n lý tài chính hi n hành; 2. i v i n i dung ào t o th c sĩ và ti n sĩ nư c ngoài c a Chương trình, B Tài chính s c p kinh phí tr c ti p qua B Giáo d c và ào t o theo cơ ch hi n hành; 3. Ngoài kinh phí cho n i dung ào t o th c sĩ và ti n sĩ nư c ngoài nêu kho n 2 i u này, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn tr c ti p qu n lý kinh phí c a Chương trình theo nh ng n i dung ho t ng ã ư c phê duy t, trong ó: a. V Tài chính có nhi m v ph i h p v i V Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng giao k ho ch tài chính cho các ơn v thu c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. Kinh phí th c hi n các tài/d án do các ơn v ch trì không thu c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ư c c p phát thông qua Văn phòng B ; b. Kinh phí ho t ng chung c a Chương trình ư c s d ng t i Văn phòng thư ng tr c và thanh quy t toán thông qua Văn phòng B ; 4. i v i các d án s d ng v n xây d ng cơ b n, v n vay tín d ng trong nư c, ngoài nư c, v n vi n tr (hoàn l i và không hoàn l i) ư c th c hi n theo các quy nh hi n hành v qu n lý các ngu n v n này; 5. Vi c qu n lý chi tiêu và thanh quy t toán kinh phí c a Chương trình ư c th c hi n theo các quy nh v qu n lý tài chính hi n hành; 6. M i i u ch nh so v i m c tiêu, n i dung và d toán kinh phí ban u ã ư c phê duy t c a Chương trình i v i tài/d án ph i ư c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn xem xét và phê duy t trên cơ s ki n ngh b ng văn b n c a T ch c ch trì tài/d án và V Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng; 7. Nh ng n i dung c th v qui ch qu n lý tài chính c a Chương trình ư c quy nh trong thông tư liên t ch B Tài chính - B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và các văn b n qu n lý tài chính hi n hành.
 10. i u 13: Qu n lý tài s n 1. Tài s n ư c u tư t ngu n kinh phí ngân sách Nhà nư c c p cho tài/d án là tài s n Nhà nư c. ơn v ư c Nhà nư c giao nhi m v mua s m, qu n lý s d ng có trách nhi m ch p hành úng ch hi n hành v mua s m, qu n lý s d ng tài s n Nhà nư c; 2. Trong th i h n 30 ngày, k t ngày ánh giá, nghi m thu chính th c tài/d án, ơn v s d ng tài s n ph i báo cáo v i cơ quan Nhà nư c có thNm quy n quy t nh phương án x lý tài s n. i u 14: Qu n lý b n quy n công ngh 1. V i các công ngh , v t li u nh p t nư c ngoài T ch c ch trì tài/d án ph i ký h p ng, trong ó nêu rõ b n quy n, n i dung và ph m vi s d ng công ngh làm căn c cho vi c phát huy k t qu c a Chương trình; 2. B n quy n c a các k t qu , công ngh ư c t o ra t các tài/d án thu c v Chương trình (n u Chương trình u tư 100% kinh phí) ho c theo t l u tư t Ngân sách tính trên t ng kinh phí c a tài/d án. T ch c ch trì th c hi n tài/ d án là i di n cho Chương trình trong vi c tri n khai k t qu , ăng ký b o h và các quy n khác. Chương IV THANH TRA, KHEN THƯ NG VÀ X LÝ VI PH M i u 15: Thanh tra Ho t ng c a Chương trình; tài; d án ch u s thanh tra c a các cơ quan có thNm quy n theo quy nh pháp lu t. i u 16: Khi u n i t cáo Vi c khi u n i, t cáo vi ph m qui nh trong t ch c qu n lý ho t ng c a Chương trình và gi i quy t khi u n i, t cáo ư c th c hi n theo qui nh c a Lu t Khi u n i, t cáo. i u 17: Khen thư ng và x lý vi ph m Vi c khen thư ng và x lý vi ph m i v i các t ch c, cá nhân trong quá trình th c hi n Chương trình ư c áp d ng theo Lu t Thi ua khen thư ng và văn b n pháp lu t có liên quan. Chương V I U KHO N THI HÀNH i u 18: T ch c th c hi n
 11. 1. V Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng cùng các ơn v có liên quan và cá nhân tham gia Chương trình ch u trách nhi m th c hi n Quy ch này; 2. Quy ch này s ư c nghiên c u s a i, b sung trong quá trình th c hi n khi xu t hi n các khó khăn, vư ng m c./.
Đồng bộ tài khoản