Quyết định số 94-BT/QĐ

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
56
lượt xem
2
download

Quyết định số 94-BT/QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 94-BT/QĐ về việc ban hành Quy chế xét tặng Huy chương vì sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc trẻ em do Uỷ ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 94-BT/QĐ

  1. U BAN B O V VÀ CHĂM C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T SÓC TR EM VI T NAM NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 94-BT/Q Hà N i, ngày 15 tháng 8 năm 1996 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY CH XÉT T NG HUY CHƯƠNG VÌ S NGHI P B O V VÀ CHĂM SÓC TR EM B TRƯ NG - CH NHI M U BAN B O V VÀ CHĂM SÓC TR EM VI T NAM Căn c Ngh nh 118/CP ngày 7-9-1994 c a Chính ph quy nh v ch c năng, quy n h n và t ch c b máy c a U ban b o v và chăm sóc tr em Vi t Nam. Căn c thông báo s 38/TB ngày 11-3-1995 c a Văn phòng Chính ph v k t qu làm vi c c a Th tư ng Chính ph v i U ban b o v và chăm sóc tr em Vi t Nam: " ng viên phong trào toàn dân chăm sóc tr em, Th tư ng ng ý cho ban hành Huy chương Vì tr em". Theo ngh c a ông Chánh Văn phòng U ban b o v và chăm sóc tr em Vi t Nam. QUY T NNH i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này b n quy ch xét t ng Huy chương "Vì s nghi p b o v và chăm sóc tr em". i u 2. Giao cho ông Chánh Văn phòng U ban b o v và chăm sóc tr em Vi t Nam hư ng d n thi hành b n quy ch xét t ng Huy chương "Vì s nghi p b o v và chăm sóc tr em". i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 4. Các ông (bà) Chánh Văn phòng U ban b o v và chăm sóc tr em Vi t Nam; Th trư ng các ơn v tr c thu c U ban, Ch nhi m U ban b o v và chăm sóc tr em các t nh, thành ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. QUY CH XÉT T NG HUY CHƯƠNG VÌ S NGHI P B O V VÀ CHĂM SÓC TR EM (Ban hành kèm theo Quy t nh s 94 Q /BT ngày 15-8-1996 c a B trư ng - Ch nhi m U ban b o v và chăm sóc tr em) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG
  2. i u 1. Huy chương "Vì s nghi p b o v và chăm sóc tr em" là hình th c khen thư ng c a U ban b o v và chăm sóc tr em Vi t Nam ghi nh n công lao c a các cá nhân có thành tích óng góp cho s nghi p b o v và chăm sóc tr em c a t nư c. i u 2. Huy chương "Vì s nghi p b o v và chăm sóc tr em" có m t h ng ư c t ng m t l n cho các cá nhân có thành tích, công lao óng góp cho s nghi p b o v và chăm sóc tr em, không có hình th c truy t ng. Huy chương "Vì s nghi p b o v và chăm sóc tr em" ư c xét t ng hàng năm. Chương 2: I TƯ NG VÀ TIÊU CHU N XÉT T NG i u 3. Huy chương "Vì s nghi p b o v và chăm sóc tr em" xét t ng cho các i tư ng cá nhân công tác các ngành, oàn th , các l c lư ng xã h i, ngư i Vi t Nam nư c ngoài và ngư i nư c ngoài. i u 4. Huy chương "Vì s nghi p b o v và chăm sóc tr em" xét t ng cho nh ng cán b công nhân viên công tác trong cơ quan chuyên trách U ban b o v và chăm sóc tr em, k c ngư i ã ngh hưu. i u 5. Tiêu chuNn i v i ngư i thu c các B , ngành, các oàn th , các l c lư ng xã h i, ngư i Vi t Nam nư c ngoài: 1. Ngư i có công ra ch trương, ch o góp ph n c i thi n tình hình tr em và phát tri n s nghi p b o v và chăm sóc tr em c a a phương. 2. Ngư i có quá trình tham gia, và có thành tích xu t s c, ho t ng có hi u qu trong các t ch c xã h i h tr cho ho t ng b o v và chăm sóc tr em. 3. Ngư i có sáng ki n, gi i pháp h u hi u, công trình nghiên c u khoa h c, tác phNm văn h c, ngh thu t thúc Ny s nghi p b o v và chăm sóc tr em; phát tri n nâng cao ch t lư ng, hi u qu công tác b o v và chăm sóc tr em. 4. Ngư i có hành ng dũng c m mưu trí trong vi c b o v thân th , b o v tài s n, cơ s nuôi d y tr em. 5. Ngư i có óng góp tài chính, ng h v t ch t x ng áng tăng cư ng cơ s v t ch t, c i thi n i u ki n b o v và chăm sóc tr em. i u 6. Tiêu chuNn i v i cán b công nhân viên trong cơ quan chuyên trách U ban b o v và chăm sóc tr em: 1. Các cán b , công nhân viên có quá trình công tác trong cơ quan chuyên trách U ban b o v và chăm sóc tr em, hoàn thành t t nhi m v , có phNm ch t t t, ư c ng nghi p tín nhi m, có th i gian gi ch c v ch ch t c a U ban 5 năm tr lên, các cán b công nhân viên ã liên t c công tác trong cơ quan chuyên trách U ban b o v và chăm sóc tr em 20 năm tr lên.
  3. 2. Nh ng ngư i làm công tác b o v và chăm sóc tr em vùng cao, vùng sâu, vùng biên gi i, h i o thì th i gian công tác th c t t i các a bàn trên ư c nhân v i h s 1,5 tính th i gian công tác. 3. Nh ng ngư i ang công tác trong cơ quan chuyên trách U ban b o v và chăm sóc tr em ư c c i h c t p trung (1 năm tr lên) và sau ó ti p t c công tác trong cơ quan chuyên trách c a U ban b o v và chăm sóc tr em thì th i gian i h c t p trung ư c tính là th i gian công tác liên t c xét t ng Huy chương. 4. Ngư i b k lu t t m c c nh cáo tr lên không ư c xét t ng Huy chương "Vì s nghi p b o v và chăm sóc tr em". i u 7. Tiêu chuNn i v i ngư i nư c ngoài 1. Ngư i có công xây d ng và c ng c quan h h p tác gi a các nư c, các t ch c qu c t v i U ban b o v và chăm sóc tr em Vi t Nam. 2. Ngư i có nhi t tâm giúp tài chính, ng h v t ch t x ng áng cho vi c phát tri n s nghi p b o v và chăm sóc tr em c a Vi t Nam. Chương 3: QUY TRÌNH VÀ H SƠ XÉT T NG i u 8. Quy trình xét t ng i v i cán b công nhân viên trong cơ quan chuyên trách U ban b o v và chăm sóc tr em: 1. Ban b o v và chăm sóc tr em c p cơ s (xã, phư ng) l p b n tóm t t thành tích, có ý ki n c a ương s (ho c ương s t vi t có xác nh n c a chính quy n a phương) g i lên U ban b o v và chăm sóc tr em huy n xét. i v i cán b , công nhân viên ã ngh hưu, h sơ ngh g i v ơn v qu n lý trư c khi ngh hưu xét. 2. U ban b o v và chăm sóc tr em huy n, th , thành ph tr c thu c t nh t p h p h sơ, l p danh sách căn c vào tiêu chuNn xét ngh U ban b o v và chăm sóc tr em t nh. 3. U ban b o v và chăm sóc tr em t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t p h p h sơ, danh sách ngh t các huy n, th , thành ph , và h sơ, danh sách ngh c a các ngành, các oàn th xã h i c a t nh xét duy t và g i h sơ danh sách v U ban b o v và chăm sóc tr em Vi t Nam. 4. Văn phòng U ban b o v và chăm sóc tr em Vi t Nam t p h p h sơ c a các t nh, thành ph và b , ngành, các oàn th xã h i trình B trư ng - Ch nhi m xét quy t nh. i u 9. Quy trình xét t ng i v i ngư i ngoài cơ quan chuyên trách U ban b o v và chăm sóc tr em:
  4. 1. V i các t nh (thành ph ): Ch nhi m U ban b o v và chăm sóc tr em t p h p ngh c a các c p trong t nh làm t trình B trư ng - Ch nhi m U ban có ý ki n nh t trí c a thư ng tr c U ban nhân dân t nh. 2. i v i các b , ngành Trung ương: Ban thi ua cùng v i chuyên trách công tác tr em c a b , ngành t p h p ngh c a các cơ s thu c b , ngành ki m tra xem xét l p h sơ báo cáo lãnh o b , làm văn b n c a b , ngành g i B trư ng - Ch nhi m U ban b o v và chăm sóc tr em xem xét, quy t nh. 3. V i ngư i Vi t Nam nư c ngoài, văn b n ngh ph i có ý ki n hi p ý c a U ban v ngư i Vi t Nam nư c ngoài. i u 10. Quy trình xét t ng i v i ngư i nư c ngoài: 1. Ch nhi m U ban b o v và chăm sóc tr em t nh l p h sơ, t trình, kèm theo ý ki n c a UBND t nh g i B trư ng - Ch nhi m U ban b o v và chăm sóc tr em Vi t Nam, quy t nh. 2. Ban thi ua khen thư ng cùng v i chuyên trách công tác tr em c a B , ngành Trung ương l p h sơ; th trư ng B ch qu n có văn b n ngh g i B trư ng - Ch nhi m U ban b o v và chăm sóc tr em xét, quy t nh. 3. Các ơn v tr c thu c U ban b o v và chăm sóc tr em Vi t Nam có ngh ti n hành l p h sơ/t trình g i Văn phòng U ban. Văn phòng U ban cùng v i V quan h qu c t t p h p h sơ, ki m tra, xem xét trình B trư ng - Ch nhi m xét, quy t nh. i u 11. H sơ xét t ng Huy chương "Vì s nghi p b o v và chăm sóc tr em" g m: 1. B n kê khai thành tích cá nhân có xác nh n c a th trư ng ơn v (có m u kèm theo). 2. Danh sách ngh xét t ng Huy chương "Vì s nghi p b o v và chăm sóc tr em". 3. T trình ho c văn b n ngh (có m u kèm theo) h sơ c a các t nh, các b , ngành Trung ương g i v Văn phòng U ban b o v và chăm sóc tr em trư c ngày 1-10 hàng năm. Chương 4: QUY N L I NGƯ I Ư C T NG HUY CHƯƠNG "VÌ S NGHI P B O V VÀ CHĂM SÓC TR EM". i u 13. Ngư i ư c t ng Huy chương "Vì s nghi p b o v và chăm sóc tr em" ư c nh n Huy chương và b ng ch ng nh n c a B trư ng - Ch nhi m U ban b o v và chăm sóc tr em Vi t Nam. ng viên cho ngư i có công óng góp cho s nghi p b o v và chăm sóc tr em, U ban b o v và chăm sóc tr em các c p tham mưu v i U ban nhân dân các c p, tranh th s giúp c a các ngành, các oàn th a phương và tuỳ theo kh năng
  5. c th c a mình có ph n thư ng ho c quà lưu ni m dành cho ngư i ư c t ng Huy chương. Chương 5: T CH C TH C HI N i u 14. Ch nhi m U ban b o v và chăm sóc tr em các c p ch u trách nhi m nh n h sơ, xét và ngh xét t ng Huy chương "Vì s nghi p b o v và chăm sóc tr em" c a cán b , công nhân viên c a ơn v mình. i u 15. Phân công th c hi n. 1. U ban b o v và chăm sóc tr em t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t p h p h sơ c a t nh, làm t trình ngh B trư ng - Ch nhi m U ban b o v và chăm sóc tr em Vi t Nam xét và quy t nh. 2. Ban thi ua cùng v i cán b chuyên trách công tác tr em c a B , ngành Trung ương t p h p h sơ c a B , ngành ki m tra xem xét, l p h sơ trình B , ngành ch qu n ngh B trư ng - Ch nhi m U ban xét và quy t nh. 3. Văn phòng U ban b o v và chăm sóc tr em Vi t Nam nh n và t ng h p h sơ c a các t nh, các B , ngành Trung ương ngh , trình B trư ng - Ch nhi m U ban b o v và chăm sóc tr em Vi t Nam xét và quy t nh. 4. Các trư ng h p c bi t t xu t do Văn phòng U ban b o v và chăm sóc tr em Vi t Nam l p h sơ trình B trư ng - Ch nhi m U ban b o v và chăm sóc tr em Vi t Nam xét và quy t nh. i u 16. Trong quá trình th c hi n quy ch này có nh ng i u chưa phù h p, Văn phòng U ban b o v và chăm sóc tr em Vi t Nam t p h p, xu t trình B trư ng - Ch nhi m xem xét s a i b sung. Quy ch này bao g m 5 chương 16 i u.
Đồng bộ tài khoản