Quyết định số 94/QĐ-BTC

Chia sẻ: Sang Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
67
lượt xem
7
download

Quyết định số 94/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 94/QĐ-BTC về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành đã hết hiệu lực pháp luật do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 94/QĐ-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----------- c l p - T do - H nh phúc ----------------- S : 94/Q -BTC Hà N i, ngày 13 tháng 01 năm 2009 QUY T NNH V VI C CÔNG B DANH M C VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T DO B TÀI CHÍNH BAN HÀNH VÀ LIÊN TNCH BAN HÀNH Ã H T HI U L C PHÁP LU T B TRƯ NG B TÀI CHÍNH - Căn c Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 12 tháng 06 năm 2008; - Căn c Ngh nh s 118/2008/N -CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Theo ngh c a V trư ng V Pháp ch , QUY T NNH: i u 1. Công b kèm theo Quy t nh này: 1. Danh m c văn b n quy ph m pháp lu t do B Tài chính ban hành theo thNm quy n ã h t hi u l c pháp lu t (Danh m c I kèm theo); 2. Danh m c Thông tư liên t ch do B Tài chính ch trì so n th o ban hành ã h t hi u l c pháp lu t (Danh m c II kèm theo). i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 3. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các t ch c, ơn v thu c B Tài chính có trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - VPCP; VP Qu c h i, VP Ch t ch nư c; - VPTW và các Ban c a ng; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; Ki m toán Nhà nư c; - H ND,UBND, S Tài chính; Kho b c nhà nư c các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Toà án NDTC, Vi n ki m sát NDTC; Hoàng Anh Tu n - Cơ quan TW c a các oàn th ; - Các t ch c, ơn v thu c B ; - C c ki m tra VB (B TP); Công báo; - Website Chính ph ; Website BTC; - Lưu: VT, PC.
 2. DANH M C I VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T DO B TÀI CHÍNH BAN HÀNH Ã H T HI U L C PHÁP LU T (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 94/Q -BTC ngày 13 tháng 01 năm 2009 c a B trư ng B Tài chính) Tên Ngày ban Cơ quan ban TT lo i S , ký hi u VB N i dung trích y u hành hành VB I. LĨNH V C THU 1 Quy t 149/1999/Q - 30/11/1999 B Tài chính v vi c ban hành m c thu phí tham nh BTC quan vư n qu c gia B ch Mã 2 Quy t 183/2000/Q - 14/11/2000 B Tài chính ban hình m c thu l phí c p gi y nh BTC ch ng nh n xu t khNu và ch ng nh n xu t x m u A s n phNm giày dép 3 Thông 92/2002/TT-BTC 18/10/2002 B Tài chính quy nh ch thu, n p và qu n tư lý, s d ng phí thNm nh, cung c p thông tin, d ch v và l phí ăng ký, c p, công b , duy trì hi u l c văn b ng b o h gi ng cây tr ng m i 4 Thông 25/2003/TT-BTC 28/03/2003 B Tài chính hư ng d n vi c thu, n p, qu n lý, tư s d ng ti n thu t x ph t hành vi ph m chính trong lĩnh v c tr t t an toàn giao thông 5 Thông 47/2003/TT-BTC 15/05/2003 B Tài chính hư ng d n s a i Thông tư s tư 25/2003/TT-BTC ngày 28/03/2003 c a B Tài chính v vi c thu, n p, qu n lý, s d ng ti n thu t x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c tr t t an toàn giao thông 6 Thông 128/2003/TT- 22/12/2003 B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh nh s tư BTC 164/2003/N -CP ngày 22/12/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t thu thu nh p doanh nghi p
 3. Tên Ngày ban Cơ quan ban TT lo i S , ký hi u VB N i dung trích y u hành hành VB 7 Thông 88/2004/TT-BTC 01/09/2004 B Tài chính s a i, b sung Thông tư s tư 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh nh s 164/2003/N -CP ngày 22/12/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t thu thu nh p doanh nghi p 8 Thông 105/2005/TT- 30/11/2005 B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh s tư BTC 137/2005/N -CP ngày 09/11/2005 c a Chính ph v phí b o v môi trư ng i v i khai thác khoáng s n 9 Thông 113/2005/TT- 15/12/2005 B Tài chính hư ng d n thi hành thu xu t tư BTC khNu, thu nh p khNu 10 Quy t 22/2006/Q -BTC 04/04/2006 B Tài chính v vi c quy nh ch thu, n p, nh qu n lý và s d ng phí, l phí qu n lý ch t lư ng, an toàn v sinh và thú y thu s n 11 Quy t 39/2006/Q -BTC 28/07/2006 B Tài chính v vi c ban hành Bi u thu xu t nh khNu, Bi u thu nh p khNu ưu ãi 12 Quy t 60/2006/Q -BTC 25/10/2006 B Tài chính v vi c thu nh p khNu i v i nh hàng hoá nh p khNu có xu t x t Campuchia 13 Quy t 05/2007/Q -BTC 15/01/2007 B Tài chính v vi c s a i m c thu tuy t i nh thu nh p khNu xe ô tô ã qua s d ng nh p khNu 14 Quy t 30/2007/Q -BTC 07/05/2007 B Tài chính v vi c thu su t thu nh p khNu nh i v i hàng hoá nh p khNu có xu t x t Lào 15 Quy t 72/2007/Q -BTC 07/08/2007 B Tài chính v vi c s a i m c thu tuy t i nh thu nh p khNu xe ô tô ã qua s d ng nh p khNu 16 Quy t 92/2007/Q -BTC 01/11/2007 B Tài chính v vi c s a i m c thu tuy t i nh thu nh p khNu xe ô tô ã qua s d ng nh p khNu 17 Quy t 14/2008/Q -BTC 11/03/2008 B Tài chính v vi c quy nh m c thu tuy t nh i thu nh p khNu xe ô tô ã qua s d ng nh p khNu II. LĨNH V C CH NG KHOÁN
 4. Tên Ngày ban Cơ quan ban TT lo i S , ký hi u VB N i dung trích y u hành hành VB 18 Thông 59/2004/TT-BTC 18/06/2004 B Tài chính hư ng d n v niêm y t c phi u và tư trái phi u trên th trư ng ch ng khoán t p trung 19 Quy t 60/2004/Q -BTC 15/07/2004 B Tài chính v vi c ban hành Quy ch ăng ký, nh lưu ký, bù tr và thanh toán ch ng khoán 20 Quy t 76/2004/Q -BTC 22/09/2004 B Tài chính ban hành Quy ch l a ch n doanh nh nghi p ki m toán ư c ch p thu n cho t ch c phát hành, t ch c niêm y t ho c t ch c kinh doanh ch ng khoán 21 Thông 130/2004/TT- 29/12/2004 B Tài chính hư ng d n thi hành m t s i u tư BTC c a Ngh nh s 161/2004/N - CP ngày 07/09/2004 c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c ch ng khoán và th trư ng ch ng khoán 22 Quy t 72/2005/Q -BTC 21/10/2005 B Tài chính v vi c s a i, b sung m t s nh i u trong Quy ch ăng ký, lưu ký, bù tr và thanh toán ch ng khoán ban hành kèm theo Quy t nh s 60/2004/Q -BTC ngày 15/07/2004 c a B trư ng B Tài chính III. LĨNH V C NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C 23 Quy t 172/2000/Q - 01/11/2000 B Tài chính v vi c ban hành quy nh v mã nh BTC s i v i các ơn v s d ng ngân sách Nhà nư c 24 Thông 104/2005TT-BTC 25/11/2005 B Tài chính hư ng d n vi c qu n lý và thanh tư toán v n u tư d án b i thư ng, di dân, tái nh cư d án thu i n Sơn La IV. LĨNH V C HÀNH CHÍNH S NGHI P 25 Quy t 56/2000/Q -BTC 19/04/2000 B Tài chính v vi c ban hành Quy ch qu n lý nh tài chính qu xã h i, qu t thi n 26 Thông 114/2000/TT- 27/11/2000 B Tài chính hư ng d n qu n lý kinh phí chi các tư BTC cu c i u tra thu c ngu n v n s nghi p t ngân sách nhà nư c
 5. Tên Ngày ban Cơ quan ban TT lo i S , ký hi u VB N i dung trích y u hành hành VB 27 Thông 99/2001/TT-BTC 05/12/2001 B Tài chính hư ng d n vi c ưu tiên kinh phí tư ng d ng và phát tri n công ngh thông tin 28 Thông 48/2003/TT-BTC 15/05/2003 B Tài chính hư ng d n n i dung và m c chi tư c a D án K t h p quân dân y b o v , chăm sóc s c kho nhân dân và ph c v an ninh qu c phòng giai o n 2001-2010 29 Thông 49/2003/TT-BTC 16/05/2003 B Tài chính hư ng d n quy ch qu n lý tài tư chính i v i B o hi m xã h i Vi t Nam 30 Thông 65/2003/TT-BTC 02/07/2003 B Tài chính hư ng d n qu n lý kinh phí chi tư cho các cu c i u tra th ng kê thu c ngu n v n t ngân sách nhà nư c 31 Thông 112/2004/TT- 24/11/2004 B Tài chính hư ng d n qu n lý và s d ng Qu tư BTC B o tr tr em Vi t Nam 32 Thông 26/2005/TT-BTC 06/04/2005 B Tài chính hư ng d n qu n lý, s d ng và tư quy t toán kinh phí khám b nh, ch a b nh cho tr em dư i sáu tu i không ph i tr ti n t i các cơ s y t công l p 33 Thông 61/2005/TT-BTC 04/08/2005 B Tài chính hư ng d n s a i, b sung Thông tư tư s 49/2003/TT-BTC ngày 16/05/2003 c a B Tài chính v vi c hư ng d n Quy ch qu n lý tài chính i v i B o hi m xã h i Vi t Nam 34 Thông 79/2005/TT-BTC 15/09/2005 B Tài chính hư ng d n qu n lý và s d ng tư kinh phí ào t o, b i dư ng cán b , công ch c nhà nư c 35 Thông 107/2005/TT- 07/12/2005 B Tài chính hư ng d n l p, qu n lý, s d ng tư BTC Qu gi i quy t vi c làm a phương và kinh phí qu n lý Qu qu c gia v vi c làm V. LĨNH V C U TƯ 36 Thông 43/2002/TT-BTC 07/05/2002 B Tài chính hư ng d n vi c qu n lý, c p phát tư v n ngân sách nhà nư c cho d án tr ng m i 5 tri u ha r ng
 6. Tên Ngày ban Cơ quan ban TT lo i S , ký hi u VB N i dung trích y u hành hành VB 37 Thông 24/2003/TT-BTC 27/03/2003 B Tài chính s a i m t s i m c a Thông tư tư s 43/2002/TT-BTC ngày 07/05/2002 c a B Tài chính hư ng d n vi c qu n lý, c p phát v n ngân sách nhà nư c cho d án tr ng m i 5 tri u ha r ng 38 Quy t 168/2003/Q - 07/10/2003 B Tài chính v vi c ban hành Quy trình thNm nh BTC tra quy t toán v n u tư d án hoàn thành 39 Thông 98/2003/TT-BTC 14/10/2003 B Tài chính hư ng d n qu n lý, s d ng chi tư phí qu n lý d án u tư t ngu n v n ngân sách nhà nư c 40 Thông 106/2003/TT- 07/11/2003 B Tài chính hư ng d n vi c qu n lý v n u tư tư BTC xây d ng cơ b n thu c xã, th tr n 41 Thông 73/2007/TT-BTC 02/07/2007 B Tài chính hư ng d n qu n lý v n u tư tư thu c ngu n v n ngân sách xã, th tr n VI. LĨNH V C TÀI CHÍNH DOANH NGHI P 42 Thông 36/1998/TT-BTC 21/03/1998 B Tài chính hư ng d n ch tài chính i v i tư Trung tâm qu n lý bay dân d ng Vi t Nam 43 Thông 121/1999/TT- 12/10/1999 B Tài chính hư ng d n b sung, s a i m t s tư BTC i m c a Thông tư s 36/1998/TT- BTC ngày 21/03/1998 c a B Tài chính hư ng d n ch tài chính i v i Trung tâm qu n lý bay dân d ng Vi t Nam 44 Quy t 76/2003/Q -BTC 28/05/2003 B Tài chính v vi c ban hành Quy ch qu n lý nh và s d ng Qu h tr s p x p và c ph n hoá doanh nghi p nhà nư c 45 Thông 42/2004/TT-BTC 20/05/2004 B Tài chính hư ng d n giám sát và ánh giá tư hi u qu ho t ng c a doanh nghi p nhà nư c 46 Thông 50/2004/TT-BTC 08/06/2004 B Tài chính hư ng d n vi c trích l p, qu n lý tư và s d ng Qu u tư tr ng và ch bi n nguyên li u thu c lá 47 Thông 126/2004/TT- 24/12/2004 B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh s tư BTC 187/2004/N -CP ngày 16/11/2004 c a Chính ph v chuy n công ty
 7. Tên Ngày ban Cơ quan ban TT lo i S , ký hi u VB N i dung trích y u hành hành VB nhà nư c thành công ty c ph n 48 Thông 23/2006/TT-BTC 24/03/2006 B Tài chính hư ng d n xác nh ti n s d ng tư t, ti n nh n chuy n như ng quy n s d ng t ã tr có ngu n g c ngân sách nhà nư c theo quy nh c a Chính ph hư ng d n thi hành Lu t t ai 49 Thông 77/2006/TT-BTC 23/08/2006 B Tài chính hư ng d n s a i m t s i m t i tư Thông tư s 121/1999/TT-BTC ngày 12/10/1999 c a B Tài chính hư ng d n ch tài chính i v i Trung tâm qu n lý bay dân d ng Vi t Nam 50 Thông 95/2006/TT-BTC 12/10/2006 B Tài chính s a i, b sung Thông tư s tư 126/2004/TT-BTC ngày 24/12/2004 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh s 187/2004/N -CP ngày 16/11/2004 c a Chính ph v chuy n công ty nhà nư c thành công ty c ph n VII. LĨNH V C TÀI CHÍNH I NGO I 51 Thông 41/2002/TT-BTC 03/05/2002 B Tài chính hư ng d n th c hi n chính sách tư thu i v i các chương trình, d án s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c (ODA) 52 Thông 02/2003/TT-BTC 09/03/2003 B Tài chính hư ng d n ch qu n lý tài chính tư i v i các cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài 53 Thông 78/2004/TT-BTC 10/08/2004 B Tài chính hư ng d n qu n lý vi c rút v n i tư v i ngu n h tr phát tri n chính th c (ODA) 54 Thông 32/2005/TT-BTC 26/04/2005 B Tài chính hư ng d n ch qu n lý tài chính tư nhà nư c i v i ngu n vi n tr không hoàn l i c a nư c ngoài cho các H i VIII. LĨNH V C H P TÁC QU C T
 8. Tên Ngày ban Cơ quan ban TT lo i S , ký hi u VB N i dung trích y u hành hành VB 55 Quy t 09/2006/Q -BTC 28/02/2006 B Tài chính v vi c ban hành Danh m c hàng nh hoá và m c thu su t thu nh p khNu ưu ãi c bi t c a Vi t Nam th c hi n Hi p nh v chương trình ưu ãi thu quan có hi u l c chung (CEPT) c a các nư c ASEAN giai o n 2006-2013 56 Quy t 25/2007/Q -BTC 16/04/2007 B Tài chính s a i, b sung Quy t nh s nh 09/2006/Q -BTC ngày 28/02/2006 c a B trư ng B Tài chính v vi c ban hành Danh m c hàng hoá và m c thu su t thu nh p khNu ưu ãi c bi t c a Vi t Nam th c hi n Hi p nh v chương trình ưu ãi thu quan có hi u l c chung (CEPT) c a các nư c ASEAN giai o n 2006- 2013 57 Quy t 26/2007/Q -BTC 16/04/2007 B Tài chính v vi c ban hành Bi u thu nh p nh khNu ưu ãi c bi t c a Vi t Nam th c hi n Khu v c m u d ch t do ASEAN - Trung Qu c 58 Quy t 41/2007/Q -BTC 31/05/2007 B Tài chính v vi c ban hành Bi u thu nh p nh khNu ưu ãi c bi t c a Vi t Nam th c hi n Khu v c m u d ch t do ASEAN - Hàn Qu c IX. LĨNH V C K TOÁN, KI M TOÁN 59 Quy t 1124/TC-Q - 12/12/1996 B Tài chính v vi c ban hành h th ng ch nh C KT k toán b o hi m xã h i 60 Thông 89/2002/TT-BTC 09/10/2002 B Tài chính hư ng d n k toán th c hi n b n tư (04) chuNn m c k toán ban hành theo Quy t nh s 149/2001/Q - BTC ngày 31-12-2001 c a B trư ng B Tài chính 61 Thông 105/2003/TT- 04/11/2003 B Tài chính hư ng d n k toán th c hi n sáu tư BTC (06) chuNn m c k toán ban hành theo Quy t nh s 165/2002/Q - BTC ngày 31/12/2002 c a B trư ng B Tài chính
 9. Tên Ngày ban Cơ quan ban TT lo i S , ký hi u VB N i dung trích y u hành hành VB 62 Quy t 18/2004/Q -BTC 16/02/2004 B Tài chính s a i, b sung Quy t nh s nh 1124/TC-Q -C KT ngày 12/12/1996 c a B trư ng B Tài chính v vi c s a i, b sung Ch k toán B o hi m xã h i 63 Quy t 43/2004/Q -BTC 26/04/2004 B Tài chính v vi c ban hành "Quy ch v t nh ch c b i dư ng và c p ch ng ch k toán trư ng 64 Quy t 59/2004/Q -BTC 09/07/2004 B Tài chính v vi c ban hành Quy ch thi nh tuy n và c p Ch ng ch ki m toán viên và Ch ng ch hành ngh k toán 65 Thông 23/2005/TT-BTC 30/03/2005 B Tài chính hư ng d n k toán th c hi n sáu tư (06) chuNn m c k toán ban hành theo Quy t nh s 234/2003/Q - BTC ngày 30/12/2003 c a B trư ng B Tài chính X. LĨNH V C QU N LÝ GIÁ 66 Quy t 21/2004/Q -BTC 24/02/2004 B Tài chính v vi c ban hành Quy ch c p, s nh d ng và qu n lý Th thNm nh viên v giá 67 Thông 114/2004/TT- 26/11/2004 B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh s tư BTC 188/2004/N -CP ngày 16/11/2004 c a Chính ph v phương pháp xác nh giá t và khung giá các lo i t 68 Quy t 41/2006/Q -BTC 09/08/2006 B Tài chính v giá nh hư ng bán xăng, d u nh năm 2006 69 Quy t 73/2007/Q -BTC 16/08/2007 B Tài chính v vi c gi m giá bán xăng nh 70 Quy t 95/2007/Q -BTC 22/11/2007 B Tài chính v giá bán xăng và các lo i d u nh 71 Quy t 12/2008/Q -BTC 25/02/2008 B Tài chính v giá bán xăng và các lo i d u nh 72 Quy t 57/2008/Q -BTC 21/07/2008 B Tài chính v giá bán xăng và các lo i d u nh XI. LĨNH V C B O HI M
 10. Tên Ngày ban Cơ quan ban TT lo i S , ký hi u VB N i dung trích y u hành hành VB 73 Thông 98/2004/TT-BTC 19/10/2004 B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh nh s tư 42/2001/N -CP ngày 01/08/2001 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Kinh doanh b o hi m 74 Thông 99/2004/TT-BTC 19/10/2004 B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh s tư 43/2001/N -CP ngày 01/8/2001 c a Chính ph quy nh ch tài chính i v i doanh nghi p b o hi m và doanh nghi p môi gi i b o hi m XII. LĨNH V C TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG 75 Thông 19/1998/TT-BTC 13/02/1998 B Tài chính hư ng d n lưu tr và thanh hu vé tư x s ki n thi t trúng thư ng ã tr thư ng 76 Thông 27/2001/TT-BTC 27/04/2001 B Tài chính hư ng d n th c hi n ch tài tư chính i v i B o hi m ti n g i Vi t Nam 77 Thông 118/2002/TT- 27/12/2002 B Tài chính hư ng d n t ch c và ho t ng tư BTC c a H i ng giám sát ch ng ki n x s ki n thi t 78 Quy t 141/2003/Q - 09/09/2003 B Tài chính ban hành Quy ch t ch c phát nh BTC hành x s bóc bi t k t qu ngay 79 Quy t 142/2003/Q - 09/09/2003 B Tài chính ban hành Quy ch t ch c phát nh BTC hành x s lô tô 80 Quy t 143/2003/Q - 09/09/2003 B Tài chính ban hành Quy ch t ch c phát nh BTC hành x s ki n thi t truy n th ng 81 Quy t 185/2003/Q - 13/11/2003 B Tài chính ban hành Quy ch i lý bán vé x nh BTC s ki n thi t 82 Quy t 61/2004/Q -BTC 16/07/2004 B Tài chính v vi c s a i, b sung m t s nh i u c a Quy ch t ch c phát hành x s bóc bi t k t qu ngay ban hành kèm theo Quy t nh s 141/2003/Q -BTC ngày 09/9/2003 c a B trư ng B Tài chính
 11. Tên Ngày ban Cơ quan ban TT lo i S , ký hi u VB N i dung trích y u hành hành VB 83 Quy t 62/2004/Q -BTC 16/07/2004 B Tài chính v vi c s a i, b sung m t s nh i u c a Quy ch t ch c phát hành x s ki n thi t truy n th ng ban hành kèm theo Quy t nh s 143/2003/Q -BTC ngày 09/09/2003 c a B trư ng B Tài chính 84 Quy t 63/2004/Q -BTC 16/07/2004 B Tài chính v vi c s a i m t s i u c a nh Quy ch i lý bán vé x s ki n thi t ban hành kèm theo Quy t nh s 185/2003/Q -BTC ngày 13/11/2003 c a B Tài chính 85 Thông 89/2004/TT-BTC 03/09/2004 B Tài chính hư ng d n x lý r i ro v n tín tư d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c 86 Quy t 93/2004/Q -BTC 02/12/2004 B Tài chính ban hành Quy ch t ch c phát nh hành x s cào bi t k t qu ngay 87 Thông 77/2005/TT-BTC 13/09/2005 B Tài chính hư ng d n ch qu n lý tài chính tư i v i ho t ng kinh doanh x s c a Công ty x s ki n thi t 88 Quy t 10/2007/Q -BTC 07/03/2007 B Tài chính s a i, b sung quy nh v vi c nh in vé x s ki n thi t 89 Quy t 75/2007/Q -BTC 30/08/2007 B Tài chính v vi c công b lãi su t tín d ng nh u tư, tín d ng xu t khNu c a Nhà nư c và m c chênh l ch lãi su t ư c tính h tr sau u tư 90 Quy t 06/2008/Q -BTC 29/01/2008 B Tài chính v vi c công b m c chênh l ch nh lãi su t ư c tính h tr sau u tư cho các d án vay v n b ng ngo i t 91 Quy t 44/2008/Q -BTC 26/06/2008 B Tài chính v vi c công b lãi su t tín d ng nh u tư, tín d ng xu t khNu c a Nhà nư c và m c chênh l ch lãi su t ư c tính h tr sau u tư XIII. LĨNH V C D TR QU C GIA 92 Thông 48/2005/TT-BTC 09/06/2005 B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh s tư 196/2004/N -CP ngày 02/12/2004 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh D tr qu c gia
 12. Tên Ngày ban Cơ quan ban TT lo i S , ký hi u VB N i dung trích y u hành hành VB XIV. LĨNH V C TÀI CHÍNH KHÁC 93 Thông 111/1998/TT- 03/08/1998 B Tài chính hư ng d n m c chi t o l p tin i n tư BTC t thu c công ngh thông tin 94 Thông 60/2000/TT-BTC 20/06/2000 B Tài chính hư ng d n th t c thu, n p ti n tư ph t, qu n lý và s d ng ti n thu t x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c hàng h i 95 Quy t 138/2001/Q - 19/12/2001 B Tài chính ban hành Quy ch t m th i v ch nh BTC t b o m kinh phí ho t ng c a Ban Qu n lý các khu ch xu t và công nghi p thành ph H Chí Minh 96 Quy t 139/2001/Q - 19/12/2001 B Tài chính ban hành Quy ch thu và s d ng nh BTC phí duy tu, b o dư ng cơ s h t ng Khu ch xu t Tân Thu n DANH M C II THÔNG TƯ LIÊN TNCH DO B TÀI CHÍNH CH TRÌ SO N TH O BAN HÀNH Ã H T HI U L C PHÁP LU T (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 94/Q -BTC ngày 13 tháng 01 năm 2009 c a B trư ng B Tài chính) Tên lo i Ngày ban STT S , ký hi u VB Cơ quan ban hành N i dung trích y u VB hành 1 Thông tư 30/1998/TTLT- 16/03/1998 B Tài chính - B v vi c dán tem hàng liên t ch BTC-BTM-BNV- Thương m i - B nh p khN u TCHQ N i v - T ng c c H i quan 2 Thông tư 121/1998/TTLT- 01/09/1998 B Tài chính - B v vi c dán tem hàng liên t ch BTC-BTM-BCA- Thương m i - B nh p khN u TCHQ Công an - T ng c c H i quan 3 Thông tư 161/1998/TTLT- 16/12/1998 B Tài chính - B hư ng d n ch qu n liên t ch TC-GTVT Giao thông v n lý tài chính và ch c p t i phát thanh toán i v i doanh nghi p nhà nư c ho t ng công ích trong lĩnh v c qu n lý, s a
 13. Tên lo i Ngày ban STT S , ký hi u VB Cơ quan ban hành N i dung trích y u VB hành ch a cơ s h t ng ư ng s t 4 Thông tư 77/1999/TTLT- 22/06/1999 B Tài chính - B hư ng d n thi hành liên t ch BTC-BTM- Thương m i - Quy t nh s TCHQ T ng c c H i 181/1998/Q -TTg ngày quan 21/09/1998 c a Th tư ng Chính ph v vi c gi m thu nh p khN u cho hàng hoá s n xu t t i nư c C ng hoà dân ch nhân dân Lào 5 Thông tư 97/1999/TTLB- 14/08/1999 liên B Tài chính hư ng d n n i dung chi liên B TC-CA - Công an và qu n lý kinh phí Chương trình hành ng phòng, ch ng ma tuý năm 1998 - 2000 6 Thông tư 01/2001/TTLT- 05/01/2001 B Tài chính - B hư ng d n ch qu n liên t ch BTC-BGTVT Giao thông v n lý, c p phát, thanh quy t t i toán kinh phí s nghi p kinh t s a ch a ư ng b 7 Thông tư 57/2001/TTLT- 10/07/2001 B Tài chính - B hư ng d n ch l pd liên t ch BTC-BGTVT Giao thông v n toán, qu n lý, c p phát và t i thanh quy t toán v n s nghi p kinh t ư ng sông 8 Thông tư 88/2001/TTLT- 06/11/2001 B Tài chính - B hư ng d n qu n lý và liên t ch BTC-BGD T- Giáo d c và ào c p phát ngu n kinh phí BNG t o - B Ngo i ngân sách nhà nư c dành giao cho án " ào t o cán b khoa h c k thu t các cơ s ào t o nư c ngoài" 9 Thông tư 48/2002/TTLT- 28/05/2002 B Tài chính - B hư ng d n ch qu n liên t ch BTC-BNNPTNT Nông nghi p và lý tài chính i v i h p Phát tri n nông tác xã nông nghi p thôn
 14. Tên lo i Ngày ban STT S , ký hi u VB Cơ quan ban hành N i dung trích y u VB hành 10 Thông tư 51/2002/TTLT- 03/06/2002 B Tài chính - B hư ng d n n i dung và liên t ch BTC-BYT Yt m c chi Chương trình m c tiêu qu c gia phòng ch ng m t s b nh xã h i, b nh d ch nguy hi m và HIV/AIDS 11 Thông tư 95/2002/TTLT- 22/10/2002 B Tài chính - y hư ng d n n i dung và liên t ch BTC- ban Dân s Gia m c chi Chương trình UBDSG TE ình và Tr em m c tiêu qu c gia dân s và k ho ch hoá gia ình 12 Thông tư 105/2002/TT- 20/11/2002 B Tài chính - B b sung Thông tư liên liên t ch LT/BTC-BYT Yt t ch s 51/2002/TT- LT/BTC-BYT ngày 03/6/2002 hư ng d n n i dung và m c chi Chương trình m c tiêu qu c gia phòng ch ng m t s b nh xã h i, b nh d ch nguy hi m và HIV/AIDS 13 Thông tư 66/2003/TTLT- 03/07/2003 B Tài chính - B hư ng d n qu n lý, c p liên t ch BTC-NN&PNT Nông nghi p và phát và quy t toán kinh Phát tri n nông phí chương trình m c thôn tiêu qu c gia nư c s ch và v sinh môi trư ng nông thôn 14 Thông tư 92/2003/TTLT- 25/09/2003 B Tài chính - B hư ng d n qu n lý tài liên t ch BTC-L TBXH Lao ng, chính i v i D án Thương binh và "Tăng cư ng năng l c Xã h i ào t o ngh " thu c Chương trình m c tiêu qu c gia Giáo d c - ào t o 15 Thông tư 04/2004/TTLT- 16/01/2004 B Tài chính - B hư ng d n ch h tr liên t ch BTC-NN&PTNT Nông nghi p và kinh phí nuôi gi gi ng Phát tri n nông g c thôn 16 Thông tư 109/2004/TTLT- 17/11/2004 B Tài chính - B hư ng d n vi c qu n lý liên t ch BTC-BTP Tư pháp và s d ng kinh phí b o m cho công tác ki m tra văn b n quy ph m pháp lu t
 15. Tên lo i Ngày ban STT S , ký hi u VB Cơ quan ban hành N i dung trích y u VB hành 17 Thông tư 16/2005/TTLT- 03/03/2005 B Tài chính - y hư ng d n qu n lý và s liên t ch BTC- ban Dân s Gia d ng ngu n kinh phí UBDSG &TE- ình và Tr em - th c hi n Quy t nh s BL TBXH B Lao ng - 19/2004/Q -TTg ngày Thương binh và 12/02/2004 c a Th Xã h i tư ng Chính ph v vi c phê duy t Chương trình Ngăn ng a và gi i quy t tình tr ng tr em lang thang, tr em b xâm ph m tình d c và tr em ph i lao ng n ng nh c, trong i u ki n c h i, nguy hi m giai o n 2004-2010 18 Thông tư 56/2005/TTLT- 05/07/2005 B Tài chính - B hư ng d n ch tr c p liên t ch BTC-BL TBXH Lao ng, cho i tư ng không có Thương binh và nơi cư trú nh t nh vào Xã h i lưu trú t m th i t i cơ s ch a b nh 19 Thông tư 42/2006/TTLT- 15/05/2006 B Tài chính - hư ng d n vi c l p, qu n liên t ch BTC-TTCP Thanh tra Chính lý, s d ng và quy t toán ph kinh phí b o m ho t ng c a các cơ quan thanh tra nhà nư c 20 Thông tư 43/2006/TTLT- 19/05/2006 B Tài chính - B hư ng d n ch thu, liên t ch BTC-BTP Tư pháp n p, qu n lý và s d ng phí thi hành án
Đồng bộ tài khoản