Quyết định số 940/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
47
lượt xem
2
download

Quyết định số 940/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 940/2006/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 do Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 940/2006/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T QU N TH C NAM ***** c l p - T do - H nh phúc ******* S : 940/2006/Q -UBND Th c, ngày 14 tháng 07 năm 2006 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T ÁN QUY HO CH CHI TI T XÂY D NG Ô THN T L 1/500 Y BAN NHÂN DÂN QU N TH C Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003. Căn c Lu t Xây d ng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c quy chu n - Tiêu chu n xây d ng; Căn c Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 c a Chính ph ban hành quy ch qu n lý u tư xây d ng; Căn c Ngh nh s 08/2005/N -CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 c a Chính ph v qu n lý quy ho ch xây d ng; Căn c Quy t nh s 137/2005/Q -UBND ngày 02 tháng 8 năm 2005 c a y ban nhân dân thành ph v th m quy n th m nh, phê duy t nhi m v , án quy ho ch chi ti t xây d ng ô th và quy ho ch xây d ng i m dân cư nông thôn; Căn c quy ho ch chi ti t s d ng t t l 1/2000 “Khu dân cư phư ng Tam Phú” ã ư c y ban nhân dân qu n Th c phê duy t theo Quy t nh s 790/2004/Q - UB-QL T ngày 28 tháng 7 năm 2004; Căn c Quy t nh s 5228/Q -UBND ngày 11 tháng 10 năm 2005 c a y ban nhân dân thành ph v s d ng t xây d ng khu nhà kinh doanh t i phư ng Tam Phú, qu n Th c; Căn c Văn b n th m nh s 1241/QHKT-QHCHT ngày 11 tháng 5 năm 2006 c a S Quy ho ch - Ki n trúc v th m nh án quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/500 (ph n quy ho ch - ki n trúc và giao thông) khu dân cư phư ng Tam Phú; Xét ngh c a Phòng Qu n lý ô th t i T trình s 111/TTr-QL T ngày 12 tháng 7 năm 2006 ngh phê duy t án quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/500 (ph n quy ho ch - ki n trúc và giao thông) khu dân cư phư ng Tam Phú, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t án quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/500 (ph n quy ho ch - ki n trúc và giao thông) khu dân cư phư ng Tam Phú, qu n Th c v i các n i dung chính như sau: 1. Gi i h n ph m vi quy ho ch: Gi i h n ph m vi quy ho ch:
  2. G m các th a 25-1, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 thu c t b n s 54 (b n a chính năm 2004) khu ph 1, phư ng Tam Phú, qu n Th c. + Phía ông B c: giáp mương nư c. + Phía Tây B c: giáp t tr ng (hoa màu). + Phía ông Nam: giáp ư ng nh a ( ư ng khu v c). + Phía Tây Nam: giáp t tr ng. (V trí khu t ư c xác nh theo h a o c hi n tr ng v trí s 0087/TP ngày 20 tháng 4 năm 2005 do Công ty TNHH o c b n thi t k xây d ng - kinh doanh d ch v Qu c Th nh l p) 2. Cơ c u s d ng t và các ch tiêu quy ho ch - ki n trúc xây d ng: 2.1. M c tiêu: - Tri n khai ô th hóa khu v c theo nh hư ng quy ho ch chi ti t t l 1/2000. - u tư xây d ng nhà kinh doanh. 2.2. Các khu ch c năng chính: - Khu nhà d ng chung cư. - Khu nhà d ng liên k . - Khu vư n hoa cây xanh k t h p sân bãi th d c. - Khu công trình công c ng. 2.3. Các ch tiêu quy ho ch ki n trúc: - T ng di n tích khu t: 16.002 m2. - Dân s d ki n kho ng: 1.544 ngư i (bình quân 3,5 ngư i/h ). Phân b theo cơ c u s d ng t như sau: + t xây d ng nhà : 7.910m2, chi m 49,4%, bình quân 5,12m2/ngư i, g m: t xây d ng nhà liên k : 4.590m2, chi m 58% di n tích t xây d ng nhà . t xây d ng nhà chung cư: 3.320m2, chi m 42% di n tích t xây d ng nhà . + t giao thông: 3.281m2, chi m 20%, bình quân 2,12m2/ngư i. + t vư n hoa - CX khu : 4.224m2, chi m 26%, bình quân 2,73m2/ngư i.
  3. + t công trình câu l c b : 587m2 chi m 4%, bình quân 0,4m2/ngư i. T ng c ng: 16.002m2, bình quân 10m2/ngư i. -M t xây d ng toàn khu: 40%. - H s s d ng t: 3,4. 3. Ki n trúc công trình xây d ng: 3.1. Nhà : b trí 49 lô nhà liên k và 392 căn h chung cư. * Nhà liên k : 49 căn, các ch tiêu ki n trúc quy ho ch áp d ng quy nh t i Văn b n s 3665/UB-QL T ngày 27 tháng 9 năm 1997 c a y ban nhân dân thành ph g m: -M t xây d ng t i a: 80% di n tích lô t. - T ng cao: 3 t ng i v i tr c ư ng l gi i 16m. 2 t ng i v i tr c ư ng l gi i 10m. - Kho ng lùi: Khu A: + Kho ng lùi trư c: cách ranh l gi i 2,5m, áp d ng t lô A1 n lô A14, i v i lô A15 kho ng lùi trư c là 5m. + Kho ng lùi sau: là kho ng cách còn l i (hi u s ) c a t ng chi u dài t ng lô t tr i kho ng lùi trư c và chi u dài xây d ng c a t ng căn h (theo b n v thi t k căn nhà m u). Khu B: + Kho ng lùi trư c: cách ranh l gi i ư ng Cây Keo và ư ng N là 2,5m, áp d ng t lô B1 n lô B14 và các lô t B16 n B29, i v i B15, B30 kho ng lùi 5m. + Kho ng lùi sau: là 1,5m, áp d ng t lô B1 n lô B14 và các lô t B16 n B29, i v i B15, B30 kho ng lùi là 0m. Khu C: + Kho ng lùi sau: cách ranh t 2,0m. + Kho ng lùi trư c: là kho ng cách còn l i (hi u s ) c a t ng chi u dài t ng lô t tr i kho ng lùi sau và chi u dài xây d ng c a t ng căn h (theo b n v thi t k căn nhà m u). * Nhà chung cư: g m 2 kh i, t ng c ng 392 căn h . -M t xây d ng: 35%.
  4. - T ng cao: 15 t ng (chi u cao t i a 52m). - nh v công trình: - M t chính cách l gi i ≥ 15m, các m t còn l i cách ranh t ≥ 6m. V gi i pháp thi t k c n lưu ý b trí t ng tr t kh i chung cư làm nơi sinh ho t chung, ch xe và các d ch v thương m i cùng các nhu c u c ng ng. 3.2. Công trình công c ng: - Câu l c b : Di n tích lô t 587m2, b trí v phía ông B c khu d án, các ch tiêu ki n trúc quy ho ch: -M t xây d ng: t i a 40%. - T ng cao t i a: 3 t ng. 4. Quy ho ch h th ng h t ng k thu t ô th : L gi i: - ư ng Cây Keo, l gi i: 20m - ư ng D2, l gi i: 16m (4 + 8 + 4) - ư ng D3, l gi i: 12m (3 + 6 + 3) - ư ng D1, l gi i: 12m (3 + 6 + 3) - o n ư ng n i b N l gi i: 10m (2,5 + 5 + 2,5) - Bãi u xe: b trí trên tuy n ư ng D2 g n 2 kh i nhà chung cư. + Các quy nh v v t góc: 5m x 5m. 5. Các i u c n lưu ý: - Công ty C ph n N.V.T ch u trách nhi m v pháp lý s d ng t i v i các lô n n ã ư c giao t trong ph m vi khu t l p quy ho ch t ng m t b ng. - Công trình ph i m b o an toàn v k thu t xây d ng và tuân th các k t n i v i h t ng khu v c xung quanh. - Vi c tri n khai xây d ng công trình ph i tuân th theo trình t , th t c và các quy nh c a Lu t Xây d ng hi n hành. - Tuy n mương phía ông B c khu t c n có ý ki n xem xét c a S Giao thông - Công chính. Trong trư ng h p c n gi l i thì c n m b o hành lang cách ly úng
  5. theo Quy t nh s 150/2004/Q -UB ngày 09 tháng 6 năm 2004 c a y ban nhân dân thành ph . i u 2. Công ty C ph n N.V.T tri n khai ti p công tác u tư xây d ng theo quy nh hi n hành, trong t ng giai o n c th và c n th c hi n ti p các i m sau: L p và trình duy t i u l qu n lý xây d ng, l p và trình thNm nh thi t k - d toán các công trình k thu t h t ng do ơn v ch c năng l p thi t k trong th i h n 03 tháng k t ngày ra Quy t nh này làm cơ s th c hi n án và qu n lý ô th theo n i dung ư c duy t. T ch c xây d ng và qu n lý t t các h th ng công trình k thu t h t ng úng thi t k ã ư c thNm nh c a cơ quan có thNm quy n. m b o c t san n n, h th ng thoát nư c mưa và nư c th i. V v sinh môi trư ng: khi ti n hành san l p m t b ng và xây d ng không nh hư ng x u n các khu v c dân cư lân c n. T ch c xây d ng qu n lý t t i v i các công trình công c ng, cây xanh vư n hoa, các công trình ph c v khu . Trong quá trình tri n khai, n u có phát sinh nh ng v n chưa phù h p ch u tư c n gi i trình ki n ngh y ban nhân dân qu n i u ch nh quy ho ch chi ti t ư c phê duy t này. i u 3. Các ơn v có liên quan thu c y ban nhân dân qu n có nhi m v ph i h p công b quy ho ch chi ti t 1/500 theo quy nh. Phòng Qu n lý ô th qu n Th c và y ban nhân dân phư ng Tam Phú th c hi n qu n lý t t vi c s d ng qu t và qu n lý xây d ng theo quy ho ch và có bi n pháp x lý các trư ng h p vi ph m theo thNm quy n và quy nh pháp lu t. i u 4. Ch u tư ơn v thi t k và các Phòng ban liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Tr n Công Lý
Đồng bộ tài khoản