Quyết định số 940/QĐ-TTg

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
29
lượt xem
2
download

Quyết định số 940/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 940/QĐ-TTg về việc hợp nhất các đơn vị dự trữ quốc gia khu vực trực thuộc Cục Dự trữ quốc gia, Bộ Tài chính do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 940/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 940/Q -TTg Hà N i, ngày 18 tháng 07 năm 2008 QUY T NNH H P NH T CÁC ƠN VN D TR QU C GIA KHU V C TR C THU C C C D TR QU C GIA, B TÀI CHÍNH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh quy t s 15/2008/NQ-QH12 ngày 29 tháng 5 năm 2008 c a Qu c h i khóa XII, kỳ h p th 3 v vi c i u ch nh a gi i hành chính thành ph Hà N i và m t s t nh liên quan; Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 01 tháng 7 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Căn c Quy t nh s 270/2003/Q -TTg ngày 24 tháng 12 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a C c D tr qu c gia tr c thu c B Tài chính; Xét ngh c a B trư ng B Tài chính, QUY T NNH: i u 1. V vi c h p nh t các ơn v d tr qu c gia khu v c Hà N i 1. H p nh t nguyên tr ng các ơn v D tr qu c gia khu v c Hà N i, D tr qu c gia khu v c Hà Sơn Bình và i m kho d tr Thanh Tư c (thu c T ng kho d tr Mê Linh – D tr qu c gia khu v c Vĩnh Phú) thành D tr qu c gia khu v c Hà N i tr c thu c C c D tr qu c gia B Tài chính, k t ngày 01 tháng 8 năm 2008. 2. D tr qu c gia khu v c Hà N i thu c C c D tr qu c gia B Tài chính là t ch c có tư cách pháp nhân, có con d u riêng và ư c m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c. 3. B trư ng B Tài chính quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a D tr qu c gia khu v c Hà N i. i u 2. Hi u l c thi hành 1. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. 2. Bãi b các quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này.
  2. i u 3. Trách nhi m thi hành B trư ng B Tài chính, các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các cơ quan, ơn v , t ch c, cá nhân liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; Nguy n T n Dũng - Văn phòng TW và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các UB c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - BQL KKTCKQT B Y; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - y ban TW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN; các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu Văn thư, TCCV (5b).
Đồng bộ tài khoản