Quyết định số 940/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
34
lượt xem
2
download

Quyết định số 940/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 940/QĐ-UBND Về việc công bố xếp loại Công ty Nhà nước năm 2005 do Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 940/QĐ-UBND

  1. UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH AN GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 940/QĐ-UBND Long Xuyên, ngày 15 tháng 05 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ XẾP LOẠI CÔNG TY NHÀ NƯỚC NĂM 2005 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN DÂN TỈNH AN GIANG Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003; Căn cứ Quyết định số 271/2003/QĐ-TTg ngày 31/12/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước; Căn cứ Thông tư số 42/2004/TT-BTC ngày 20/5/2004 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại tờ trình số 949/TT-STC ngày 10/5/2006, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Nay công bố kết quả xếp loại Công ty nhà nước năm 2005 như sau: 1/ Xếp loại Công ty nhà nước: - Công ty Xuất nhập khẩu An Giang : Xếp loại A - Công ty XNK Nông sản Thực phẩm : Xếp loại A - Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Nông nghiệp : Xếp loại B - Công ty Xây lắp An Giang : Xếp loại B - Công ty Cơ khí An Giang : Xếp loại A - Công ty Phà An Giang : Xếp loại A - Công ty Xổ số Kiến thiết An Giang : Xếp loại A - Công ty Khai thác & Chế biến đá AG : Xếp loại A - Công ty Điện nước An Giang : Xếp loại A
  2. - Cảng Mỹ Thới : Xếp loại A 2/ Mức khen thưởng cho Ban Quản lý điều hành năm 2005 nhu sau: - Công ty Xuất nhập khẩu An Giang : 200 triệu - Công ty XNK Nông sản Thực phẩm AG : 200 triệu - Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Nông nghiệp : 100 triệu - Công ty Xây lắp An Giang : 100 triệu - Công ty Cơ khí An Giang : 200 triệu - Công ty Phà An Giang : 200 triệu - Công ty Xổ số Kiến thiết An Giang : 200 triệu - Công ty Khai thác & Chế biến đá AG : 200 triệu - Công ty Điện nước An Giang : 200 triệu - Cảng Mỹ Thới : 200 triệu Nguồn chi trích từ nguồn quỹ khen thưởng của doanh nghiệp. 3/ Nguồn chi: trích từ Quỹ Khen thưởng của Công ty. Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Tài chính, Cục Thống kê, Cục thuế và các Giám đốc Công ty nhà nước tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. CHỦ TỊCH Lâm Minh Chiếu
Đồng bộ tài khoản