Quyết định số 943/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
30
lượt xem
1
download

Quyết định số 943/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 943/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 943/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ***** NAM c l p - T do - H nh phúc ******* S : 943/Q -TTg Hà N i, ngày 25 tháng 07 năm 2007 QUY T NNH V VI C B NHI M T NG C C TRƯ NG T NG C C TH NG KÊ, B K HO CH VÀ U TƯ TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét t trình c a B trư ng B K ho ch và u tư t i văn b n s 4265/TTr-BKH ngày 19 tháng 06 năm 2007; c a B trư ng B N i v t i văn b n s 1830/TTr-BNV ngày 25 tháng 06 năm 2007, QUY T NNH: i u 1. B nhi m ông Nguy n c Hòa, Th trư ng B K ho ch và u tư kiêm gi ch c T ng c c trư ng T ng c c Th ng kê, B K ho ch và u tư. i u 2. Quy t nh này có hi u l c t ngày 01 tháng 8 năm 2007. i u 3. B trư ng B N i v , B trư ng B K ho ch và u tư và ông Nguy n c Hòa ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3, - Th tư ng, các Phó Th tư ng CP, - Ban T ch c Trung ương; - T ng c c Th ng kê; - VPCP: BTCN, PCN Nguy n Qu c Huy, Nguy n T n Dũng các V KTTH, TCCB, Website CP; - Lưu: VT, VPBCS (2), H 22
Đồng bộ tài khoản