Quyết định số 95/2001/QĐ-BNN

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
51
lượt xem
5
download

Quyết định số 95/2001/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 95/2001/QĐ-BNN về việc ban hành quy định hệ thống mã số quản lý chương trình/dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển do các nước và các tổ chức quốc tế tài trợ có liên quan đến Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 95/2001/QĐ-BNN

  1. B NÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Đ c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 95/2001/QĐ-BNN Hà N i, ngày 21 tháng 09 năm 2001 QUY T Đ NH V/V: BAN HÀNH QUY Đ NH H TH NG MÃ S QU N LÝ CHƯƠNG TRÌNH/D ÁN S D NG NGU N V N H TR PHÁT TRI N DO CÁC NƯ C VÀ CÁC T CH C QU C T TÀI TR CÓ LIÊN QUAN Đ N NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh đ nh s 73/CP ngày 01/11/1995 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn; Căn c Quy t đ nh s 64/2001/QĐ-TTg ngày 26 tháng 04 năm 2001 v vi c ban hành Quy ch qu n lý và s d ng vi n tr phi chính ph nư c ngoài. Căn c Ngh đ nh s 17/2001/NĐ-CP ngày 04/05/2001 c a Chính ph ban hành Quy ch qu n lý và s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c; Căn c Quy t đ nh s 132/QĐ-BNN-HTQT ngày 22/9/1999 c a B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn ban hành Quy ch qu n lý và s d ng ngu n v n h tr c a nư c ngoài do B tr c ti p qu n lý; Theo đ ngh c a V trư ng V H p tác Qu c t và V trư ng V T ch c cán b , QUY T Đ NH Đi u 1. Nay ban hành theo quy t đ nh này “Quy đ nh h th ng mã s qu n lý chương trình/d án s d ng ngu n v n h tr phát tri n do các nư c và các t ch c qu c t tài tr có liên quan đ n Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn”. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký. Đi u 3. Chánh Văn phòng B , V trư ng V H p tác qu c t , V trư ng V T ch c, cán b và Th trư ng các đơn v liên quan tr c thu c B ch u trách nhi m thi hành quy t đ nh này. B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Lê Huy Ng QUY Đ NH H TH NG MÃ S QU N LÝ CHƯƠNG TRÌNH/D ÁN S D NG NGU N V N H TR PHÁT TRI N DO CÁC NƯ C VÀ CÁC T CH C QU C T TÀI TR CÓ LIÊN QUAN Đ N NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN (Ban hành theo Quy t đ nh s 95/2001/QĐ-BNN ngày 21 tháng 09 năm 2001 c a B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn)
  2. Chương 1: NH NG QUY Đ NH CHUNG Đi u 1: M c tiêu c a H th ng mã s H th ng mã s c a B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn nh m m c đích th ng nh t theo dõi và qu n lý t m t đ u m i đ i v i các chương trình/d án s d ng ngu n v n h tr phát tri n do các nư c và các t ch c qu c t tài tr trong lĩnh v c nông nghi p, lâm nghi p, thu l i, và phát tri n nông thôn. Đi u 2: Đ i tư ng và ph m vi H th ng mã s qu n lý các chương trình/d án s d ng ngu n v n h tr phát tri n do các nư c và các t ch c qu c t tài tr (ngu n v n H tr Phát tri n Chính th c (ODA) ho c ngu n v n vi n tr phi chính ph nư c ngoài, dư i đây g i chung là d án) liên quan đ n nông nghi p và phát tri n nông thôn, đư c áp d ng cho các đ i tư ng và ph m vi sau: 1. Các d án thu c quy n qu n lý c a B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn. 2. Các d án thu c quy n qu n lý c a các B , Ngành khác có liên quan đ n lĩnh v c Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn. 3. Các d án thu c quy n qu n lý c a đ a phương (c p t nh, thành ph ) có liên quan đ n lĩnh v c Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn. Đi u 3: T t c các đơn v thu c B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn khi đ xu t d án m i ph i trình B đ vào danh m c ưu tiên và c p mã s trư c khi ti n hành làm vi c v i các nhà tài tr và các cơ quan có liên quan c a Vi t Nam. Chương 2: H TH NG MÃ S QU N LÝ D ÁN TRONG LĨNH V C NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Đi u 4: Quy trình qu n lý thông tin v các d án qua h th ng mã s Vi c qu n lý thông tin v các d án đư c ti n hành theo ba bư c: + Đăng ký vào danh m c ưu tiên và c p mã s . + Tìm ngu n tài tr cho các d án đã đư c c p mã s . + Qu n lý th c thi khi đã có tài tr . Đi u 5: Yêu c u đ i v i h th ng mã s H th ng mã s ph i tho mãn đư c các yêu c u: Ng n g n, d hi u. Th hi n đư c nh ng thông tin c n thi t: a) Lĩnh v c ho t đ ng c a d án (Nông nghi p, lâm nghi p, thu l i và h n h p) b) Th i gian đ xu t c a d án (năm đ xu t d án)
  3. Cơ quan và c p qu n lý d án (B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn, B ngành khác, đ a phương) Thu n ti n cho vi c qu n lý thư ng xuyên đ i v i d án. Đi u 6: Mô t h th ng mã s Mã s d án bao g m 10 ký t đư c chia làm b n nhóm: AAA-BB-YY-000 Di n gi i các nhóm mã s : 1. AAA: Th hi n cơ quan qu n lý d án, c th ba ký t AAA s đư c thay b ng: - BNN: n u d án tr c thu c B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn. - Tên vi t t t c a B , Ngành qu n lý n u d án thu c s qu n lý c a B , Ngành khác. Ví d : BKD - B K ho ch và Đ u tư; BKM - B Khoa h c Công ngh và Môi trư ng ... Tên vi t t t c a t nh, thành ph n u d án do đ a phương qu n lý. Ví d : HNO - Hà N i; HPH - H i Phòng; QNI - Qu ng Ninh; BTH: Bình Thu n ... (Tên vi t t t c a các B , ngành và đ a phương như quy đ nh Ph l c 2 ) 2. BB: Th hi n lĩnh v c ho t đ ng ch y u c a d án, c th hai ký t BB s đư c thay b ng: - NN: d án nông nghi p - LN: d án lâm nghi p - TL: d án thu l i và qu n lý tài nguyên nư c HH: d án h n h p các ho t đ ng trên nhi u lĩnh v c khác nhau. 3. YY: Th hi n năm đ xu t d án, c th hai ký t YY s đư c thay b ng hai s cu i c a năm đ xu t d án. Ví d : 98 - đư c hi u là d án đư c đ xu t năm 1998 01 - d án đư c đ xu t vào năm 2001 4. 000: Th hi n s th t c a d án, s này s đư c c p theo th i gian đ xu t d án trong t ng năm. Chương 3: NGUYÊN T C, TRÌNH T C P MÃ S QU N LÝ CÁC D ÁN Đi u 7: Nguyên t c c p mã s Các d án m i đư c đ xu t đ tìm ngu n tài tr ph i n m trong danh m c ưu tiên do B duy t và đư c V H p tác qu c t phân lo i, c p mã s . H sơ chính th c đ xu t d án ph i đư c g i v B đ phân lo i ưu tiên. V H p tác Qu c t ch u trách nhi m c p mã s trư c khi g i t i nhà tài tr . Các nhà tài tr ch ti n hành xem xét nh ng d án đã đư c B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn c p mã s theo Quy đ nh.
  4. Mã s t ng d án s đư c gi nguyên trong su t quá trình th m đ nh, th c thi và k t thúc d án. Đi u 8: Phương pháp và trình t c p mã s d án Mã s d án s đư c c p và qu n lý theo phương pháp và trình t sau: 1. Đăng ký vào danh m c ưu tiên c a B : G i h sơ d án v B : - Đ i v i nh ng d án do các đơn v tr c thu c B đ xu t, h sơ chính th c đ xu t d án ph i đư c g i v B (V H p tác qu c t ) (4 b n ti ng Anh, 4 b n ti ng Vi t, và 01 đĩa m m, ho c g i văn b n qua thư đi n t ). - Đ i v i các d án do B ngành khác qu n lý, V H p tác qu c t có trách nhi m c p nh t thông tin và đưa vào mã s đ qu n lý. Đ i v i các d án trong lĩnh v c nông nghi p và phát tri n nông thôn thu c đ a phương qu n lý, các S Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn ch u trách nhi m g i h sơ d án v V H p tác qu c t đ c p mã s . C p mã s d án: - V H p tác qu c t căn c vào danh m c ưu tiên c a B đ c p mã s . Danh m c d án cùng mã s đư c lưu t i b ph n T ng h p c a V H p tác qu c t và Văn phòng ISG đ theo dõi, ki m tra và b sung thông tin. (Ph l c 1: B ng theo dõi mã s d án). 2. Tìm ngu n tài tr cho các d án đã đư c c p mã s : Các d án ch đư c g i cho các nhà tài tr xem xét sau khi đã đư c c p mã s . V H p tác qu c t ch u trách nhi m ph i h p v i các đơn v liên quan đ g i văn ki n c a các d án đã đư c c p mã s và đàm phán v i các nhà tài tr và thông báo cho các đơn v liên quan bi t k t qu . 3. Qu n lý th c thi khi đã có tài tr : Vi c qu n lý th c thi và t ng k t, đánh giá các d án đã có mã s đư c th c hi n theo Quy ch qu n lý và s d ng ngu n v n h tr c a nư c ngoài do B tr c ti p qu n lý, ban hành theo Quy t đ nh s 132/QĐ-BNN-HTQT ngày 22/9/1999 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn, các quy đ nh hi n hành c a Nhà nư c và c a B . Chương IV QU N LÝ S D NG THÔNG TIN V CÁC D ÁN Đi u 9: V H p tác qu c t là đ u m i qu n lý thông tin t cơ s d li u các d án s d ng ngu n v n h tr phát tri n do các nư c và các t ch c qu c t tài tr . V K ho ch và Quy ho ch, V Tài chính K toán, Trung tâm Thông tin và các đơn v có liên quan cùng ph i h p qu n lý thu th p, khai thác và x lý thông tin đ s d ng t t nh t cơ s d li u này.
  5. Đi u 10: T t c các thông tin v các d án nh m ph c v công tác qu n lý c a lãnh đ o B , các đơn v thu c B , ph c v nghiên c u c a ngành; yêu c u c a các nhà tài tr s do V H p tác qu c t (Văn phòng ISG) cung c p. Đi u 11: Các cơ quan tài tr , các đơn v qu n lý và th c hi n d án, đ a phương nơi di n ra quá trình th c hi n d án đư c quy n s d ng thông tin có liên quan t cơ s d li u các d án c a B , v i xác nh n ch p thu n c a V H p tác qu c t . Đi u 12: Văn phòng ISG ch u trách nhi m qu n lý v n hành cơ s d li u và cung c p thông tin theo ch đ o c a B thông qua V H p tác qu c t đ ph c v các yêu c u nêu trên. Đi u 13: Trong quá trình th c hi n Quy đ nh này, các vư ng m c v qu n lý và s d ng ngu n vi n tr phi chính ph nư c ngoài, và qu n lý và s d ng ngu n Vi n tr Phát tri n Chính th c s đư c gi i quy t căn c theo Quy t đ nh s 64/2001/QĐ-TTg ngày 26 tháng 04 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph và Ngh đ nh s 17/2001/QĐ-CP ngày 04 tháng 05 năm 2001c a Chính ph .
  6. Ph l c 1: B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN V H p tác Qu c t B ng theo dõi mã s d án TT Mã s Tên Nhà Cán Ngày Ngày ký Ngày Ngày Ngày Ghi chú d tài b c p hi p b t k t g i án tr theo mã đ nh/ngày đ u thúc báo (kéo dõi s phê duy t th c (th c cáo dài d (h c a hi n t ) đánh án so tên) B giá v ik BNN Nhà Ngày tài k t ho ch) tr thúc (n u (theo có) d ki n) * T T ng h p V H p tác qu c t ch c p mã s l n đ u khi nh n đ h sơ d án và 01 đĩa m m. * 01 b n sao c a H sơ d án s đư c chuy n sang lưu tr t i Văn phòng ISG đ vào d li u và ph c v cho vi c cung c p thông tin
  7. Ph l c 2: A. Tên vi t t t c a các B , ngành: BNN: B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn BKD: B K ho ch và Đ u tư BKM: B Khoa h c Công ngh và Môi trư ng BGT: B Giao thông – V n t i BGD: B Giáo d c - Đào t o BYT: B Yt BLD: B Lao đ ng, Thương binh và Xã h i UDM: U ban Dân t c – Mi n núi BTS: B Thu S n BCN: B Công nghi p TCK: T ng C c Khí tư ng Thu văn TCD: T ng C c Đ a chính B. Tên vi t t t các đ a phương: 1. An Giang AGI 2. B cC n BCA 3. Bình Đ nh BDI 4. Bình Dương BDU 5. B c Giang BGI 6. B c Liêu BLI 7. B c Ninh BNI 8. Bình Phư c BPH 9. Bình Thu n BTH 10. B n Tre BTR 11. Bà R a - Vũng Tàu BVT 12. Cao B ng CBA 13. Cà Mau CMA 14. C n Thơ CTH
  8. 15. Dak Lak DLA 16. Thành ph Đà N ng DNG 17. Đ ng Nai DNA 18. Đ ng Tháp DTH 19. Gia Lai GLA 20. Hòa Bình HBI 21. Thành ph H Chí Minh HCM 22. H i Dương HDU 23. Hà Giang HGI 24. Hà Nam HNA 25. Hà N i HNO 26. H i Phòng HPH 27. Hà Tây HTA 28. Hà Tĩnh HTI 29. Hưng Yên HYE 30. Kiên Giang KGI 31. Khánh Hòa KHO 32. Kon Tum KTU 33. Long An LAN 34. Lao Cai LCA 35. Lai Châu LCH 36. Lâm Đ ng LDO 37. L ng Sơn LSO 38. Ngh An NAN 39. Ninh Bình NBI 40. Nam Đ nh NDI 41. Ninh Thu n NTH 42. Phú Th PTH 43. Phú Yên PYE 44. Qu ng Bình QBI 45. Qu ng Nam QNA 46. Qu ng Ngãi QNG 47. Qu ng Ninh QNI 48. Qu ng Tr QTR 49. Sơn La SLA 50. Sóc Trăng STR 51. Thái Bình TBI
  9. 52. Ti n Giang TGI 53. Thanh Hóa THO 54. Tây Ninh TNI 55. Tuyên Quang TQU 56. Th a Thiên - Hu TTH 57. Trà Vinh TVI 58. Vĩnh Long VLO 59. Thái Nguyên TNG 60. Vĩnh Phúc VPH 61. Yên Bái YBA
  10. C. M t s ví d c th : Tên d án Mã s Di n gi i mã s - D án Tr ng l i r ng BNN-LN-97-012 - Cơ quan qu n lý: B NN & PTNT 3 t nh Hà Tĩnh, Qu ng Bình, Qu ng Tr - Lĩnh v c ho t đ ng: Lâm nghi p - Năm đ xu t: 1997 - S d án: 012 (d án th 12 c a năm 1997) - D án Ph c h i thu l i BNN-TL-95-023 - Cơ quan qu n lý: B NN & PTNT - Lĩnh v c ho t đ ng: Thu l i - Năm đ xu t: 1995 - S d án: 023 - D án An toàn lương QBI-NN-95-033 - Cơ quan qu n lý: Đ a phương (UBND t nh Qu ng Bình) th c t nh Qu ng Bình - Lĩnh v c ho t đ ng: Nông nghi p - Năm đ xu t: 1995 - S d án: 033
Đồng bộ tài khoản