Quyết định số 95/2004/QĐ-BTC

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
49
lượt xem
1
download

Quyết định số 95/2004/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 95/2004/QĐ-BTC về việc quy định tạm thời việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí phê duyệt kế hoạch an ninh tàu biển, đánh giá và cấp giấy chứng nhận an ninh tàu biển theo Bộ luật Quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 95/2004/QĐ-BTC

  1. 95/2004/QD-BTC,Quy t nh 95,B Tài chính,Quy nh t m th i,Thu n p,N p và qu n lý,C p gi y ch ng nh n an ninh tàu bi n,Phí phê duy t k ho ch an ninh tàu bi n,Phí c p gi y ch ng nh n an ninh tàu bi n,B lu t qu c t an ninh tàu bi n,B lu t qu c t an ninh tàu c ng bi n,Thu - Phí - L Phí,Giao thông - V n t i,Quyet dinh 95,Bo Tai chinh,Quy dinh tam thoi,Thu nop,Nop va quan ly,Cap giay chung nhan an ninh tau bien,Phi phe duyet ke hoach an ninh tau bien,Phi cap giay chung nhan an ninh tau bien,Bo luat quoc te an ninh tau bien,Bo luat quoc te an ninh tau cang bien,Thue - Phi - Le Phi,Giao thong - Van tai Tư v n Hư ng Trang LawSoft D ch v V Liên pháp d n tra ch Pro Online LawSoft h lu t c u THÀNH VIÊN Chào sonaccp + Thông tin cá nhân + Chuy n i lo i thành viên + Văn b n c a Tôi + i m t khNu + Thoát TRA C U VĂN B N VĂN B N M I VĂN B N PHÁP LU T + Tình tr ng hi u l c + Th i i m áp d ng + Lĩnh v c, Ngành + Năm ban hành TRA C U CÔNG VĂN Tra c u v ăn b n TH I S PHÁP LU T Th i s Tham nhũng Nhà t Tranh ch p Tài chính Thu - K toán Chính sách m i Pháp lu t các nư c
  2. Thông báo B n Chưa ăng Nh p Thành Viên! Vì chưa ăng Nh p nên B n ch xem ư c Thu c tính c a văn b n. B n chưa xem ư c N i dung toàn văn, Hi u l c c a Văn b n, Văn b n liên quan, Văn b n thay th , Văn b n g c, Văn b n ti ng Anh,...
Đồng bộ tài khoản