Quyết định số 95/2007/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
55
lượt xem
4
download

Quyết định số 95/2007/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 95/2007/QĐ-BNN về việc ban hành Quy định về công nhận giống cây trồng nông nghiệp mới do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 95/2007/QĐ-BNN

 1. B NÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN NAM ***** c l p – T do – H nh phúc ******* S : 95/2007/Q -BNN Hà N i, ngày 27 tháng 11 năm 2007 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH V CÔNG NH N GI NG CÂY TR NG NÔNG NGHI P M I B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh s 86/2003/N -CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Pháp l nh gi ng cây tr ng s 15/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24 tháng 3 năm 2004 c a y ban Thư ng v Qu c h i; Theo ngh c a C c trư ng C c Tr ng tr t, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này "Quy nh v công nh n gi ng cây tr ng nông nghi p m i". i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau mư i lăm ngày k t ngày ăng Công báo và thay th Quy t nh s 19/2006/Q -BNN ngày 21/3/2006 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Quy nh v kh o nghi m, s n xu t th , công nh n và t tên gi ng cây tr ng nông nghi p m i. i u 3. Chánh Văn phòng B , C c trư ng C c Tr ng tr t, V trư ng V Khoa h c công ngh , Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và th trư ng các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - Văn phòng Chính ph ; - Công báo; - Website Chính ph ; - C c Ki m tra văn b n, B Tư pháp; - UBND các t nh, TP tr c thu c TƯ; Bùi Bá B ng - V Pháp ch ; - Lưu VT, TT.
 2. QUY NNH V CÔNG NH N GI NG CÂY TR NG NÔNG NGHI P M I (Ban hành theo Quy t nh s : 95 /2007/Q -BNN, ngày 27 tháng 11 năm 2007 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) Ph n 1: QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi và i tư ng áp d ng 1. Quy nh này quy nh trình t , th t c kh o nghi m, s n xu t th , công nh n và t tên gi ng cây tr ng nông nghi p m i ư c ch n, t o trong nư c ho c nh p n i ưa vào Danh m c gi ng cây tr ng ư c phép s n xu t kinh doanh. 2. Quy nh này áp d ng i v i t ch c, cá nhân có liên quan n ho t ng kh o nghi m, s n xu t th , công nh n và t tên gi ng cây tr ng nông nghi p m i. i u 2. Gi i thích t ng Trong Quy nh này các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. Kh o nghi m gi ng cây tr ng m i là quá trình theo dõi, ánh giá nh m xác nh tính khác bi t, tính ng nh t, tính n nh, giá tr canh tác và giá tr s d ng c a gi ng cây tr ng trong i u ki n và th i gian nh t nh. 2. Kh o nghi m qu c gia (Official Testing) là hình th c kh o nghi m do các cơ s ư c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch nh (sau ây g i t t là cơ s kh o nghi m) ti n hành i v i các gi ng m i c a nh ng loài thu c Danh m c cây tr ng chính. 3. Kh o nghi m tác gi (Breeder Testing) là hình th c kh o nghi m do t ch c, cá nhân ch n t o ho c nh p n i gi ng t th c hi n ho c ký h p ng v i cơ s kh o nghi m th c hi n i v i các gi ng m i c a nh ng loài cây tr ng không thu c Danh m c cây tr ng chính. 4. Kh o nghi m DUS (Distinctness, Uniformity, Stability) là quá trình ánh giá tính khác bi t, tính ng nh t, tính n nh c a gi ng cây tr ng m i theo Quy ph m kh o nghi m DUS i v i t ng loài cây tr ng. 5. Kh o nghi m VCU (Value of Cultivation and Use) là quá trình ánh giá giá tr canh tác và giá tr s d ng c a gi ng m i như: năng su t, ch t lư ng, tính ch ng ch u sâu b nh, i u ki n b t thu n và kh năng s n xu t h t gi ng theo Quy ph m kh o nghi m VCU i v i t ng loài cây tr ng. 6. Gi ng s n xu t th là gi ng cây tr ng nông nghi p m i ã qua kh o nghi m, áp ng i u ki n, ư c C c Tr ng tr t, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn công nh n cho s n xu t th .
 3. 7. S n xu t th là quá trình s n xu t gi ng cây tr ng m i ã ư c công nh n cho s n xu t th trên di n tích và vùng sinh thái nh t nh trong i u ki n s n xu t i trà. 8. Gi ng công nh n chính th c là gi ng cây tr ng nông nghi p m i ã qua s n xu t th , áp ng i u ki n t i kho n 1 i u 10 c a Quy nh này ho c gi ng ã qua kh o nghi m c bi t xu t s c, áp ng i u ki n t i kho n 1 i u 11 c a Quy nh này, ư c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn công nh n. 9. H i ng khoa h c cơ s là H i ng do t ch c có gi ng ăng ký kh o nghi m thành l p; trư ng h p t ch c ó không có i u ki n t thành l p c n ngh m t ơn v s nghi p chuyên ngành giúp thành l p; i v i các t ch c, cá nhân tr c thu c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn thì do S thành l p. H i ng có nhi m v ánh giá k t qu kh o nghi m, s n xu t th và ngh m c công nh n gi ng cây tr ng m i. Ph n 2: QUY NNH C TH i u 3. Hình th c kh o nghi m 1. Kh o nghi m Qu c gia: b t bu c áp d ng i v i các gi ng cây tr ng m i thu c Danh m c cây tr ng chính và khuy n khích i v i các cây tr ng khác. 2. Kh o nghi m tác gi : áp d ng i v i các gi ng cây tr ng m i không thu c Danh m c cây tr ng chính. i u 4. N i dung kh o nghi m 1. Kh o nghi m DUS a) Các gi ng cây tr ng m i thu c Danh m c cây tr ng chính ph i kh o nghi m DUS khi công nh n gi ng chính th c. b) Khuy n khích kh o nghi m DUS i v i các gi ng cây tr ng m i không thu c Danh m c cây tr ng chính. 2. Kh o nghi m VCU áp d ng i v i t t c gi ng cây tr ng ăng ký kh o nghi m, bao g m kh o nghi m cơ b n và kh o nghi m s n xu t. a) i v i cây tr ng ã có quy ph m kh o nghi m do B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ban hành thì th c hi n theo quy ph m kh o nghi m c a loài cây tr ng ó. b) i v i các cây tr ng chưa có quy ph m do B Nông nghi p và PTNT ban hành, t ch c cá nhân có gi ng kh o nghi m t xây d ng quy ph m và th c hi n. i u 5. Cơ s kh o nghi m 1. Cơ s kh o nghi m ư c ch nh ph i có các i u ki n sau:
 4. a) Có ăng ký ho t ng kh o nghi m gi ng cây tr ng; b) Có a i m phù h p v i yêu c u kh o nghi m, yêu c u sinh trư ng, phát tri n c a t ng loài cây tr ng; c) Có thi t b chuyên ngành áp ng yêu c u kh o nghi m t ng loài cây tr ng; d) Có ít nh t 01 cán b k thu t có trình i h c chuyên ngành tr ng tr t ho c BVTV và có ch ng ch b i dư ng ki n th c v kh o nghi m gi ng cây tr ng; ) i v i cơ s kh o nghi m DUS ph i có b m u chuNn các gi ng ang s n xu t kinh doanh làm i ch ng. 2. Th t c ch nh cơ s kh o nghi m a) Cơ s có i u ki n th c hi n kh o nghi m gi ng cây tr ng theo quy nh t i kho n 1 i u này g i h sơ ăng ký v C c Tr ng tr t - B Nông nghi p và PTNT. H sơ bao g m: - ơn ngh ư c ch nh là cơ s kh o nghi m (Ph l c 1); - B n sao Quy t nh thành l p ho c gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh, ho c gi y phép u tư. b) Trong th i gian 45 ngày (b n mươi lăm ngày) k t ngày nh n h sơ h p l , C c Tr ng tr t t ch c thNm nh, n u i u ki n thì quy t nh ch nh cơ s kh o nghi m. i u 6. Trình t , th t c và quy mô kh o nghi m Kh o nghi m Qu c gia a) T ch c, cá nhân g i h sơ g m: ơn ăng ký kh o nghi m (Ph l c 2) và T khai k thu t (Ph l c 3) tr c ti p ho c qua ư ng bưu i n cho cơ s kh o nghi m ư c ch nh. b) Cơ s kh o nghi m ti p nh n h sơ; n u h sơ h p l ti n hành ký h p ng kh o nghi m; n u h sơ không h p l , trong th i gian 5 ngày (năm ngày) làm vi c k t khi nh n ư c h sơ, cơ s kh o nghi m thông báo cho t ch c, cá nhân hoàn thi n h sơ theo quy nh. c) Căn c vào h p ng, cơ s kh o nghi m ti n hành kh o nghi m theo quy ph m kh o nghi m. d) Cơ s kh o nghi m có trách nhi m g i báo cáo k t qu kh o nghi m v C c Tr ng tr t ch m nh t 45 ngày (b n mươi lăm ngày) sau khi k t thúc kh o nghi m. 2. Kh o nghi m tác gi
 5. Trư c khi ti n hành kh o nghi m t ch c, cá nhân có gi ng kh o nghi m g i tr c ti p ho c qua ư ng bưu i n ơn ăng ký kh o nghi m (Ph l c 2) v Trung tâm Kh o ki m nghi m gi ng, s n phNm cây tr ng và phân bón Qu c gia. 3. Quy mô di n tích kh o nghi m s n xu t t i a cho m i loài cây tr ng ư c quy nh t i Ph l c 4. i u 7. i u ki n, th t c công nh n gi ng cho s n xu t th 1. i u ki n gi ng ư c công nh n cho s n xu t th : Gi ng ã qua kh o nghi m có giá tr s d ng và giá tr canh tác phù h p yêu c u s n xu t, vư t so v i gi ng i ch ng ít nh t m t trong các ch tiêu sau: a) Năng su t cao hơn t i thi u 10%; b) Ch t lư ng v dinh dư ng, c m quan, xu t khNu, ch bi n t t hơn rõ r t; c) Có hi u qu kinh t cao hơn; d) Có nh ng c tính nông h c t t hơn (th i gian sinh trư ng phù h p, ch ng ch u sâu b nh ho c ch ng ch u i u ki n ngo i c nh b t thu n). 2. Th t c công nh n gi ng cây tr ng cho s n xu t th . a) T ch c, cá nhân có gi ng cây tr ng m i ngh ư c công nh n cho s n xu t th g i h sơ v C c Tr ng tr t, h sơ g m: - ơn ngh công nh n gi ng s n xu t th (Ph l c 5); - Báo cáo k t qu kh o nghi m VCU; - Biên b n h p c a H i ng Khoa h c cơ s ngh cho s n xu t th ; - K t qu kh o nghi m DUS trong trư ng h p có khi u n i, t cáo ho c t ch c, cá nhân kh o nghi m có nghi ng v tính khác bi t c a gi ng. b) Trong th i h n 30 ngày (ba mươi ngày) k t ngày ti p nh n h sơ h p l , C c Tr ng tr t thNm nh h sơ, n u h sơ h p l thì quy t nh thành l p H i ng khoa h c chuyên ngành ánh giá k t qu kh o nghi m. Căn c ngh c a H i ng khoa h c chuyên ngành, C c trư ng C c Tr ng tr t quy t nh công nh n gi ng cho s n xu t th . i u 8. Trình t s n xu t th 1. T ch c, cá nhân có gi ng s n xu t th ho c ư c u quy n s n xu t th ư c chuy n giao gi ng cho ngư i s n xu t và ph i th c hi n các yêu c u sau: a) Hư ng d n c th quy trình k thu t tr ng tr t c a gi ng s n xu t th cho ngư i s n xu t;
 6. b) Có h p ng ho c danh sách ghi rõ tên, a ch c a t ch c, cá nhân s n xu t th , th i gian, s lư ng gi ng ư c chuy n giao; c) Theo dõi ánh giá gi ng trong quá trình s n xu t th và ph i b i thư ng ho c h tr thi t h i n u do gi ng gây ra. 2. Sau khi k t thúc th i v gieo tr ng t i a 30 ngày (ba mươi ngày), t ch c, cá nhân có gi ng s n xu t th ho c ư c u quy n g i báo cáo v tên gi ng, a i m, di n tích, th i gian s n xu t th v C c Tr ng tr t và S Nông nghi p và PTNT nơi s n xu t th . i u 9. Quy mô, th i gian s n xu t th 1. Gi ng s n xu t th ư c s n xu t nh ng t nh, vùng sinh thái ư c công nh n cho s n xu t th . Trư ng h p m r ng s n xu t th sang vùng sinh thái khác, t ch c, cá nhân có gi ng s n xu t th ph i có văn b n ngh và ư c s ng ý c a C c Tr ng tr t. 2. T ng di n tích s n xu t th theo quy nh t i Ph l c 6. 3. Th i h n t khi ư c s n xu t th n khi ngh công nh n chính th c t i a 03 năm (ba năm) i v i cây ng n ngày, 07 năm (b y năm) i v i cây dài ngày; quá th i h n trên n u gi ng không ư c công nh n chính th c s không ư c ti p t c s n xu t th . i u 10. i u ki n, th t c công nh n chính th c gi ng cây tr ng m i 1. i u ki n công nh n a) Gi ng ã qua s n xu t th ít nh t 2 v i v i cây ng n ngày, 2 năm thu ho ch i v i cây dài ngày và t di n tích t i thi u theo quy nh t i Ph l c 6. b) K t qu s n xu t th cho th y gi ng v n gi ư c các c tính t t như trong kh o nghi m và áp ng ư c yêu c u c a s n xu t. c) Gi ng có tính khác bi t, tính ng nh t và tính n nh. d) Gi ng m i có tên g i phù h p theo quy nh t i i u 12 c a Quy nh này. ) Có ý ki n ánh giá gi ng c a a phương, nơi s n xu t th . 2. Th t c công nh n a) T ch c, cá nhân có gi ng m i ngh công nh n l p h sơ g i v C c Tr ng tr t, h sơ g m: - ơn ngh công nh n gi ng cây tr ng m i (Ph l c 5); - Báo cáo k t qu s n xu t th ;
 7. - Quy trình k thu t tr ng tr t c a gi ng ngh công nh n; - Báo cáo k t qu kh o nghi m DUS (b t bu c i v i cây tr ng chính); - Biên b n h p c a H i ng khoa h c cơ s ngh công nh n chính th c; - Ý ki n ánh giá gi ng b ng văn b n c a a phương, nơi s n xu t th . b)Trong th i h n 30 ngày (ba mươi ngày) k t ngày ti p nh n h sơ h p l , C c Tr ng tr t thNm nh và trình B thành l p H i ng khoa h c chuyên ngành ánh giá k t qu s n xu t th . Căn c vào ngh c a H i ng khoa h c chuyên ngành, C c Tr ng tr t trình B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn công nh n chính th c gi ng cây tr ng nông nghi p m i. i u 11. i u ki n, th t c công nh n c cách gi ng cây tr ng m i 1. i u ki n công nh n c cách a) Gi ng ã qua kh o nghi m cơ b n và kh o nghi m s n xu t ít nh t có 2 v trùng tên ho c ã qua 1v s n xu t th , có giá tr s d ng và giá tr canh tác phù h p yêu c u s n xu t, vư t tr i rõ r t so v i gi ng i ch ng ít nh t m t trong các ch tiêu sau: - Năng su t cao hơn i ch ng t 15 % tr lên; - Ch t lư ng v dinh dư ng, c m quan, xu t khNu, ch bi n...ưu vi t hơn h n so v i gi ng i ch ng; - Có nh ng c tính nông h c vư t tr i rõ r t so v i i ch ng (th i gian sinh trư ng phù h p, kh năng ch ng ch u sâu b nh h i ho c i u ki n ngo i c nh b t l …). b) Gi ng có tính khác bi t, tính ng nh t và tính n nh. c) Gi ng có tên g i phù h p theo quy nh t i i u 12 c a Quy nh này. d) Cơ s kh o nghi m và các S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn nơi kh o nghi m s n xu t ngh công nh n c cách. 2. Th t c công nh n c cách a) T ch c, cá nhân có gi ng m i ngh công nh n c cách l p h sơ g i v C c Tr ng tr t, h sơ g m: - ơn ngh công nh n gi ng cây tr ng m i (Ph l c 5); - Báo cáo k t qu kh o nghi m và hoàn thi n quy trình k thu t tr ng tr t; - Quy trình k thu t tr ng tr t; - Báo cáo k t qu kh o nghi m DUS t i thi u c a v th nh t cho th y gi ng có tính khác bi t và tính ng nh t (b t bu c i v i cây tr ng chính);
 8. - Biên b n h p c a H i ng khoa h c cơ s ; - Văn b n ngh công nh n c cách gi ng cây tr ng m i c a S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn nơi kh o nghi m s n xu t. b) Trong th i h n 30 ngày (ba mươi ngày)k t ngày ti p nh n h sơ h p l , C c Tr ng tr t thNm nh và trình B thành l p H i ng khoa h c chuyên ngành ánh giá k t qu kh o nghi m. Căn c ngh c a H i ng khoa h c chuyên ngành, C c Tr ng tr t trình B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn công nh n chính th c gi ng cây tr ng m i. i u 12. Nguyên t c t tên gi ng cây tr ng nông nghi p m i 1. M i gi ng cây tr ng m i khi ưa ra s n xu t ch có duy nh t m t tên g i phù h p theo quy nh này; 2. Tên gi ng ph i d dàng phân bi t v i tên c a các gi ng cây tr ng khác cùng loài; 3. Các ki u t tên dư i ây không ư c ch p nh n: - Ch bao g m b ng các ch s ; - Vi ph m o c xã h i; - D gây hi u nh m i v i các c trưng c a gi ng ho c lai l ch c a tác gi ; - Trùng ho c tương t t i m c gây nh m l n v i nhãn hi u hàng hóa, tên g i xu t x ang ư c b o h cho s n phNm. i u 13. Tên gi ng cây tr ng nông nghi p m i 1. Khi n p h sơ ngh công nh n, t ch c, cá nhân ăng ký tên gi ng cây tr ng m i trong ơn ngh công nh n, trong báo cáo k t qu kh o nghi m, k t qu s n xu t th . 2. C c Tr ng tr t thNm nh và trình B tên gi ng chính th c cùng v i h sơ công nh n gi ng cây tr ng nông nghi p m i. 3. Tên chính th c c a gi ng cây tr ng nông nghi p m i ư c ghi trong quy t nh công nh n gi ng và trong Danh m c gi ng cây tr ng ư c phép s n xu t kinh doanh. i u 14. Ki m tra, thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo 1.Vi c ki m tra, thanh tra v kh o nghi m, s n xu t th , công nh n và t tên gi ng cây tr ng nông nghi p m i th c hi n theo Lu t thanh tra và các văn b n pháp lu t có liên quan. 2. T ch c, cá nhân có quy n khi u n i, t cáo v các hành vi vi ph m trong lĩnh v c kh o nghi m, s n xu t th , công nh n và t tên gi ng cây tr ng nông nghi p m i. Vi c gi i quy t khi u n i, t cáo th c hi n theo Lu t khi u n i t cáo.
 9. i u 15. Phí kh o nghi m và l phí công nh n gi ng cây tr ng nông nghi p m i T ch c, cá nhân có gi ng cây tr ng nông nghi p m i ăng ký kh o nghi m, công nh n gi ng ph i n p phí, l phí theo quy nh. Trư ng h p chưa có quy nh c a nhà nư c thì chi phí kh o nghi m do các bên tho thu n theo h p ng. i u 16. Phân công nhi m v c a các cơ quan liên quan 1. C c Tr ng tr t a) Th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v kh o nghi m, s n xu t th , công nh n, t tên gi ng cây tr ng trong ph m vi c nư c, có nhi m v : - xu t xây d ng tiêu chuNn, quy chuNn k thu t, nh m c kinh t k thu t v kh o nghi m gi ng cây tr ng; - ThNm nh và ch nh các cơ s kh o nghi m; - C c Tr ng tr t ph i h p v i V Khoa h c công ngh , S Nông nghi p và PTNT ki m tra, ánh giá gi ng trong quá trình kh o nghi m, s n xu t th . - Ti p nh n và thNm nh h sơ ngh công nh n gi ng s n xu t th , thành l p H i ng khoa h c chuyên ngành ánh giá k t qu kh o nghi m và quy t nh công nh n gi ng s n xu t th . - Ti p nh n và thNm nh h sơ ngh công nh n chính th c gi ng cây tr ng nông nghi p m i, trình B thành l p H i ng khoa h c chuyên ngành ánh giá k t qu s n xu t th ; trình B công nh n chính th c gi ng cây tr ng nông nghi p m i. - Ki m tra, thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo trong lĩnh v c kh o nghi m, s n xu t th , công nh n và t tên gi ng cây tr ng m i. b) Trung tâm Kh o ki m nghi m gi ng, s n phNm cây tr ng và phân bón qu c gia là cơ quan giúp C c Tr ng tr t: - Th c hi n nhi m v u m i hư ng d n, giám sát, t p hu n v m t chuyên môn i v i các cơ s kh o nghi m trên ph m vi c nư c. Qu n lý th ng nh t tên gi ng cây tr ng trên ph m vi c nư c. Ti p nh n ơn ăng ký kh o nghi m và giám sát các t ch c, cá nhân th c hi n kh o nghi m tác gi . - Tr c ti p th c hi n nhi m v kh o nghi m i v i các loài cây tr ng theo ch nh c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. 2. V Khoa h c công ngh a) Xây d ng k ho ch, t ch c xây d ng và trình B ban hành các tiêu chuNn, quy chuNn k thu t v kh o nghi m gi ng cây tr ng theo k ho ch ã ư c phê duy t.
 10. b) Ph i h p v i C c tr ng tr t theo dõi, ánh giá gi ng trong quá trình kh o nghi m, s n xu t th và tham gia H i ng Khoa h c xét công nh n gi ng cây tr ng nông nghi p m i. 3. S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn a) Theo dõi, giám sát vi c kh o nghi m, s n xu t th gi ng cây tr ng m i trên a bàn. b) Nh n xét k t qu s n xu t th và xu t công nh n c cách gi ng m i. c) Th c hi n ki m tra, thanh tra và gi i quy t khi u n i, t cáo v kh o nghi m và s n xu t th gi ng cây tr ng trên a bàn. i u 17. i u kho n cu i cùng Trong quá trình th c hi n, có vư ng m c ho c có phát sinh t ch c, cá nhân ph n ánh b ng văn b n v B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn k p th i xem xét gi i quy t./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Bùi Bá B ng PH L C 1 (Ban hành theo Quy t nh s : 95 /2007/Q -BNN, ngày 27 tháng 11 năm 2007 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ******* .........., ngày...... tháng ......năm 200.... ƠN NGHN CH NNH LÀ CƠ S KH O NGHI M GI NG CÂY TR NG Kính g i: C c Tr ng tr t 1. Tên t ch c ăng ký:
 11. a ch :........................................................................................................................ i n tho i:................................................ Fax:......................................E-mail:............ 2. Hình th c kh o nghi m Kh o nghi m VCU: Kh o nghi m DUS: 3. Loài cây tr ng ngh ư c ti n hành kh o nghi m: 4. i u ki n th c hi n kh o nghi m: a) t ai - a i m.................................................................................................................... - Di n tích (ha).............................................................................................................. - Tình tr ng pháp lý c a t ( ư c c p, thuê..)................................................................ - a hình: (d c i núi, ng b ng, ven bi n...)................................................................ - Lo i t, thành ph n cơ gi i: ( t ru ng, t bãi, t i)............................................... - Tư i tiêu: (t ch y, b ng máy).................................................................................... b)Trang thi t b - Thi t b chung:............................................................................................................ - Thi t b chuyên ngành:................................................................................................ c) Nhân viên k thu t TT Trình chuyên môn S lư ng Th i gian, công tác chuyên môn 1 Ti n s 2 Th c s 3 K sư 4 CBKT (Trung c p) 5 Công nhân k thu t T ng s d) B m u gi ng chu n ( i v i kh o nghi m DUS): Loài cây…. S m u……….
 12. 5. Cơ quan xin cam k t ch p hành úng các quy nh c a nhà nư c trong lĩnh v c kh o nghi m gi ng cây tr ng. T ch c ăng ký (Ký tên và óng d u) PH L C 2 (Ban hành theo Quy t nh s : 95 /2007/Q -BNN, ngày 27 tháng 11 năm 2007 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ******* .........., ngày.....tháng.....năm 200..... ƠN ĂNG KÝ KH O NGHI M GI NG CÂY TR NG Kính g i : (Tên cơ s kh o nghi m ) 1. Tên t ch c, cá nhân ăng ký: a ch :........................................................................................................................ i n tho i:………………………………. Fax: ……………………....E- mail............................ 2. Tên gi ng cây tr ng ăng ký kh o nghi m: 3.Ngu n g c c a gi ng: - Ch n t o trong nư c - Nh p n i 4. Hình th c kh o nghi m: 5. Vùng sinh thái c n kh o nghi m: 6. Th i gian kh o nghi m: 7. a i m và quy mô ăng ký kh o nghi m (v i kh o nghi m tác gi ): 8. c i m c a gi ng cây tr ng ăng ký kh o nghi m (t khai k thu t kèm theo)
 13. T ch c, cá nhân ăng ký kh o nghi m (Ký tên và óng d u) PH L C 3 (Ban hành theo Quy t nh s : 95 /2007/Q -BNN, ngày 27 tháng 11 năm 2007 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ******* ………, ngày …… tháng …… năm 200…. T KHAI K THU T V GI NG ĂNG KÝ KH O NGHI M (Kèm theo ơn ăng ký kh o nghi m gi ng cây tr ng) Kính g i : (Cơ s kh o nghi m) 1. Tên t ch c, cá nhân có gi ng ăng ký kh o nghi m: a ch :........................................................................................................................ i n tho i:…………………………………..Fax: …………………..E- mail:............................. 2. Tên gi ng cây tr ng ăng ký kh o nghi m:……………………...thu c loài....................... 3. Ngu n g c và phương pháp ch n t o.......................................................................... 4. M t s ch tiêu kinh t k thu t chính c a gi ng: TGST, các c i m hình thái, giá tr s d ng…. 5. Yêu c u k thu t tr ng tr t (th i v , m t , phân bón, phòng tr sâu b nh h i, thu ho ch, gi ng i ch ng…): 6 Tài li u khác liên quan v gi ng (n u có) T ch c, cá nhân ăng ký kh o nghi m (Ký tên và óng d ú) PH L C 4
 14. (Ban hành theo Quy t nh s : 95 /2007/Q -BNN, ngày 27 tháng 11 năm 2007 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) T NG DI N TÍCH KH O NGHI M S N XU T T I A Loài cây tr ng Di n tích (ha) Cây lương th c và cây th c phNm - Lúa 150 - Ngô t , ngô n p 150 - Ngô ư ng, cao lương, mỳ m ch 30 - Cây lương th c l y c 50 Cây công nghi p ng n ngày - L c, u tương 50 - Bông 30 - Mía 100 - Cây công nghi p ng n ngày khác 30 Cây công nghi p dài ngày 50 Cây ăn qu - D a, chu i 20 - Cây ăn qu khác 30 Cây rau - Dưa các lo i 10 - Cây rau khác 05 Cây hoa - Hoa c t (ha) 02 - Hoa ch u, giò 2.000 ch u, giò Cây th c ăn chăn nuôi 10 PH L C 5 (Ban hành theo Quy t nh s : 11 /2007/Q -BNN, ngày 27 tháng 11 năm 2007 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn)
 15. C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ******* ……………, ngày tháng năm 200 ƠN NGHN CÔNG NH N GI NG CÂY TR NG M I Kính g i : C c Tr ng tr t - B Nông nghi p & PTNT 1. Tên cơ quan, cá nhân ngh : a ch :........................................................................................................................ i n tho i:………………………………… Fax:……………………. E- mail: .......................... 2. Tên gi ng cây tr ng ngh công nh n: M c ngh công nh n: 4. Ngu n g c c a gi ng: 5. Tóm t t k t qu kh o nghi m, s n xu t th : 6. xu t vùng sinh thái ư c công nh n: ngh C c Tr ng tr t - B Nông nghi p và phát tri n nông thôn làm các th t c công nh n gi ng cây tr ng m i./. T ch c, cá nhân ngh (Ký tên và óng d u) PH L C 6 (Ban hành theo Quy t nh s : 95 /2007/Q -BNN, ngày 27 tháng 11 năm 2007 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) T NG DI N TÍCH S N XU T TH Di n tích (ha) Loài cây tr ng T i thi u T i a Cây lương th c và th c phNm - Lúa thu n thâm canh 500 2000
 16. - Lúa lai 150 2000 - Lúa cho vùng sinh thái khó khăn, Lúa cs n 150 500 - Lúa thu n ch t lư ng 500 1000 - Ngô t lai 500 2000 - Ngô t th phân t do 250 500 - Ngô n p, ngô ư ng 250 500 - Ngô rau 50 200 - Khoai lang 50 200 -S n 100 300 - Khoai tây 50 200 - Cây th c phNm khác 20 50 Cây công nghi p ng n ngày - L c, u tương, u l y h t khác 100 300 - u rau 05 20 - Bông 50 200 - Mía 200 500 - Cây công nghi p ng n ngày khác 30 100 Cây công nghi p dài ngày - Chè, cà phê, cao su, tiêu, i u, ca cao 50 300 - Cây công nghi p dài ngày khác 20 50 Cây ăn qu - D a, chu i 100 200 - Cây ăn qu khác 50 100 Cây rau - C i b p, cà chua, dưa các lo i, 20 50 - t 10 20 - Rau ăn lá khác 10 50 Cây hoa - Hoa c t 5 20 - Hoa ch u, giò ( chi c) 3.000 10.000 Cây th c ăn chăn nuôi 30 100
Đồng bộ tài khoản