Quyết định số 95/2007/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
49
lượt xem
3
download

Quyết định số 95/2007/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 95/2007/QĐ-TTg về việc xác định tuyến địa giới hành chính giữa hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình, tại khu vực xã Hương Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh với xã Hương Hoá, huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình và xã Kỳ Lạc, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh với xã Ngư Hoá, huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 95/2007/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 95/2007/Q -TTg Hà N i, ngày 28 tháng 06 năm 2007 QUY T NNH V VI C XÁC NNH TUY N NA GI I HÀNH CHÍNH GI A HAI T NH HÀ TĨNH VÀ QU NG BÌNH, T I KHU V C XÃ HƯƠNG TR CH, HUY N HƯƠNG KHÊ, T NH HÀ TĨNH V I XÃ HƯƠNG HOÁ, HUY N TUYÊN HOÁ, T NH QU NG BÌNH VÀ XÃ KỲ L C, HUY N KỲ ANH, T NH HÀ TĨNH V I XÃ NGƯ HOÁ, HUY N TUYÊN HOÁ, T NH QU NG BÌNH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t t ai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Xét ngh c a B trư ng B N i v t i t trình s 3863/TTr-BNV ngày 27 tháng 10 năm 2006 v vi c xác nh tuy n a gi i hành chính gi a hai t nh Hà Tĩnh và Qu ng Bình, t i khu v c xã Hương Tr ch, huy n Hương Khê, t nh Hà Tĩnh v i xã Hương Hoá, huy n Tuyên Hoá, t nh Qu ng Bình và xã Kỳ L c, huy n Kỳ Anh, t nh Hà Tĩnh v i xã Ngư Hoá, huy n Tuyên Hoá, t nh Qu ng Bình, QUY T NNH : i u 1. Tuy n a gi i hành chính gi a t nh Hà Tĩnh và t nh Qu ng Bình, t i hai khu v c: xã Hương Tr ch, huy n Hương Khê, t nh Hà Tĩnh v i xã Hương Hoá, huy n Tuyên Hoá, t nh Qu ng Bình và xã Kỳ L c, huy n Kỳ Anh, t nh Hà Tĩnh v i xã Ngư Hoá, huy n Tuyên Hoá, t nh Qu ng Bình ư c th hi n trên 03 (ba) m nh b n a hình t l 1:50.000 h VN-2000 có s hi u: E-48-44-D (6145 II), E-48-57-A (6244 IV), E-48-57-B (6244 I) do B Tài nguyên và Môi trư ng xu t b n năm 2002 ư c xác nh như sau: Khu v c 1: tuy n a gi i hành chính gi a hai t nh t i xã Hương Tr ch, huy n Hương Khê, t nh Hà Tĩnh và xã Hương Hoá, huy n Tuyên Hoá, t nh Qu ng Bình, kh i u t nh núi có cao 266 m, tuy n a gi i hành chính i theo hư ng chính là hư ng ông B c n ngã ba gi a sông Rào B i và sông Ngàn Sâu, theo sông Rào B i n ngã ba gi a sông Rào B i v i ư ng hào (do nhân dân hai xã Hương Tr ch và Hương Hoá ào năm 1965), i theo ư ng hào n i m g p ư ng H Chí Minh (Qu c l 15 cũ), theo phân thu i (Lèn á en) xu ng g p ư ng t l n, g p ư ng mòn; t ây i theo chân i (không tên) n khe su i (không tên), i theo khe su i (không tên) n ngã ba khe su i, i ti p theo khe núi n nh núi có to X= 1 997 600; Y = 48 589 605. Khu v c 2: tuy n a gi i hành chính gi a hai t nh t i xã Kỳ L c, huy n Kỳ Anh, t nh Hà Tĩnh và xã Ngư Hóa, huy n Tuyên Hóa, t nh Qu ng Bình, kh i u t yên
  2. ng a (phía Tây Nam núi Hòn Moi), tuy n a gi i hành chính i theo hư ng chính là hư ng ông B c, theo phân thu qua các nh núi Hòn Moi, núi á en, núi có cao 178 m n ngã ba gi a sông Rào Tr v i su i c n, i theo sông Rào Tr n ngã ba gi a sông Rào Tr v i khe Ba Lát, i theo khe Ba Lát qua i m c t v i ư ng á n ngã ba gi a khe Ba Lát v i su i c n; t ây i theo phân thu qua các nh núi có cao 248 m, 130 m n nh núi (không tên) có to X = 1 980 850; Y = 48 635 765. Chi ti t có ph l c và b n kèm theo. i u 2. B N i v ch trì, ph i h p v i B Tài nguyên và Môi trư ng và y ban nhân dân hai t nh Hà Tĩnh, Qu ng Bình căn c vào i u 1 trên ây xác nh tuy n a gi i hành chính gi a hai t nh t i hai khu v c nêu t i i u 1 và c m m c trên th c a toàn tuy n a gi i hành chính. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t này ăng Công báo. i u 4. B trư ng B N i v , B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng và Ch t ch y ban nhân dân hai t nh Hà Tĩnh và Qu ng Bình ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n: - y ban Thư ng v Qu c h i ( b/c); - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B : Tài nguyên và Môi trư ng, N i v , Tư pháp, Qu c phòng, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; - Ban Dân nguy n c a UBTVQH; - UBND t nh Hà Tĩnh; - UBND t nh Qu ng Bình; - C c Văn thư và Lưu tr Nhà nư c; Nguy n T n Dũng - VPCP: BTCN, PCN Ki u ình Th , các V :TH, V.II, NN; - Lưu: Văn thư, NC (2b). PH L C MÔ T TUY N NA GI I HÀNH CHÍNH GI A HAI T NH HÀ TĨNH VÀ QU NG BÌNH, T I KHU V C XÃ HƯƠNG TR CH, HUY N HƯƠNG KHÊ, T NH HÀ TĨNH V I XÃ HƯƠNG HOÁ, HUY N TUYÊN HOÁ, T NH QU NG BÌNH VÀ XÃ KỲ L C, HUY N KỲ ANH, T NH HÀ TĨNH V I XÃ NGƯ HOÁ, HUY N TUYÊN HOÁ, T NH QU NG BÌNH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 95/2007/Q -TTg ngày 28 tháng 6 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph ) I. KHU V C 1: TUY N NA GI I HÀNH CHÍNH GI A HAI T NH T I XÃ HƯƠNG TR CH, HUY N HƯƠNG KHÊ, T NH HÀ TĨNH VÀ XÃ HƯƠNG HOÁ, HUY N TUYÊN HOÁ, T NH QU NG BÌNH Tuy n a gi i hành chính gi a hai t nh, t i xã Hương Tr ch, huy n Hương Khê, t nh Hà Tĩnh v i xã Hương Hoá, huy n Tuyên Hoá, t nh Qu ng Bình ư c th hi n trên m nh b n a hình t l 1:50.000 h VN-2000 có s hi u: E-48-44-D (6145 II) do
  3. B Tài nguyên và Môi trư ng xu t b n năm 2002. ư ng a gi i hành chính ư c kh i u t nh núi có cao 266 m, i theo hư ng chính là hư ng ông B c qua ngã ba gi a sông Rào B i và sông Ngàn Sâu, theo sông Rào B i, ư ng hào, khe núi n nh núi có to X = 1 997 600; Y = 48 589 605. T ng chi u dài c a tuy n a gi i hành chính là 4.400 m, g m 6 i m c trưng, chia làm 6 o n, chi u dài các o n và to các i m c trưng o trên b n , ư c mô t c th như sau: o n 1. T nh núi có cao 266 m ( i m có to X = 1 996 320; Y = 48 585 875) ư ng a gi i hành chính i theo hư ng ông B c n ngã ba gi a sông Rào B i và sông Ngàn Sâu ( i m có to X = 1 997 060; Y = 48 586 660), i theo sông Rào B i n ngã ba gi a sông Rào B i v i ư ng hào (do hai xã Hương Tr ch và Hương Hoá th ng nh t ào năm 1965), ây là i m c trưng s 1 ( i m có to X = 1 997 110; Y = 48 586 870). o n này dài 1.300 m. o n 2. T i m c trưng s 1, ư ng a gi i hành chính i theo hư ng ông B c, theo ư ng hào (do hai xã Hương Tr ch và Hương Hoá th ng nh t ào năm 1965) n g p ư ng H Chí Minh (Qu c l 15 cũ), ây là i m c trưng s 2 ( i m có to X = 1 997 440; Y = 48 587 190). o n này dài 450 m. o n 3. T i m c trưng s 2, ư ng a gi i hành chính i theo hư ng ông - ông B c c t qua ư ng, theo phân thu i (Lèn á en) xu ng g p ư ng t l n, ây là i m c trưng s 3 ( i m có to X = 1 997 615; Y = 48 587 675). o n này dài 500 m. o n 4. T i m c trưng s 3, ư ng a gi i hành chính i theo hư ng ông B c và chuy n ông Nam, theo khe (không tên) n g p ư ng mòn, ây là i m c trưng s 4 ( i m có to X = 1 997 560; Y = 48 588 295). o n này dài 650 m. o n 5. T i m c trưng s 4, tuy n a gi i hành chính i theo hư ng ông Nam, theo chân i (không tên) và chuy n hư ng ông B c i theo khe su i (không tên) n ngã ba khe, ây là i m c trưng s 5 ( i m có to X = 1 997 745; Y = 48 588 965). o n này dài 800 m. o n 6. T i m c trưng s 5, tuy n a gi i hành chính i theo hư ng ông - ông Nam, theo khe núi n nh núi có to X = 1 997 600; Y = 48 589 605, ây là i m c trưng s 6. o n này dài 700 m. II. KHU V C 2: TUY N NA GI I HÀNH CHÍNH GI A HAI T NH T I XÃ KỲ L C, HUY N KỲ ANH, T NH HÀ TĨNH VÀ XÃ NGƯ HÓA, HUY N TUYÊN HÓA, T NH QU NG BÌNH Tuy n a gi i hành chính gi a hai t nh t i xã Kỳ L c, huy n Kỳ Anh, t nh Hà Tĩnh v i xã Ngư Hoá, huy n Tuyên Hoá, t nh Qu ng Bình ư c th hi n trên 02 (hai) m nh b n a hình t l 1:50.000 h VN-2000 có s hi u: E-48-57-A (6244 IV), E- 48-57-B (6244 I) do B Tài nguyên và Môi trư ng xu t b n năm 2002. Tuy n a gi i hành chính ư c kh i u t yên ng a (phía Tây Nam núi Hòn Moi), i theo hư ng chính là hư ng ông B c, theo phân thu và khe Ba Lát n núi (không tên). T ng chi u dài c tuy n a gi i hành chính là 11.400 m, g m 4 i m c trưng, chia làm 4 o n, chi u dài các o n và to các i m c trưng o trên b n , ư c mô t c th như sau:
  4. o n 1. T yên ng a (phía Tây Nam núi Hòn Moi, i m có to X = 1 981 615; Y = 48 627 050), tuy n a gi i hành chính i theo hư ng ông - ông B c, theo phân thu qua các nh núi Hòn Moi, núi á en, núi có cao 178 m n ngã ba gi a sông Rào Tr v i su i c n, ây là i m c trưng s 1 ( i m có to X = 1 982 790; Y = 48 630 155). o n này dài 3.850 m. o n 2. T i m c trưng s 1, tuy n a gi i hành chính i theo hư ng ông, theo sông Rào Tr n ngã ba gi a sông Rào Tr v i khe Ba Lát, i theo khe Ba Lát n g p ư ng á, ây là i m c trưng s 2 ( i m có to X = 1 982 735; Y = 48 630 590). o n này dài 500 m. o n 3. T i m c trưng s 2, tuy n a gi i hành chính i theo hư ng ông B c, sau chuy n hư ng ông Nam, theo khe Ba Lát n ngã ba gi a khe Ba Lát v i su i c n, ây là i m c trưng s 3 ( i m có to X = 1 982 265; Y = 48 632 115). o n này dài 2.250 m. o n 4. T i m c trưng s 3, theo hư ng ông Nam tuy n a gi i hành chính i theo phân thu qua nh núi có cao 248 m, chuy n hư ng ông B c và sau là ông Nam i theo phân thu qua nh núi có cao 130 m n nh núi (không tên), ây là i m c trưng s 4 ( i m có to X = 1 980 850; Y = 48 635 765). o n này dài 4.800 m.
Đồng bộ tài khoản