Quyết định số 95/2008/QĐ-TTg về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý làng văn hóa – du lịch các dân tộc Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
105
lượt xem
9
download

Quyết định số 95/2008/QĐ-TTg về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý làng văn hóa – du lịch các dân tộc Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 95/2008/qđ-ttg về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của ban quản lý làng văn hóa – du lịch các dân tộc việt nam do thủ tướng chính phủ ban hành', văn bản luật, tiền tệ - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 95/2008/QĐ-TTg về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý làng văn hóa – du lịch các dân tộc Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p – T do – H nh phúc ------------- S : 95/2008/Q -TTg Hà N i, ngày 10 tháng 07 năm 2008 QUY T NNH QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A BAN QU N LÝ LÀNG VĂN HÓA – DU LNCH CÁC DÂN T C VI T NAM TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 185/2007/N -CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Văn hóa, Th thao và Du l ch; Xét ngh c a B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch, QUY T NNH i u 1. V trí và ch c năng 1. Ban Qu n lý Làng Văn hóa – Du l ch các dân t c Vi t Nam là cơ quan tr c thu c B Văn hóa, Th thao và Du l ch, th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c tr c ti p i v i Làng Văn hóa – Du l ch các dân t c Vi t Nam theo quy nh c a pháp lu t. 2. Ban Qu n lý Làng Văn hóa – Du l ch các dân t c Vi t Nam (cơ quan tương ương T ng c c) có tư cách pháp nhân, s d ng con d u hình Qu c huy, ư c m tài kho n t i Kho b c nhà nư c và ngân hàng; là u m i k ho ch u tư và ngân hàng tr c thu c Trung ương ( ơn v d toán c p I), ư c quy t nh thu, chi ngân sách thu c các lĩnh v c u tư phát tri n, hành chính s nghi p, các chương trình m c tiêu và các lĩnh v c khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 2. Nhi m v và quy n h n Ban Qu n lý Làng Văn hóa – Du l ch các dân t c Vi t Nam th c hi n các nhi m v , quy n h n sau ây: 1. Xây d ng, trình B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch trình Th tư ng Chính ph quy t nh phê duy t ho c ban hành: a) Quy ho ch, k ho ch phát tri n hàng năm và dài h n i v i Làng Văn hóa – Du l ch các dân t c Vi t Nam;
  2. b) Cơ ch , chính sách ưu ãi i v i Làng Văn hóa – Du l ch các dân t c Vi t Nam phù h p v i i u ki n phát tri n th c t trong t ng th i kỳ; c) Phương án phát hành trái phi u công trình, trái phi u Chính ph áp ng yêu c u phát tri n c a Làng Văn hóa – Du l ch các dân t c Vi t Nam. 2. Trình B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch phê duy t ho c ban hành: a) Các d án u tư nhóm A u tư b ng ngân sách nhà nư c thu c Làng Văn hóa – Du l ch các dân t c Vi t Nam theo quy nh c a pháp lu t; b) Quy ch t ch c và ho t ng, các quy ch v qu n lý và khai thác Làng Văn hóa – Du l ch các dân t c Vi t Nam. 3. V qu n lý quy ho ch: a) Ch o l p, phê duy t, qu n lý và giám sát th c hi n quy ho ch chi ti t các khu ch c năng t i Làng Văn hóa – Du l ch các dân t c Vi t Nam; b) C p, i u ch nh, thu h i các ch ng ch quy ho ch xây d ng i v i các d án t i Làng Văn hóa – Du l ch các dân t c Vi t Nam. 4. V qu n lý u tư, xây d ng: a) Ch o, t ch c th c hi n các d án u tư xây d ng t ngu n v n ngân sách nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t; b) Quy t nh u tư i v i các d án nhóm B, C s d ng v n ngân sách nhà nư c u tư t i Làng Văn hóa – Du l ch các dân t c Vi t Nam; áp d ng và quy t nh l a ch n các ơn v tham gia xây d ng Làng Văn hóa – Du l ch các dân t c Vi t Nam theo các hình th c BOT, BTO, BT; c) C p, c p l i, gia h n, i u ch nh, thu h i các gi y phép, gi y ch ng nh n sau ây theo quy nh c a pháp lu t: - Gi y ch ng nh n u tư i v i các d án u tư vào Làng Văn hóa – Du l ch các dân t c Vi t Nam bao g m c các d án u tư ã ư c Th tư ng Chính ph ch p thu n ch trương u tư; - Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh cho các t ch c, cá nhân thành l p và qu n lý doanh nghi p trong Làng Văn hóa – Du l ch các dân t c Vi t Nam; - Gi y phép xây d ng công trình trong Làng Văn hóa – Du l ch các dân t c Vi t Nam; - Gi y phép lao ng cho ngư i nư c ngoài, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài n làm vi c, ho t ng u tư t i Làng Văn hóa – Du l ch các dân t c Vi t Nam; - Các gi y phép, ch ng ch khác theo quy nh c a pháp lu t. d) Tr c ti p ti p nh n và qu n lý, s d ng v n ODA theo quy nh c a pháp lu t.
  3. 5. V qu n lý, s d ng t: a) Ban Qu n lý Làng Văn hóa – Du l ch các dân t c Vi t Nam ư c giao t (g m c t và t có m t nư c theo quy ho ch ư c phê duy t) m t l n xây d ng và phát tri n Làng Văn hóa – Du l ch các dân t c Vi t Nam; ư c giao l i t, t có m t nư c có thu ti n và không thu ti n s d ng; cho thuê t, t có m t nư c, chuy n quy n s d ng t, t có m t nư c và ch ng nh n quy n s d ng t cho các nhà u tư theo quy nh c a Lu t t ai; b) Ch trì, ph i h p v i chính quy n a phương và các cơ quan có liên quan t ch c th c hi n vi c n bù, gi i phóng m t b ng, qu n lý t ai (bao g m c m t nư c) thu c Làng Văn hóa – Du l ch các dân t c Vi t Nam; c) Ch o l p và phê duy t quy ho ch, k ho ch chi ti t s d ng t, m t nư c i v i di n tích t, m t nư c ư c giao t i Làng Văn hóa – Du l ch các dân t c Vi t Nam; d) ư c phê duy t giá t trong khung giá c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n quy nh; t ch c u th u v quy n s d ng t thu c ph m vi Làng Văn hóa – Du l ch các dân t c Vi t Nam. 6. V qu n lý và b o v tài nguyên, môi trư ng: a) Phê duy t báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng cho các d án u tư t i Làng Văn hóa – Du l ch các dân t c Vi t Nam theo quy nh c a pháp lu t; b) Qu n lý, ki m tra vi c th c hi n các bi n pháp b o v tài nguyên và môi trư ng trong Làng Văn hóa – Du l ch các dân t c Vi t Nam; x lý ho c ki n ngh c p có thNm quy n x lý các hành vi vi ph m pháp lu t v b o v tài nguyên và môi trư ng theo quy nh c a pháp lu t. 7. T ch c qu n lý, khai thác: a) Qu n lý th ng nh t các ho t ng khai thác, kinh doanh, d ch v , s d ng các công trình u tư trên a bàn Làng Văn hóa – Du l ch các dân t c Vi t Nam; tr c ti p khai thác, kinh doanh và s d ng các công trình do Nhà nư c u tư và các công trình do B Văn hóa, Th thao và Du l ch giao; b) Ph i h p v i chính quy n a phương và các cơ quan liên quan, các ch u tư m b o an ninh, tr t t , phòng cháy, ch a cháy và th c hi n n p s ng văn hóa trong quá trình xây d ng và qu n lý, khai thác các công trình trong Làng Văn hóa – Du l ch các dân t c Vi t Nam. 8. Thu, qu n lý và s d ng các lo i phí, l phí theo quy nh c a pháp lu t. 9. T ch c các ho t ng văn hóa, thông tin, nghiên c u khoa h c, sưu t m, b o t n, ph bi n và phát huy các giá tr văn hóa dân t c. 10. ư c h p tác, liên doanh, liên k t v i các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c trong các lĩnh v c liên quan n u tư, xây d ng và qu n lý, khai thác Làng Văn hóa
  4. – Du l ch các dân t c Vi t Nam; ư c thuê tư v n nư c ngoài th c hi n d ch v tư v n xúc ti n u tư, tư v n chi n lư c v u tư, xây d ng và phát tri n Làng Văn hóa – Du l ch các dân t c Vi t Nam theo quy nh c a pháp lu t. 11. T ch c các ho t ng xúc ti n u tư, thương m i, du l ch, qu ng bá, gi i thi u trong nư c và nư c ngoài thu hút các ngu n v n u tư cho d án Làng Văn hóa – Du l ch các dân t c Vi t Nam b ng các hình th c phù h p theo quy nh c a pháp lu t; ti p nh n h sơ, gi i quy t theo thNm quy n nh ng khó khăn, vư ng m c phát sinh trong quá trình ho t ng t i Làng Văn hóa – Du l ch các dân t c Vi t Nam. 12. Qu n lý và t ch c vi c ào t o ngu n nhân l c ph c v cho ho t ng và phát tri n Làng Văn hóa – Du l ch các dân t c Vi t Nam. 13. Qu n lý t ch c b máy, biên ch ; th c hi n chính sách, ch i v i cán b , công ch c, viên ch c, ngư i lao ng thu c Ban Qu n lý Làng Văn hóa – Du l ch các dân t c Vi t Nam theo quy nh c a pháp lu t. 14. T ch c và ph i h p v i các cơ quan qu n lý nhà nư c trong vi c thanh tra, ki m tra, gi i quy t khi u n i, t cáo, phòng, ch ng tham nhũng, lãng phí, tiêu c c và x lý các hành vi vi ph m pháp lu t v quy ho ch, k ho ch, u tư, môi trư ng, t ai và các lĩnh v c khác t i Làng Văn hóa – Du l ch các dân t c Vi t Nam theo quy nh c a pháp lu t. 15. Qu n lý, s d ng tài chính, tài s n ư c giao theo quy nh c a pháp lu t. 16. Báo cáo nh kỳ B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch, các B , cơ quan có liên quan v tình hình tri n khai quy ho ch, k ho ch xây d ng và phát tri n Làng Văn hóa – Du l ch các dân t c Vi t Nam. 17. Th c hi n các nhi m v , quy n h n khác do B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch giao và theo quy nh c a pháp lu t. i u 3. Cơ c u t ch c 1. Văn phòng. 2. Thanh tra. 3. Ban T ch c cán b . 4. Ban K ho ch – Tài chính. 5. Ban Quy ho ch, Ki n trúc và Môi trư ng. 6. Ban Nghi p v văn hóa dân t c. 7. Ban i ngo i và Xúc ti n u tư. 8. Ban Qu n lý Khu các làng dân t c.
  5. 9. Trung tâm Thông tin – D li u. 10. T p chí Làng Vi t. 11. Công ty u tư phát tri n Làng Văn hóa – Du l ch các dân t c Vi t Nam. Các t ch c t kho n 1 n kho n 7 c a i u này là các t ch c hành chính giúp Trư ng ban th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c; các t ch c t kho n 8 n kho n 11 là các ơn v s nghi p và doanh nghi p tr c thu c Ban Qu n lý Làng Văn hóa – Du l ch các dân t c Vi t Nam. Trư ng ban Ban Qu n lý Làng Văn hóa – Du l ch các dân t c Vi t Nam quy t nh thành l p các Ban u tư và Xây d ng tr c thu c th c hi n các d án u tư theo quy nh c a pháp lu t. Căn c yêu c u và tình hình th c t , Trư ng ban Ban Qu n lý Làng Văn hóa – Du l ch các dân t c Vi t Nam trình B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch quy t nh thành l p m i t ch c s nghi p khác, cho chuy n i hình th c s h u c a doanh nghi p và trình Th tư ng Chính ph quy t nh thành l p m i t ch c hành chính thu c Ban Qu n lý Làng Văn hóa – Du l ch các dân t c Vi t Nam. Trư ng ban Ban Qu n lý Làng Văn hóa – Du l ch các dân t c Vi t Nam quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a các t ch c giúp vi c và các ơn v tr c thu c. Biên ch thu c b máy qu n lý hành chính c a Ban Qu n lý Làng Văn hóa – Du l ch các dân t c Vi t Nam do B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch giao trong t ng biên ch hành chính c a B Văn hóa, Th thao và Du l ch. Biên ch s nghi p c a Ban Qu n lý Làng Văn hóa – Du l ch các dân t c Vi t Nam do Trư ng ban Ban Qu n lý Làng Văn hóa – Du l ch các dân t c Vi t Nam quy t nh. i u 4. Lãnh o 1. Ban Qu n lý Làng Văn hóa – Du l ch các dân t c Vi t Nam có Trư ng ban và không quá 03 Phó Trư ng ban. 2. Trư ng ban và các Phó Trư ng ban do B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch quy t nh b nhi m, mi n nhi m, luân chuy n, i u ng theo quy nh c a pháp lu t. 3. Trư ng ban Ban Qu n lý Làng Văn hóa – Du l ch các dân t c Vi t Nam ch u trách nhi m trư c B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch và trư c pháp lu t v toàn b ho t ng c a Ban Qu n lý Làng Văn hóa – Du l ch các dân t c Vi t Nam. Các Phó Trư ng ban ch u trách nhi m trư c Trư ng ban và trư c pháp lu t v lĩnh v c công tác ư c phân công. i u 5. Hi u l c và trách nhi m thi hành 1. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và thay th Quy t nh s 15/2006/Q -TTg ngày 18 tháng 01 năm 2006 c a Th tư ng Chính
  6. ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n, cơ c u t ch c c a Ban Qu n lý Làng Văn hóa – Du l ch các dân t c Vi t Nam. 2. B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch, các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và Trư ng ban Ban Qu n lý Làng Văn hóa – Du l ch các dân t c Vi t Nam ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - Văn phòng BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - Ban QL KKTCKQT B Y; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - Ban QL Làng Văn hóa – Du l ch các dân t c VN; - VPCP: BTCN, các PCN, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, TCCV (05b).

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản