Quyết định số 950/QĐ-TTg

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
75
lượt xem
2
download

Quyết định số 950/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 950/QĐ-TTg về đầu tư xây dựng trạm y tế xã thuộc vùng khó khăn giai đoạn 2008 - 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 950/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 950/Q -TTg Hà N i, ngày 27 tháng 07 năm 2007 QUY T NNH U TƯ XÂY D NG TR M Y T XÃ THU C VÙNG KHÓ KHĂN GIAI O N 2008 - 2010 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t B o v s c kh e nhân dân ban hành ngày 30 tháng 6 năm 1989; Căn c Quy t nh s 153/2006/Q -TTg ngày 30 tháng 6 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t quy ho ch t ng th phát tri n h th ng y t Vi t Nam giai o n n năm 2010 và t m nhìn n năm 2020; Xét ngh c a B trư ng B Y t , QUY T NNH: i u 1. u tư xây d ng tr m y t xã t chuNn qu c gia cho các xã hi n chưa có tr m y t thu c vùng khó khăn theo danh m c quy nh t i Quy t nh s 30/2007/Q -TTg ngày 05 tháng 3 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c Ban hành Danh m c các ơn v hành chính thu c vùng khó khăn. 1. Th i gian th c hi n: t năm 2008 n năm 2010. 2. Ngu n v n u tư: - Ngân sách Trung ương b trí cho các a phương theo án ư c c p có thNm quy n phê duy t; - Ngu n v n l ng ghép t chương trình 135 giai o n II và các chương trình liên quan khác ư c tri n khai trên a bàn; - Ngân sách a phương; - Các ngu n v n h p pháp khác. i u 2. T ch c th c hi n 1. i v i xã chưa có tr m y t : a) B Y t có nhi m v : - Ph i h p v i B K ho ch và u tư, B Tài chính và y ban Dân t c hàng năm xây d ng phương án b trí kinh phí t ngu n ngân sách Trung ương xây d ng tr m y t xã cho các a phương, báo cáo Th tư ng Chính ph ; - Hư ng d n, ôn c các a phương t ch c, tri n khai vi c xây d ng m i tr m y t t chuNn qu c gia theo úng các quy nh hi n hành; - T ch c ki m tra, ánh giá ti n th c hi n, t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph .
  2. b) B K ho ch và u tư có nhi m v : Ch trì, ph i h p v i B Tài chính, B Y t , y ban Dân t c cân i và b trí v n u tư hàng năm t ngân sách Trung ương các a phương tri n khai th c hi n. c) B Tài chính có nhi m v : - Ph i h p v i B K ho ch và u tư b trí và b o m ngu n v n theo k ho ch và ti n th c hi n hàng năm; - Hư ng d n các a phương s d ng úng quy nh các ngu n v n t ngân sách Nhà nư c xây d ng tr m y t xã; không s d ng trùng l p v i ngu n v n t các chương trình, d án khác. d) y ban Dân t c có nhi m v ph i h p v i các B , ngành và a phương th c hi n quy t nh này. ) y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có nhi m v : - Ch u trách nhi m toàn di n v vi c ch o tri n khai xây d ng và s d ng có hi u qu các tr m y t xã ph c v công tác b o v và chăm sóc s c kh e nhân dân a phương; - B trí kinh phí chi thư ng xuyên v n hành, b o dư ng và duy trì cơ s v t ch t, máy móc, trang thi t b ư c u tư, c cán b i ào t o, b i dư ng nâng cao năng l c chuyên môn và k năng s d ng trang thi t b ; - Ch o các cơ quan ch c năng c a a phương ki m tra, giám sát ch t ch b o m vi c tri n khai th c hi n theo úng các quy nh c a nhà nư c; - nh kỳ báo cáo k t qu th c hi n nhi m v u tư xây d ng tr m y t xã v B Y t t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph . 2. i v i các tr m y t xã chưa t chuNn qu c gia: - y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m b trí ngân sách c a a phương và huy ng các ngu n v n h p pháp khác u tư xây d ng hoàn ch nh các tr m y t xã c a a phương; b o m n năm 2015, t t c các tr m y t xã trong c nư c u t chuNn qu c gia theo quy nh; - B Y t có trách nhi m theo dõi, ôn c các a phương th c hi n theo úng l trình v th i gian nói trên. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ký. i u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG Nơi nh n: PHÓ TH TƯ NG - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng;
  3. - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; Nguy n Sinh Hùng - Văn phòng Ch t ch nư c; -H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính ph , Ban i u hành 112, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, VX (5b).
Đồng bộ tài khoản