Quyết định số 958/2005/QĐ-CTN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
67
lượt xem
3
download

Quyết định số 958/2005/QĐ-CTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 958/2005/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 958/2005/QĐ-CTN

  1. CH T CH NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc ****** ****** Hà N i , ngày 26 tháng 08 năm 2005 S : 958/2005/QĐ-CTN QUY T Đ NH V VI C CHO NH P QU C T CH VI T NAM CH T CH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào Đi u 103 và Đi u 106 c a Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 đã đư c s a đ i, b sung theo Ngh quy t s 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 c a Qu c h i Khóa X, kỳ h p th 10; Căn c vào Lu t qu c t ch Vi t Nam năm 1998; Xét đ ngh c a Chính ph t i T trình s 49/CP-XDPL ngày 20/4/2005, QUY T Đ NH: Đi u 1. Cho nh p qu c t ch Vi t Nam đ i v i 7 ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c k t ngày ký. Th tư ng Chính ph , B trư ng B Tư pháp, Ch nhi m Văn phòng Ch t ch nư c và các ông (bà) có tên trong Danh sách nói t i Đi u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. CH T CH NƯ C Tr n Đ c Lương DANH SÁCH CÔNG DÂN NƯ C NGOÀI ĐANG CƯ TRÚ T I VI T NAM ĐƯ C NH P QU C T CH VI T NAM (Kèm theo Quy t đ nh s 958/2005/QĐ-CTN ngày 26 tháng 8 năm 2005 c a Ch t ch nư c) I. CÔNG DÂN TRUNG QU C (ĐÀI LOAN) 1. T Kim Phu, sinh ngày 24/12/1973 t i thành ph H Chí Minh Có tên g i Vi t Nam là: T Kim Phu Hi n trú t i: 195/20 BÌNH TH I, PHƯ NG 9, QU N 11, THÀNH PH H CHÍ MINH. 2. T Khương T nh, sinh ngày 17/3/1971 t i thành ph H Chí Minh Có tên g i Vi t Nam là: T Khương T nh Hi n trú t i: 195/20 BÌNH TH I, PHƯ NG 9, QU N 11, THÀNH PH H CHÍ MINH. II. CÔNG DÂN CAMPUCHIA 3. Eap Hi n, sinh năm 1946 t i Campuchia Có tên g i Vi t Nam là: Di p Hi n Hi n trú t i: 730/29A1 ĐƯ NG TR N HƯNG Đ O, PHƯ NG 2, QU N 5, THÀNH PH H CHÍ MINH. 4. Phou Sok Leng, sinh năm 1950 t i Campuchia
  2. Có tên g i Vi t Nam là: Phú Linh Hi n trú t i: 730/29A1 ĐƯ NG TR N HƯNG Đ O, PHƯ NG 2, QU N 5, THÀNH PH H CHÍ MINH. III. CÔNG DÂN PAKISTAN 5. Jacob Khan, sinh năm 1951 t i thành ph H Chí Minh Có tên g i Vi t Nam là: Hoàng Văn Khan Hi n trú t i: NHÀ S 45/8 ĐƯ NG NAM KỲ KH I NGHĨA, PHƯ NG NGUY N THÁI BÌNH, QU N 1, THÀNH PH H CHÍ MINH. IV. NGƯ I KHÔNG QU C T CH 6. Vi lay Viraphon, sinh ngày 08/4/1938 t i Thái Lan Có tên g i Vi t Nam là: Vi Lay Hi n trú t i: P133, NHÀ B7, PHƯ NG QUỲNH LÔI, QU N HAI BÀ TRƯNG, THÀNH PH HÀ N I. 7. Nang Cha Lơn - Dím Dày Lu ng, sinh năm 1932 t i Thái Lan Có tên g i Vi t Nam là: Quý Dím Dày Lu ng Hi n trú t i: PHÒNG 9, NHÀ Đ1, PHƯ NG VĂN MI U, THÀNH PH NAM Đ NH, T NH NAM Đ NH./.
Đồng bộ tài khoản