Quyết định số 96/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
43
lượt xem
4
download

Quyết định số 96/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 96/2006/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của ban quản lý đầu tư và xây dựng khu đô thị mới Nam thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 96/2006/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ***** c l p - T do - H nh phúc ******* S : 96/2006/Q -UBND Thành ph H Chí Minh, ngày 10 tháng 07 năm 2006 QUY T NNH V BAN HÀNH QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A BAN QU N LÝ U TƯ VÀ XÂY D NG KHU Ô THN M I NAM THÀNH PH H CHÍ MINH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Lu t t ai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 93/2001/N -CP, ngày 12 tháng 12 năm 2001 c a Chính ph v phân c p qu n lý m t s lĩnh v c cho thành ph H Chí Minh; Ngh nh s 08/2005/N -CP, ngày 24 tháng 01 năm 2005 c a Chính ph v quy ho ch xây d ng; Ngh nh s 16/2005/N -CP, ngày 07 tháng 02 năm 2005 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Ngh nh s 02/2006/N -CP, ngày 05 tháng 01 năm 2006 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch Khu ô th m i và Quy t nh s 04/2006/Q -UBND, ngày 17 tháng 01 năm 2006 c a y ban nhân dân thành ph v vi c ban hành quy nh c p gi y phép xây d ng và qu n lý xây d ng theo gi y phép trên a bàn thành ph H Chí Minh; Căn c Quy t nh s 751/Q -TTg, ngày 11 tháng 9 năm 1997 c a Th tư ng Chính ph v thành l p Ban Qu n lý u tư và xây d ng Khu ô th m i Nam thành ph H Chí Minh; Xét ngh c a Trư ng Ban Qu n lý u tư và xây d ng Khu ô th m i Nam thành ph H Chí Minh t i Công văn s 262/BQL-VP, ngày 14 tháng 4 năm 2006 và Giám c S N i V t i T trình s 234/TTr-SNV, ngày 03 tháng 5 năm 2006, QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch t ch c và ho t ng c a Ban Qu n lý u tư và xây d ng Khu ô th m i Nam thành ph H Chí Minh. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày k t ngày ký và thay th Quy t nh s 3798/1998/Q -QL T, ngày 21 tháng 7 năm 1998 c a y ban nhân dân thành ph v vi c ban hành Quy ch t ch c và ho t ng c a Ban Qu n lý u tư và xây d ng Khu ô th m i Nam thành ph . i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S N i v , Giám c các S Ngành có liên quan, Ch t ch y ban nhân dân qu n 7, qu n 8, huy n Nhà Bè, huy n Bình Chánh và Trư ng Ban Qu n lý u tư và xây
  2. d ng Khu ô th m i Nam thành ph H Chí Minh ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Nguy n Văn ua QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A BAN QU N LÝ U TƯ VÀ XÂY D NG KHU Ô THN M I NAM THÀNH PH H CHÍ MINH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 96 /2006/Q -UBND ngày 10 tháng 7 năm 2006 c a y ban nhân dân thành ph ) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ban Qu n lý u tư và xây d ng Khu ô th m i Nam thành ph H Chí Minh ư c thành l p theo Quy t nh s 751/Q -TTg, ngày 11 tháng 9 năm 1997 c a Th tư ng Chính ph , là cơ quan tr c thu c y ban nhân dân thành ph H Chí Minh, th c hi n qu n lý Nhà nư c v u tư và xây d ng khu ô th m i Nam thành ph theo úng quy ho ch, k ho ch ư c phê duy t và theo quy nh c a pháp lu t; ư c y ban nhân dân thành ph y quy n qu n lý Nhà nư c m t s m t v u tư và xây d ng trên a bàn Khu ô th m i. i u 2. Ban Qu n lý u tư và xây d ng Khu ô th m i Nam thành ph có ch c năng t ch c v n ng u tư; th c hi n vi c qu n lý Nhà nư c theo ch “m t c a” v u tư và xây d ng; ph i h p v i các cơ quan tr c thu c y ban nhân dân thành ph và v i y ban nhân dân các qu n - huy n, phư ng - xã trên a bàn qu n lý các ho t ng khác có liên quan n u tư, xây d ng t i Khu ô th m i Nam thành ph theo quy ho ch t ng th ư c Th tư ng Chính ph phê duy t t i Quy t nh s 749/Q -TTg, ngày 08 tháng 12 năm 1994. i u 3. Ban Qu n lý u tư và xây d ng Khu ô th m i Nam thành ph H Chí Minh g i t t là “Ban Qu n lý Khu Nam”. Tên giao d ch qu c t : MANAGEMENT AUTHORITY FOR SOUTHERN AREA DEVELOPMENT OF HOCHIMINH CITY (MASD). Tr s : s 9 - 11 ư ng Tân Phú, phư ng Tân Phú, qu n 7, thành ph H Chí Minh.
  3. i u 4. Ban Qu n lý Khu Nam có tư cách pháp nhân, có con d u riêng, ư c c p kinh phí ho t ng t ngân sách Nhà nư c, ư c m tài kho n t i Ngân hàng và Kho b c Nhà nư c ho t ng theo quy nh. Ban Qu n lý Khu Nam ư c phép thu và s d ng m t s phí, l phí theo quy nh c a pháp lu t. Chương 2: NHI M V VÀ QUY N H N i u 5. Ban Qu n lý Khu Nam có nhi m v , quy n h n và trách nhi m như sau: 1. V lĩnh v c qu n lý quy ho ch - ki n trúc: a) Căn c vào quy ho ch t ng th ư c Th tư ng Chính ph phê duy t; Căn c vào Nhi m v i u ch nh quy ho ch và án i u ch nh quy ho ch chung xây d ng ô th t l 1/5000, quy ch qu n lý quy ho ch ư c y ban nhân dân thành ph phê duy t. Ban Qu n lý Khu Nam t ch c l p và thNm nh phê duy t quy ho ch chi ti t 1/2000 các khu ch c năng ngo i tr các khu A, B, C, D, E c a Công ty Liên doanh Phú M Hưng và các khu ch c năng c bi t: công nghi p s ch, th d c th thao, ch u m i, khu vui chơi gi i trí, khu i h c t p trung; Ban Qu n lý Khu Nam là u m i trình y ban nhân dân thành ph phê duy t quy ho ch sau khi có ý ki n thNm nh c a S Quy ho ch - Ki n trúc. Ban Qu n lý Khu Nam hư ng d n l p và t ch c thNm nh, phê duy t quy ho ch chi ti t 1/500 t t c các d án. b) Theo dõi tri n khai vi c th c hi n quy ho ch và xây d ng. xu t c p có thNm quy n i u ch nh quy ho ch i v i các khu v c không thu c thNm quy n sao cho phù h p v i quy nh và tình hình th c t ; c) T ch c nghiên c u và ban hành các văn b n thu c thNm quy n qu n lý v quy ho ch xây d ng; d) T ch c công b công khai n i dung quy ho ch chi ti t ã phê duy t, gi i thi u a i m, c p ch ng ch quy ho ch; e) Ban hành quy nh v qu n lý quy ho ch chi ti t xây d ng ô th ; trình y ban nhân dân thành ph ban hành quy nh v qu n lý quy ho ch chung xây d ng ô th ; g) Ki m tra quy ho ch xây d ng k t n i cơ s h t ng bên trong v i bên ngoài Khu ô th m i; ki m tra vi c th c hi n ki n trúc, c nh quan ô th và môi trư ng theo quy ho ch xây d ng ư c duy t. 2. V lĩnh v c qu n lý xây d ng: a) Ph i h p v i cơ quan chuyên ngành thành ph hư ng d n, ki m tra th c hi n các quy nh qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng công trình xây d ng;
  4. b) Ki m tra vi c th c hi n xây d ng theo quy ho ch ư c duy t, phát hi n các vi ph m, xu t các cơ quan Nhà nư c có thNm quy n x lý theo quy nh; c) Th c hi n thNm nh thi t k cơ s các d án theo phân c p c a y ban nhân dân thành ph ; d) Hư ng d n và c p phép xây d ng công trình theo phân c p c a y ban nhân dân thành ph . 3. V lĩnh v c qu n lý u tư: a) Xây d ng cơ ch chính sách ưu ãi và h tr u tư vào Khu ô th m i, trình c p có thNm quy n quy t nh tri n khai th c hi n; b) Xây d ng các phương án thu hút các ngu n v n u tư trong nư c và nư c ngoài b ng nhi u hình th c phù h p v i quy nh c a pháp lu t; nghiên c u hư ng d n phương th c u tư các d án tr ng i m và t ch c th c hi n u tư theo ch o c a y ban nhân dân thành ph ; th c hi n s y nhi m c a y ban nhân dân thành ph , t ch c àm phán các kho n vay và vi n tr cho các d án phát tri n cơ s h t ng và phúc l i công c ng c a Khu ô th m i; c) L a ch n ch u tư cho các d án trong Khu ô th m i; hư ng d n, ti p nh n và gi i quy t h sơ các d án u tư theo quy nh hi n hành; theo dõi ki m tra vi c tri n khai th c hi n d án; d) T ch c l p và trình duy t quy nh qu n lý u tư xây d ng Khu ô th m i; t ch c th c hi n, ki m tra và ph i h p cùng chính quy n a phương, các cơ quan liên quan x lý vi ph m theo pháp lu t; xu t bi n pháp ch tài c n thi t nh m m b o yêu c u tri n khai xây d ng các d án theo quy ho ch và ti n quy nh. 4. V lĩnh v c qu n lý t ai - môi trư ng: a) Là cơ quan u m i, ph i h p v i các cơ quan Nhà nư c có liên quan c a thành ph th c hi n vi c qu n lý s d ng t trong khu v c theo quy nh; ti n hành i u tra, kh o sát, o c, l p b n a chính. L p quy ho ch, k ho ch s d ng t trình c p thNm quy n phê duy t và thông báo n y ban nhân dân các qu n-huy n có liên quan. Tr c ti p thNm nh h sơ giao t, l p th t c trình y ban nhân dân thành ph phê duy t; b) Ph i h p v i y ban nhân dân qu n - huy n có liên quan th c hi n qu n lý môi trư ng theo quy nh, hư ng d n, ki m tra, giám sát vi c th c hi n các quy nh v b o v môi trư ng c a các d án; c) Qu n lý t công trình công c ng không kinh doanh trong các d án u tư, ph i h p v i chính quy n a phương và các ngành ch c năng u tư các công trình công c ng ó; d) Qu n lý u tư xây d ng 5 Khu tái nh cư ã ư c xác nh trong quy ho ch t ng th Khu Nam và khu i h c có di n tích kho ng 583 ha;
  5. e) T ch c, ki m tra, x lý và ki n ngh c p có thNm quy n thu h i t i v i các d án không tri n khai, ch m tri n khai ho c tri n khai không úng m c ích u tư; g) Căn c quy nh hi n hành có liên quan, Ban Qu n lý Khu Nam ch trì ph i h p v i S Tài chính, y ban nhân dân các qu n - huy n và các s ngành có liên quan xây d ng chính sách trình y ban nhân dân thành ph quy t nh ban hành và tham gia v i các qu n - huy n trong công tác b i thư ng, gi i phóng m t b ng, b trí t m cư, tái nh cư theo quy nh c a pháp lu t; h) Tham gia v i các cơ quan ch c năng t ch c vi c u giá quy n s d ng t, cho thuê t trên a bàn Khu ô th m i Nam thành ph theo quy nh c a pháp lu t. 5. V lĩnh v c qu n lý khai thác h t ng: a) Qu n lý th ng nh t các lĩnh v c u tư - xây d ng và khai thác các công trình h t ng k thu t; b) T ch c l p và trình y ban nhân dân thành ph ban hành quy nh qu n lý khai thác h t ng k thu t Khu ô th m i; c) T ch c lưu tr h sơ thi t k k thu t và h sơ hoàn công công trình. Làm u m i t ch c, hư ng d n bàn giao cho các cơ quan có liên quan và ưa công trình vào khai thác s d ng; d) Ph i h p v i y ban nhân dân qu n - huy n và các cơ quan liên quan c a thành ph xu t t tên ư ng, c p s nhà theo quy nh. Chương 3: CƠ C U T CH C B MÁY i u 6. Ban Qu n lý Khu Nam có Trư ng Ban, các Phó Trư ng Ban và b máy giúp vi c. Trư ng Ban Qu n lý Khu Nam do Ch t ch y ban nhân dân thành ph quy t nh b nhi m, mi n nhi m. Các Phó Trư ng Ban do Ch t ch y ban nhân dân thành ph b nhi m, mi n nhi m theo ngh c a Trư ng Ban Qu n lý Khu Nam. i u 7. Ban Qu n lý Khu Nam ho t ng theo ch th trư ng, Trư ng Ban là ngư i lãnh o, qu n lý và i u hành m i ho t ng c a Ban, ch u trách nhi m tr c ti p v i y ban nhân dân thành ph . Các Phó Trư ng Ban có trách nhi m giúp Trư ng Ban th c hi n m t s m t công tác, ch u trách nhi m v i Trư ng Ban và c p trên v k t qu th c hi n nh ng n i dung ã ư c phân công. Nh ng trư ng h p Trư ng Ban y nhi m cho các Phó Trư ng Ban gi i quy t công vi c thu c trách nhi m và thNm quy n c a Trư ng Ban thì các Phó Trư ng Ban ph i ch u trách nhi m trư c Trư ng Ban v nh ng ý ki n và quy t nh c a mình. i u 8. B máy t ch c c a Ban Qu n lý Khu Nam: 1. Các Phòng chuyên môn nghi p v :
  6. Ban Qu n lý Khu Nam có Văn phòng và các Phòng tr c thu c; ch c năng nhi m v , s lư ng, tên g i các Phòng do Trư ng Ban quy t nh trên cơ s trao i th ng nh t v i Giám c S N i v và phù h p v i biên ch nhân s ư c y ban nhân dân thành ph giao. 2. ơn v s nghi p: Trung tâm d ch v - tư v n u tư xây d ng. 3. Theo yêu c u công tác, Trư ng Ban có trách nhi m trình y ban nhân dân thành ph quy t nh thành l p các lo i hình t ch c phòng ban tr c thu c; các ơn v s nghi p, các Trung tâm d ch v , khai thác cơ s h t ng trong quá trình tri n khai u tư, xây d ng Khu ô th m i. Chương 4: QUAN H CÔNG TÁC i u 9. Ban Qu n lý Khu Nam ch u s qu n lý tr c ti p và toàn di n c a y ban nhân dân thành ph . Ban Qu n lý Khu Nam có trách nhi m báo cáo nh kỳ v k t qu ho t ng theo ch quy nh và báo cáo t xu t khi có yêu c u c a y ban nhân dân thành ph , các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân thành ph và các B - Ngành Trung ương có liên quan. i u 10. Quan h v i các S - Ngành thành ph : 1. M i quan h gi a Ban Qu n lý Khu Nam v i các S - Ngành thành ph là quan h trao i thông tin và ph i h p ho t ng qu n lý Nhà nư c gi a các cơ quan tr c thu c y ban nhân dân thành ph theo ch c năng, nhi m v , quy n h n và trách nhi m ư c y ban nhân dân thành ph quy nh; 2. Ban Qu n lý Khu Nam có trách nhi m ph i h p ch t ch v i các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân thành ph gi i quy t các v n có liên quan n công tác qu n lý Nhà nư c, qu n lý ngành trên a bàn Khu ô th Nam thành ph H Chí Minh. i u 11. Quan h v i a phương: 1. M i quan h gi a Ban Qu n lý Khu Nam v i y ban nhân dân các qu n - huy n, phư ng - xã là m i quan h gi a cơ quan tr c thu c y ban nhân dân thành ph v i cơ quan hành chính a phương; 2. Trong các lĩnh v c thu c thNm quy n c a Ban Qu n lý Khu Nam ư c quy nh trong Quy ch này, Ban Qu n lý Khu Nam có trách nhi m thông báo và ph i h p v i y ban nhân dân các c p trong các lĩnh v c quy ho ch, k ho ch u tư, xây d ng cơ s h t ng, các khu dân cư, các khu tái nh cư, các cơ s kinh t - xã h i thi t y u liên quan n i s ng c a nhân dân a phương. i u 12. Ban Qu n lý Khu Nam có trách nhi m t o i u ki n và môi trư ng thu n l i cho các nhà u tư, công b công khai quy ho ch, k ho ch và các ch , chính sách,
  7. ch thu phí và l phí có liên quan, gi i quy t các th t c hành chính theo quy nh. ng th i ki m tra th c hi n d án c a các nhà u tư, x lý vi ph m (n u có) và ki n ngh các cơ quan ch c năng x lý theo thNm quy n. Chương 5: I U KHO N THI HÀNH i u 13. Trư ng Ban Qu n lý Khu Nam căn c n i dung c a Quy ch này, xây d ng quy ch làm vi c c a Ban, b trí nhân s , b o m ho t ng có hi u qu . Trong quá trình th c hi n, n u có khó khăn vư ng m c ho c có nh ng i m không còn phù h p v i quy nh c a Nhà nư c, Trư ng Ban Qu n lý Khu Nam có trách nhi m k p th i báo cáo xu t y ban nhân dân thành ph xem xét, i u ch nh b sung, s a i Quy ch này cho phù h p./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Nguy n Văn ua
Đồng bộ tài khoản