Quyết định số 969-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
38
lượt xem
2
download

Quyết định số 969-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 969-TTg về việc thành lập Ban quản lý các khu công nghiệp Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 969-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 969-TTg Hà N i, ngày 28 tháng 12 năm 1996 QUY T NNH V VI C THÀNH L P BAN QU N LÝ CÁC KHU CÔNG NGHI P VI T NAM TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; giúp Th tư ng Chính ph ch o xây d ng, phát tri n và qu n lý các khu công nghi p t p trung, khu ch xu t, khu công nghi p cao trên a bàn c nư c; Xét ngh c a B trư ng, Trư ng ban T ch c - Cán b Chính ph , QUY T NNH: i u 1. Thành l p Ban qu n lý các khu công nghi p Vi t Nam giúp Th tư ng Chính ph ch o vi c chuNn b , xây d ng, phát tri n và qu n lý các khu công nghi p t p trung, khu ch xu t, khu công ngh cao ã ư c quy ho ch và phê duy t. Ban qu n lý các khu công nghi p Vi t Nam t dư i s ch o tr c ti p c a Th tư ng Chính ph . Ban ư c s d ng con d u có hình Qu c huy. i u 2. Ban qu n lý các khu công nghi p Vi t Nam có các nhi m v và quy n h n ch y u sau ây: 1. Ph i h p v i các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph (g i chung là cơ quan Chính ph ) và U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (g i chung là U ban nhân dân c p t nh) trong vi c xây d ng các văn b n pháp lu t, chính sách, quy ho ch, k ho ch có liên quan t i vi c xây d ng, phát tri n và qu n lý các khu công nghi p t p trung, khu ch xu t, khu công ngh cao (g i chung là khu công nghi p), các d án u tư xây d ng cơ s h t ng ngoài khu công nghi p ng b v i vi c xây d ng các công trình trong khu công nghi p. ôn c các cơ quan Chính ph , U ban nhân dân c p t nh ban hành theo thNm quy n các quy nh c th v qu n lý khu công nghi p, liên quan n khu công nghi p (như quy ho ch, t ai, tài nguyên,n ôi trư ng, công ngh , lao ng, tài chính, xu t nh p khNu, t ch c d ch v khu công nghi p). 2. Tham gia thNm nh quy ho ch các khu công nghi p ho c b sung, s a i quy ho ch các khu công nghi p, các d án u tư vào các khu công nghi p.
  2. 3. Ph i h p v i các cơ quan Chính ph , U ban nhân dân c p t nh trong vi c trình Th tư ng Chính ph quy t nh danh m c các ngành ngh ư c khuy n khích, các ngành ngh c m và h n ch u tư vào t ng khu công nghi p. 4. Trình Th tư ng Chính ph gi i quy t các ngh c a các cơ quan Chính ph , U ban nhân dân c p t nh, Ban qu n lý các khu công nghi p c p t nh v nh ng v n c a khu công nghi p và liên quan n khu công nghi p. 5. ư c Th tư ng Chính ph u quy n th c hi n m t s nhi m v sau ây: a) ôn c và ki m tra các cơ quan Chính ph , U ban nhân dân c p t nh, Ban qu n lý các khu công nghi p c p t nh và các t ch c s n xu t, kinh doanh ho t ng trong khu công nghi p trong vi c th c hi n pháp lu t, chính sách xây d ng, phát tri n và qu n lý khu công nghi p. Trư ng h p phát hi n th y vi ph m ho c trái v i pháp lu t, chính sách c a Nhà nư c thì ngh các cơ quan h u quan ho c báo cáo Th tư ng Chính ph gi i quy t. b) Ph i h p v i các cơ quan Chính ph , U ban nhân dân c p t nh tìm bi n pháp gi i quy t ho c trình Th tư ng Chính ph quy t nh nh ng v n có liên quan n nhi u ngành, nhi u a phương trong quá trình xây d ng, phát tri n và qu n lý khu công nghi p. c) ư c Th tư ng Chính ph u quy n gi i quy t k p th i nh ng v n m i nNy sinh i v i nh ng vi c có liên quan n khu công nghi p và ch u trách nhi m trư c Th tư ng Chính ph v v n ó. 6. Truy n t ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph n các cơ quan Chính ph , U ban nhân dân c p t nh, Ban qu n lý các khu công nghi p c p t nh v các v n c a khu công nghi p và liên quan n khu công nghi p. ư cc i di n tham d các cu c h p c a Chính ph , Th tư ng Chính ph , c a các cơ quan Chính ph và U ban nhân dân c p t nh khi bàn v xây d ng, phát tri n và qu n lý các khu công nghi p. ư c nh n các văn b n c a Chính ph , Th tư ng Chính ph ; ư c các cơ quan Chính ph , U ban nhân dân c p t nh cung c p các tài li u, thông tin c n thi t có liên quan n khu công nghi p. T ch c công tác tuyên truy n v pháp lu t, chính sách u tư vào khu công nghi p, t ch c v n ng, xúc ti n u tư vào t ng khu công nghi p trên a bàn c nư c. 7. T ch c sơ k t, t ng k t và báo cáo Th tư ng Chính ph theo nh kỳ, t xu t v vi c xây d ng, phát tri n và qu n lý các khu công nghi p. i u 3. T ch c b máy c a Ban qu n lý các khu công nghi p Vi t Nam g m có: 1. Trư ng ban, các Phó trư ng ban. Trư ng ban ch u trách nhi m trư c Th tư ng Chính ph v toàn b công tác c a Ban và vi c ch o ho t ng c a các Ban qu n lý các khu công nghi p c p t nh. Các Phó Trư ng ban ch u trách nhi m v nhi m v công tác ư c phân công.
  3. Trư ng ban, các Phó trư ng ban do Th tư ng Chính ph b nhi m theo ngh c a B trư ng, Trư ng ban T ch c - Cán b Chính ph . 2. Ban qu n lý các khu công nghi p Vi t Nam có b máy giúp vi c do Trư ng ban qu n lý các khu công nghi p Vi t Nam ngh v i s tho thu n c a B trư ng, Trư ng ban T ch c - Cán b Chính ph , Th tư ng Chính ph quy t nh b máy giúp vi c nói trên. 3. Ban qu n lý các khu công nghi p Vi t Nam có biên ch riêng, kinh phí riêng ( ư c t ng h p chung trong k ho ch biên ch và kinh phí c a Văn phòng Chính ph ), tr s làm vi c và phương ti n ho t ng do Văn phòng Chính ph b trí. i u 4. Quan h gi a Ban qu n lý các khu công nghi p Vi t Nam v i các cơ quan Chính ph , U ban nhân dân c p t nh và Ban qu n lý các khu công nghi p c p t nh: 1. i v i các cơ quan Chính ph và U ban nhân dân c p t nh: a) Nh ng v n v xây d ng, phát tri n và qu n lý khu công nghi p thu c thNm quy n và trách nhi m c a cơ quan nào, a phương nào thì do cơ quan, a phương ó m nhi m. b) Các cơ quan Chính ph và U ban nhân dân c p t nh có trách nhi m ph i h p v i Ban qu n lý các khu công nghi p Vi t Nam trong vi c ch o xây d ng, phát tri n và qu n lý các khu công nghi p và u quy n cho Ban qu n lý các khu công nghi p c p t nh th c hi n m t s nhi m v qu n lý Nhà nư c i v i các khu công nghi p. c) U ban nhân dân c p t nh ch u trách nhi m tr c ti p qu n lý và gi i quy t các vư ng m c thu c thNm quy n c a mình i v i các khu công nghi p trên a bàn. 2. Ban qu n lý các khu công nghi p Vi t Nam là u m i ph i h p v i các ngành, các a phương và Ban qu n lý các khu công nghi p c p t nh giúp Th tư ng Chính ph t ch c th c hi n ng b các n i dung qu n lý Nhà nư c i v i các khu công nghi p; ch ng ph i h p v i các cơ quan Chính ph , U ban nhân dân c p t nh gi i quy t các v n có liên quan i v i ho t d ng c a các Ban qu n lý các khu công nghi p c p t nh. 3. Ban qu n lý các khu công nghi p c p t nh ch u trách nhi m th c hi n úng các quy nh trong các văn b n pháp lu t, pháp quy i v i các khu công nghi p; giúp U ban nhân dân c p t nh th c hi n m t s nhi m v qu n lý Nhà nư c i v i các khu công nghi p; ch u trách nhi m trư c U ban nhân dân c p t nh, Ban qu n lý các khu công nghi p Vi t Nam và các cơ quan Chính ph v nh ng nhi m v ã ư c các cơ quan ó u quy n. i u 5. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ban hành. Bãi b Quy t nh s 595/TTg ngày 27/8/1996 c a Th tư ng Chính ph v thành l p Văn phòng qu n lý các khu công nghi p t p trung. i u 6. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Trư ng
  4. ban qu n lý các khu công nghi p Vi t Nam, Trư ng ban Qu n lý các khu công nghi p c p t nh có trách nhi m thi hành Quy t nh này. Võ Văn Ki t ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản