Quyết định số 97/2001/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
42
lượt xem
2
download

Quyết định số 97/2001/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 97/2001/QĐ-TTg về việc bổ sung chế độ phụ cấp đối với công chức, viên chức ngành y tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 97/2001/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 97/2001/Q -TTg Hà N i, ngày 26 tháng 6 năm 2001 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 97/2001/Q -TTG NGÀY 26 THÁNG 6 NĂM 2001 V B SUNG CH PH C P I V I CÔNG CH C, VIÊN CH C NGÀNH Y T TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Ngh nh s 25/CP ngày 23 tháng 5 năm 1993 c a Chính ph quy nh t m th i ch ti n lương m i c a công ch c, viên ch c hành chính s nghi p và l c lư ng vũ trang; Theo ngh c a B trư ng, Trư ng ban T ch c - Cán b Chính ph , B trư ng B Yt , QUY T NNH i u 1. B sung ch ph c p ch ng d ch quy nh t i kho n 3 i u 1 Quy t nh s 794/TTg ngày 5 tháng 12 năm 1995 c a Th tư ng Chính ph v i m c ph c p ư c tính theo ngày th c t tham gia ch ng d ch là 24.000 ng/ngư i/ngày, áp d ng i v i công ch c, viên ch c chuyên môn y t tr c ti p tham gia d p các d ch có tính ch t t i nguy hi m, g m d ch t , d ch h ch, s t rét và b nh d ch HIV/AIDS. Công ch c, viên ch c chuyên môn y t ư c hư ng m c ph c p ch ng d ch nói trên thì không ư c hư ng m c ph c p.ch ng d ch quy nh t i kho n 3 i u 1 Quy t nh s 794-TTg ngày 5 tháng 12 năm 1995 c a Th tư ng Chính ph . i u 2. B sung ch ph c p c thù ngh c bi t quy nh t i i u 1 Quy t nh s 924/TTg ngày 13 tháng 12 năm 1996 c a Th tư ng Chính ph , v i m c ph c p là 40% trên m c lương ng ch b c, áp d ng i v i công ch c, viên ch c chuyên môn y t làm vi c t i các cơ s khám b nh, ch a b nh và ph c v ngư i b nh nhi m HIV/AIDS. i u 3. Kinh phí chi tr cho các ch ph c p quy nh t i i u 1 và i u 2 c a Quy t nh này do Ngân sách Nhà nư c c p. i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày 01 tháng 7 năm 2001. i u 5. B trư ng, Trư ng Ban T ch c - Cán b Chính ph , B trư ng B Tài chính, B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i, B trư ng B Y t ch u trách nhi m hư ng d n thi hành Quy t nh này.
  2. i u 6. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chinh ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n T n Dũng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản