Quyết định số 97/2001/QĐ-UB

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
47
lượt xem
4
download

Quyết định số 97/2001/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 97/2001/QĐ-UB về việc thành lập Ban Quản lý, phát triển vận tải công cộng và xe điện Hà nội do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 97/2001/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 97/2001/Q -UB Hà N i, ngày 31 tháng 10 năm 2001 QUY T NNH "V VI C THÀNH L P BAN QU N LÝ, PHÁT TRI N V N T I CÔNG C NG VÀ XE I N HÀ N I" U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H ND và UBND. Căn c Thông báo s 70/TB-TU, ngày 15/10/2001 c a Ban Thư ng v Thành u Hà N iv công tác cán b . Xét ngh c a Trư ng Ban T ch c chính quy n thành ph . QUY T NNH i u 1: Thành l p Ban Qu n lý, phát tri n v n t i công c ng và xe i n Hà N i. - Ban Qu n lý, phát tri n v n t i công c ng và xe i n Hà N i tr c thu c UBND Thành ph , có tư cách pháp nhân, có tài kho n t i Ngân hàng và Kho b c Nhà nư c và ư c s d ng con d u riêng theo quy nh c a Nhà nư c. i u 2: Ch c năng, nhi m v và t ch c b máy c a Ban Qu n lý, phát tri n v n t i công c ng và xe i n Hà N i: I. BAN QU N LÝ, PHÁT TRI N V N T I CÔNG C NG VÀ XE I N HÀ N I CÓ CH C NĂNG, NHI M V NHƯ SAU: 1. Ch c năng: - Th c hi n nhi m v c a UBND thành ph Hà N i giao v i u hành các ho t ng, các d án có liên quan n vi c phát tri n v n t i công c ng và xe i n Hà N i. - Tham mưu t ng h p v quy ho ch, k ho ch phát tri n m ng giao thông ph c v v n t i công c ng và xe i n Hà n i. - xu t các ch trương, bi n pháp, huy ng và qu n lý các ngu n l c u tư phát tri n m ng giao thông ph c v v n t i công c ng và xe i n Hà N i. - Ph i h p v i các ngành thu c Thành ph l p và th c hi n k ho ch phát tri n v n t i công c ng và xe i n Hà N i. 2. Nhi m v :
  2. - Nghiên c u t ng h p trình UBND Thành ph v chương trình k ho ch trung h n, ng n h n; l a ch n các d án ưu tiên phát tri n h th ng các phương ti n v n t i công c ng và xe i n. - L p và th c hi n d án ào t o cán b k thu t qu n lý và i u hành h th ng v n t i công c ng và xe i n. - xu t v i UBND Thành ph v nhu c u v n cho các d án ho c các bi n pháp, phương th c huy ng v n u tư cho các d án v n t i công c ng và xe i n. - Xây d ng chương trình d án thu c lĩnh v c v n t i công c ng và xe i n; k p th i gi i quy t nh ng khó khăn, vư ng m c c a chương trình, d án báo cáo các cơ quan có thNm quy n Nhà nư c gi i quy t. - Th c hi n các nhi m v khác do UBND Thành ph giao. II. T CH C B MÁY VÀ KINH PHÍ HO T NG C A BAN: 1. Ban có Trư ng ban và m t s Phó trư ng Ban. 2. Ban có Văn phòng t ng h p và m t s b ph n chuyên môn, nghi p v . 3. Biên ch c a Ban: trư c m t Ban ư c s dung 10 biên ch và m t s h p ng lao ng như : lái xe, b o v , t p v theo quy nh c a Nhà nư c. 4. Vi c chi tr ti n lương và các kho n chi phí khác c a Ban do Ngân sách Nhà nư c Thành ph c p. 5. Giao Giám c các S : K ho ch- u tư, Tài chính- V t giá và các S , Ngành có liên quan xem xét trình UBND Thành ph quy t nh v c p tr s làm vi c, phương ti n i l i và các kho n kinh phí khác Ban s m i vào ho t ng. i u 3: Chánh Văn phòng H ND và UBND thành ph , Trư ng Ban T ch c chính quy n thành ph , Giám c các S : K ho ch- u tư, Tài chính- V t giá, Giao thông công chính và các Ngành có liên quan và Giám c Công ty V n t i và d ch v hành khách công c ng thi hành quy t nh này./. T/M U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH Hoàng Văn Nghiên
Đồng bộ tài khoản