Quyết định số 97/2002/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
49
lượt xem
3
download

Quyết định số 97/2002/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 97/2002/qđ-ttg', văn bản luật, đầu tư phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 97/2002/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 97/2002/Q -TTg Hà N i, ngày 22 tháng 7 năm 2002 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 97/2002/Q -TTG NGÀY 22 THÁNG 7 NĂM 2002 PHÊ DUY T CHI N LƯ C PHÁT TRI N DU LNCH VI T NAM 2001 - 2010 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Pháp l nh Du l ch ngày 08 tháng 02 năm 1999; Xét ngh c a T ng c c Du l ch t i Công văn s 1009/TCDL-BBTCL ngày 30 tháng 10 năm 2001 và Công văn s 558/TCDL-BTCL ngày 12 tháng 6 năm 2002, v "Chi n lư c phát tri n du l ch Vi t Nam 2001 - 2010", QUY T NNH: i u 1. Phê duy t "Chi n lư c phát tri n du l ch Vi t Nam 2001 - 2010" v i nh ng n i dung ch y u sau ây: 1. M c tiêu c a Chi n lư c: a) M c tiêu t ng quát: Phát tri n du l ch tr thành m t ngành kinh t mũi nh n trên cơ s khai thác có hi u qu l i th v i u ki n t nhiên, sinh thái, truy n th ng văn hoá l ch s , huy ng t i a ngu n l c trong nư c và tranh th s h p tác, h tr qu c t , góp ph n th c hi n công nghi p hoá, hi n i hoá t nư c. T ng bư c ưa nư c ta tr thành m t trung tâm du l ch có t m c c a khu v c, ph n u sau năm 2010 du l ch Vi t Nam ư c x p vào nhóm qu c gia có ngành du l ch phát tri n trong khu v c. b) M c tiêu c th : Ph n u t c tăng trư ng GDP c a ngành du l ch bình quân th i kỳ 2001 - 2010 t 11 - 11,5%/ năm, v i các ch tiêu c th sau: Năm 2005: Khách qu c t vào Vi t Nam du l ch t 3 n 3,5 tri u lư t ngư i, khách n i a t 15 n16 tri u lư t ngư i, thu nh p du l ch t trên 2 t USD; Năm 2010: Khách qu c t vào Vi t Nam du l ch t 5,5 n 6 tri u lư t ngư i, khách n i a t 25 n 26 tri u lư t ngư i, thu nh p du l ch t 4 n 4,5 t USD.
  2. 2. Phát tri n m t s lĩnh v c: a) V th trư ng: Khai thác khách t các th trư ng qu c t khu v c ông á - Thái Bình Dương, Tây Âu, B c M , chú tr ng các th trư ng ASEAN, Trung Qu c, Nh t B n, Hàn Qu c, M , Pháp, c, Anh, k t h p khai thác các th trư ng B c Á, B c Âu, Úc, New Zealand, các nư c SNG và ông Âu. Chú tr ng phát tri n và khai thác th trư ng du l ch n i a, phát huy t t nh t l i th phát tri n du l ch t ng a phương, áp ng yêu c u giao lưu, h i nh p và phù h p v i quy nh c a Nhà nư c. T o i u ki n cho nhân dân i du l ch trong nư c và ngoài nư c, góp ph n nâng cao dân trí, c i thi n i s ng v t ch t, tinh th n c a nhân dân. b) V u tư phát tri n du l ch: u tư phát tri n du l ch ph i k t h p t t vi c s d ng ngu n u tư t ngân sách nhà nư c v i vi c khai thác, s d ng ngu n v n nư c ngoài và huy ng ngu n l c trong dân theo phương châm xã h i hoá phát tri n du l ch. Ưu tiên u tư phát tri n các khu du l ch t ng h p qu c gia và các khu du l ch chuyên . K t h p u tư nâng c p, phát tri n các i m tham quan du l ch, cơ s v t ch t k thu t du l ch v i u tư cho tuyên truy n, qu ng bá và ào t o, phát tri n ngu n nhân l c du l ch t o ra các s n phNm du l ch h p d n, mang tính c thù cho t ng vùng du l ch và c nư c. Có k ho ch Ny m nh phát tri n du l ch i v i các a bàn du l ch tr ng i m như: Hà N i, H i Phòng, Qu ng Ninh, Ngh An, Hu , à N ng, Qu ng Nam, Khánh Hoà, à L t, Ninh Thu n, Vũng Tàu, thành ph H Chí Minh, Hà Tiên, Phú Qu c và các tuy n du l ch qu c gia có ý nghĩa liên k t các vùng, các a phương có ti m năng du l ch trên toàn qu c, các i m du l ch thu c các tuy n du l ch qu c gia phù h p trong k ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a t ng a phương và c nư c. i v i các thành ph du l ch như: H Long, Hu , Nha Trang, Vũng Tàu, à L t; các ô th du l ch như: Sa Pa, Sơn, S m Sơn, H i An, Phan Thi t, Hà Tiên c n ph i u tư cho phát tri n du l ch m t cách h p lý b o m s hài hoà gi a phát tri n ô th v i phát tri n du l ch b n v ng, nh m tăng tính h p d n c a ho t ng du l ch. Th c hi n xã h i hoá trong vi c u tư, b o v , tôn t o các di tích, c nh quan môi trư ng, các l h i, ho t ng văn hoá dân gian, các làng ngh ph c v phát tri n du l ch. c) V phát tri n ngu n nhân l c du l ch và nghiên c u ng d ng khoa h c, công ngh : Xây d ng h th ng cơ s ào t o ngu n nhân l c du l ch g m: d y ngh , ào t o trung c p, cao ng, i h c và trên i h c v du l ch.
  3. i m i cơ b n công tác qu n lý và t ch c ào t o ngu n nhân l c du l ch; i m i chương trình, n i dung và phương pháp ào t o theo chuNn hoá qu c gia cho ngành du l ch; g n lý thuy t v i th c hành, ào t o v i nghiên c u nâng cao ch t lư ng gi ng d y và trình i ngũ cán b gi ng d y. Ny m nh công tác nghiên c u cơ b n và nghiên c u ng d ng khoa h c công ngh du l ch tiên ti n ph c v phát tri n du l ch b n v ng, t o bư c phát tri n m i có hi u qu trong nghiên c u và ng d ng các thành qu khoa h c và công ngh vào ho t ng qu n lý và kinh doanh du l ch. d) V xúc ti n, tuyên truy n qu ng bá du l ch: Ny m nh xúc ti n, tuyên truy n, qu ng bá du l ch v i các hình th c linh ho t; ph i h p ch t ch gi a các c p, các ngành; tranh th h p tác qu c t trong ho t ng xúc ti n du l ch trong và ngoài nư c, t ng bư c t o d ng và nâng cao hình nh du l ch Vi t Nam trên trư ng qu c t ; nâng cao nh n th c và trách nhi m c a các c p, các ngành và c a nhân dân v v trí, vai trò c a du l ch trong phát tri n kinh t - xã h i c a t nư c. ) H i nh p, h p tác qu c t v du l ch Tăng cư ng c ng c và m r ng h p tác song phương và h p tác a phương v i các t ch c qu c t , các nư c có kh năng và kinh nghi m phát tri n du l ch. Th c hi n t t h p tác du l ch v i các nư c ã thi t l p quan h h p tác, nh t là h p tác du l ch Vi t Nam - Lào - Campuchia, Vi t Nam - Lào - Thái Lan, Vi t Nam - Lào - Campuchia- Thái Lan - Myanmar; ti u vùng Mêkông m r ng, h p tác du l ch sông Mêkông - sông H ng. Th c hi n các cam k t và khai thác quy n l i trong h p tác du l ch v i T ch c Du l ch th gi i (WTO), Di n àn h p tác kinh t châu á - Thái Bình Dương (APEC), Hi p h i du l ch Châu Á - Thái Bình Dương (PATA) và Hi p h i du l ch ông Nam á (ASEANTA), Liên minh châu Âu (EU). ChuNn b i u ki n h i nh p m c cao v i du l ch th gi i khi Vi t Nam gia nh p T ch c Thương m i Th gi i (WTO). Khuy n khích và t o i u ki n thu n l i thu hút v n u tư tr c ti p nư c ngoài vào các khu du l ch, các d án t o s n phNm du l ch c thù, ch t lư ng cao. Thu hút và s d ng có hi u qu ngu n v n ODA cho phát tri n ngu n nhân l c, công ngh và b o v môi trư ng du l ch. 3. Phát tri n các vùng du l ch: a) Vùng du l ch B c B : G m các t nh t Hà Giang n Hà Tĩnh. Hà N i là trung tâm c a vùng và c a a bàn ng l c tăng trư ng du l ch Hà N i - H i Phòng - H Long. S n phNm du l ch c trưng c a vùng là du l ch văn hóa, sinh thái k t h p v i du l ch tham quan, nghiên c u, ngh dư ng. b) Vùng du l ch B c Trung B : G m các t nh, thành ph t Qu ng Bình n Qu ng Ngãi. Hu và à N ng là trung tâm c a vùng và a bàn ng l c tăng trư ng du l ch Qu ng Tr - Hu - à N ng - Qu ng Nam. S n phNm du l ch c trưng c a vùng là du l ch th thao, gi i trí, ngh dư ng bi n, tham quan các di tích l ch s văn hoá, cách m ng, di s n văn hoá th gi i.
  4. c) Vùng du l ch Nam Trung B và Nam B : G m các t nh t Kon Tum n Cà Mau v i hai á vùng du l ch Nam Trung B và Nam B . Trung tâm c a vùng là thành ph H Chí Minh và các a bàn tăng trư ng du l ch là: thành ph H Chí Minh - Nha Trang - à L t, thành ph H Chí Minh - C n Thơ - Hà Tiên - Phú Qu c, thành ph H Chí Minh - Vũng Tàu - Phan Thi t. S n phNm du l ch c trưng c a vùng là du l ch tham quan, ngh dư ng bi n và núi khai thác th m nh du l ch c a d i ven bi n Nam Trung B và Tây Nguyên, du l ch sông nư c, du l ch sinh thái ng b ng châu th sông C u Long. Phát tri n du l ch các vùng, các a bàn tr ng i m du l ch, c n ph i xu t phát t i u ki n, c i m phát tri n kinh t - xã h i c a m i a phương và l i th v du l ch c a t ng vùng nh m khai thác t t nh t ti m năng c a c nư c phát tri n du l ch. 4. Nh ng gi i pháp ch y u: Ti p t c hoàn thi n h th ng pháp lu t chuyên ngành du l ch; t ch c t t vi c th c hi n Pháp l nh Du l ch, ng th i chuNn b các i u ki n c n thi t xây d ng Lu t Du l ch, t o môi trư ng pháp lý cho vi c qu n lý ho t ng du l ch, thu hút m i ngu n l c trong và ngoài nư c cho u tư phát tri n du l ch phù h p v i ti n trình phát tri n và h i nh p kinh t c a c nư c. u tư phát tri n k t c u h t ng t i các a bàn tr ng i m du l ch, các khu du l ch qu c gia, các i m du l ch có ti m năng phát tri n du l ch mi n núi, vùng sâu, vùng xa... trên cơ s khai thác các ti m năng và th m nh c a t ng vùng, t ng lĩnh v c, t ng a phương; k t h p có hi u qu vi c s d ng các ngu n l c c a Nhà nư c và các ngu n l c t các thành ph n kinh t vào u tư phát tri n du l ch theo ch trương xã h i hoá phát tri n du l ch. S p x p l i các doanh nghi p nhà nư c ho t ng trong lĩnh v c du l ch, th c hi n ch trương c ph n hoá, cho thuê, bán, khoán... doanh nghi p nhà nư c. C i cách hành chính, phân c p và ơn gi n hoá các th t c liên quan n khách du l ch và doanh nghi p kinh doanh du l ch. K t h p linh ho t các hình th c tuyên truy n như: h i ch , h i th o, tri n lãm... và các phương ti n thông tin tuyên truy n khác xúc ti n du l ch phù h p v i nh hư ng phát tri n th trư ng du l ch trong và ngoài nư c. ng th i tranh th các ngu n l c t bên ngoài và h tr qu c t ph c v công tác xúc ti n qu ng bá du l ch t hi u qu . Xây d ng và th c hi n k ho ch phát tri n ngu n nhân l c du l ch. Nâng cao ch t lư ng ào t o chuyên ngành du l ch v i cơ c u nhân l c phù h p. Th c hi n phương châm Nhà nư c, doanh nghi p cùng tham gia ào t o phát tri n ngu n nhân l c du l ch. Thí i m mô hình d y ngh có s ph i h p gi a cơ s ào t o và doanh nghi p v i ngu n kinh phí t ngân sách nhà nư c và t doanh nghi p. Coi tr ng và tăng cư ng h p tác qu c t v ào t o ngu n nhân l c du l ch. Có chính sách ãi ng h p lý thu hút nhân tài, chuyên gia, ngh nhân tham gia vào vi c phát tri n du l ch c a t nư c.
  5. Ny m nh nghiên c u ng d ng khoa h c và công ngh ph c v phát tri n du l ch; chú tr ng úng m c vi c ng d ng và phát tri n công ngh thông tin du l ch. Xây l p h th ng cơ s d li u chuyên ngành du l ch áp ng ư c yêu c u c a s nghi p phát tri n kinh t . Khuy n khích, t o i u ki n các t ch c, cá nhân tham gia nghiên c u và ng d ng ti n b khoa h c công ngh vào ho t ng kinh doanh du l ch. Tăng cư ng h p tác v i các t ch c, cơ quan khoa h c trong và ngoài nư c tranh th s h tr k thu t, kinh nghi m, ti p c n v i nh ng thành t u m i, tiên ti n v khoa h c công ngh du l ch qu c t áp d ng cho du l ch Vi t Nam. Tăng cư ng vai trò và hi u l c qu n lý Nhà nư c v qu n lý môi trư ng, tài nguyên du l ch, c bi t nh ng khu du l ch qu c gia, các i m du l ch có s c h p d n cao, các khu du l ch sinh thái; khuy n khích và t o i u ki n huy ng s tham gia và óng góp c a các t ch c và cá nhân vào vi c b o v tài nguyên, môi trư ng du l ch, m b o phát tri n b n v ng c a du l ch Vi t Nam. L ng ghép ào t o và giáo d c v tài nguyên và môi trư ng du l ch trong chương trình gi ng d y c a h th ng ào t o các c p v du l ch; nâng cao nh n th c v vi c b o v tài nguyên, môi trư ng du l ch cho khách du l ch và c ng ng dân cư thông qua các phương ti n thông tin i chúng. Ch ng tham gia h p tác song phương, a phương, khai thác t t quy n l i h i viên và th c hi n các nghĩa v c a mình. ChuNn b các i u ki n h i nh p du l ch m c cao, trư c h t là chuNn b các i u ki n khai thác nh ng y u t v du l ch trong vi c th c thi Hi p nh Thương m i Vi t Nam - Hoa Kỳ và cũng như khi Vi t Nam gia nh p T ch c Thương m i Th gi i (WTO). Hư ng d n và t o i u ki n cho các doanh nghi p xây d ng k ho ch, gi i pháp th c hi n cam k t qu c t trong du l ch nói riêng và trong h p tác kinh t qu c t nói chung, nâng cao năng l c c nh tranh trên th trư ng, tăng th ph n trên th trư ng truy n th ng và khai thông, nâng d n v th trên th trư ng m i. Khuy n khích và t o i u ki n h tr doanh nghi p Vi t Nam u tư du l ch ra nư c ngoài. Th c hi n a d ng hoá, a phương hoá quan h du l ch v i các nư c v a tranh th v n u tư, công ngh , k thu t, kinh nghi m qu n lý..., v a ti p t c t o l p và nâng cao hình nh và v th c a du l ch Vi t nam khu v c và trên th gi i. i u 2. T ch c th c hi n 1. Căn c các m c tiêu, n i dung ch y u c a Chi n lư c này, T ng c c Du l ch ph i h p v i các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t ch c tri n khai th c hi n "Chi n lư c phát tri n du l ch Vi t Nam 2001 - 2010", xu t và ki n ngh các cơ quan Nhà nư c có thNm quy n th c hi n nh ng gi i pháp c n thi t tri n khai th c hi n Chi n lư c này. 2. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương theo ch c năng, nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m ph i h p v i T ng c c Du l ch th c hi n các m c tiêu c a Chi n lư c; m b o tính th ng nh t, ng b v i vi c th c hi n k ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a ngành và a phương.
  6. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ký. i u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản