Quyết định số 97/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
36
lượt xem
3
download

Quyết định số 97/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 97/QĐ-TTg về việc tặng cờ thi đua của Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 97/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------ Số: 97/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TẶNG CỜ THI ĐUA CỦA CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, Khen thưởng; Xét đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao (Tờ trình số 98/TTr-TA ngày 28 tháng 12 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 76/TTr- BTĐKT ngày 10 tháng 01 năm 2008), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 9 tập thể đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2007 của ngành Tòa án nhân dân (có danh sách kèm theo). Điều 2. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương, các tập thể có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Tòa án nhân dân tối cao; - Ban Thi đua-Khen thưởng TW; - VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc; - Website Chính phủ; - Lưu: Văn thư, TCCB (3b). 11 Nguyễn Sinh Hùng DANH SÁCH
  2. 09 TẬP THỂ TẶNG THƯỞNG CỜ THI ĐUA CỦA CHÍNH PHỦ (Kèm theo Quyết định số: 97/QĐ-TTg, ngày 21 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ) 1. Tòa Dân sự Tòa án nhân dân tối cao. 2. Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh. 3. Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình. 4. Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. 5. Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp. 6. Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. 7. Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. 8. Tòa án nhân dân huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương. 9. Tòa án nhân dân thị xã Tân An, tỉnh Long An.
Đồng bộ tài khoản