Quyết định số 97-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
55
lượt xem
4
download

Quyết định số 97-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 97-TTg về việc đầu tư dự án nhà máy xi măng Tam Điệp - Ninh Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 97-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 97-TTg Hà N i, ngày 09 tháng 2 năm 1996 QUY T NNH V VI C U TƯ D ÁN NHÀ MÁY XI MĂNG TAM I P - NINH BÌNH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c i u l qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 177/CP ngày 20 tháng 10 năm 1994 c a Chính ph ; Xét ngh c a Ch t ch U ban nhân dân t nh Ninh Bình (các công văn s 13/VP4 ngày 26 tháng 1 năm 1995; s 79/VP4 ngày 20 tháng 6 năm 1995; s 106/VP4 ngày 21 tháng 8 năm 1995; s 135/VP4 ngày 25 tháng 9 năm 1995; s 157/VP4 ngày 11 tháng 10 năm 1995; s 170/VP4 ngày 25 tháng 10 năm 1995; s 220/VP4 ngày 20 tháng 12 năm 1995; s 10/VP4 ngày 29 tháng 1 năm 1996) và ngh c a H i ng th m nh c p Nhà nư c (công văn s 1002-UB/VPT ngày 7 tháng 4 năm 1995), c a H i ng xét th u qu c gia (công văn s 249- BKH/VP XTQG ngày 18 tháng 11 năm 1995); c a H i ng th m nh nhà nư c v các d án u tư (công văn s 01/H T ngày 30 tháng 12 năm 1995); c a B Xây d ng (công văn s 11- BXD/VLXD ngày 31 tháng 1 năm 1996). QUY T NNH: i u 1. u tư D án Nhà máy xi măng Tam i p - Ninh Bình v i các n i dung sau: 1. Tên d án: Nhà máy xi măng Tam i p - Ninh Bình. 2. Công su t thi t k và thi t b công ngh . - 4000 t n Clinker/ngày tương ng 1,4 tri u t n xi măng/năm; - S n phNm chính: PC30, PC40, PC50 (TCVN 2682-92). Xi măng s n xu t b ng lò quay theo phương pháp khô. Công ngh , thi t b s n xu t, ki m tra, o lư ng vào lo i ti n ti n c a th gi i. M t s ch tiêu cơ b n như sau: + Tiêu hao nhi t năng: 730-750 KCal/t n Clinker. + Tiêu hao i n năng: 96 KWh/t n xi măng.
  2. + Nhiên li u s d ng:100% than Antra xit Qu ng Ninh. + N ng b i th i ra qua u thi t b l c b i, khí th i, ch t th i b o m các tiêu chuNn v v sinh môi trư ng. + Lao ng: 585 ngư i. 3. a i m xây d ng: Xã Quang Sơn, th xã Tam i p, t nh Ninh Bình. 4. Ch u tư: Công ty Xi măng t nh Ninh Bình. 5. Ngu n nguyên li u chính và v n t i. - á vôi: M á vôi Hang Nư c, tr lư ng 239 tri u t n. - t sét: M sét Quy n Cây, huy n Hà Trung, t nh Thanh Hoá, tr lư ng tính t c t + 50 m tr lên kho ng 21,2 tri u t n. - X Pyrít: L y t t i nhà máy Super ph t phát Lâm Thao Vĩnh Phú. - Nhiên li u: Nung Clinker dùng than cám 3 và 4A Qu ng Ninh. - i n: L y t lư i i n qu c gia tuy n 110 Kv. - Nư c: L y t các m nư c ng m. - V n chuy n nguyên li u v t li u b ng ô tô và t u ho . - V n chuy n than t Qu ng Ninh b ng ư ng thu v c ng Ninh Phúc và ti p chuy n b ng ô tô ho c t u ho v nhà máy. - V n chuy n xi măng xu t xư ng kho ng 50% b ng ô tô ho c t u ho t i các a i m c ly g n và 50% b ng ư ng thu i các vùng mi n Trung, mi n Nam ho c xu t khNu. 6. Quy mô và k t c u xây d ng công trình. a) T ng di n tích s d ng t c a nhà máy: 482.000 m2 Trong ó: - Di n tích t xây d ng công trình (trong hàng rào): 370.000 m2 - Di n tích t xây d ng ư ng, bãi: 75.500 m2 b) C p công trình: C p II c) B c ch u l a: - B c I (TCVN) i v i các h ng m c công trình d có nguy cơ cháy n .
  3. - B c II (TCVN) i v i các công trình còn l i. d) K t c u công trình: Khung c t bê tông c t thép ho c b ng thép phù h p v i tính năng s d ng c a t ng h ng m c công trình. 7. Phương th c t ch c qu n lý th c hi n d án: Th c hi n các văn b n s 2378/KTN ngày 29 tháng 4 năm 1995, s 3494/KTN ngày 27 tháng 6 năm 1995, s 3614/KTN ngày 4 tháng 7 năm 1995 c a Th tư ng Chính ph và lưu ý các ki n ngh c a H i ng xét th u qu c gia t i văn b n s 249- BKH/VPXTQG ngày 18 tháng 10 năm 1995, H i ng thNm nh Nhà nư c v các d án u tư t i văn b n s 01/H T ngày 30 tháng 12 năm 1995, văn b n c a Th tư ng Chính ph s 117/KTN ngày 6 tháng 1 năm 1996 và các ki n ngh c th c a B Xây d ng t i văn b n s 11-BXD/VLXD ngày 31 tháng 1 năm 1996, ch u tư tr c ti p qu n lý d án, ch u trách nhi m v các k t qu àm phán v i i tác nư c ngoài, t ch c u th u xây l p và ch t o thi t b do phía Vi t Nam s n xu t, có ch nhi m i u hành d án b o m ti n b xây d ng, ch t lư ng công trình. 8. T ng m c u tư và ngu n v n: a) T ng m c u tư ư c tính v i m c t i a là 252 tri u USD theo t giá hi n nay (tương ương 180 USD cho m i t n công su t xi măng), g m các kho n vay nư c ngoài, các ngu n v n trong nư c, lãi vay trong th i gian xây d ng, phí thu x p tài chính và b o hi m v n vay nư c ngoài. T ng m c u tư ph i ư c chuNn xác l i c th trên cơ s thi t k k thu t, t ng d toán, k t qu u th u xây l p và gia công, ch t o s n phNm cơ khí trong nư c và các h p ng vay v n trong và ngoài nư c b ng k t qu àm phán ch t ch v i các i tác trong nư c và nư c ngoài. b) Ngu n v n u tư: Vay v n 100% t ngu n vay trong nư c và nư c ngoài. Ngu n vay nư c ngoài th c hi n theo tinh th n văn b n s 3494/KTN ngày 27 tháng 6 năm 1995 c a Th tư ng Chính ph . 9. Th i gian xây d ng và th i gian hoàn v n u tư: - Th i gian chuNn b u tư 5 tháng k t ngày có quy t nh u tư. - Th i gian xây d ng 28 tháng. - Th i gian ch y th 2 tháng. - Th i gian hoàn v n u tư kho ng 8 năm 3 tháng k t ngày s n xu t. 10. Các quy nh khác i v i d án: - Ch u tư ư c phép thuê ào t o chuy n giao công ngh và thuê chuyên gia chính cùng i u hành nhà máy, ư c phép thuê ào t o cán b k thu t, cán b qu n lý và công nhân k thu t trong nư c và ngoài nư c trong t ng m c u tư kh năng ti p thu chuy n giao công ngh và t v n hành nhà máy lâu dài.
  4. - Các h ng m c công trình ngoài hàng rào nhà máy ( ư ng i n t Ninh Khánh v nhà máy, ư ng b t C u Yên i c ng Ninh Phúc) th c hi n theo văn b n s 2378/KTN ngày 19 tháng 4 năm 1995 c a Th tư ng Chính ph (không tính vào t ng m c u tư nói trên). - Ch u tư ư c phép thuê t ch c tư v n trong và ngoài nư c ki m tra, giám sát th c hi n h p ng và nghi m thu, nh n bàn giao công trình. i u 2. T ch c th c hi n. Các B , ngành Trung ương theo ch c năng, nhi m v , trách nhi m c a mình giúp U ban nhân dân t nh Ninh Bình và ch u tư th c hi n nghiêm túc các ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph và các B , ngành có liên quan, th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c i v i d án u tư. U ban nhân dân t nh Ninh Bình tr c ti p ch o i u hành, tri n khai u tư v i s giúp c a các B , ngành Trung ương b o m m c u tư và ti n xây d ng; ch u trách nhi m trư c Th tư ng Chính ph vi c ch p hành quy t nh u tư d án. i u 3. B trư ng các B : K ho ch và u tư, Tài chính, Tư pháp, Xây d ng, Công ngh , Giao thông vân t i, Khoa h c - Công ngh và Môi trư ng, Thương m i, Qu c phòng, N i v , Ngo i giao; Th ng c Ngân hàng Nhà nư c, T ng C c trư ng T ng c c a chính, Ch t ch U ban nhân dân t nh Ninh Bình, Giám c Công ty xi măng t nh Ninh Bình và Th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Võ Văn Ki t ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản