Quyết định số 970/QĐ-TTg

Chia sẻ: Long Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
41
lượt xem
3
download

Quyết định số 970/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 970/QĐ-TTg về việc chuyển mục đích sử dụng đất lâm nghiệp thuộc huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk, bổ sung cho Binh đoàn 16 thực hiện các Dự án Phát triển kinh tế-xã hội kết hợp quốc phòng an ninh do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 970/QĐ-TTg

  1. CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 970/QĐ-TTG Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT LÂM NGHIỆP THUỘC HUYỆN EA SÚP, TỈNH ĐẮK LẮK, BỔ SUNG CHO BINH ĐOÀN 16 THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI KẾT HỢP QUỐC PHÒNG AN NINH. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật bảo vệ và phát triển rừng ngày 12 tháng 8 năm 1991. Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003. Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng; Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2003 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 và Nghị định số 12/2000/NĐ- CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 của Chính phủ. Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh: Đắk Lắk (công văn số 1832/CV-UB ngày 06 tháng 8 năm 2004), ý kiến Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 1968/BNN-LN ngày 24 tháng 8 năm 2004). QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Cho phép chuyển mục đích sử dụng 2.665 ha đất lâm nghiệp của các xã Ya Lốp, Ia Tờ Mốt, Ea Bung, thuộc huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk, bổ sung cho Binh đoàn 16 tiếp tục thực hiện các dự án theo Quyết định số 744/QĐ-TTg ngày 19 tháng 8 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án phát triển kinh tế - xã hội kết hợp quốc phòng an ninh Nam Đắk Lắk - Bình Phước và Quyết định số 43/2002/QĐ-TTg ngày 21 tháng 3 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bổ sung đề án quy hoạch tổng thể các khu kinh tế quốc phòng trong tình hình mới. Điều 2. Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện việc chuyển đổi mục đích và quản lý việc sử dụng diện tích đất nêu trên theo đúng các quy định của Nhà nước. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
  2. Bộ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Quốc phòng, Tài chính, Thủ trưởng các Bộ, ngành liên quan và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ - Thủ tuớng, các Phó Thủ tướng CP, PHÓ THỦ TƯỚNG - Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, NN và PTNT, Quốc phòng, Tài chính, - Văn phòng Quốc hội, - Văn phòng Chủ tịch nước, - Văn phòng TW Đảng, - Viện Kiểm sát nhân dân, - Toà án nhân dân tối cao, - HĐND, UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Tấn Dũng - Công báo. - VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, Cục, - Lưu NN(5), VT
Đồng bộ tài khoản