Quyết định số 972-TC/ĐTQG

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
54
lượt xem
2
download

Quyết định số 972-TC/ĐTQG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 972-TC/ĐTQG về việc ban hành quy chế góp vốn, huy động vốn Quỹ hỗ trợ đầu tư Quốc gia do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 972-TC/ĐTQG

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 972-TC/ TQG Hà N i, ngày 29 tháng 10 năm 1996 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY CH GÓP V N, HUY NG V N QU H TR U TƯ QU C GIA B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Lu t khuy n khích u tư trong nư c ngày 22 tháng 6 năm 1994; Căn c Ngh nh 29/CP ngày 12 tháng 5 năm 1995 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t khuy n khích u tư trong nư c; Căn c Ngh nh s 178/CP ngày 28/10/1995 c a Chính ph quy nh ch c năng nhi m v c a B tài chính; Căn c Quy t nh s 808/TT ngày 9/12/1995 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p Qu h tr u tư Qu c gia; Căn c i u l Qu h tr u tư Qu c gia ban hành kèm theo Quy t nh s 462/TTg ngày 9/7/1996 c a Th tư ng Chính ph ; Theo ngh c a Ch t ch H i ng qu n lý Qu h tr u tư Qu c gia; QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch góp v n huy ng v n c a Qu h tr u tư Qu c gia. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành t ngày ban hành. i u 3. Ch t ch H i ng qu n lý, T ng Giám c Qu h tr u tư Qu c gia và các ơn v có liên quan ch u trách nhi m t ch c th c hi n quy t nh này. H T ( ã ký) QUY CH GÓP V N VÀ HUY NG V N C A QU H TR U TƯ QU C GIA Ban hành kèm theo Quy t nh s 972 TC/HT TQG ngày 29-10-1996 c a B trư ng B Tài chính)
  2. Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. Ngu n v n ho t ng c a Qu h tr u tư Qu c gia (sau ây g i t t là Qu ) bao g m: V n i u l và v n huy ng. 1.1. V n i u l bao g m: - V n ngân sách Nhà nư c c p; - V n góp c a các doanh nghi p: m c v n góp c a các doanh nghi p Nhà nư c không th p hơn 3% l i nhu n sau thu c a năm ho t ng trư c ó. Danh sách và m c v n góp c a doanh nghi p do B trư ng B Tài chính trình Th tư ng Chính ph quy t nh. - V n góp t nguy n c a các cá nhân, các t ch c trong và ngoài nư c. Khi có nhu c u tăng thêm v n i u l , H i ng qu n lý ngh B trư ng B Tài chính trình Th tư ng Chính ph quy t nh. 1.2. V n huy ng bao g m: - V n phát hành trái phi u trung và dài h n; - V n vay trung và dài h n c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c; - Ti p nh n các ngu n v n u tư c a Nhà nư c; các kho n vay c a Chính ph và ngu n H tr phát tri n chính th c (ODA) cho vay l i i v i các d án ư c Chính ph quy nh; các kho n chênh l ch lãi su t ngu n v n ODA cho vay l i; - Nh n v n u thác cho vay u tư phát tri n c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c; - Ti p nh n các ngu n v n c a các t ch c kinh t , xã h i và cá nhân t nguy n g i Qu u tư phát tri n; - V n tài tr không hoàn l i cho Qu c a các t ch c Qu c t , Qu c gia và các t ch c phi Chính ph ; - V n huy ng khác do B trư ng B tài chính quy nh. M c v n huy ng, hình th c huy ng, lãi su t huy ng c a t ng th i kỳ do T ng giám c Qu trình H i ng qu n lý quy t nh phù h p v i các quy nh hi n hành c a Nhà nư c. Qu h tr u tư qu c gia có trách nhi m qu n lý, thu h i và hoàn tr úng h n cho ch s h u các kho n v n huy ng nói trên. i u 2. Các t ch c b o hi m, tín d ng và doanh nghi p Nhà nư c (sau ây g i t t là doanh nghi p) góp v n vào Qu ư c s h u ph n tài s n, ư c chia lãi (n u có)
  3. tương ng v i ph n v n góp, ư c xem xét cho vay v n khi có nhu c u phù h p v i cơ ch cho vay c a Qu và ư c rút v n i u l theo Quy t nh c a Th tư ng Chính ph trong trư ng h p có khó khăn c bi t, phá s n, gi i th . i u 3. Các chi phí phát sinh trong nghi p v huy ng v n như tr lãi v n huy ng, chi phí huy ng..., ư c tính vào chi phí ho t ng c a Qu . i u 4. Ngu n v n c a Qu h tr u tư Qu c gia ư c qu n lý theo nguyên t c t p trung, th ng nh t. Chương 2: QUY NNH C TH A: V N I U L : i u 5. Ngân sách Nhà nư c c p v n i u l cho Qu t ngu n v n ư c cân i trong d toán ngân sách hàng năm cho n khi 50% v n i u l . Hàng năm căn c vào d toán ngân sách Nhà nư c b trí cho Quý, B tài chính chuy n v n vào tài kho n ti n g i c a Qu t i Kho b c Nhà nư c ho c Ngân hàng nơi Qu m tài kho n. i u 6. V n góp c a các doanh nghi p Nhà nư c là ph n óng góp b t bu c theo quy t nh c a Th tư ng Chính ph . M c v n góp c a các doanh nghi p Nhà nư c không th p hơn 3% l i nhu n sau thu c a năm ho t ng trư c ó. Ngoài m c v n góp b t bu c, các doanh nghi p còn có th ư c góp v n vào Qu v i s lư ng không h n ch . Các doanh nghi p có m c l i nhu n sau thu c a năm ho t ng trư c ó th p hơn 1 t ng ư c t nguy n góp v n vào Qu , nhưng không b t bu c. i u 7. Các doanh nghi p ư c s d ng các lo i qu và v n h p pháp góp v n vào Qu b ng ti n ng VN. Trư ng h p doanh nghi p ư c phép kinh doanh ngo i t thì vi c góp v n có th b ng ngo i t (USD), m c v n góp ư c ghi b ng VN theo t giá mua vào c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam công b t i th i i m góp v n. i u 8. Trên cơ s s li u v l i nhu n sau thu c a các doanh nghi p do h th ng T ng c c qu n lý v n và tài s n Nhà nư c t i doanh nghi p cung c p, Qu có trách nhi m tính toán th ng nh t v i T ng c c Qu n lý v n và tài s n Nhà nư c t i doanh nghi p m c v n góp c a t ng doanh nghi p trình B Tài chính B Tài chính trình Th tư ng Chính ph quy t nh. Vi c cung c p s li u c a T ng c c qu n lý v n và tài s n Nhà nư c t i doanh nghi p cho Qu ư c th c hi n vào tháng 11 c a năm báo cáo (s li u ư c tính) và vào tháng 6 c a năm k ho ch (s li u báo cáo quy t toán chính th c c a năm trư c ó). i u 9. Căn c vào m c v n góp c a t ng doanh nghi p do Th tư ng Chính ph quy t nh, B trư ng B Tài chính u quy n cho T ng Giám c Qu ký thông báo n t ng doanh nghi p góp v n. Ch m nh t là 3 tháng k t ngày Th tư ng Chính ph quy t nh, th trư ng các doanh nghi p th c hi n chuy n ti n (có th b ng ti n m t, ho c phát hành séc, ho c trích tài kho n b ng u nhi m chi...) vào tài kho n ti n g i c a Qu Kho b c Nhà nư c ho c Ngân hàng do Qu quy nh. Trư ng h p doanh
  4. nghi p không th c hi n úng quy nh v th i h n và m c v n góp, Qu s ki n ngh v i B trư ng B Tài chính (qua T ng c c qu n lý v n và tài s n Nhà nư c t i doanh nghi p) xem xét và x lý. i u 10. Các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c ư c t nguy n góp v n i u l cho Qu v i s lư ng không h n ch phù h p v i thông l Qu c t và pháp lu t Vi t Nam. i u 11. Các thành viên góp v n i u l Qu ư c hư ng các quy n l i sau ây: - ư c s h u ph n tài s n tương ương v i ph n v n góp vào Qu và ư c rút v n i u l trong trư ng h p c bi t khó khăn ho c b phá s n, gi i th theo Quy t nh c a Th tư ng Chính ph ; - ư c tham gia ý ki n v chính sách, cơ ch huy ng và s d ng v n c a Qu ; ư c tham d cu c h p thư ng niên nghe thông báo v k t qu ho t ng c a Qu ; ư c cung c p thông tin c n thi t v tình hình ho t ng c a Qu ; - ư c xem xét cho vay v n khi có nhu c u phù h p v i cơ ch cho vay c a Qu ; - ư c chia lãi tương ng v i ph n v n góp trong trư ng h p k t qu tài chính c a Qu thu l n hơn chi. B: V N HUY NG: i u 12. V n huy ng là v n c a ch s h u mà Qu ư c quy n s d ng và có trách nhi m hoàn tr úng h n c g c l n lãi. i u 13. Qu HT TQG ư c phát hành trái phi u trung h n và dài h n theo quy ch phát hành trái phi u doanh nghi p Nhà nư c ban hành kèm theo Ngh nh s 120/CP ngày 17/9/1994 c a Chính ph và các văn b n hư ng d n c a B Tài chính. M c phát hành, th i h n phát hành, hình th c phát hành, lãi su t trái phi u, cơ c u v m nh giá trái phi u... do T ng Giám c Qu báo cáo H i ng qu n lý và trình B trư ng B tài chính quy t nh cho t ng t phát hành. i u 14. B tài chính có th phát hành trái phi u Chính ph huy ng v n và chuy n cho Qu HT TQG b sung ngu n v n huy ng; Qu HT TQG ph i s d ng v n úng m c ích, có hi u qu và hoàn tr y , úng h n ti n g c, ti n lãi cho B Tài chính. Vi c phát hành trái phi u Chính ph huy ng v n cho Qu HT TQG ư c th c hi n theo quy nh sau: 1- Căn c vào nhu c u s d ng v n, Qu HT TQG xây d ng phương án huy ng v n, k ho ch tr n trái phi u, trao i th ng nh t v i KBNN Trung ương và báo cáo H i ng qu n lý thông qua trình B trư ng B Tài chính phê duy t. 2- Trên cơ s ngh c a Qu HT TQG và KBNN Trung ương, B trư ng B Tài chính quy t nh vi c phát hành trái phi u Chính ph huy ng cho Qu và u quy n cho KBNN Trung ương th c hi n.
  5. 3- Kho b c Nhà nư c Trung ương t ch c phát hành trái phi u, t p trung ti n mua trái phi u và chuy n vào tài kho n c a Qu HT TQG m t i KBNN Trung ương. ng th i Qu HT TQG ký nh n n v i B Tài chính (KBNN Trung ương) và cam k t hoàn tr y , úng h n ti n g c và lãi. Ti n lãi tính theo lãi su t trái phi u hình thành qua k t qu u th u ho c lãi su t do B trư ng B Tài chính quy t nh cho t ng t phát hành. 5- Sau t ng t phát hành trái phi u, Qu HT TQG s thanh toán cho KBNN Trung ương chi phí in phát hành trái phi u (theo h p ng v i cơ quan in n) và chi phí phát hành - thanh toán trái phi u theo t l quy nh. 6- n h n tr n , Qu HT TQG có trách nhi m thanh toán y ti n g c, lãi trái phi u cho KBNN Trung ương. Trư ng h p Qu không hoàn tr , B tài chính (KBNN Trung ương) có quy n t ng trích tài kho n c a Qu m t i KBNN Trung ương thu h i n . i u 15. Qu h tr u tư Qu c gia ư c ti p nh n các ngu n v n c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c t nguy n g i Qu u tư phát tri n. Các t ch c cá nhân trong và ngoài nư c t nguy n g i ti n vào Qu u tư phát tri n ư c nh n m t t l lãi su t theo tho thu n, ho c theo h p ng. T l lãi su t do H QL Qu quy nh nhưng t i a không quá lãi su t quy nh c a Nhà nư c. i u 16. Qu ư c ti p nh n và vay v n trung và dài h n c a các t ch c, cá nhân trong nư c theo nguyên t c t nguy n, bình ng, cùng có l i trên cơ s h p ng vay v n và ph i m b o tr n g c và lãi úng h n. i u ki n vay, th i h n vay, lãi su t vay... do 2 bên tho thu n phù h p v i các quy t nh c a H i ng qu n lý trong t ng th i kỳ và phù h p v i các quy nh hi n hành c a Nhà nư c. i u 17. Qu ư c tr c ti p àm phán, ký k t các h p ng, các hi p nh vay v n trung và dài h n v i các t ch c, cá nhân ngoài nư c phù h p v i các quy nh c a Nhà nư c và thông l Qu c t , m b o tr n g c và lãi úng h n. Qu ư c quy n ti p nh n các ngu n tài tr c a các t ch c qu c t , Qu c gia, cá nhân ngư i nư c ngoài tăng cư ng, b sung ngu n v n cho vay trên nguyên t c t nguy n, bình ng, cùng có l i và theo úng pháp lu t Vi t Nam. i u 18. Qu ư c nh n v n u thác cho vay u tư phát tri n c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c thông qua h p ng u thác. i u 19. Qu h tr u tư Qu c gia ư c ti p nh n các ngu n v n u tư c a Nhà nư c và các ngu n vay n , vi n tr nư c ngoài c a Chính ph , các kho n chênh l ch lãi su t t ngu n v n ODA cho vay cho vay l i i v i các d án ư c Chính ph quy nh. i u 20. Qu ư c huy ng các ngu n v n khác cho u tư phát tri n theo quy nh c a B trư ng B Tài chính. C: QU N LÝ, B O TOÀN VÀ PHÁT TRI N NGU N V N: i u 21. Ngu n v n Qu ư c qu n lý theo nguyên t c t p trung, th ng nh t. T ng Giám c Qu có trách nhi m qu n lý và s d ng ngu n v n có hi u qu , úng m c
  6. ích, thu h i v n và lãi cho vay, b o toàn và tăng trư ng ngu n v n, ư c quy n phân b , i u hoà, i u ch nh ngu n v n trong ph m vi toàn h th ng. i u 22. Giám c các chi nhánh Qu HT TQG t i các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m qu n lý, s d ng có hi u qu , úng m c ích ngu n v n ư c phân b , ch p hành nghiêm ch nh l nh i u ng, i u hoà ngu n v n c a T ng Giám c Qu ; v n ng, hư ng d n các Doanh nghi p, các t ch c, cá nhân trên a bàn góp v n cho Qu theo nguyên t c t nguy n, bình ng, cùng có l i và theo úng ch hi n hành. Ngu n v n t huy ng trên a bàn ư c s d ng cho các d án u tư t i a phương do U ban nhân dân t nh quy t nh phù h p v i m c tiêu và n i dung c a Lu t khuy n khích u tư trong nư c. T ng Giám c Qu HT TQG có trách nhi m ban hành cơ ch huy ng và s d ng v n t i các chi nhánh Qu HT TQG. Chương 3: T CH C TH C HI N i u 33. Quy ch này có hi u l c t ngày ban hành. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, ngh các B , ngành, a phương và các ơn v ph n ánh k p th i v B tài chính nghiên c u gi i quy t.
Đồng bộ tài khoản