Quyết định số 974/QĐ-TTg

Chia sẻ: Quang Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
44
lượt xem
2
download

Quyết định số 974/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 974/QĐ-TTg về việc bổ sung danh mục 3 phòng thí nghiệm trọng điểm do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 974/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 974/QĐ-TTG Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG DANH MỤC 3 PHÒNG THÍ NGHIỆM TRỌNG ĐIỂM THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Quyết định số 850/QĐ-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng các phòng thí nghiệm trọng điểm”; Căn cứ Quyết định số 117/2000/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách và cơ chế tài chính cho các dự án đóng tàu biển của ngành đóng tàu biển Việt Nam; Căn cứ Quyết định số 1420/QĐ-TTg ngày 02 tháng 11 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án phát triển Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam giai đoạn 2001-2010; Nhằm thực hiện nhiệm vụ phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ phù hợp với cơ cấu vùng, miền và lãnh thổ của đất nước; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tại văn bản số 48/BKHCN-KH ngày 05/9/2002, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Bổ sung danh mục 3 phòng thí nghiệm trọng điểm sau đây để đầu tư xây dựng trong giai đoạn I từ năm 2000 đến 2005 : 1. Phòng thí nghiệm "Bể thử mô hình tàu thuỷ" : Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét và giao cho Viện Khoa học công nghệ tàu thuỷ (Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam) làm cơ quan chủ trì xây dựng phòng thí nghiệm trọng điểm này theo nội dung trong các Quyết định số : 117/2000/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2000 và 1420/QĐ-TTg ngày 02 tháng 11 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ. 2. Phòng thí nghiệm "Vật liệu polyme và composit khu vực phía Nam" : Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức tuyển chọn và công nhận cơ quan chủ trì xây dựng phòng thí nghiệm trọng điểm cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực phía Nam (từ Đà Nẵng trở vào). 3. Phòng thí nghiệm "Công nghệ tế bào thực vật khu vực phía Nam" : Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức tuyển chọn và công nhận cơ quan chủ trì xây dựng phòng thí nghiệm
  2. trọng điểm cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực phía Nam (từ Đà Nẵng trở vào). Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Bộ trưởng các Bộ : Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo; các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Nơi nhận : PHÓ THỦ TƯỚNG - Ban Bí thư Trung ương Đảng, - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ, - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng, Phạm Gia Khiêm - Văn phòng Quốc hội, - Văn phòng Chủ tịch nước, - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, - Tòa án nhân dân tối cao, - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể, - Tổng công Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam, - Công báo, - VPCP : BTCN, các PCN, các Vụ, Cục, các đơn vị trực thuộc, - Lưu : KG (5b), Văn thư.
Đồng bộ tài khoản