Quyết định số 976/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
52
lượt xem
3
download

Quyết định số 976/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 976/QĐ-TTg về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đối với ông Nguyễn Văn Lâm do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 976/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 976/Q -TTg Hà N i, ngày 20 tháng 7 năm 2006 QUY T NNH V VI C MI N NHI M CH C V PHÓ CH NHI M VĂN PHÒNG CHÍNH PH I V I ÔNG NGUY N VĂN LÂM TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c K t lu n c a Ban Bí thư t i văn b n s 322-CVNS/BTCTW ngày 18 tháng 7 năm 2006; Xét ngh c a B trư ng B N i v t i văn b n s 2690/TTr-BNV ngày 07 tháng 7 năm 2006; c a B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph 3578/VPCP-TCCB ngày 07 tháng 7 năm 2006; Xét ơn xin t ch c Phó Ch nhi m Văn phòng Chính ph c a ông Nguy n Văn Lâm, QUY T NNH i u 1. Mi n nhi m ch c v Phó Ch nhi m Văn phòng Chính ph i v i ông Nguy n Văn Lâm. Giao B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph xem xét, xin ý ki n Th tư ng Chính ph và b trí công vi c c th i v i ông Nguy n Văn Lâm. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 3. B trư ng B N i v , B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph và ông Nguy n Văn Lâm ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n : - Như i u 3; - Ban Bí thư ( báo cáo); - Th tư ng, các Phó Th tư ng CP; - Ban T ch c Trung ương; - VPCP: BTCN, các PCN; các V TCCB (3), TH, C c QTTV, Website CP; - Lưu : VT, VPBCS Nguy n T n Dũng
Đồng bộ tài khoản