Quyết định số 977/QĐ-BYT

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
27
lượt xem
2
download

Quyết định số 977/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 977/qđ-byt', văn bản luật, thể thao - y tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 977/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 977/Q -BYT Hà N i, ngày 16 tháng 03 năm 2007 QUY T NNH V VI C CÔNG B DANH SÁCH DOANH NGHI P NƯ C NGOÀI Ư C C P GI Y PHÉP HO T NG V THU C, NGUYÊN LI U LÀM THU C T I VI T NAM B TRƯ NG B YT Căn c Lu t Dư c ngày 14 tháng 06 năm 2005; Căn c Lu t b o v s c kh e nhân dân ngày 11/07/1989; Căn c Thông tư 17/2001/TT-BYT ngày 01/08/2001 c a B Y t hư ng d n doanh nghi p nư c ngoài ăng ký ho t ng v thu c và nguyên li u làm thu c t i Vi t Nam; Xét biên b n h p H i ng xét duy t doanh nghi p nư c ngoài ho t ng v thu c và nguyên li u làm thu c c a B Y t ngày 07/07/2006; Theo ngh c a Ông C c trư ng C c Qu n lý dư c Vi t Nam. QUY T NNH: i u 1. Công b danh sách 03 doanh nghi p nư c ngoài ư c c p gi y phép ho t ng v thu c và nguyên li u làm thu c t i Vi t Nam (có danh sách kèm theo). i u 2. Lĩnh v c ư c phép ho t ng c th t i Vi t Nam c a t ng doanh nghi p ư c ghi trong gi y phép. i u 3. Doanh nghi p nư c ngoài ư c phép ho t ng v thu c, nguyên li u làm thu c t i Vi t Nam có quy n và trách nhi m theo hư ng d n t i Thông tư s 17/2001/TT-BYT ngày 01/08/2001 c a B Y t hư ng d n doanh nghi p nư c ngoài ăng ký ho t ng v thu c và nguyên li u v thu c và nguyên li u làm thu c t i Vi t Nam. i u 4. Doanh nghi p nư c ngoài ph i ch u trách nhi m trư c Pháp lu t Vi t Nam v nh ng hành vi vi ph m c a mình trong quá trình ho t ng t i Vi t Nam. i u 5. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký ban hành. Gi y phép có giá tr 18 tháng k t ngày Quy t nh này có hi u l c. i u 6. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, V trư ng các V có liên quan thu c B Y t , C c trư ng C c Qu n lý dư c Vi t Nam, Giám c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Giám c các doanh nghi p tr c ti p xu t nh p khNu thu c, nguyên li u làm thu c và Giám c công ty nư c ngoài quy nh t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.
  2. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 6; - Doanh nghi p nư c ngoài t i i u I; - V Pháp ch , HTQT, TCCB, Thanh tra; - VKN thu c TW, VKN thu c TP. H Chí Minh; - T ng c c H i quan; Tr n Th Trung Chi n - B Thương m i - Văn phòng, các Phòng C c QLDVN; - Lưu: VT, QLD (2b). DANH SÁCH CÁC DOANH NGHI P NƯ C NGOÀI (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 977/Q -BYT ngày 16 tháng 03 năm 2007) 1- Daewoo Pharm IND. Co., Ltd, - Korea a ch : 579 Shinpyung-dong, Saha-ku, Busan, Korea i n Tho i: 82 2 204 3831 Fax: 82 2 202 3397 2- Schering Aktiengesellschaft- Germany a ch : Mellerstraas 178, D- 13353, Berlin, Korea i n Tho i: 49 30 4681 5769 Fax: 49 30 4681 7321 3- Siu Guan Chemical Industrial Co., Ltd. – Taiwan R.O.C a ch : 224, Nanhsing Rd., Tingliao Li, E.Dist., Chiayi City, Taiwan Province, Taiwan R.O.C i n Tho i: 886 5 2360636 Fax: 886 5 2865232 T ng s : 03 Doanh nghi p B TRƯ NG Tr n Th Trung Chi n
Đồng bộ tài khoản