Quyết định số 977/QĐ-BYT về việc công bố danh sách doanh nghiệp nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động về thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam do Bộ Y tế ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
29
lượt xem
0
download

Quyết định số 977/QĐ-BYT về việc công bố danh sách doanh nghiệp nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động về thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam do Bộ Y tế ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 977/QĐ-BYT về việc công bố danh sách doanh nghiệp nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động về thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 977/QĐ-BYT về việc công bố danh sách doanh nghiệp nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động về thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam do Bộ Y tế ban hành

  1. BỘ Y TẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 977/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH SÁCH DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG VỀ THUỐC, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC TẠI VIỆT NAM BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ Căn cứ Luật Dược ngày 14 tháng 06 năm 2005; Căn cứ Luật bảo vệ sức khỏe nhân dân ngày 11/07/1989; Căn cứ Thông tư 17/2001/TT-BYT ngày 01/08/2001 của Bộ Y tế hướng dẫn doanh nghiệp nước ngoài đăng ký hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam; Xét biên bản họp Hội đồng xét duyệt doanh nghiệp nước ngoài hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc của Bộ Y tế ngày 07/07/2006; Theo đề nghị của Ông Cục trưởng Cục Quản lý dược Việt Nam. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố danh sách 03 doanh nghiệp nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam (có danh sách kèm theo). Điều 2. Lĩnh vực được phép hoạt động cụ thể tại Việt Nam của từng doanh nghiệp được ghi trong giấy phép. Điều 3. Doanh nghiệp nước ngoài được phép hoạt động về thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam có quyền và trách nhiệm theo hướng dẫn tại Thông tư số 17/2001/TT-BYT ngày 01/08/2001 của Bộ Y tế hướng dẫn doanh nghiệp nước ngoài đăng ký hoạt động về thuốc và nguyên liệu về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam. Điều 4. Doanh nghiệp nước ngoài phải chịu trách nhiệm trước Pháp luật Việt Nam về những hành vi vi phạm của mình trong quá trình hoạt động tại Việt Nam. Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Giấy phép có giá trị 18 tháng kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực. Điều 6. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng các Vụ có liên quan thuộc Bộ Y tế, Cục trưởng Cục Quản lý dược Việt Nam, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc các doanh nghiệp trực tiếp xuất nhập khẩu
  2. thuốc, nguyên liệu làm thuốc và Giám đốc công ty nước ngoài quy định tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như điều 6; - Doanh nghiệp nước ngoài tại Điều I; - Vụ Pháp chế, HTQT, TCCB, Thanh tra; - VKN thuốc TW, VKN thuốc TP. Hồ Chí Minh; Trần Thị Trung Chiến - Tổng cục Hải quan; - Bộ Thương mại - Văn phòng, các Phòng Cục QLDVN; - Lưu: VT, QLD (2b). DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI (Ban hành kèm theo Quyết định số: 977/QĐ-BYT ngày 16 tháng 03 năm 2007) 1- Daewoo Pharm IND. Co., Ltd, - Korea Địa chỉ: 579 Shinpyung-dong, Saha-ku, Busan, Korea Điện Thoại: 82 2 204 3831 Fax: 82 2 202 3397 2- Schering Aktiengesellschaft- Germany Địa chỉ: Mellerstraas 178, D- 13353, Berlin, Korea Điện Thoại: 49 30 4681 5769 Fax: 49 30 4681 7321 3- Siu Guan Chemical Industrial Co., Ltd. – Taiwan R.O.C Địa chỉ: 224, Nanhsing Rd., Tingliao Li, E.Dist., Chiayi City, Taiwan Province, Taiwan R.O.C Điện Thoại: 886 5 2360636 Fax: 886 5 2865232 Tổng số: 03 Doanh nghiệp BỘ TRƯỞNG
  3. Trần Thị Trung Chiến
Đồng bộ tài khoản