Quyết định số 978/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
70
lượt xem
2
download

Quyết định số 978/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 978/QĐ-UBND về việc điều chỉnh mức chi phí xây dựng Dự án khuyến nông, lâm, ngư và hỗ trợ phát triển sản xuất ngành nghề được ban hành theo Quyết định số 294/QĐ-UBND ngày 28/01/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 978/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH TI N GIANG c l p - T do - H nh phúc ----- ------- S : 978/Q -UBND M Tho, ngày 07 tháng 4 năm 2008 QUY T NNH V VI C I U CH NH CHI PHÍ L P D ÁN I V I QUY T NNH S 294/Q -UBND NGÀY 28/01/2008 C A Y BAN NHÂN DÂN T NH TI N GIANG CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN T NH TI N GIANG Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn c Quy t nh s 20/2007/Q -TTg ngày 05 tháng 02 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Chương trình m c tiêu qu c gia gi m nghèo giai o n 2006- 2010; Căn c Thông tư s 78/2007/TT-BNN ngày 11 tháng 9 năm 2007 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn hư ng d n th c hi n D án khuy n nông- lâm-ngư và h tr phát tri n s n xu t, phát tri n ngành ngh thu c chương trình m c tiêu qu c gia gi m nghèo giai o n 2006-2010; Căn c Thông tư liên t ch s 102/2007/TTLT/BTC-BL TBXH ngày 20 tháng 8 năm 2007 c a Liên b B Tài chính và B Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n cơ ch qu n lý tài chính i v i m t s d án c a Chương trình m c tiêu qu c gia gi m nghèo; Căn c T trình s 37/TTr-SNN&PTNT ngày 18/3/2008 c a S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và Công văn s 454/STC-NS ngày 24/3/2008 c a S Tài chính v vi c i u ch nh chi phí xây d ng d án khuy n nông, lâm, ngư và h tr phát tri n s n xu t ngành ngh , QUY T NNH: i u 1. i u ch nh m c chi phí xây d ng D án khuy n nông, lâm, ngư và h tr phát tri n s n xu t ngành ngh t i i m b, kho n 2, m c III, ph n II c a Quy nh th c hi n D án khuy n nông, lâm, ngư và h tr phát tri n s n xu t, phát tri n ngành ngh trên a bàn t nh Ti n Giang ư c ban hành theo Quy t nh s 294/Q -UBND ngày 28/01/2008 c a y ban nhân dân t nh Ti n Giang như sau: “Chi phí xây d ng d án ư c phê duy t là 800.000 ng/d án”. i u 2. Giao S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch trì, ph i h p v i S Tài chính và các ngành có liên quan t ch c hư ng d n th c hi n Quy t nh. i u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh, Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Giám c S Tài chính, Th trư ng các s , ngành có liên quan và Ch t ch y ban nhân dân các huy n, thành ph M Tho, th xã Gò Công ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.
  2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký./. KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Tr n Thanh Trung
Đồng bộ tài khoản