Quyết định số 98/2002/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
48
lượt xem
1
download

Quyết định số 98/2002/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 98/2002/QĐ-BTC về việc áp dụng hình thức bán vé tháng thu phí sử dụng cầu, đường bộ qua Trạm thu phí T1-Quốc lộ 51 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 98/2002/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 98/2002/Q -BTC Hà N i, ngày 21 tháng 8 năm 2002 QUY T NNH C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH S 98/2002/Q /BTC NGÀY 21 TÁNG 8 NĂM 2002 V VI C ÁP D NG HÌNH TH C BÁN VÉ THÁNG THU PHÍ S D NG C U, Ư NG B QUA TR M THU PHÍ T1-QU C L 51 B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Ngh nh s 178/CP ngày 28/10/1994 c a Cính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Tài chính; Th c hi n ch o c a Th tư ng Chính ph t i Công văn s 2005 VPCP-CN ngày 18/4/2002 c a Văn phòng Chính ph v vi c thu phí c u ư ng trên qu c l 51 theo hình th c vé tháng; Sau khi tham kh o ý ki n c a B Giao thông V n t i (C c ư ng b Vi t Nam) t i Công văn s 988/C BVN-TCKT ngày 12/6/2002; Theo ngh c a T ng c c trư ng T ng c c thu , QUY T NNH: i u 1. Áp d ng bán vé tháng phí s d ng c u, ư ng b t i Tr m thu phí T1 trên Qu c l 51 theo quy nh: 1. M c thu vé tháng b ng 30 l n vé lư t quy nh tương ng i v i t ng lo i phương ti n theo Quy t nh s 953/1999/Q -BGTVT ngày 21/4/1999 c a B trư ng B Giao thông v n t i. 2. Vé tháng có giá tr s d ng t ngày u tháng n ngày cu i c a tháng, vé ghi tháng nào thì ch có giá tr s d ng trong tháng ó. i u2. i tư ng mua vé tháng theo m c thu quy nh t i i u 1 Quy t nh này là t t c các t ch c, cá nhân có phương ti n giao thông cơ gi i ư ng b tham gia giao thông qua tr m thu phí T1-Qu c l 51 theo quy nh hi n hành. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký, thay th Công văn 1052 TC/TCT ngày 31/1/2002 và Công văn s 4006 TC/TCT ngày 24/4/2002 c a B Tài chính v vi c bán vé tháng t i tr m T1 Qu c l 51. i u 4. T ch c, cá nhân thu c i tư ng ph i n p phí, ơn v ư c giao nhi m v t ch c thu phí Tr m T1-Qu c l 51 và các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.
  2. Trương Chí Trung ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản