Quyết định số 98/2002/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
57
lượt xem
3
download

Quyết định số 98/2002/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 98/2002/QĐ-UB về việc bổ sung nhiệm vụ cho Công ty Xây dựng lắp máy điện nước Hà Nội và thành lập Trung tâm Tư vấn đầu tư và xây dựng do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 98/2002/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 98/2002/Q -UB Hà N i, ngày 27 tháng 6 năm 2002 QUY T NNH "V VI C B SUNG NHI M V CHO CÔNG TY XÂY D NG L P MÁY I N NƯ C HÀ N I VÀ THÀNH L P TRUNG TÂM TƯ V N U TƯ VÀ XÂY D NG" Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H ND và UBND; Căn c Quy t nh s 182/Q -UB ngày 16/1/1993 c a UBND Thành ph Hà N i v vi c thành l p l i Công ty Xây d ng nư c l p máy Hà N i; Xét Công văn s 600/TTr-SXD ngày 5/6/2002 c a s Xây d ng v vi c ngh b sung nhi m v và thành l p Trung Tâm tư v n u tư và xây d ng cho Công ty Xây d ng l p máy i n nư c Hà N i; Xét ngh c a Trư ng Ban T ch c chính quy n Thành ph ; QUY T NNH i u 1: B sung nhi m v cho Công ty Xây d ng l p máy i n nư c Hà N i, thu c s Xây d ng như sau : - Xây d ng, l p t máy móc thi t b các công trình : thu l i, giao thông (k c h th ng i n, èn tín hi u i u khi n giao thông), th d c th thao, vui chơi gi i trí, ư ng dây và tr m bi n áp n 35 KVA. - Tư v n u tư và xây d ng cho các ch u tư v lĩnh v c : Thi t k , giám sát, qu n lý quá trình thi công xây l p, chi phí xây d ng, nghi m thu công trình và so n th o h sơ m i th u các công trình xây d ng. V n s n xu t kinh doanh c a công ty : Tính n ngày 31/5/2002 là : 5.884.503.040 . + Trong ó : - V n kinh doanh : 4.754.117.201 . - Qu u tư phát tri n : 755.269.094 . - Qu d phòng tài chính : 375.116.745 .
  2. i u 2: Công ty Xây d ng l p máy i n nư c Hà N i ch ư c phép th c hi n các nhi m v trên, sau khi ã hoàn thành y các th t c v i các cơ quan qu n lý c a Trung ương và Thành ph theo quy nh hi n hành. i u 3 : Cho phép Công ty Xây d ng l p máy i n nư c Hà N i ư c thành l p Trung tâm tư v n u tư và xây d ng tr c thu c Công ty. Tr s ư c t t i : 59 ngõ Thông Phong, ph Tôn c Th ng, qu n ng a, Hà N i. - Trung tâm tư v n u tư và xây d ng là m t t ch c kinh t tr c thu c Công ty, h ch toán n i b , ư c m tài kho n chuyên thu và chuyên chi theo s u quy n c a Công ty và ư c s d ng con d u riêng theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. - Giao cho Giám c Công ty Xây d ng l p máy i n nư c Hà N i, ra quy t nh thành l p Trung tâm, xác nh ch c năng - nhi m v c a Trung tâm trên cơ s ch c năng - nhi m v c a Công ty và b nhi m cán b i u hành, xây d ng quy ch ho t ng Trung tâm theo úng quy nh c a Nhà nư c. i u 4 : Chánh Văn phòng H ND và UBND Thành ph , Trư ng Ban T ch c chính quy n Thành ph , Th trư ng các S , Ban, Ngành có liên quan, Giám c s Xây d ng, Giám c Công ty Xây d ng l p máy i n nư c Hà N i thi hành quy t nh này./. T/M. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I KT.CH TNCH PHÓ CH TNCH Hoàng Ân
Đồng bộ tài khoản