Quyết định số 98/2004/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
65
lượt xem
4
download

Quyết định số 98/2004/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 98/2004/QĐ-TTg về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đến năm 2020 do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 98/2004/QĐ-TTg

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 98/2004/Q -TTG Hà N i, ngày 01 tháng 06 năm 2004 QUY T Đ NH V VI C PHÊ DUY T I U CH NH QUY HO CH CHUNG THÀNH PH QUY NHƠN, T NH BÌNH NNH N NĂM 2020 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c i u l qu n lý quy ho ch ô th ban hành kèm theo Ngh nh s 91/CP ngày 17 tháng 8 năm 1994 c a Chính ph ; Xét ngh c a Ch t ch y ban nhân dân t nh Bình nh t i t trình s 43/TT-UB ngày 03 tháng 9 năm 2003 và c a B trư ng B Xây d ng t i t trình s 05/TTr-BXD ngày 25 tháng 02 năm 2004, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t i u ch nh quy ho ch chung thành ph Quy Nhơn, t nh Bình nh n năm 2020 v i nh ng n i dung ch y u sau: 1. Ph m vi i u ch nh quy ho ch Ph m vi i u ch nh quy ho ch g m: khu v c hi n có (g m 16 phư ng và 4 xã ngo i th , di n tích 21.644 ha), khu v c d ki n m r ng v phía Tây (khu v c Long M thu c xã Phư c M , huy n Tuy Phư c, di n tích kho ng 6.942 ha) và khu v c d ki n phát tri n khu kinh t Nhơn H i (di n tích kho ng 12.000 ha, trong ó có 7.113 ha thu c ph m vi thành ph và 4.887 ha là khu v c d ki n phát tri n t i các huy n Phù Cát và Tuy Phư c). Toàn thành ph n năm 2020 có t ng di n tích 33.473 ha, ư c gi i h n như sau: - Phía B c và Tây B c giáp các huy n Tuy Phư c và Phù Cát. - Phía Tây giáp huy n Tuy Phư c. - Phía Nam giáp t nh Phú Yên. - Phía ông giáp bi n ông. 2. V tính ch t - Thành ph Quy Nhơn là t nh l , trung tâm chính tr kinh t văn hoá và khoa h c k thu t c a t nh Bình nh.
 2. - Là ô th thu c vùng kinh t tr ng i m mi n Trung, là m t trong nh ng trung tâm công nghi p, d ch v c ng, thương m i, du l ch, giáo d c ào t o c a vùng duyên h i Nam Trung B và Tây Nguyên. - Là u m i giao thông th y, b quan tr ng c a vùng Nam Trung B , là c a ngõ c a vùng Tây Nguyên, Nam Lào, ông B c Campuchia, Thái Lan ra bi n ông. - Có v trí quan tr ng v an ninh, qu c phòng. 3. Quy mô dân s - n năm 2010, dân s toàn thành ph kho ng 350.000 ngư i; trong ó dân s n i th kho ng 320.000 ngư i, dân s ngo i th kho ng 30.000 ngư i; - n năm 2020, dân s toàn thành ph kho ng 500.000 ngư i; trong ó dân s n i th kho ng 450.000 ngư i, dân s ngo i th kho ng 50.000 ngư i. 4. Quy mô t ai a) n năm 2010, di n tích toàn thành ph kho ng 28.586 ha, trong ó: - t n i th 15.011 ha, g m: + t xây d ng ô th 4.130 ha, bình quân 125 m2/ngư i, trong ó t dân d ng 2.880 ha (g m t ph c v trong ô th 2.490 ha, t ph c v ngoài ô th 390 ha); t ngoài dân d ng 1.250 ha, bình quân 30 m2/ngư i (trong ó t công nghi p: 670 ha); + t khác trong n i th 10.881 ha. - t ngo i th 13.575 ha. b) n năm 2020, di n tích toàn thành ph 33.473 ha, trong ó: - t n i th 16.531 ha, g m: + t xây d ng ô th 6.000 ha, bình quân 133 m2/ngư i, trong ó t dân d ng 3.600 ha (g m t ph c v trong ô th 3.150 ha, t ph c v ngoài ô th 450 ha); t ngoài dân d ng 2.400 ha, bình quân 45 m2/ngư i (trong ó t công nghi p 1.250 ha); + t khác trong n i th 10.531 ha. - t ngo i th 12.055 ha. - t d ki n m r ng thành ph v phía B c (m t ph n huy n Phù Cát và huy n Tuy Phư c) kho ng 4.887 ha. 5. nh hư ng t ch c không gian 5.1. Cơ c u s d ng t và phân vùng ch c năng
 3. 5.1.1. t khu dân d ng: a) Các khu : Hình thành các khu ô th : khu ô th trung tâm (khu cũ), khu ô th phía B c, khu ô th phía Tây và khu ô th Nhơn H i - bán o Phương Mai, c th như sau: - Khu ô th trung tâm (khu cũ) g m 12 phư ng: + n năm 2010, dân s kho ng 210.000 ngư i, di n tích t 630 ha; + n năm 2020 dân s kho ng 220.000 ngư i, di n tích t 660 ha; H n ch xây d ng các công trình m i, ch y u c i t o, ch nh trang các khu v c xây d ng cũ, m t xây d ng 30%, t ng cao trung bình 3 t ng. Hoàn thi n và m r ng v hư ng Quy Hoà, d c tuy n Quy Nhơn - Sông C u, ch y u phát tri n du l ch. - Khu ô th phía B c g m các phư ng Nhơn Bình, Nhơn Phú và khu B c sông Hà Thanh. + n năm 2010 kho ng 55.000 ngư i, di n tích 192,5 ha; + n năm 2020 kho ng 130.000 ngư i, di n tích 455 ha; Ch y u xây d ng nhà vư n, bi t th , t ng cao trung bình 2 t ng, m t xây d ng 25 - 30%, bình quân 35 m2 /ngư i. - Khu ô th phía Tây g m các phư ng Bùi Th Xuân, Tr n Quang Di u và khu m r ng Long M . + n năm 2010 dân s kho ng 55.000 ngư i, di n tích 192,5 ha; + n năm 2020 dân s kho ng 95.000 ngư i, di n tích 430 ha. Tiêu chuNn t bình quân 45 m2 /ngư i, m t xây d ng 25 - 30%, t ng cao trung bình 2 t ng - Khu ô th Nhơn H i (thu c Khu kinh t Nhơn H i - bán o Phương Mai) : ư c xây d ng thành khu ô th m i, ph c v phát tri n công nghi p và du l ch. + n năm 2010 dân s kho ng 30.000 ngư i, di n tích 152 ha; + n năm 2020 dân s kho ng 50.000 ngư i, di n tích 255 ha; Ch y u xây d ng nhà vư n, bình quân 51 m2/ngư i, m t xây d ng 25 - 30%, t ng cao trung bình 2 t ng. b) H th ng các trung tâm T ng di n tích 315 ha, bình quân 7 m2/ngư i.
 4. - Trung tâm hành chính, chính tr t p trung ch y u t i phư ng Lê L i, quy mô 15 ha. - Trung tâm thương m i, d ch v c p ô th và c p vùng g m các văn phòng i di n, ngân hàng, tài chính, các khách s n cao t ng, siêu th trung tâm,... b trí trên ư ng Nguy n T t Thành (khu sân bay cũ), quy mô 45 ha. - Các khu cơ quan không thu c ô th quy mô 125 ha. c) Các trung tâm chuyên ngành Di n tích 185 ha g m : các cơ quan không thu c ô th quy mô 125 ha, các trư ng i h c, trung h c chuyên nghi p và trư ng d y ngh gi nguyên hi n tr ng và s phát tri n m r ng trên ư ng Quy Nhơn - Sông C u ho c phư ng Tr n Quang Di u quy mô 60 ha. d) Các khu công viên, cây xanh th d c, th thao, lâm viên - Khu cây xanh công viên ô th di n tích 495 ha g m : + Công viên Phú Hoà di n tích 149 ha : là công viên văn hoá, th d c th thao và vui chơi gi i trí; + Công viên r ng sinh thái Bà Ho di n tích 260 ha; + Công viên ven bi n k t h p trung tâm thương m i, d ch v di n tích 36 ha; + Công viên vui chơi gi i trí Hà Thanh ven sông Hà Thanh di n tích 50 ha; - Khu cây xanh sinh thái và lâm viên di n tích 300 ha, g m: + Công viên Nhơn Lý di n tích 200 ha, là công viên văn hoá, ngh ngơi ph c v khu du l ch Núi Bà, Nhơn Lý; + Công viên B u Lác di n tích 100 ha, ph c v khu v c các phư ng Bùi Th Xuân, Tr n Quang Di u; - Khu v c núi Phương Mai, Vũng Chúa ư c xây d ng thành các lâm viên ph c v du l ch sinh thái. 5.1.2. t ngoài khu dân d ng a) Các khu công nghi p n năm 2020 có di n tích 1.250 ha, g m : - Các khu công nghi p t p trung : khu công nghi p Phú Tài di n tích 330 ha; khu công nghi p Nhơn H i di n tích kho ng 600 - 700 ha g n v i c ng Nhơn H i ư c b trí xây d ng khu công ngh cao, công nghi p ph c v c ng và du l ch; khu công nghi p Long M di n tích kho ng 250 ha ư c b trí xây d ng công nghi p v t li u xây d ng, ch bi n nông, lâm s n, cơ khí ph c v nông nghi p,...;
 5. - Các c m công nghi p nh như : khu ch bi n th y s n phía B c di n tích 15 - 20 ha; c m ti u, th công nghi p phư ng Quang Trung, di n tích 50 -100 ha; - Nhà máy phong i n b trí phía ông - B c Nhơn H i di n tích 50 - 100 ha; - Các nhà máy, xí nghi p gây ô nhi m môi trư ng ph i di chuy n ra kh i thành ph . b) t kho tàng n năm 2020 có di n tích 190 ha g m kho ph c v các c ng Nhơn H i, Quy Nhơn, Th N i. Các kho bom n, xăng d u c a quân i và kho c a các ngành n u b trí không h p lý c n có bi n pháp di d i ra ngoài thành ph . c) t xây d ng c ng - C ng Quy Nhơn hi n h u là c ng t ng h p và container ư c u tư nâng c p m r ng có công su t t kho ng 3 tri u t n/năm; quy mô di n tích t 25 ha. - C ng Th N i hi n h u là c ng t ng h p a phương ư c c i t o, nâng c p t kho ng 0,5 - 0,6 triê t n/năm, quy mô di n tích t 4 ha. - C ng Nhơn H i (phía ông m Th N i) là c ng t ng h p và container, ư c xây d ng m i, có công su t t kho ng 11 tri u t n/năm, quy mô di n tích t kho ng 90 ha. d) Các công trình u m i, khu v c x lý rác và nghĩa a Có quy mô di n tích là 216 ha. 5.2. Quy ho ch ki n trúc và b o v c nh quan thiên nhiên - Khu ô th trung tâm ( ô th cũ) c n mang m nét c a phong cách ki n trúc thành ph ven bi n v i nh ng tr c không gian ch o hư ng ra bi n. - Khu phía B c (Nhơn Bình - Nhơn Phú) c n th hi n rõ là khu v c mang c trưng sinh thái c a sông, bi n. Không gian c trưng là không gian c a các lo i nhà vư n, bi t th k t h p v i các khu cây xanh và du l ch sinh thái. - Khu phía Tây (Khu Phú Tài thu c phư ng Tr n Quang Di u, phư ng Bùi Th Xuân) là khu v c t p trung các xí nghi p công nghi p, không gian ki n trúc phù h p là s k t h p các khu chung cư cao t ng hi n i v i các khu cây xanh và các xí nghi p công nghi p s ch ít gây ô nhi m. - Khu Nhơn H i - bán o Phương Mai là khu v c xây d ng m i có cơ c u và hình thái phát tri n không gian thành ph vư n, v i nh ng tr c không gian ch o hư ng ra m Th N i. 6. nh hư ng phát tri n cơ s h t ng k thu t 6.1. V giao thông
 6. 6.1.1. Giao thông i ngo i a) ư ng s t Khai thác tuy n ư ng s t trong n i thành và ga Quy Nhơn n năm 2005; sau năm 2005 di d i ra ngoài thành ph và t ch c tuy n nhánh vào c ng Quy Nhơn; t i Nhơn Bình xây d ng ga ti n c ng k t h p tách ray. b) ư ng b - Tuy n qu c l 1A và 1D i qua thành ph v a là ư ng giao thông i ngo i v a là ư ng chính ô th ; l gi i 30 - 40 m, chi u dài 25 km - Xây d ng qu c l 19 kéo dài v phía ông qua th tr n Tuy Phư c chia làm hai nhánh: qu c l 19A n c ng Quy Nhơn, qu c l 19B n c ng Nhơn H i; l gi i 60 m, chi u dài 9,5 km. Tuy n c u ư ng Quy Nhơn - Nhơn H i (qua m Th N i) có chi u dài kho ng 7 km, trong ó tuy n c u chính dài kho ng 2,5 km và 5 c u nh i qua các o nh phía B c sông Hà Thanh dài kho ng 700 m, kh c u 15 m. - Xây d ng hoàn ch nh b n xe khách trung tâm phía Nam thành ph , di n tích 4,3 ha theo d án ư c duy t; c i t o, m r ng b n xe Nhơn Bình phía B c thành b n xe n i t nh, di n tích 1,5 ha; xây d ng hai b n xe t i Diêu Trì và khu ô th Phương Mai v i t ng di n tích 3 - 4 ha. c) ư ng th y - C ng Quy Nhơn công su t n năm 2020 là 4,0 tri u t n/năm, có quy mô chi m t 25 ha. - C ng Nhơn H i công su t n năm 2020 là 11,5 - 12,0 tri u t n/năm, có quy mô chi m t 90 ha. - C ng Th N i công su t n năm 2020 là 0,8 tri u t n/năm, có quy mô chi m t4 ha. 6.1.2. Giao thông ô th - ư ng tr c chính và ư ng khu v c có t ng chi u dài 279,8 km, m t ư ng 4,7 km/km2. Di n tích t giao thông ô th 540 ha, bình quân 12 m2/ngư i. - Các tuy n giao thông chính n i khu ô th cũ và khu v c m i phát tri n t i bán o Phương Mai g m : tuy n Su i Tr u qua Vũng Chua, có l gi i 20 m t ch c ư ng h m qua núi dài 1.200 m; ư ng i n Biên Ph và ư ng Nhơn Bình phía Tây núi Bà Ho , có l gi i 60 m; tuy n Quy Nhơn - Nhơn H i n i v i ư ng Nguy n T t Thành có l gi i 40 m. -M ng lư i ư ng n i th : c i t o, nâng c p các tuy n ư ng t i khu ô th cũ; khu v c ô th m i phát tri n xây d ng h th ng các tuy n ư ng g m ư ng chính c p 1 có l gi i t 40 - 60 m, ư ng chính c p 2 có l gi i t 30 - 35 m, ư ng liên khu v c có l gi i t 24 - 28 m, ư ng khu v c có l gi i t 15 - 20 m;
 7. 6.2. V san n n, thoát nư c 6.2.1. San n n a) i v i khu thành ph cũ có cao n n xây d ng t 3,0 m tr lên, trong ó : - Khu v c công viên có cao xây d ng t 2,5 m tr lên; - Khu v c phư ng Bùi Th Xuân , phư ng Tr n Quang Di u có cao n n xây d ng t 4,5 m tr lên; - i v i các công trình xây d ng ven sư n núi Vũng Chua, núi Hòn Chà, ch san n n c c b cho t ng công trình, không san g t l n tránh xói l . b) i v i khu v c bán o Phương Mai - Có cao n n xây d ng t 3,5 m tr lên; - Ven sư n núi Phương Mai, công viên, khi xây d ng n n các công trình ch san c c b không san g t l n; - Nh ng khu v c ven sông, su i ch ư c phép tr ng cây xanh, không xây d ng các công trình g n b sông (theo ch gi i b o v b sông t 30 m n 50 m). 6.2.2. Thoát nư c mưa - Khu v c thành ph cũ dùng h th ng thoát nư c chung, cu i mi ng x có c ng bao. - Khu v c xây d ng m i ch n h th ng thoát nư c mưa riêng. 6.3. V c p nư c a) Ngu n nư c S d ng nư c ng m t i bãi gi ng sông Hà Thanh (công su t 20.000 m3 /n. ), bãi gi ng Tân An - sông Côn (công su t 25.000 m3/n. ), bãi gi ng Th Th nh (công su t 8.500 m3/n. ) và ngu n nư c m t h nh Bình - sông Côn (công su t 100.000 m3/n. ) d ki n v trí l y nư c t i th tr n p á - th tr n An Nhơn. b) T ng nhu c u s d ng nư c - n năm 2010 : 63.500 m3/n. ; - n năm 2020 : 160.000 m3/n. . c) Tiêu chuNn c p nư c - C p cho ô th : t u (2010) t tiêu chuNn 110 l/ngư i.n ; Dài h n (2020) t tiêu chuNn 150 l/ngư i.n ;
 8. - C p nư c công nghi p : 40 m3 /ha.n ; - C p nư c cho du l ch : 300 l/ngư i.n . 6.4. V c p i n a) Ngu n i n - S d ng t lư i i n qu c gia 220KV và 110 KV thông qua các tr m bi n áp c a t nh. - Xây d ng nhà máy phong i n t i Nhơn H i công su t d ki n t 15 - 30MW, là ngu n i n t i ch cung c p cho thành ph và hoà vào lư i i n qu c gia. b) T ng nhu c u s d ng i n - n năm 2010 : 190.186 KW. - n năm 2020 : 326.315 KW. c) Tiêu chuNn c p i n sinh ho t - n năm 2010 : khu v c n i th 700 KWh/ngư i.năm; - n năm 2020 : khu v c n i th 1.500 KWh/ngư i.năm. 6.5. V thoát nư c th i và v sinh môi trư ng - S d ng h th ng thoát nư c th i sinh ho t chung v i h th ng thoát nư c mưa i v i khu v c thành ph cũ (phía B c, ông và ông Nam núi Bà Ho ). Các khu v c còn l i s d ng h th ng thoát nư c th i riêng; - Khu v c bán o Phương Mai : xây d ng h th ng thoát nư c th i riêng; - Nư c th i b nh vi n s ư c x lý riêng cho t ng b nh vi n t yêu c u v sinh trư c khi x vào h th ng chung; - Nư c th i công nghi p ư c x lý riêng t i các tr m x lý nư c th i c a t ng khu công nghi p trư c khi x vào h th ng chung; - Xây d ng 2 khu x lý ch t th i r n t i Long M có quy mô 11,5 ha và khu v c phía Tây núi Bà có quy mô kho ng 4 ha; - Nghĩa trang nhân dân : M t khu t i phư ng Bùi Th Xuân (chân núi Hòn Chà) quy mô 21 ha và xây d ng khu m i phía Tây núi Bà, quy mô 3 ha. 7. Quy ho ch giai o n t u 2010 7.1. u tư khai thác, c i t o khu ô th cũ
 9. - i v i các khu : quy ho ch c i t o nhà v i t ng cao trung bình 1,5 - 2 t ng, m t xây d ng 35 - 39%. - i v i các công trình công c ng ph c v ô th : c i t o và nâng c p phù h p v i nhu c u phát tri n. - i v i các khu cây xanh, công viên ô th : ti p t c ư c hoàn thi n, ch nh trang. - i v i các khu công nghi p hi n có: hoàn thi n khu công nghi p Phú Tài (giai o n 1 và 2) quy mô 330 ha và khu ti u, th công nghi p phư ng Quang Trung quy mô 20 ha. - i v i khu c ng Quy Nhơn: c i t o và nâng c p b ng vi c xây d ng m i 1 b n tàu 30.000 DWT dài 170 m, quy mô di n tích 25 ha. 7.2. u tư xây d ng các khu m r ng - Quy ho ch, u tư xây d ng các khu m i, quy mô kho ng 270 ha cho 3 v n dân. T p trung t i Phú Tài, Nhơn Bình, Nhơn Phú và Nhơn H i. - Xây d ng trung tâm d ch v thương m i quy mô 30 ha t i khu sân bay cũ và xây m i m t s công trình công c ng như Trung tâm văn hoá t nh, Nhà văn hoá công nhân, B o tàng t nh, khách s n vv... - Xây d ng h th ng các công viên, vư n hoa thành ph bao g m: + Công viên Phú Hoà quy mô 149 ha, là công viên văn hoá, th d c th thao, vui chơi gi i trí. + Công viên núi Bà Ho quy mô 260 ha g n v i công viên Phú Hoà ph c v cho khu ô th Phú Tài. - Quy ho ch, xây d ng ng b khu công nghi p Nhơn H i quy mô 250 ha, là khu công nghi p t ng h p ph c v cho phát tri n kinh t c a t nh bao g m các ngành ngh cơ khí ch t o, ch bi n, óng và s a ch a tàu bi n v.v... - Xây d ng khu công nghi p phong i n bán o Phương Mai quy mô 50 - 60 ha. - Xây d ng c ng Nhơn H i, phía Tây m Th N i quy mô 30 ha cho b n tàu 30.000 DWT, công su t kho ng 2,5 tri u t n/năm. 7.3. Các d án h t ng cơ s - Xây d ng qu c l 19A vào c ng Quy Nhơn, qu c l 19B vào c ng Nhơn H i. - C i t o m r ng c ng Quy Nhơn t công su t 2,2 tri u t n/năm; xây d ng c ng Nhơn H i giai o n 1 t công su t 1,3 - 2,2 tri u t n/ năm. - Xây d ng b n xe khách trung tâm, b n Nhơn Bình, b n Diêu Trì.
 10. - C i t o, nâng c p các ư ng ph khu v c ô th cũ. - Xây d ng m i các tuy n: ư ng ven bi n Xuân Di u, tuy n c u ư ng Quy Nhơn - Nhơn H i, tuy n Nguy n T t Thành n i dài, ư ng i n Biên Ph , ... và m t s bãi xe trung tâm thành ph . - Xây d ng nhà máy nư c Quy Nhơn 2 (t i Diêu Trì) công su t 25.000 m3/n. ; nhà máy nư c Phú Tài công su t 1.000 m3/n. ; 2 tr m bơm tăng áp Nhơn H i t ng công su t 20.000 m3/n. . - Xây d ng ư ng dây 220 KV m ch ơn t Quy Nhơn i Tuy Hoà, Nha Trang; nâng công su t tr m Phú Tài 220/110 KV lên 2x125 MVA; các tr m 110 KV và ư ng dây 110 KV, lư i i n 22 KV. 7.4. Các d án ưu tiên u tư xây d ng - Cơ s h t ng khu kinh t Nhơn H i; - Khu công nghi p Nhơn H i; - C ng Nhơn H i; - Khu ô th M i Nhơn H i. i u 2. Giao y ban nhân dân t nh Bình nh : - Phê duy t h sơ i u ch nh Quy ho ch chung thành ph Quy Nhơn n năm 2020 làm cơ s qu n lý quy ho ch và tri n khai các bư c u tư xây d ng ti p theo. - Ban hành i u l qu n lý xây d ng theo i u ch nh Quy ho ch chung thành ph Quy Nhơn n năm 2020 sau khi có s tho thu n c a B Xây d ng. - T ch c công b i u ch nh Quy ho ch chung thành ph Quy Nhơn n năm 2020; ph i h p v i các B , ngành liên quan có k ho ch tri n khai th c hi n i u ch nh Quy ho ch chung thành ph Quy Nhơn theo quy nh c a pháp lu t. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh Bình nh, Ch t ch y ban nhân dân thành ph Quy Nhơn ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n: K.T TH TƯ NG CHÍNH PH - Ban Bí thư Trung ương ng, - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph , PHÓ TH TƯ NG - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , - H ND, UBND t nh Bình nh, - H ND, UBND thành ph Quy Nhơn, - Văn phòng Qu c h i, - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i,
 11. - Văn phòng Ch t ch nư c, - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng, Nguy n T n Dũng - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao, - Tòa án nhân dân t i cao, - Cơ quan Trung ương c a các oàn th , - H c vi n Hành chính qu c gia, - Công báo, - VPCP : BTCN, TBNC, các PCN, BNC, các V , C c, các ơn v tr c thu c, - Lưu : CN (5b), VT.
Đồng bộ tài khoản