Quyết định số 98/QĐ-LĐTBXH

Chia sẻ: Sang Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
75
lượt xem
9
download

Quyết định số 98/QĐ-LĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 98/QĐ-LĐTBXH về việc ban hành danh mục các vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyển đổi trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành lao động – thương binh và xã hội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 98/QĐ-LĐTBXH

  1. B LAO NG THƯƠNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T BINH NAM VÀ XÃ H I c l p – T do – H nh phúc -------------- -------------- S : 98/Q -L TBXH Hà N i, ngày 16 tháng 01 năm 2009 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH DANH M C CÁC VN TRÍ CÔNG TÁC PH I TH C HI N NNH KỲ CHUY N I TRONG CÁC LĨNH V C QU N LÝ NHÀ NƯ C C A NGÀNH LAO NG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I B TRƯ NG B LAO NG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I Căn c Lu t Phòng, ch ng tham nhũng ngày 29 tháng 11 năm 2005 và Lu t S a i, b sung m t s i u c a Lu t Phòng, ch ng tham nhũng ngày 04 tháng 8 năm 2007; Căn c Ngh nh 158/2007/N -CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 c a Chính ph Quy nh danh m c các v trí công tác và th i h n nh kỳ chuy n i v trí công tác i v i cán b , công ch c, viên ch c; Căn c Ngh nh 186/2007/N -CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph Quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Lao ng – Thương binh và Xã h i; Xét ngh c a V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH i u 1. Danh m c các v trí công tác ph i th c hi n nh kỳ chuy n i i v i cán b , công ch c, viên ch c không gi ch c v lãnh o, qu n lý trong các lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a ngành Lao ng – Thương binh và Xã h i, bao g m: 1. Lĩnh v c d y ngh , lao ng, vi c làm. a) Ti p nh n, thNm nh h sơ, án thành l p, cho phép thành l p, chia, tách, sáp nh p, ình ch ho t ng, gi i th các trư ng cao ng d y ngh , trư ng trung c p ngh và trung tâm d y ngh . b) Ti p nh n h sơ thNm nh c p gi y ch ng nh n ăng ký ho t ng d y ngh . c) Ti p nh n h sơ thNm nh c p gi y ch ng nh n t tiêu chuNn ki m nh ch t lư ng d y ngh . d) Qu n lý, c p phát các lo i văn b ng, ch ng ch v d y ngh ; ch ng ch b i dư ng ki n th c c n thi t cho ngư i lao ng trư c khi i làm vi c có th i h n nư c ngoài. ) Ti p nh n h sơ ánh giá, c p ch ng ch k năng ngh qu c gia.
  2. e) Ti p nh n h sơ thNm nh i u ki n, th t c thành l p, gi i th , ch m d t ho t ng c a t ch c gi i thi u vi c làm. f) Ti p nh n, thNm nh h sơ c p, gia h n và thu h i gi y phép ho t ng gi i thi u vi c làm cho các doanh nghi p. g) Ti p nh n, thNm nh h sơ xin c p, i gi y phép ho t ng d ch v ưa ngư i lao ng i làm vi c nư c ngoài; xu t vi c ình ch , thu h i gi y phép ho t ng d ch v ưa ngư i lao ng i làm vi c nư c ngoài. h) Ti p nh n, x lý h sơ ăng ký h p ng cung ng lao ng c a doanh nghi p ho t ng d ch v ưa ngư i lao ng i làm vi c nư c ngoài; h sơ báo cáo ưa ngư i lao ng i làm vi c nư c ngoài c a doanh nghi p trúng th u, nh n th u và c a các t ch c, cá nhân u tư ra nư c ngoài; h sơ ăng ký h p ng nh n lao ng th c t p c a doanh nghi p ưa ngư i lao ng i làm vi c nư c ngoài theo hình th c th c t p nâng cao tay ngh và h sơ ăng ký h p ng cá nhân. i) Ti p nh n, thNm nh h sơ c p gi y phép lao ng, c p l i gi y phép lao ng và gia h n gi y phép lao ng cho ngư i nư c ngoài vào làm vi c trong các doanh nghi p, t ch c t i Vi t Nam. k) Ti p nh n h sơ và th c hi n vi c ăng ký các lo i máy, thi t b , v t tư có yêu c u nghiêm ng t v an toàn lao ng. l) Ti p nh n h sơ và th c hi n ki m nh ch t lư ng d y ngh . m) Ti p nh n h sơ và th c hi n vi c ki m nh các lo i máy móc, thi t b , v t tư có yêu c u nghiêm ng t v an toàn lao ng. n) Ti p nh n h sơ và th c hi n vi c ki m tra ch t lư ng các s n phNm hàng hóa c thù thu c trách nhi m qu n lý c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i. 2. Lĩnh v c ngư i có công. a) Ti p nh n, thNm nh h sơ giám nh, giám nh l i thương t t, h sơ xác nh n các i tư ng ngư i có công, h sơ c p l i, i l i b ng T qu c ghi công. b) Ti p nh n, thNm nh vi c quy t nh hư ng tr c p, ph c p và các ch khác i v i ngư i có công. c) Ti p nh n, thNm nh h sơ ưa thương binh, b nh binh và i tư ng ngư i có công khác vào, ra các cơ s i u dư ng ngư i có công. 3. Lĩnh v c xã h i. a) Ti p nh n, thNm nh h sơ thành l p, gi i th các cơ s b o tr xã h i. b) Ti p nh n, thNm nh h sơ thành l p, gi i th các cơ s ch a tr , cai nghi n ma túy b t bu c, cai nghi n t nguy n; thNm nh c p, gia h n, thu h i gi y phép ho t ng cai nghi n ma túy cho các cơ s t nguy n.
  3. c) Ti p nh n, thNm nh, xét ngh công nh n xã nghèo, xã bãi ngang ven bi n; xét, x p lo i và công nh n h nghèo. d) Xét ngh m c tr c p, tr giúp cho gia ình, cá nhân nuôi dư ng tr em có hoàn c nh c bi t và cho i tư ng ư c nuôi dư ng trong các cơ s b o tr xã h i. ) Ti p nh n, thNm nh h sơ quy t nh áp d ng bi n pháp ưa ngư i vào cơ s cai nghi n, ch a tr b t bu c cho i tư ng. i u 2. T ch c th c hi n 1. Trách nhi m c a Th trư ng các cơ quan, ơn v thu c B , ngành Lao ng – Thương binh và Xã h i. a) Căn c Ngh nh 158/2007/N -CP c a Chính ph ; Danh m c các v trí công tác ph i th c hi n nh kỳ chuy n i ban hành theo Quy t nh này và Danh m c cho các B , ngành khác quy nh, Th trư ng cơ quan, ơn v xây d ng k ho ch và tri n khai th c hi n, ki m tra, thanh tra vi c nh kỳ chuy n i v trí công tác i v i cán b , công ch c, viên ch c theo thNm quy n và ch u trách nhi m v quy t nh ó. b) Báo cáo B (qua V T ch c cán b ) k t qu th c hi n vi c nh kỳ chuy n i các v trí công tác trong ngành Lao ng – Thương binh và Xã h i trư c ngày 01 tháng 11 h ng năm t ng h p báo cáo B N i v và các cơ quan liên quan. 2. Trách nhi m c a V T ch c cán b . a) ôn c và ki m tra vi c th c hi n k ho ch chuy n i v trí công tác theo nh kỳ trong các ơn v thu c B . b) T ng h p ý ki n c a các cơ quan, ơn v thu c B , ngành Lao ng – Thương binh và Xã h i trong quá trình th c hi n; xu t, báo cáo B trư ng xem xét, gi i quy t. i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. Chánh Văn phòng B , V trư ng V T ch c cán b , Th trư ng các ơn v thu c B , Giám c S Lao ng – Thương binh và Xã h i các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Th trư ng các cơ quan, t ch c, ơn v và cán b , công ch c, viên ch c có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Nơi nh n: - VP Chính ph (V Pháp lu t); - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - Các B , Cơ quan ngang B , Cơ quan thu c CP; - Cơ quan TW c a các oàn th ; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; Nguy n Th Kim Ngân - Các S L TBXH; các ơn v thu c B L TBXH; - Lưu VP, TCCB.
Đồng bộ tài khoản