Quyết định số 98-TTg/VG

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
34
lượt xem
4
download

Quyết định số 98-TTg/VG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 98-TTg/VG về việc chuẩn bị mở Trường đại học kỹ thuật miền núi do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 98-TTg/VG

  1. TH TƯ NG CHÍNH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ PH Đ c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 98-TTG/VG Hà N i, ngày 19 tháng 09 năm 1969 QUY T Đ NH V VI C CHU N B M TRƯ NG Đ I H C K THU T MI N NÚI TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c vào nhu c u đào t o cán b ngư i dân t c có trình đ đ i h c ph c v s nghi p xây d ng và phát tri n kinh t , văn hóa mi n núi, Theo đ ngh c a B Đ i h c và trung h c chuyên nghi p, B Nông nghi p và c a y ban hành chính khu t tr Vi t-b c, Căn c vào ngh quy t H i ngh thư ng v c a H i đ ng Chính ph trong phiên h p ngày 17 tháng 07 năm 1969, Th tư ng Chính ph quy t đ nh v vi c chu n b m m t trư ng đ i h c k thu t mi n núi như sau: - Giao trách nhi m cho B Nông nghi p ph i h p v i B Đ i h c và trung h c chuyên nghi p và y ban hành chính khu t tr Vi t-b c trên cơ s hi n có c a trư ng trung h c k thu t nông nghi p Vi t-b c chu n b các đi u ki n c n thi t v cán b qu n lý, v giáo viên các lo i, v trư ng s , cơ s th c t p, v thi t b h c t p, gi ng d y và nghiên c u thí nghi m đ thành l p m t trư ng đ i h c có nhi u nhóm ngành k thu t cho mi n núi vào năm h c 1970 – 1971. - Trư ng đ i h c k thu t mi n núi bư c đ u s m nhóm ngành k thu t nông nghi p. Đ b o đ m ch t lư ng đào t o theo tinh th n quy t đ nh s 143-CP ngày 15-08-1969 c a H i đ ng Chính ph v k ho ch đào t o cán b … t năm h c 1969 – 1970 cho phép chiêu sinh 150 h c sinh đ b túc văn hóa, nh m giúp cho h c sinh có đ trình đ theo h c chương trình năm th nh t trư ng đ i h c k thu t mi n núi vào năm đ u niên h c 1970 – 1971. Đ i tư ng tuy n ch n ch y u là h c sinh, cán b , công nhân, viên ch c là ngư i dân t c thi u s đã h c xong chương trình c p III ph thông hay b túc văn hóa. Các ông B trư ng B Tài chính, B Nông nghi p, B Đ i h c và trung h c chuyên nghi p, ông Ch nhi m y ban K ho ch Nhà nư c và ông Ch t ch y ban hành chính khu t tr Vi t-b c có trách nhi m thi hành và hư ng d n thi hành quy t đ nh này. K.T. TH TƯ NG CHÍNH PH
  2. PHÓ TH TƯ NG Nguy n Duy Trinh
Đồng bộ tài khoản